Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Logo design

Translated

Applications 1

App view is available only registered users.
 1. 438

  7 days99 USD

  Good day!
  I will develop 3 logo concepts from which you will choose one and we will refine it.
  At the end of the work you will receive:
  1. Archive with files in formats: AI, PDF, PNG, JPG, EPS.
  2. Presentation with visualization on carriers.
  3. Different options: horizontal, vertical, on a transparent background.
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Доброго дня!
  Розроблю 3 концепції логотипу з яких ви оберете один і ми його допрацюємо.
  В кінці роботи ви отримаете:
  1. Архів із файлами у форматах: AI, PDF, PNG, JPG,EPS.
  2. Презентацію з візуалізацією на носіях.
  3. Різні варінти: горизонтальний, вертикальний, на прозорому фоні.
  Моє портфоліо : Behance
  Freelancehunt

 2. 9130
   225  0

  5 days99 USD

  Good day!
  Ready to work
  Part of the work in the profile
  Freelancehunt
  Behance
  Доброго дня!
  Готовий працювати
  Частина робіт в профілі
  Freelancehunt
  Behance

 3. 2848
   66  1

  7 days49 USD

  Hello!
  Available for work, ready to discuss details.
  -------------------------------------------------------
  I develop from 3 options, refine the selected one if necessary.
  The number of edits is not limited, I work until full approval.
  -------------------------------------------------------
  Portfolio: Freelancehunt
  Over 15 years of work experience.
  Available 24/7
  -------------------------------------------------------
  Looking forward to cooperation!
  Вітаю!
  Вільна для роботи, готова обговорити деталі.
  -------------------------------------------------------
  Розробляю від 3х варіантів, допрацьовую вибраний якщо потрібно.
  Кількість правок не обмежую, працюю до повного затвердження.
  -------------------------------------------------------
  Портфоліо: Freelancehunt
  Досвід роботи понад 15 років.
  На зв'язку 24/7
  -------------------------------------------------------
  Буду рада співпраці!

 4. 762
   2  0

  2 days25 USD

  Hello!
  Your reference as a designer really inspires me, I am ready to provide several examples of the future logo today!
  I suggest you to familiarize yourself with my portfolio
  Freelancehunt
  For any questions, write to me personally, they are open to me!
  I will be glad to cooperate)
  Приветствую!
  Ваш референс меня как дизайнера очень вдохновляет, готова предоставить несколько примеров будущего лого уже сегодня!
  Предлагаю ознакомиться с моим портфолио
  Freelancehunt
  По любым вопросам пишите в личные, они у меня открыты!
  Буду рада сотрудничеству)

 5. 1612
   24  0
  Work samples:
  The logo
  3 days30 USD

  Hello, I have reviewed the description of your project and it has really caught my interest. I already have a few ideas in my mind!

  My goal is to help you develop your company and achieve your main objectives, market position, and most importantly make your brand visible. Please feel free to contact me to discuss the project and your requirements in more detail, I will be happy to learn more about it! I will provide you with full support until you are satisfied with the final result. Freelancehunt Behance

  Once you decide on the concepts, I will provide you with final files, including AI, PSD, EPS, JPEG, PNG, and PDF formats. You will be able to use the file on your website along with other platforms such as social media, business cards, and printed materials. I look forward to the opportunity to work with you and be part of this successful project. I am confident that I can offer you a powerful logo that will reveal the character of your brand.

  Sincerely,
  Bilyk Bohdan
  Привіт, я переглянув опис Вашого проєкту і він мене дійсно дуже зацікавив. У моїй голові вже виникло кілька ідей!

  Моя мета полягає в тому, щоб допомогти вам розвивати вашу компанію та досягти ваших головних цілей, позиції на ринку, а головним чином зробити ваш бренд помітним.
  Будь ласка, не соромтеся зв’язуватися зі мною, щоб обговорити проєкт і Ваші побажання детальніше, я буду радий дізнатися про нього більше! Я надаватиму Вам повну підтримку, поки ви не будете задоволені кінцевим результатом.
  Freelancehunt Behance

  Коли Ви ухвалите рішення щодо концепцій, я надам Вам остаточні файли, включаючи формати AI, PSD, EPS, JPEG, PNG і PDF. Ви зможете використовувати файл на своєму веб-сайті разом з іншими платформами, такими як соціальні мережі, бізнес-застави та друкованої продукції.
  З нетерпінням чекаю можливості попрацювати з Вами та стати частиною цього успішного проєкту. Впевнений, що зможу запропонувати Вам потужний логотип, який розкриє характер Вашого бренду.

  З повагою,
  Білик Богдан

 6. 8299
   124  1
  Work samples:
  by BFancy
  9 days173 USD

  Hello!
  I develop logos in a wide range of styles.

  You can view my portfolio on my page.

  The price and deadlines are specified in the application. Deadlines are specified without taking into account revisions and waiting time for feedback.

  If you don't have a brief, I will send you my brief for completion.

  I will provide 3 options to choose from.

  I do the work quickly and qualitatively, always meeting deadlines.
  I will be glad to cooperate!
  Здравствуйте!
  Разрабатываю логотипы в большом диапазоне стилей.

  Моё портфолио вы можете посмотреть у меня на странице.

  Цена и сроки указаны в заявке. Сроки указаны без учета правок и времени ожидания обратной связи.

  Если у вас нет ТЗ, то я скину вам на заполнение свой бриф.

  Предоставлю 3 варианта на выбор.

  Работу выполняю быстро и качественно, всегда укладываюсь в сроки.
  Буду рада сотрудничеству!

 7. 18387
   264  0
  Work samples:
  Logo for a flower boutique
  9 days173 USD

  Good day! Ready to discuss the details of cooperation. I have a higher education as a graphic designer, with over 10 years of experience.

  Portfolio link:

  Freelancehunt
  Добрый день! Готова обсудить детали сотрудничества. Имею высшее образование графического дизайнера, в профессии более 10 лет.

  Портфолио по ссылке:

  Freelancehunt

 8. 1295
   10  0
  Work samples:
  The Blossom Club
  6 days87 USD

  Good day, I will be happy to help with creating a logo :)

  Portfolio:
  Freelancehunt

  I propose:
  • Development of 2-3 logo options
  • Selection of corporate colors
  • Presentation with visualization on carriers to evaluate how the logo will look in real life
  • I provide the logo in all necessary formats (for printing/ for social media/ watermark without background, so it can be overlaid on photos)
  Доброго дня, буду рада допомогти зі створенням логотипу)

  Портфоліо:
  Freelancehunt

  Пропоную:
  • Розробку 2-3 варіантів лого
  • Підбір фірмових кольорів
  • Презентацію з візуалізацією на носіях, щоб оцінити, як виглядатиме логотип у реальному житті
  • Логотип віддаю у всіх потрібних форматах (для друку/ для соцмереж/ водяний знак без фону, щоб можна було накладати на фото)

 9. 960
   19  0

  5 days74 USD

  I have been working as a graphic designer since 2007. I have participated in various projects as a 2D/3D illustrator, game artist, and I create logos. I will send examples in private messages Behance
  Работаю графическим дизайнером с 2007 года. Участвовала в различных проектах в качестве 2D/3D иллюстратора, игрового художника, делаю лого, примеры вышлю в личные сообщения Behance

 10. 1288
   18  0
  Work samples:
  Logotype
  3 days121 USD

  Hello, I am an illustrator with an art education. I will skillfully compose an illustration taking into account all anatomical structures and technical tasks. I work by hand on a graphics tablet, which allows for a more detailed processing of the final file. Contact me and we will discuss the details at Freelancehunt. My work does not include neural networks and other clichés that saturate the market - the file will be unique. I am interested in detailed technical tasks.
  Привіт, я ілюстратор із художньою освітою. Грамотно скомпоную ілюстрацію з урахуванням усіх анатомічних структур та технічних завдань. Роботу виконую від руки на графічному планшеті, що дає можливість детальніше опрацювати готовий файл. Напишіть мені та обговоримо деталі Freelancehuntв моїх роботах немає нейромереж та інших читів якими перенасичений ринок-файл буде унікальний. Цікавить детальне технічне завдання.

  Similar completed project: 100 Flowers Coloring Book for Adults (KDP)

 11. 628
  Work samples:
  Logo for the wedding organizer
  4 days99 USD

  Good day! I am interested in the project, so I am open to cooperation 🤝🏻
  Logos are one of the main areas of work.

  I have experience in printing 📌
  I will provide 2-3 logo options, a presentation for visual perception + edits ✅
  I will send the finished logo in ai, eps, tiff, png, pdf, svg formats.

  I have experience in creating a similar project (brand style of a flower shop, logo redesign), I will send it as an example of work 🌸

  All examples of work are in my portfolio
  Freelancehunt
  Доброго дня! Маю зацікавленість в проєкті, тому відкрита до співпраці 🤝🏻
  Логотипи - одна з основних робочих сфер

  Маю досвід з поліграфією📌
  Надам 2-3 варіанта лого, презентацію для візуального бачення + правки✅
  Готовий логотип надішлю у форматах ai, eps, tiff, png, pdf, svg

  Маю досвід у створенні подібного проєкту (фірмовий стиль квіткового магазину, редизайн логотипу), надішлю як приклад роботи🌸

  Усі приклади робіт в моєму портфоліо
  Freelancehunt

 12. 1052
   12  0
  Work samples:
  Logos for the Educational Project
  4 days124 USD

  Good day. I will create several logo options for you to choose from. Everything will be beautiful, minimalist, and up-to-date.

  My portfolio is here Behance
  Добрый день. Сделаю для вас несколько вариантов логотипа на выбор. Все будет красиво. минималистично, актуально

  Мое портфолио тут Behance

 13. 3162
   68  0

  2 days25 USD

  Hello, Danilo! I am ready to create a special logo for your online flower shop, reproducing your idea and offering my original design. I guarantee high quality and prompt project execution. Trust me, and you will be satisfied with the result!
  Привіт, Данило! Я готовий створити особливий логотип для вашого онлайн квіткового магазину, відтворивши вашу ідею та пропонуючи свій оригінальний дизайн. Гарантую високу якість та оперативність виконання проекту. Довіра мені, і ви будете задоволені результатом!

 14. 10348
   108  1

  7 days148 USD

  Good day.
  Ready to help with a creative sign.
  Logomaker in the TOP-10 site. EXPERIENCE, MANY WINS IN COMPETITIONS, SUCCESSFUL CASES.
  I will offer 3 different unique options. I work precisely according to the brief.
  Ready to discuss nuances in personal correspondence, will do qualitatively, taking into account all your wishes.
  I work until the project is fully approved!
  -------------------------------------------------- ------------------------------------------
  Portfolio Freelancehunt
  Добрий день.
  Готова допомогти з креативним знаком.
  Логомейкер в ТОП - 10 сайту. ДОСВІД, БАГАТО ПЕРЕМОГ У КОНКУРСАХ, УСПІШНІ КЕЙСИ.
  Запропоную 3 різних унікальних варіанти. Працюю чітко по брифу.
  Готова обговорити нюанси в особистому листуванні, зроблю якісно, врахую усі Ваші побажання.
  Працюю до повного затвердження проекту!
  -------------------------------------------------- ------------------------------------------
  Портфоліо Freelancehunt

 15. 225  
  5 days25 USD

  Good day! I would be honored to create a logo for you! According to your requirements and desires!
  Доброго дня! буду мати за честь зробити для Вас логотип! По Вашим вимогам та бажанням!

 16. 402  
  2 days62 USD

  Hello, I will create 10 variations of unique exclusive logos according to your requirements, using artificial intelligence that will add a "WOW" effect.
  Привіт, створю 10 варіантів унікальних ексклюзивних логотипів відповідно до ваших вимог, з використанням штучного інтелекту шо додасть ефекту "ВАУ"

 17. 382  
  7 days247 USD

  Hello, I am an experienced web and graphic designer, specializing in creating designs for websites, logo development, and corporate identity design.

  I am interested in your project, I have experience in logo design, and I am ready to discuss the project details in the brief.

  I execute projects precisely, on time, and when it comes to revisions and client preferences - I always find optimal solutions 👌🏼

  Portfolio: Behance

  When would it be convenient for you to discuss the details?
  Вітаю, я досвідчений веб та графічний дизайнер, займаюсь створенням дизайну для сайтів, розробкою лого, розробкою фірмового стилю.

  Зацікавив ваш проєкт, маю досвід у розробці логотипів, готова обговорити деталі проєкту на брифі.

  Виконую проєкти чітко, в терміни, з приводу правок та побажань замовників - завжди знаходжу оптимальні рішення 👌🏼

  Портфоліо Behance

  Коли вам зручно обговорити деталі?

 18. 420    1  0
  2 days30 USD

  Hello, I will do everything quickly and qualitatively. Write, I will be glad to cooperate!
  Вітаю, зроблю усе швидко та якісно. Пишіть, буду рада співпраці!

 19. 4462    77  3   2
  6 days99 USD

  I will perform the work quickly and qualitatively, we will discuss the details. Freelancehunt
  виконаю роботу швидко та якісно, обговоримо деталі. Freelancehunt

 20. 408    2  0
  3 days49 USD

  Good day, ready to perform the task, have experience in working with company logos in different styles, work quickly and qualitatively) will be glad to cooperate!
  Добрий день, готова виконати завдання , маю досвід у роботі з логотипами компаній в різних стилях , працюю швидко та якісно) буду рада співпраці!

 21. 1897    24  0
  1 day25 USD

  Hello. I will design a logo for you at a pleasant price and a short deadline.
  Contact me at Behance
  Вітаю. Розроблю вам логотип за приємну ціну та короткий строк.
  Звертайтесь Behance

 22. 351    1  0
  4 days25 USD

  I will make a logo
  Can you provide more details (online flower shop website or Instagram?)
  To understand which final file formats you need (additional vector format)

  Example https://freelancehunt.com/showcase/work/logotip/1836233.html
  Зроблю лого
  Можно подробиці (онлайн квітковий магазин сайт або інст?)
  Щоб розуміти які кінцеві формати файлів вам потрібні (додатково формат вектор)

  Приклад https://freelancehunt.com/showcase/work/logotip/1836233.html

 23. 768    3  0
  3 days49 USD

  Good day!
  I specialize in creating logos and corporate identity.

  I will develop 2-3 options according to the requirements. The chosen one will be refined if necessary.
  You will receive source files in formats for web use and for print, an adaptive logo for different media.
  My portfolio: https://martapoharska95.myportfolio.com

  I am new to the platform. So I will be happy to cooperate and receive feedback.
  Доброго дня!
  Спеціалізуюсь саме на створенні логотипів та фірмового стилю.

  Розроблю 2-3 варіанти згідно до вимог. Обраний, при необхідності, доопрацюю
  Ви отримаєте вихідні файли у форматах для веб використання та для друку, адаптивний логотип для різних носіїв.
  Моє портфоліо: https://martapoharska95.myportfolio.com

  На платформі недавно. Тому буду рада співпраці та відгукам

 24. 395    1  0
  4 days74 USD

  Hello, Danilo.

  I have reviewed your project. I am ready to start development after a more detailed discussion. We will work with several options until the final result.

  My task is to create a unique and high-quality product for you. I guarantee responsibility during the project.

  My portfolio: Freelancehunt
  I will be happy to cooperate.
  Feel free to contact me!
  Вітаю, Данило.

  Ознайомився з вашим проектом. Готовий взятися за розробку після більш детального обговорення. Будемо працювати з декількома варіантами до фінального результату.

  Моє завдання створити для вас унікальний і якісний продукт. Зі своєї сторони гарантую відповідальність під час роботи над проектом.

  Моє портфоліо: Freelancehunt
  Буду радий співпраці.
  Звертайтесь!

 25. 357    2  0
  3 days49 USD

  Hello, Danilo!

  I have familiarized myself with the task and I am ready to take on your project! My experience and creative approach guarantee high-quality execution.
  💼 Portfolio: Freelancehunt
  I will provide 2 logo options.

  🤝 I am looking forward to collaborating with you!
  Здравствуйте, Данило!

  Ознакомилась с задачей и готова взяться за ваш проект! Мой опыт и творческий подход гарантируют качественное исполнение.
  💼 Портфолио: Freelancehunt
  Надам 2 варіанти логотипу.

  🤝 Буду рада сотрудничеству!

 26. 4257    105  0
  8 days62 USD

  Hello!
  I will be glad to cooperate!
  Portfolio link: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Посилання на портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 27. 368    1  0
  2 days25 USD

  Hello. I am interested in your project. I would be happy to take on the logo design. I will provide 2-4 options with subsequent revision of the chosen option.
  I would like to know the name that needs to be worked with.
  Thank you for your attention, looking forward to collaborating.
  Здравствуйте. Заинтересовал ваш проект. С удовольствием возьмусь за разработку логотипа. Предоставлю 2-4 варианта с последующей доработкой понравившегося варианта.
  Хотелось бы узнать название , с которым нужно будет работать.
  Благодарю за внимание,надеюсь на сотрудничество.

 28. 336    5  1
  3 days25 USD

  Hello, Danilo!

  I am a graphic designer interested in your project.

  My works: Freelancehunt

  Write to me, I will be happy to cooperate with you!
  Вітаю, Данило!

  Я графічний дизайнер, зацікавлена у вашому проекті.

  Мої роботи: Freelancehunt

  Пишіть, буду рада співпраці з вами!

 29. 196  
  3 days37 USD

  I am ready to complete your task as soon as possible
  Behance
  Готов выполнить ваше задание в крайтчайший срок
  Behance

 30. 595    5  1
  3 days37 USD

  Good day

  I am a graphic artist-designer
  Ready to take on your order
  I do everything quickly and qualitatively, without a limit on revisions

  Ready to start working today

  Full portfolio: Behance
  Добрий день

  Я графічний художник-дизайнер
  Готова взятися за ваше замовлення
  Виконую все швидко та якісно, без ліміту на правки

  Готова приступити до роботи вже сьогодні

  Повне портфоліо: Behance

 31. 1447    13  0
  3 days49 USD

  Hello, I am a graphic designer and illustrator.
  I specialize in creating meaningful logos and overall brand development.

  I have 6 years of art education, and I have also completed a course in SMM strategy, understanding how to influence the target audience.

  I am ready to take on your project, you can view my work at the following link Behance
  Вітаю, я графічний дизайнер та ілюстратор.
  Знаюся у створенні логотипів із сенсом та розвитку бренду вцілому.

  Маю художню освіту 6 років, також закінчила курс з СММ стратегії, розумію як впливати на цільову аудиторію

  Готова взятись за ваш проект, мої роботи можете подивитись за посиланням Behance

 32. 459  
  3 days27 USD

  Good day!
  My name is Yevhenii and I am a graphic designer, specializing in creating logos and business cards.
  I am ready to work on your project right now, I see that you have a cool idea.

  Best wishes, Yevhenii
  Доброго дня !
  Мене звати Євгеній і я графічний дизайнер, спеціалізуюся на створенні логотипів, та візитівок
  Я готовий вже зараз працювати з Вашим проєктом, бачу що ідея у Вас крута


  З найкращими побажаннями, Євгеній

 33. 487    2  0
  4 days74 USD

  Hello! I would be happy to cooperate with you! I will create several logo options, so I am sure you will have plenty to choose from) It is important to me that you are satisfied with the result, so I am sending a Brief before starting work to clarify the details.
  You can view my work here Behance
  I suggest discussing all the details via email to provide you with more information about the scope of work.
  I look forward to working together!
  Вітаю! З радістю співпрацювала би з вами! Зроблю декілька варіантів лого, тож впевнена вам буде з чого обрати) Для мене важливо, щоб ви були задоволені результатом, тож я надсилаю Бриф перед роботою для уточнення деталей.
  Мої роботи можна переглянути тут Behance
  Пропоную обговорити всі деталі в листуванні, щоб надати вам більше інформації про обсяг роботи.
  Буду рада співпраці!

 34. 678    9  0
  2 days25 USD

  Hello! I will be happy to help with the logo. I will provide 3 logo options to choose from. I will do everything quickly and qualitatively, taking into account your wishes, the number of edits is unlimited. Example Google Drive
  Вітаю ! Буду радий допомогти з логотипом. Наддам 3 варіанти логотипу на вибір. Зроблю все швидко та якісно з урахуванням Ваших побажань, кількість правок не обмежена. Приклад Google Drive

 35. 475  
  4 days25 USD

  Hello. I will create several options
  Behance
  Вітаю. Зроблю декілька варіантів
  Behance

 36. 297    1  0
  4 days37 USD

  Hello! I am very interested in your project and would like to collaborate.
  A good reference has been selected, I think an excellent logo will come out)
  For 1500 UAH you will receive: 3 logo options, free revisions, and of course, the pleasure of cooperation and the final result!
  Freelancehunt
  Здравствуйте! Очень заинтересовал Ваш проект, хотелось бы посотрудничать.
  Подобран хороший референс, думаю, что выйдет отличный логотип)
  За 1500грн Вы получаете: 3 варианта логотипа, бесплатные правки, и естественно удовольствие от сотрудничества и конечного результата!
  Freelancehunt

 37. 330    0  1
  7 days49 USD

  Hello. I offer my services.
  Experience more than 1 year.
  I clearly follow the terms of reference.
  Behance
  Вітаю. Пропоную свої послуги
  Досвід більше 1 року.
  Чітко виконую ТЗ.
  Behance

 38. 249  
  3 days49 USD

  Hello.
  I have 1 year of work experience.
  I work quickly and carefully.
  I use Figma.
  I can start right now.
  I will be glad to cooperate.
  Вітаю.
  Маю досвід роботи 1 рік.
  Працюю швидко та уважно.
  Використовую Figma.
  Можу почати прямо зараз.
  Буду рада співпраці.

 39. 946    5  0
  3 days37 USD

  Hello! I am ready to start working on your logo right now. You will receive 5 options, choose the one you like the most, and we will refine it to the perfect state. The price also includes various versions of the logo for different backgrounds. Upon completion of the work, I will provide you with the logo in all necessary formats: AI, EPS, SVG, PDF, PNG, JPG, CDR.

  My portfolio: Freelancehunt Behance
  Приветствую! Готов начать работу над вашим логотипом уже сейчас. Вы получите 5 вариантов, выберете тот, который больше всего понравится, и мы доработаем его до идеального состояния. В стоимость также входят различные версии логотипа под разные фоны. По завершении работы я предоставлю вам логотип во всех необходимых форматах: AI, EPS, SVG, PDF, PNG, JPG, CDR.

  Моё портфолио: Freelancehunt Behance

 40. 1155    16  0
  4 days49 USD

  Good day!

  I work with elements of corporate identity. I specialize in logo design, including text logos. I would be happy to work on a project for a flower shop.
  I will create 3 logo options based on your references and brief or mine, and will choose a color palette. The final version will be provided in all necessary formats.

  My portfolio: Behance Freelancehunt
  Добрый день!

  Работаю с элементами фирменного стиля. Занимаюсь разработкой логотипов, в том числе и текстовых. Буду рада поработать над проектом для цветочного магазина.
  Разработаю 3 варианта логотипа по вашим референсам и ТЗ или моему брифу, подберу цветовую палитру. Финальный вариант предоставлю во всех необходимых форматах.

  Мое портфолио Behance Freelancehunt

 41. 394    1  0
  6 days74 USD

  Good day! I will help with the development of a modern and stylish logo! I will offer several options, help with choosing a color palette, and provide it in all possible formats.
  https://freelancehunt.com/showcase/work/logo-dlya-kvitkovogo-butika/1822985.html
  Доброго дня! Допоможу із розробкою сучасного та стильного логотипу! Запропоную в декількох варіантах, допоможу із вибором кольорової палітри, віддам у всіх можливих форматах.
  https://freelancehunt.com/showcase/work/logo-dlya-kvitkovogo-butika/1822985.html

 42. 596    3  0
  5 days49 USD

  Good day! I am interested in your proposal. I have experience in creating logos. I am punctual and deliver quality work. I would be happy to cooperate with you. I will develop 3 logo options. I can make adjustments to the chosen one and improve it at your discretion. I will bring your vision to life. Feel free to contact me! Respectfully, Svitlana. Examples of work: Freelancehunt
  Добрий день! Зацікавила Ваша пропозиція. Маю досвід у створенні логотипів.
  Я пунктуальна, роботу виконую якісно. Буду рада з Вами співпрацювати.
  Розроблю 3 варіанти логотипу. До обраного Вами можу застосувати правки та вдосконалити на Ваш розсуд. Втілю Ваше бачення у дійсність.
  Звертайтесь! З повагою, Світлана.
  Приклади робіт: Freelancehunt

 43. 13236    733  5   13
  7 days99 USD

  Good day! 👋
  Ready to discuss your project 📝 and start working! 💻
  Examples in my portfolio! 🖼️
  Freelancehunt

  Contact me!😉
  Добрий день! 👋
  Готовий обговорити ваш проект 📝 і почати роботу! 💻
  Приклади в моєму портфоліо! 🖼️
  Freelancehunt

  Звертайтеся!😉

 44. 627    3  0
  5 days74 USD

  Good day!
  Ready to cooperate)
  Portfolio: Google Drive
  Добрий день!
  Готова до співпраці)
  Портфоліо: Google Drive

 45. 986    11  0
  7 days124 USD

  Good day
  I will develop a quality and stylish logo. I mainly work in a minimalist style. I will take into account your wishes. Along with the logo, you will receive:
  - logo in all formats (for print and web)
  - archive with files in Ai; SVG; PNG; JPEG formats
  I will be glad to cooperate. Below is my portfolio:
  Behance
  Freelancehunt
  Добрий день
  Розроблю якісний та стильний логотип. Працюю в основному в мінімалістичному стилі. Врахую ваші побажання. Разом з лого Ви отримаєте:
  - логотип у всіх форматах (для друку та для веб)
  - архів з файлами в форматах Ai; SVG; PNG; JPEG
  Буду рада співпраці. Нижче моє порфоліо:
  Behance
  Freelancehunt

 46. 1845    115  3   3
  2 days49 USD

  Good day! I will be very happy to help with the project. My works: Behance
  Freelancehunt
  Доброго дня! Дуже рада буду допомогти із проєктом. Мої роботи: Behance
  Freelancehunt

 47. 613    2  0   1
  14 days74 USD

  Good day! I am interested in your project and would be happy to collaborate. I have over 3 years of experience in design and relevant education. I am ready to discuss the project details and cooperation right now!
  I guarantee: Quality, fast results, and pleasant communication!

  My portfolio: Freelancehunt
  Доброго дня! Зацікавив ваш проект, буду рада співпраці. Досвід в дизайні 3+роки, освіта по спеціальності. Готова обговорити деталі проекту та співпраці вже зараз!
  Гарантую: Якість, шфидкий результат та приємну комунікацію!

  Моє портфоліо: Freelancehunt

 48. 1741    43  0   1
  5 days99 USD

  Hello, Danilo!
  I specialize in comprehensive brand design.
  I will provide 3 design concepts to choose from.
  Over 12 years of experience in logo development.
  Over 100 reviews on other freelance platforms.
  I work until full approval.
  Portfolio: Freelancehunt
  Feel free to contact me!
  Здравствуйте, Данило!
  Занимаюсь комплексным оформлением брендов.
  Предоставлю 3 концепции дизайна на выбор.
  Более 12 лет в разработке логотипов.
  Более 100 отзывов на других фриланс-биржах.
  Работаю до полного утверждения.
  Портфолио: Freelancehunt
  Обращайтесь!

 49. 431  
  5 days99 USD

  Good day Danilo, I will create a logo for your online store.
  Three revisions are free of charge.
  I work in Photoshop and Illustrator.
  Waiting for your reply)
  Доброго дня Данило, створю логотип для вашого онлайн магазину.
  Три правки безкоштовні.
  Працюю в фотошопі та ілюстраторі.
  Чекаю відповідь)

 50. 1645    210  5   1
  2 days37 USD

  Hello, fellow countrymen from Cherkasy!
  I have been working with graphics for over 15 years (logos/illustrations/outdoor advertising/printing/internet content).
  I will gladly create a corporate logo for you.
  I work until full approval, in any style, taking into account all wishes and edits.
  I will offer a range of modern options for consideration.
  You will receive vector source files and raster files with a transparent background.
  Check out my work in the profile. I will be happy to help!
  Вітаю, земляків з Черкащини!
  Більше 15 років працюю з графікою (логотипи/ілюстрації/зовнішня реклама/поліграфія/інтернет-контент)
  Із задоволенням зроблю фірмовий лого.
  Працюю до повного затвердження, в будь-якому стилі з урахуванням всіх побажаннь та редакцій.
  Запропоную ряд сучасних вариантів до розгляду.
  Отримаєте векторні ісходники та растрові файли з прозорим фоном
  Дивіться мої роботи в профілі. Буду рад допомогти!

 51. 315  
  2 days37 USD

  Hello!

  I am ready to start working on the logo design. I will be happy to cooperate with you!

  I propose:
  1. Development of 5 logo variations
  2. Visual concept
  3. Free revisions
  4. Completion time 2 days
  5. Available 24/7

  Feel free to contact me!
  Вітаю!

  Готова взятися за розробку логотипу. Буду рада співпраці з Вами!

  Зі своєї сторони пропоную:
  1. Розробка 5 варіантів логотипу
  2. Візуальна концепція
  3. Безкоштовні правки
  4. Термін виконання 2 дні
  5. На зв'язку 24/7

  Звертайтесь!

 52. 601    1  0
  1 day49 USD

  Hello, I am very interested in this project! I will be very happy to help) You can find out more information by writing to me in a private message;)

  I have been a designer for 5 years already) I understand that my experience may not be enough, but with each project, I learn something new and become better and better:3

  I hope for cooperation;)
  Portfolio: Freelancehunt
  Привіт, мене дуже зацікавив цей проект!
  Я буду дуже радий допомогти) більше інформації ви зможете узнати написав мені в лічені сповіщення;)

  Я дизайнер вже 5 років) я розумію що мого опиту можливо не достатньо, но з кожним разом я навчаюся чомусь новому, і стаю все краще і краще:3

  Я надіюся на співпрацю;)
  Портфоліо: Freelancehunt

 53. 1343    110  0   2
  3 days62 USD

  Good day!
  I am interested in your order.
  I will do it qualitatively and quickly, I will offer 3 different design options.
  I will take into account all your wishes and edits. I work until the project is fully approved!
  My portfolio: Freelancehunt
  Sincerely, Julia
  Доброго дня!
  Зацікавило Ваше замовлення.
  Зроблю якісно та швидко, запропоную 3 різних варіанти дизайну.
  Врахую усі Ваші побажання та правки.Працюю до повного затвердження проекту!
  Моє портфоліо: Freelancehunt
  З повагою, Юлія

 54. 276  
  7 days74 USD

  Hello! I offer the following package of services:
  - creation of 3 logo variations
  - 3 rounds of revisions to the chosen variant
  - selection of a color palette
  - files in ai, eps, tiff, png, pdf, svg formats

  My portfolio: Behance
  I will be happy to cooperate!
  Вітаю!Пропоную такий пакет послуг:
  -створення 3 варіантів лого
  -3 кола правок до обраного вами варіанту
  -підбір кольорової палітри
  -файли у форматах ai, eps, tiff, png, pdf, svg

  Моє портфоліо: Behance
  Буду рада співпраці!

 55. 3926    98  0
  3 days37 USD

  Hello!

  I will create 3-4 options for you to choose from. I will refine the chosen option to perfection for free. You can view my portfolio at the following link - Freelancehunt

  I have been working as a designer for 11 years, I will deliver quality work on time, and provide source files in different formats.
  Здравствуйте!

  Сделаю для вас 3-4 варианта на выбор
  Понравившийся вариант дорабатываю до идеала бесплатно
  Моё портфолио вы можете посмотреть по ссылке – Freelancehunt

  Работаю дизайнером на протяжении 11 лет, выполню качественно и в срок, исходники сделаю в разных форматах.

 56. 6763    255  1   6
  3 days25 USD

  Hello!
  I specialize in vector and raster graphics, outdoor advertising, logos, and corporate identity.
  My advantage is that I am a professional artist.
  I work in any style of 2D arts, flat, UI, material design, lettering, minimalism... Coats of arms, stamps, ornaments, typography...
  I will prepare files in the necessary formats and sizes ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr...
  Ready to do your job.
  See examples in the portfolio Freelancehunt
  Вітаю!
  Спеціалізуюся на векторній та растровій графіці, зовнішній рекламі, логотипах і фірмовому стилі.
  Моя перевага в тому що я професійний художник.
  Працюю в будь-якому стилі 2D arts, флат, UI, матеріал дизайн, леттерінг, мінімалізм... Герби, штампи, орнаменти, типографіка...
  Підготую файли в необхідних форматах і розмірах ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Готовий виконати вашу роботу.
  Приклади дивіться в портфоліо Freelancehunt

 57. 2582    107  4   8
  3 days49 USD

  Good afternoon.
  Ready to do.
  Portfolio Behance Freelancehunt
  Write! I will be glad to cooperate.
  Добрый день.
  Готов сделать.
  Портфолио Behance Freelancehunt
  Пишите! Буду рад сотрудничеству.

 58. 415  
  4 days247 USD

  Good day, I have been working in the field of illustration and logo design for over 4 years. I can create several options in a similar style to the one you attached to the job posting, as well as create completely new options for you to choose from. Examples of my work can be found in my portfolio.
  Доброго дня, я працюю в сфері ілюстрації та створенні логотипів більше 4 років. Я можу створити кілька варіантів у подібного стилі, який ви під'єднали до вакансії, а також створити абсолютно нові варіанти, серед яких ви зможете обрати, який сподобається найбільше. Приклади моїх робіт є у портфоліо.

 59. 1943    48  0   2
  2 days21 USD

  Hello!
  I am interested in your project, I will be happy to work in such a style.
  Deadline 2 days, 3-5 options to choose from.
  Portfolio Behance
  Looking forward to collaborating!
  Вітаю!
  Зацікавлена вашим проєктом, буду рада попрацювати в такому стилі.
  Термін 2 дні, 3-5 варіантів на вибір.
  Портфоліо Behance
  Буду рада співпраці!

 60. 338    1  0
  5 days99 USD

  Hello!

  I have experience in such projects. Here is a case where I developed a corporate style for a garden store.
  Google Drive

  After a detailed discussion of the technical requirements, I will propose several logo options. The selected option will be refined to the final result.

  My portfolio:
  Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!

  У мене є досвід саме в таких проєктах.
  Ось кейс, у якому я розробляв фірмовий стиль для садового магазину.
  Google Drive

  Після детального обговорення технічних вимог я запропоную кілька варіантів логотипу. Обраний варіант буде дороблений до фінального результату.

  Моє портфоліо:
  Behance
  Freelancehunt

 61. 366  
  2 days74 USD

  Good day! I have 3 years of experience in design and marketing. I will do the work quickly, qualitatively, and according to the request. As a result, we will have a productive and high-quality cooperation.
  Добрий день! Маю досвід в дизайні і маркетингу 3 роки. Виконаю швидко, якісно та відносно запиту. В результаті у нас з вами вийде продуктивна і якісна співпраця.

 62. 1780    36  0
  5 days54 USD

  Good day, Danilo
  Interesting project and great name,
  I will make 2 options (yours and mine)
  Price and deadline are negotiable
  Добрый день, Данило
  Интересный проект и отличное название,
  сделаю 2 варианта (ваш и свой)
  цена и срок обсуждаются

 63. 5189    153  0   3
  2 days25 USD

  Hello. 3 logo options to choose from + refinement.
  I offer timely and high-quality task execution. Always in touch and promptly take into account all wishes.

  My portfolio:
  Logo: Behance
  Web design: Behance
  Вітаю. 3 варіанти лого на вибір + доопрацювання.
  Пропоную своєчасне та якісне виконання завдання. Завжди на зв'язку та оперативно враховую всі побажання.

  Моє портфоліо:
  Лого: Behance
  Веб-дизайн: Behance

 64. 955    11  0
  2 days37 USD

  Good day!
  Ready to qualitatively complete your project.
  Contact me ))

  My portfolio:
  Freelancehunt
  Добрий день!
  Готовий якісно виконати Ваш проект.
  Звертайтесь ))

  Моє портфоліо:
  Freelancehunt

 65. 172    1  0
  3 days22 USD

  Together with the team, we will create a logo for you, contact me in private messages.

  I will do it for 900 hryvnias
  Вместе с командой сделаем для вас логотип, обращайтесь в личные сообщения

  Сделаю за 900 гривен

 66. 462    9  0
  3 days25 USD

  Hello! I will develop an interesting logo for your store. I will provide several options to choose from.
  Please write to me in a private message to clarify the details of cooperation.
  Some of my works can be viewed here:
  Freelancehunt
  Вітаю! Розроблю для Вашого магазину цікавий логотип. Надам декілька варіантів на вибір.
  Напишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення для уточнення деталей співпраці.
  Деякі з моїх робіт можна переглянути тут:
  Freelancehunt

 67. 508    2  0
  4 days62 USD

  Hello! I understood your request and preferences. I have similar works in my portfolio, so I will be happy to help you. I will develop up to 3 options for you to choose from. Color selection, fonts, and providing all necessary files are included in the price. Feel free to contact me, I work for results! Portfolio: Freelancehunt Here is a similar work: https://freelancehunt.com/showcase/work/logotip/1713490.html
  Вітаю!
  Зрозуміла ваш запит та побажання. Маю в портфоліо схожі роботи,
  то ж з задоволенням допоможу вам. Розроблю до 3х варіантів, аби вам було зручно обрати. Підбір кольорів, шрифтів, передача усіх потрібних файлів входить у вартість.
  Звертайтесь, працюю на результат !
  Портфоліо
  Freelancehunt
  Ось схожа робота
  https://freelancehunt.com/showcase/work/logotip/1713490.html

 68. 2155    92  0   1
  2 days25 USD

  Good day! I will do it now
  Quickly and qualitatively
  10 years of experience
  Available 24/7
  Portfolio: Behance
  Добрый день! Сделаю сейчас
  Быстро и качественно
  Опыт 10 лет
  На связи 24/7
  Портфолио: Behance

 69. 794    13  0
  3 days25 USD

  Hello!
  I am interested in your project and would be happy to collaborate.
  I will offer three options to choose from + incorporate all your edits into the selected option.
  Ready to discuss details and start working immediately.

  My portfolio)
  Freelancehunt
  Здравствуйте!
  Заинтересовал Ваш проект, буду очень рада сотрудничеству.
  Предложу три варианта на выбор + внесу все Ваши правки в выбраный вариант
  Готова обсудить детали и сразу же приступить к работе

  Мое портфолио)
  Freelancehunt

 70. 622    6  0
  18 days74 USD

  Hello)
  My portfolio Behance and Freelancehunt
  I will be glad to work together
  Здравствуйте)
  Мое портфолио Behance и Freelancehunt
  Буду рада совместной работе

 71. 1067    26  0
  5 days111 USD

  Good day, Danil.
  I will offer interesting options.
  Write in private, we will discuss in more detail.
  Доброго дня, Даниле.
  Запропоную цікаві варіанти.
  Пишіть в особисті, обговоримо детальніше.

 72. 3536    121  0
  3 days37 USD

  Hello! I am very interested in your order and would be happy to take it on. I have completed similar tasks before. I promise a quick completion of your technical assignment and good quality work. Please write, I am ready to discuss all the details and start work right now.

  My portfolio: Freelancehunt
  Привіт! Дуже зацікавило ваше замовлення, буду радий взятися за нього. Раніше вже були зроблені подібні задачі. Обіцяю швидке виконання вашого ТЗ та хорошу якість роботи. Пишіть, готовий обговорити всі деталі та розпочати роботу прямо зараз.

  Моє портфоліо: Freelancehunt

 73. 660    17  0
  3 days49 USD

  Hello!
  Ready to discuss the price.

  My works:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/logo/1826316.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/logo/1826315.html
  Вітаю!
  Готова до обговорення ціни.

  Мої роботи:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/logo/1826316.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/logo/1826315.html

 74. 1222    12  0
  10 days148 USD

  Good day.
  I want to offer my services.
  Portfolio: https://atamaniv.github.io/
  I can do design, 3D modeling, animation for youtube / networks
  https://atamaniv.github.io/logo.html
  Доброго дня.
  Хочу запропонувати свої послуги.
  Портфоліо:https://atamaniv.github.io/
  Можу зробити дизайн, змоделювати в 3D, зробити анімацію для youtube / networks
  https://atamaniv.github.io/logo.html

 75. 438    1  0
  4 days40 USD

  Hello, Danilo!
  I am interested in your project. Ready to start working.
  I will prepare files in the following formats: Ai, Eps, Pdf, Png, Jpeg.
  I guarantee meeting deadlines and quality. Shall we start working?
  Portfolio: https://frelancehunt.com/freelancer/Stilus_M.html
  Здравствуйте, Данило!
  Заинтересовал Ваш проект. Готов приступить к работе.
  Подготовлю файлы в форматах: Аi, Еps, Рdf, Рng, Jpeg.
  Соблюдение сроков выполнения, и качество гарантирую. Начнём работу?
  Портфолио: https://frelancehunt.com/freelancer/Stilus_M.html

 76. 3302    117  0   1
  3 days22 USD

  Good day! I will gladly complete this task. I will offer 4 options, more if needed. You will be able to choose. I will make revisions for free. I will try to complete the work faster. For each option, I will create quality previews on different materials (metal, paper, wood, fabric..) Here is my portfolio: Freelancehunt Behance https://yourdesigner.myportfolio.com/work
  Добрий день!
  Залюбки виконаю це завдання.
  Запропоную 4 варіантів, за потреби – більше. Ви зможете обрати.
  Правки внесу безплатно.
  Намагатимуся виконати роботу швидше.
  Для кожного з варіантів зроблю якісні превю на різних матеріалах (метал, папір, дерево, тканина..)
  Ось моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  https://yourdesigner.myportfolio.com/work

 77. 10664    532  1   7
  10 days109 USD

  Hello, Danilo!

  Here is my case for a flower shop: Behance

  Let's discuss your project and collaboration.
  Вітаю, Данило!

  Ось мій кейс для квіткового магазину: Behance

  Давайте обговоримо ваш проект та співпрацю.

 78. 1612    16  0
  7 days198 USD

  Good afternoon Danil,
  12 years of experience in branding development. Budget is negotiable.
  Take a look at my works.
  Freelancehunt

  + Experience and a large portfolio of works in the Smart minimalism style.
  + Numerous reviews from satisfied clients (Relatively recently on this service);
  + I respond quickly.
  + Free bonus with order:
  1. Beautiful avatar from the logo for social networks;
  2. Favicon for the website,
  3. Realistic demonstration of the logo in isometry on several media.

  Also, check out my works here:
  Behance
  Dribbble
  Добрый день Данил
  12 лет опыта в разработке брендинга. Бюджет обсуждается.
  Посмотрите на мои работы.
  Freelancehunt

  + Опыт и большое портфолио с работами в стиле Smart минимализм.
  + Многочисленные отзывы довольных клиентов (На этом сервисе сравнительно не давно);
  + Отвечаю быстро.
  + Бесплатный бонус к заказу:
  1. Красивая аватарка из лого для соцсетей;
  2. Фовикон для сайта,
  3. Реалистичная демонстрация логотипа в изометрии на нескольких носителях.

  Смотрите также мои работы здесь:
  Behance
  Dribbble

 79. 37 more hidden bids

Current freelance projects in the category Illustrations and drawings

Coloring book

A cover for a coloring book is needed. This is a coloring book for Amazon. Paperback Cover size: Dimensions: 17.495 x 8.75 Front cover Book Title: Animals in Flowers Adult Coloring Book for Women Author: Melinda Schultz…

Illustrations and drawings ∙ 12 proposals

2 Artworks in the provided style from animal photos

Greetings. I need to create 2 Artworks from the provided photos of a dog and a cat in the style similar to style_942.jpg and style_947.jpg. Write the name "Leo" below the cat Write the name "Oliver" below the dog The shapes of body parts and animal spots should match the…

Vector graphicsIllustrations and drawings ∙ 16 proposals

2 stickers of animals from the photo in the specified style.

Greetings. I need to create 2 Artworks from the provided photos of a dog and a cat in the style of style_91.jpg and style_92.jpg. Write the name "Misty" below the cat Write the name "Milo" below the dog The shapes of the body parts and animal spots should match the…

Vector graphicsIllustrations and drawings ∙ 20 proposals

2 stickers from animal photos

Greetings. I need to create 2 Artworks from the provided photos of a dog and a cat in the style of style_3.jpg and style_4.jpg. Write the name "Oscar" below the cat Write the name "Charlie" below the dog The shapes of body parts and animal spots should match the…

Vector graphicsIllustrations and drawings ∙ 21 proposals

2 Artworks in a cartoon style from photos

Greetings. I need to create 2 Artworks from the provided photos of a dog and a cat. The Artwork with the cat should be in the style of style_951.jpg, but with some changes to the details of the airplane and without the hat and sticking out tongue. Write the name "Bella" at…

Vector graphicsIllustrations and drawings ∙ 11 proposals

Client
Danilo Aliyev
Ukraine Cherkassy
Project published
23 days 10 hours ago
476 views