Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Creating banners for mobile app ads on FB/Inst

Translated

 1. 4347
   160  0

  3 days65 USD

  Welcome to Sergey.Instead of empty promises, I will tell you about myself in numbers:
  250+ successful projects
  100% unique design
  In connection with 24/7.🏆🖇🕙I have been working stable for 3 years, ready for permanent cooperation.

  Result guarantee: If you do not satisfy the result, I will return the money!Write to me, let’s talk about the details!Work is ready now.

  Writing - Freelancehunt
  My work- Behance
  Review - Freelancehunt

  *The price is indicated.🙌✉💼⭐For an accurate assessment, please contact me to clarify the project details!
  Вітаю, Сергій. Замість пустих обіцянок розкажу про себе в цифрах:
  🏆 250+ успішних проєктів
  🖇 100% унікальний дизайн
  🕙 На зв'язку 24\7. Стабільно працюю 3 роки, готова до постійної співпраці

  Гарантія результату: якщо не задовільнить результат - поверну кошти!
  Напишіть мені - обговоримо деталі! Почати роботу готова зараз🙌

  ✉️ Написати - Freelancehunt
  💼 Мої роботи- Behance
  ⭐️Відгуки - Freelancehunt

  *Ціна вказана орієнтовна. Для точної оцінки, будь ласка, зв'яжіться зі мною для уточнення деталей проєкту!

  Freelancer is in the TOP-15 of his category!

 2. 298  
  3 days156 USD

  Welcome to! I am pleased to accomplish your task.
  For more than a year I have successfully created not "simply images", but designs with senses that sell and perform their task.

  I work with your needs and tasks that you put before you.

  My work is Freelancehunt
  Вітаю! З радістю візьмусь за виконання вашого задання
  Вже більше року успішно створюю не "просто картинки", а дизайни із сенсами, які продають та виконують свою задачу

  Працюю з урахуванням ваших потреб та задач, які ви ставите перед собою

  Мої роботи - Freelancehunt

 3. 291    1  0
  5 days130 USD

  Good morning, I was very interested in your project. Ready to start immediately. The deadlines are given with the stock. Portfolio on the page. I can also send examples of my work if necessary.
  Доброго дня, дуже зацікавив ваш проект. Готова розпочати одразу. Терміни вказала з запасом. Портфоліо на сторінці. Також, можу окремо надіслати приклади своїх робіт при необхідності.

 4. 752    5  0
  6 days104 USD

  Good day, I am interested in your task.
  Ready to develop banners, you can read my portfolio Freelancehunt

  Creating Banner in Figma
  Доброго дня, зацікавилась вашим завданням.
  Готова розробити банери, можете ознайомитись із моїм портфоліо Freelancehunt

  Розроблю банери у Figma

 5. 567    6  0
  1 day13 USD

  Good Morning Sergey!
  I am very interested in your project.
  Ready to start right now!
  Please write, ready to discuss all the details.
  My portfolio is Freelancehunt
  My Vehance - Behance
  Доброго дня Сергій!
  Дуже зацікавлений у вашому проєкті.
  Готовий приступити прямо зараз!
  Пишіть, готовий обговорити всі деталі.👇🏻
  Моє портоліо - Freelancehunt
  Мій Вehance - Behance

 6. 543    7  0
  7 days260 USD

  Welcome to. Ready to discuss your work and your project.
  8+ years of work in the design and illustration field;
  I work on the result;
  We work to the right (to the full approval).
  I have all the weekend files.

  Portfolio: Behance
  Вітаю. Готова обговорити співпрацю та Ваш проект.
  - 8+ років роботи у сфері дизайну та ілюстрації;
  - працюю на результат;
  - адекватно ставлюся до правок (працюємо до повного затвердження);
  - віддаю всі вихідні файли.

  Портфоліо: Behance

 7. 1256    48  3
  1 day13 USD

  Hello, I will be happy to help.
  Details will be discussed, namely: deadlines of execution, price and design.
  My portfolio and reviews: Freelancehunt

  I will be happy to cooperate!
  Turn to it :)
  Привіт, з радістю допоможу.
  Деталі обговоримо, а саме: терміни виконання, ціну та дизайн.
  Моє портфоліо та відгуки: Freelancehunt

  Буду радий співпраці!
  Звертайтеся:)

 8. 994    40  1
  1 day13 USD

  Good Morning Sergey!I have over 3 years of experience in graphic design.During this time, he successfully worked in various fields, including:
  - Car supplies from the United States, - food delivery, - brand clothing sale,
  - Give graphic solutions for training courses and much more.For more detailed price and deadlines, please write in the personal message.

  My portfolio is: Freelancehunt
  Добрий день, Сергій!

  Маю понад 3 роки досвіду у галузі графічного дизайну.
  Протягом цього часу успішно працював у різних сферах, зокрема у:
  - пригони авто із США, - доставки їжі, - продажу брендового одягу,
  - надавав графічні рішення для навчальних курсів та багато іншого.
  Для більш детальнішої ціни та терміни, пишіть у особисті повідомлення✍️

  Моє портфоліо: Freelancehunt

 9. 220  
  6 days130 USD

  Good day !
  Interested in your project I will develop 10-15 banners
  Ready immediately after the discussion, to begin with the performance :)
  Добрий день!
  зацікавлена у вашому проєкті розроблю 10-15 банерів
  Готова одразу ж після обговорення ,приступити до виконання:)

 10. 1017    19  0
  5 days117 USD

  Welcome to Sergey. I am responsible, I keep the connection longer than the sun shines, and I still have a great experience in graphic design. I recommend discussing the details in personal messages. I put time with reserves.

  The portfolio:
  Freelancehunt
  Behance

  Good day !
  Здрастуйте, Сергію. Я відповідальний, підтримую зв'язок довше ніж світить сонце, а ще маю чималий досвід графічного дизайну. Деталі пропоную обговорити у особистих повідомленнях. Терміни ставлю із запасом.

  Портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance

  Гарного дня!

 11. 4483    255  1   8
  6 days117 USD

  Welcome to. Now is free,
  I will be happy to cooperate.
  I count all the wishes.
  Portfolio https://freelancehunt.com/freelancer/PicoDesign Behance
  Вітаю. Зараз вільний,
  буду радий співпраці.
  Врахую всі побажання.
  Портфоліо https://freelancehunt.com/freelancer/PicoDesign Behance

 12. 707    11  1
  3 days104 USD

  Good day !
  We are ready to help you with this task!
  Portfolio - Freelancehunt
  I am very careful and responsible to perform my work.
  All routes are free!
  Working to complete approval)
  I will be happy to collaborate!
  Добрий день!
  Готова допомогти вам з виконанням цього завдання!
  Портфоліо - Freelancehunt
  Дуже уважно та відповідально підходжу до виконання роботи.
  Усі правки безкоштовні!
  Працюємо до повного затвердження)
  Буду рада співпраці!

 13. 1171    27  0
  3 days78 USD

  Welcome to! Interested in your order. I will do it properly and timely.
  Let's write, let's discuss all the details. I will start work right now.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Вітаю! Зацікавило ваше замовлення. Зроблю якісно та вчасно.
  Пишіть, обговоримо всі деталі. Розпочну роботу прямо зараз.
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 14. 1022    38  0
  5 days78 USD

  Welcome to my portfolio - Freelancehunt
  Let’s write, let’s discuss details.
  Доброго дня, ознайомтеся з моїм портфоліо - Freelancehunt
  Пишіть, обговоримо деталі.

 15. 16576    1189  0   4
  7 days312 USD

  12000 grn
  Ready for dialogue.
  Examples of work and customer reviews see in the profile.
  Write we will discuss more in detail.
  12000грн
  Готов к диалогу.
  Примеры работ и отзывы клиентов смотрите в профиле.
  Пишите обсудим детальнее.

 16. 246    1  0
  4 days16 USD

  Good day !
  Interested in your proposal.
  Ready to start work now.
  Let’s talk about the details)
  Добрый день!
  Заинтересовало ваше предложение.
  Готова приступить к работе сейчас.
  Давайте обговорим детали)

 17. 820    36  0
  6 days91 USD

  Hello to you! I will develop banner design, my portfolio Freelancehunt
  Details of the project are in the message.
  Привіт! розроблю дизайн банерів, моє портфоліо Freelancehunt
  деталі проекту пишіть в повідомленні

 18. 302  
  5 days156 USD

  Good day .

  My name is Carina, I am a web designer.
  I am engaged in advertising creatives, websites and other visuals.

  My portfolio:
  Behance
  Freelancehunt

  I will be happy to collaborate!
  Добрий день.

  Мене звати Каріна, я веб-дизайнер.
  Займаюся рекламними креативами, сайтами та іншим візуалом.

  Моє портфоліо:
  Behance
  Freelancehunt

  Буду рада співпраці!

 19. 922    14  0
  2 days31 USD

  Welcome to!I am very interested in your project, I think I can help you solve this task.I have a few options, I work according to your taste, the directions are free!I'm waiting for you in personal messages to discuss details.✨
  Вітаю! Дуже зацікавив Ваш проєкт, вважаю що зможу допомогти Вам в вирішині цого завдання. Розробляю декілька варіантів, працюю за Вашим смаком, правки безкоштовні! Чекаю вас в особистих повідомленнях для обговорення деталів ✨

 20. 733    13  0
  1 day39 USD

  Hello Sergey, ready to take your task, I have experience and can do more animated if you want. I work in the photoshop and the wind effect.
  Here is my portfolio: Freelancehunt
  Вітаю Сергій, готовий взятися за ваше завдання, маю досвід та можу зробити ще анімовані якщо побажаєте. Працюю в Фотошопі та Вітер Ефект.
  Ось моє портфоліо: Freelancehunt

 21. 10747    522  1   7
  10 days312 USD

  Welcome to Sergey!

  I have great experience in creating advertising banners for social networks. I would be happy to work on your task. Under the condition of the order of 20 sets, the cost will be 600 UAH per set.

  I'm in contact and I'm waiting for your message.
  Вітаю, Сергію!

  Маю величезний досвід створення рекламних банерів для соцмереж. З радістю попрацював би й над вашим завданням. При умові замовлення 20-ти комплектів, вартість буде по 600 грн за комплект.

  Я на зв'язку та очікую на ваше повідомлення.

 22. 474    1  0
  4 days88 USD

  Welcome to!

  Interested in your project. Ready to start performing.
  There is experience in creating presentations, banners for the site and social networks.

  I want to suggest creating one banner as a test task so that you can evaluate my skills.
  I like to continue working on the project.

  If you are interested in my offer, please contact me.
  I'm looking forward to your answer) Good day!
  You can see the work here:
  Freelancehunt
  Behance
  Вітаю!

  Зацікавив ваш проєкт. Готова розпочати виконання.
  Є досвід у створенні презентацій, банерів для сайту та соціальних мереж.

  Хочу запропонувати створення одного банера як тестове завдання, щоб ви мали змогу оцінити мої навички.
  Сподобається – продовжимо роботу над проєктом.

  Якщо вас зацікавила моя пропозиція, будь ласка, зв'яжіться зі мною.
  Дуже чекаю вашу відповідь) Гарного дня!
  Тут можна побачити роботи:
  Freelancehunt
  Behance

 23. 2677    62  0
  5 days156 USD

  Welcome to. Ready to fulfill your order.
  I am pleased to help you with the banner design.
  The price indicates for 20 pieces of banners, and also resays.
  Details can be discussed in private messages.
  Вітаю. Готовий виконати Ваше замовлення.
  З радістю допоможу Вам з дизайном банерів
  Ціну вказую за 20 шт банерів,а також ресайзів
  Деталі можемо обговорити в приватних повідомленнях.

 24. 15 more hidden bids
  1 bid hidden

Current freelance projects in the category Banners

Creating banners, logotype, billboard for the eBay store

new
13 USD

You need to create a 1280*290 12 MB store billboard, 300 x 300 category photos and 300 x 300 logo. and also for Etsy you will just need to match the size of the finished files for eBay The style of the store Write and offer options. We can cooperate long-term.

Icons and pixel graphicsBanners ∙ 27 proposals

Simple banders for the site

new

You need to develop the 2nd banner on the site in minimalist and corporate style Text and Photo Our website is Kari-shop.com Examples of banners are https://prnt.sc/NDFDEJvBy2EC and https://prnt.sc/bOi7wtmq72eQ Examples of work and price. Also with the further possibility…

BannersCorporate style ∙ 65 proposals

Creation of Creativity

new

Shop-Express is looking for a designer and video maker for short videos - for the development of creatives and videos for social networks and graphic materials (cover for videos on YouTube, static plugins, banners, video in stream, rolls, etc.). Work is constant, the volumes can…

BannersVideo processing ∙ 17 proposals

Video with moush design and banner for advertising campaigns

new

We Taxi UA, supplement with discounts for taxi drivers - https://taxiua.app/ In search of the creative moushn of the designer to create advertising videos and banners (continuous or single cooperation is discussed). It is desirable to work in the After Effects program and to…

Banners ∙ 11 proposals

Maket on board

new
26 USD

You need a stamp for printing and placed on board. Advertised products by DYSON FEN, or Styler. The focus is on March 8. There will be a number of different cities and addresses will be changed. The materials for work I hope something, it will be good. If there’s something…

BannersOutdoor advertising ∙ 49 proposals

Client
Project published
4 months 10 days ago
209 views