Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

I am looking for specialists in TikTok traffic.

Translated25 USD

 1. 27283
   198  0

  30 days326 USD

  Good day👋.

  I am interested in your project and would like to take it on.

  My advantages:
  - I am in the top 3 in the category of social media marketing (SMM)
  - A professional with over 8 years of experience.
  - Successfully completed 300+ projects, receiving many positive reviews from clients.
  - Proud to have worked with large budgets and achieved success in projects.

  You can find more details here
  Freelancehunt

  Let's discuss how I can help you achieve your goals. Contact me by clicking the message button next to my profile.
  Добрый день👋.

  Меня заинтересовал ваш проект и я хотел бы взять его в работу.

  Мои приимущества:
  - Вхожу в топ 3 в категории продвижение в социальных сетях (SMM)
  - Профессионал с более чем 8-летним опытом работы.
  - Успешно реализовали 300+ проектов, получив при этом множество положительных отзывов от клиентов.
  - Горжусь тем, что работал с большими бюджетами и добились успеха в проектах.

  Детальнее можете ознкомиться тут
  Freelancehunt

  Давайте обсудим, как я могу помочь вам достичь ваших целей. Свяжитесь со мной, нажав на кнопку сообщения возле моего профиля.

 2. 898    2  0
  30 days376 USD

  Good day 😊 I am interested in your project. I have been working with advertising for 3 years on Facebook / Instagram / Tik Tok 👩💻 Write to me personally and I will send you case studies.

  My advantages:
  ~ I manage projects comprehensively, provide content recommendations
  ~ I conduct a lot of testing, provide reports and deliver results
  ~ I design banners and texts for advertisements

  Write to me personally, let's discuss the project
  Доброго дня😊 Зацікавив ваш проект. Працюю з рекламою 3 роки на Facebook / Instagram / Tik Tok 👩💻 Напишіть мені в особисті відправлю кейси.

  Мої переваги:
  ~ комплексно веду проект, даю рекомендації щодо контенту
  ~ багато тестую, даю звітність та роблю результат
  ~ розробляю банери та тексти для реклами

  Пишіть у особисті, обговоримо проект

 3. 442  
  7 days125 USD

  Hello!👋
  I am an SMM specialist and I am well-versed in many areas that intersect with each other.

  Such as: (competitor analysis, competitor traffic analysis, photo editing, video editing, strategic planning, targeting, building visual grids (full visualization), logos, art, namings, understanding how recommendations work (how to get there and what needs to be done) and much more 😌

  On a regular basis, I can:

  - Manage Instagram, Tik Tok, and Telegram pages
  - Scale the project with ideas and possible implementations
  - Copywriting, rewriting, and trigger (viral) texts
  - Research trends, implement trends for your project, focused on attracting audiences and organic traffic (recommendations)
  - Ability to collaborate and work on joint projects 🤭

  I suggest discussing all the details in our correspondence 📩
  Looking forward to collaborating!😊
  Вітаю!👋
  Я SMM спеціаліст та вільно володію багатьма сферами, які перетинаються з один одним.

  Такі як: (аналіз конкурентів, аналіз трафіку конкурентів, обробки фото, відео та монтаж, стратегічний план, таргет, вибудова візуальних сіток (повна візуалізація), лого, арти, неймінги, розбираюся в роботі з рекомендаціями(як туди попасти та що треба зробити для цього) і багато чого іншого 😌

  На постійній основі можу:

  - Вести Instagram, Tik Tok та Telegram сторінки
  - Масштабування проект ідеями та можливими реалізаціями
  - Копірайтинг, рерайтинг та тригерні(вірусні) тексти
  - Досліджувати тенденції, втілювати тренди під ваш проект, налаштований на залучення аудиторії та органічний трафік (рекомендації)
  - Можливість співпрацювати та робити спільні проекти 🤭

  Пропоную всі уточнення проговорити в листуванні 📩
  Буду радий співпраці!😊

 4. 450  
  31 days301 USD

  Good day 👋

  I am interested in your project and would like to work on it.

  My advantages:
  - Traffic expert (Middle) in white and grey niches with over 2 years of experience
  - Successfully completed 60+ projects, receiving numerous positive feedback from clients
  - Worked with budgets of $10-500/day, achieving success in all projects regardless of budget

  You can learn more about the cases here 👇
  Freelancehunt ( Freelancehunt)

  I suggest discussing your project in private messages. Looking forward to your feedback 🤝
  Доброго дня 👋

  Мене зацікавив Ваш проект і я хотів би взяти його в роботу

  Мої переваги:
  - Експерт з трафіку (Middle) в білих і сірих нішах з більш ніж 2-річним досвідом роботи
  - Успішно реалізували 60+ проектів, отримавши при цьому безліч позитивних відгуків від клієнтів
  - Працював з бюджетами 10-500$/день, і при будь-якому бюджеті досягали успіху в проектах

  Детальніше з кейсами можете ознакомитись тут 👇
  Freelancehunt ( Freelancehunt)

  Пропоную обговорити Ваш проект в особистих повідомленнях. Сподіваюсь на зворотній зв'язок 🤝

 5. 345  
  7 days50 USD

  I have successful experience in digital marketing, where I specialize in targeting strategies and setting up advertising campaigns on platforms such as Instagram and Facebook.
  I develop and implement effective audience segmentation, create creative and engaging advertising materials, and systematically analyze data to optimize results.
  My task is not just to attract attention, but also to convert the audience into clients through careful study of trends and technical competence.
  I am ready to contribute my experience to your project and ensure its digital success.
  Маю успішний досвід у цифровому маркетингу, де я спеціалізуюся в таргетингових стратегіях та налаштуванні рекламних кампаній на платформах, таких як Instagram та Facebook.
  Розробляю та впроваджую ефективні сегментації аудиторії, створюю креативні та залучаючі рекламні матеріали, а також систематично аналізую дані для оптимізації результатів.
  Моє завдання - не просто привертати увагу, але й перетворювати аудиторію в клієнтів через ретельне вивчення трендів та технічну компетентність.
  Готовий внести свій досвід у ваш проект і забезпечити його цифровий успіх.

 6. 262  
  30 days25 USD

  Hello!

  I actively work in this niche. I have good cases and can help you!

  I will take on creating landing pages and more.
  I can also predict the number of potential applications.

  Looking forward to your message in PM!

  Sincerely,
  Arsen.
  Вітаю!

  Активно працюю з цією нішею. Маю хороші кейси та зможу вам допомгти!

  Візьму на себе креативи лендинги та інше.
  Також можу прогнозувати кількість потенційних заявок.

  Чекаю вашого повідомлення в Лс!

  З повагою,
  Арсен.

 7. 7 more hidden bids

Client
Katerina Afanasieva 4Limes
Ukraine Ukraine  3  0
Project published
1 month 9 days ago
83 views