Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Required a copy reader for reading the site + translation into UkrainianНужен копирайтер для вычитки сайта + перевода на Украинский

Translated1000 UAH

 1. 553    8  0
  10 days1000 UAH

  Good day !
  Ready to perform the task.
  I have more than 6 years of copywriter experience, I am engaged in writing texts/articles in the Ukrainian language.
  Добрый день!
  Готова выполнить задание.
  Опыт копирайтером более 6 лет, занимаюсь написанием текстов/статей на укр языке.

 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. 531    8  0
  1 day1000 UAH

  Good Morning Alexander.
  Diplomatic philologist and copywriter.
  SMM and SEO courses.
  I will translate, edit.
  Quality of work, literacy is guaranteed.
  Go to turn!
  Добрый день, Александр.
  Дипломированный филолог и копирайтер.
  Курсы SMM и SEO-продвижения.
  Сделаю перевод, отредактирую.
  Качество работы, грамотность гарантирую.
  Обращайтесь!

 5. 500    26  1   1
  10 days1000 UAH

  Good morning, I have experience of such work, I will be glad to help you) at the price of the star when I see the volume. Pedagogue and quality guarantees.
  Доброго дня, маю досвід подібної роботи, буду рада допомогти Вам) по ціні зорієнтую коли побачу об‘єм. Педагог тому грамотність та якість гарантую

 6. 1321    86  8   1
  7 days1000 UAH

  Good day . I write texts, work for students, enterprises, organizations and so on, both in Ukrainian and Russian. I also translate r/r. And vice versa (I can give an example of work). Let’s talk about the terms of cooperation – the topic of the site is interesting.
  Доброго дня. Пишу тексти, роботи для студентів, підприємств, організацій тощо, як українською мовою, так і російською. Також перекладаю укр./рос. і навпаки (можу надати приклад робіт). Звертайтеся, обговоримо умови співпраці - цікавить тематика сайту.

 7. 255    5  1
  7 days1000 UAH

  Ready to go to work. Translations and literary and technical. I write well, I feel the word. I also have a copywriter, re-reader, SEO texts, articles and prose research. Free possession in Ukrainian and Russian.
  Готова взятися до роботи. Дослід перекладів-і літературних, і технічних. Пишу грамотно, відчуваю слово. Також маю дослід копирайтера, рерайтера, СЕО-текстів, статей і прози. Вільне володіння українською і російською.

 8. proposal concealed by freelancer
 9. proposal concealed by freelancer
 10. proposal concealed by freelancer
 11. 240  
  1 day1000 UAH

  Higher education philosophical, teacher of English at the university. Experience in the correction and translation of texts. Ready to perform the task at the time required.
  Освіта вища філологічна, викладач англійської мови в університеті. Є досвід коректури та перекладу текстів. Готовий виконати завдання у потрібний термін

 12. 1322    34  0
  3 days1000 UAH

  Welcome, ready to perform your order in accordance with the TZ, I have many years of copywriting experience, re-righting, SEO-text creation and any other text content. I write both in Ukrainian and Russian. The price is 40 UAH for 1 sign. For a day I do articles on 20-25 to signs.
  Examples of work done in the portfolio are: Freelancehunt
  There are also the following examples:
  HTTPS://ion.ua/watch/apple-watch-series-5
  HTTPS://pylesos.info/obzory/
  https://www.parra.ru/blog/2021/mebel-dlya-prikhozhey/
  http://turvopros.com/zabronirovat-biletyi-bez-oplatyi/
  http://divo-dom.com/kak-vbraty-planshet-na-androide.html
  Вітаю, готов якісно виконати ваше замовлення відповідно до ТЗ, маю багаторічний досвід копірайта, рерайта, створювання seo-текстів та будь-якого іншого текстового контенту. Пишу як українською, так і російською мовою. Вартість - 40 грн за 1 к знаків. За день роблю статей на 20-25 к знаків.
  Приклади виконаних робіт у портфоліо за наступним посиланням: Freelancehunt
  Також є наступні приклади:
  https://ion.ua/watch/apple-watch-series-5
  https://pylesos.info/obzory/
  https://www.parra.ru/blog/2021/mebel-dlya-prikhozhey/
  http://turvopros.com/zabronirovat-biletyi-bez-oplatyi/
  http://divo-dom.com/kak-vbraty-planshet-na-androide.html

 13. 273    8  0
  1 day1000 UAH

  Good day !

  I have experience in translations of sites, in education - a philologist-translator, in copywriting for more than five years, I know how to write. I will perform quickly and efficiently + translation of the website and into English. Go to turn!
  Добрый день!

  Имела опыт в переводах сайтов, по образованию - филолог-переводчик, в копирайтинге более пяти лет, умею писать. Выполню быстро и качественно + переведу сайт и на английский. Обращайтесь!

 14. 5611
   167  0

  1 day1000 UAH

  Good morning Alexandra.
  Say, do you not consider the possibility to give the executive access to the admin to instantly edit the texts on the site? For if the mistakes are many, then just to write the mistakes in the text, it will take too much time, because the site is great. And then I still need to fix these texts on the site... In a word, I don’t think this is the easiest option.)
  And it would be more clear and easier to formulate the price if you shared a link to the site.
  Доброго дня, Олександре.
  Скажіть, ви не розглядаєте можливість надати виконавцю доступ до адмінки, щоб одразу редагувати тексти на сайті? Бо якщо помилок багато, то лише на те, щоб прописати помилки в тексті, піде надто багато часу, адже сайт у вас величенький. А потім ще треба виправити ці тексти на сайті... Словом, мені здається, що це не найлегший варіант )
  А ще було б зрозуміліше та простіше формулювати вартість, якби ви поділились посиланням на сайт.

 15. 2018    69  0
  1 day1000 UAH

  Good day !

  I graduated from the University of Philosophy, Ukrainian language and literature. I have experience in translating texts on different topics.

  Examples and examples are in the profile.
  The price is 30 UAH/1000 ZBP.

  Let’s discuss the details of cooperation!
  Добрий день!

  Я закінчила ВНЗ за напрямком філолог, українська мова та література. Маю досвід перекладу текстів на різні теми.

  Відгуки та приклади є у профілі.
  Вартість - 30 грн/1000 збп.

  Давайте обговоримо деталі співпраці!

 16. 277  
  7 days1000 UAH

  Welcome to!
  I was interested in your proposal, ready to work. I have translated for more than two years. Level of English language B2 C1. Ukrainian is perfect. Experience with copywriters more than two years.
  Literacy and punctuality are guaranteed.
  Go to turn! I will be happy to cooperate!
  Приветствую!
  Заинтересовало Ваше предложение, ГОТОВА РАБОТАТЬ. Занимаюсь ПЕРЕВОДАМИ более двух лет. Уровень АНГЛИЙСКОГО языка В2-С1. УКРАИНСКИЙ в совершенстве. Опыт КОПИРАЙТЕРОМ более двух лет.
  Грамотность и пунктуальность гарантирую!
  Обращайтесь! Буду рада сотрудничеству!

 17. 591    6  0
  3 days1000 UAH

  Hello Alexander, ready to start reading and translating today and perform in 3 days.
  There is experience of translation of sites and other types of artistic literature.
  Go to turn!
  Здрастуйте, Александр, готова приступить к вычитал и переводу сегодня и выполнить за 3 дня.
  Есть опыт перевода сайтов и других видов - художественной литературы.
  Обращайтесь!

 18. 320    1  0
  2 days1000 UAH

  Good time of the day)

  Working with me, you will receive:
  1 . Qualitatively performed task with the conditions specified.
  2nd Absolute compliance with deadlines.
  Three Changes and additions in the process.
  4 . Available prices and high quality work.

  Please contact me.
  I am looking forward to your answer.

  Thank you !
  Доброе время суток)

  Сотрудничая со мной, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
  1. Качественно выполненная задача с указанными условиями.
  2. Абсолютное соблюдение сроков.
  3. Изменения и дополнения в процессе.
  4. Доступные цены и качественная работа.

  Пожалуйста, свяжитесь со мной.
  С нетерпением жду Вашего ответа.

  Спасибо!

 19. proposal concealed by freelancer
 20. 690    12  0
  7 days1000 UAH

  Good day ! I am pleased to help you. Experience in copywriting over 10 years. I work at a rate of 80 UAH/1000 ZBP. Quality and compliance with deadlines. Please call me, I will be happy to collaborate!
  Добрый день! С удовольствием помогу вам. Опыт в копирайтинге более 10 лет. Работаю по ставке 80 грн/1000 збп. Гарантирую качество и соблюдение сроков. Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!

 21. 640
   15  1

  7 days1000 UAH

  Hi, I am glad to help.
  Ready to take the task right now.
  Details will be discussed.

  I will be happy and thankful for cooperation!
  Здравствуйте, с радостью помогу.
  Готов прямо сейчас приступить за задание.
  Подробности обсудим.

  Буду рад и благодарен сотрудничеству!

 22. proposal concealed by freelancer
 23. 5220
   87  0

  2 days1000 UAH

  Good day !
  I am a professional copywriter. Ready to perform work in English, Russian, Ukrainian languages. My level of English is C1. I understand the tasks of LSI and SEO.
  I will perform the work quickly and in a clearly defined time.
  Добрый день!
  Я профессиональный копирайтер. Готов выполнить работу на английском, русском, украинском языках. Мой уровень английского С1. Понимаю задачи LSI и SEO копирайтинга.
  Работу выполню быстро, качественно в четко оговоренные сроки.

 24.  freelancer isn't working in the service any longer
 25. 373    13  0
  7 days1000 UAH

  Good time to the day!
  I will be happy to help with the reading and translation of the website into Ukrainian.
  Philologist, editor with 17 years of experience and translation experience.
  Translation is manual. 35 UAH/1000 signs without errors for reading + translation.
  Ready to work!
  Доброго часу доби!
  Буду рада допомогти з вичиткою та перекладом сайту на українську.
  Філолог, редактор з 17-річним стажем та досвідом перекладів рос/укр.
  Переклад ручний. 35 грн/1000 знаків без пробілів за вичитку+переклад.
  Готова стати до роботи!

 26. proposal concealed by freelancer
 27. 1318    27  0
  1 day1000 UAH

  Hello, I am interested in your task.
  I can check and translate your texts in both Ukrainian (born) and English (B2/C1).
  I would like to see the site itself and see how the text changes will be made. If there is access to the admin, what CMS?
  I will be happy to cooperate)
  Здравствуйте, интересует ваше задание.
  Могу проверить и перевести ваши тексты как на украинский (родной), так и на английский (B2/C1).
  Хотелось бы увидеть сам сайт и узнать как будут вноситься изменения в тексты. Если будет доступ к админке, то какая CMS?
  Буду рада сотрудничеству)

 28. 717    17  0
  7 days1000 UAH

  Experience in translation of websites. I know how to work in admin, the tags and labels will be fine.
  Translation of 25 UAH / 1000 symbols.
  The issue of the errors in the Russian version will be discussed individually. Write, we will find the best way to work.
  Есть опыт перевода сайтов. Умею работать в админке, тэги и разметка будет в порядке.
  Перевод 25 грн / 1000 символов.
  Вычитка ошибок в русском варианте - обсудим индивидуально. Пишите, найдем оптимальный вариант работы.

 29. 956    69  0
  5 days1000 UAH

  Good day ! Ideally I will perform the task - a philologist, editor, translator with experience) Oriented value: 25 UAH/1000 signs for editing; 40 UAH/1000 signs for translation. The time of work can be specified after visiting the site. Go back, please!
  Доброго дня! Ідеально виконаю завдання - філолог, редактор, перекладач з досвідом) Орієнтовна вартість: 25 грн/1000 знаків за редагування; 40 грн/1000 знаків за переклад. Термін роботи можу вказати після ознайомлення з сайтом. Звертайтесь, будь ласка!

 30. 60  
  7 days1000 UAH

  I will make a quality translation into Ukrainian and English, a philologist with work experience! Finding and correcting errors is also without any problem.
  Зроблю якісний переклад на українську та англійську мови, філолог з досвідом роботи! Знайти та виправити помилки - теж без проблем.

 31. proposal concealed by freelancer
 32. 631    22  5
  7 days1000 UAH

  🔰Good night, my name is Olga.I have a lot of experience in writing texts and writing them.Unicity, literacy, compliance with the accurate deadlines all guarantee.I speak Ukrainian, Russian and English that is very important to you in the future.For specificity - it is necessary to get acquainted with the original text and the precise TZ.Examples of work will be downloaded in personal messages.turn to🙏💛💙
  🔰Добрый вечер, меня зовут Ольга.
  Имею большой опыт в редакции текстов, а также их написание.
  Уникальность, грамотность, соблюдение точных сроков всё гарантирую.
  Владею украинским, русским и английским что в дальнейшем для Вас очень важно.
  Для конкретики - обязательно нужно ознакомиться с исходным текстом и точным ТЗ.
  Примеры работ скину в личные сообщения.
  Обращайтесь🙏💛💙

 33. 292  
  7 days1000 UAH

  Good day . As a journalist and editor, I know how to write and edit with a different degree of difficulty. Experience in copywriting on different topics. Ready to perform the task quality and provide a written and unique translation. Write, I will be happy to collaborate.
  Добрый день. По образованию журналист и редактор, по этому умею писать и редактировать с разной степенью сложности. Опыт копирайтинга на разные тематики. Готова выполнить задание качественно и предоставить грамотный и уникальный перевод. Пишите, буду рада сотрудничать.

 34. 451

  3 days1000 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is 150 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 150 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 35. proposal concealed by freelancer
 36. proposal concealed by freelancer
 37. proposal concealed by freelancer
 38. 186  
  1 day1000 UAH

  Good day, I’ll do it quickly within a day =) I’m waiting for a fitback
  Доброго дня, зроблю швидко протягом одного дня =) Жду фідбеку

 39. 1626    14  0
  123 days1234 UAH

  Hello Alexandra !
  Ready to fulfill the assigned task. To form more accurate deadlines and costs I would like to see the entire volume of work (it is possible?)
  We guarantee the best quality and the best time.
  ready to work through the seafood.
  Здравствуйте, Александр!
  Готов выполнить поставленную задачу. Для формирования более точных сроков и стоимости хотел бы увидеть весь объем работы(это возможно?).
  Гарантирую лучшее качество и самые оптимальные сроки.
  Готов работать через сейф.

 40. 1480    33  0
  15 days1000 UAH

  Good day Alexander! In connection with the new law, it has already carried out projects for translation of texts on the site, but not through this service. For example, the last is Wip Shop Anics: https://anix.ua/ua/.

  The translation fee is 35 UAH, depending on the specificity of the text. The list of available materials in Russian is contractual. I will spend all my time on your project, so I think we will deal with it in a short time. The performance and quality of the work have already been assessed by dozens of my customers.

  I will be glad for our cooperation!)
  Добрый день, Александр! В связи с новым законом уже выполняла проекты по переводу текстов на сайте, но не через этот сервис. Например, последний — Вейп Шоп Аникс: https://anix.ua/ua/.

  Оплата за перевод от 35 грн, в зависимости от специфики текста. Вичитка имеющихся материалов на русском договорная. Вашему проекту уделю все свое время, поэтому, думаю, справимся в сжатые сроки. Оперативность и качество работы уже успели оценить десятки моих заказчиков.

  Буду рада нашему сотрудничеству!)

 41. 198    1  0
  1 day1000 UAH

  Good day . I have experience in translations. I will deal with this task in time. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Маю досвід в перекладах. Впораюсь з цим завданням вчасно. Буду рада співпраці.

 42. 225  
  30 days3000 UAH

  Hello to you! I will do everything for free for future cooperation.
  Привіт! Виконаю все безплатно в рахунок співпраці в майбутньому.

 43. 1195    62  1
  10 days1000 UAH

  Good day ! Interested in your proposal. I am a graduated philosopher, I have freely Russian, Ukrainian and English languages. Experience in work - 8 years at freelancer and in various translation offices. I can perform a test task or send examples of translations, some of them you can see here: Freelancehunt . The rate is 80 UAH/1800 symbols without errors, 100 UAH/1800 symbols without errors and 120 UAH/1800 symbols without errors (English translation). Please specify the text topic.
  Доброго дня! Зацікавила Ваша пропозиція. Я дипломований філолог, вільно володію російською, українською та англійською мовами. Досвід роботи - 8 років на фрілансі та у різноманітних бюро перекладів. Можу виконати тестове завдання або надіслати приклади перекладів, деякі з них Ви можете побачити тут: Freelancehunt . Ставка - 80 грн/1800 символів без пробілів (вичитка), 100 грн/1800 символів без пробілів (переклад українською) і 120 грн/1800 символів без пробілів (переклад англійською). Уточніть, будь ласка, тематику текстів.

 44. 373    3  0
  7 days1100 UAH

  Hello to you! I was interested in your proposal)) ready to start anytime. The Ukrainian language is the mother tongue. I also master English, Russian, German and Italian languages at the carrier level. We can agree on the price.
  Здравствуйте! Заинтересовало Ваше предложение)) Готова приступить когда-либо. Украинский язык - родной. Также владею английским, русским, немецким и итальянским языками на уровне носителей. По поводу цены сможем договориться.

 1. proposal concealed by freelancer
 • Mariia Litarova Копирайтинг-агентство Марии Литаровой
  26 July 2022, 10:46 |

  Добрый день.

  Могли бы предоставить исходный текст для ознакомления (желательно в Гугл.Докс)?

 • Alexandr Dyadyo WorkStation
  26 July 2022, 11:25 |

  Добрый день. Исходный текст , как указано в описании проекта находится не в гугл-доксе , а непосредственно на сайте. 

 • Mariia Litarova Копирайтинг-агентство Марии Литаровой
  26 July 2022, 11:26 |

  Для оценки объема работы можно увидеть сайт компании?


Client
Alexandr Dyadyo WorkStation
Ukraine Kyiv  75  0  1
Project published
6 months 14 days ago
400 views