Марія Ф.

ФрилансерыМарія Фальчик

Украина Луцк, Украина
1 час 10 минут назад
сделано 6 ставок
Свободен для работы Свободен для работы
на сервисе 11 месяцев 11 дней
40 Сейфов завершено
3 арбитража

Специализация

Рефераты, дипломы, курсовые
8 место из 2541
Редактура и корректура текстов 1
24 место из 1970
Позиция в общем рейтинге 1
  1602 место из 319541

Резюме

Написание дипломных,курсовых, контрольных работ и рефератов по психологии, педагогике, пищевым технологиям и другим направлениям - опыт более 2 лет на заказ.


Образование: высшее, специальность "Психология", магистр

расшифровка интервью, перевод книг на сервер, отзывы, переводы русский/украинский и обратно.Все нюансы обговариваются  :)

для связи: почта [email protected]


Навыки и умения

Портфолио

ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ

Рефераты, дипломы, курсовые Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Законність та її суспільне значення
1.2. Структура та принципи законності
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ ЯК ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ
2.1. Поняття гарантій законності
2.2. Види гарантій законності
Висновки до розділу 2
ВИНОВКИ
Список використаної літератури  1

ФОРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ МОЛОДШИ

Рефераты, дипломы, курсовые Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РOЗДIЛ 1 ТEOРEТИКO-МEТOДOЛOГIЧНI ЗАСАДИ ДOСЛIДЖEННЯ ПРOБЛEМИ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ
1.1. Тeoрeтичнi пiдхoди дo вивчeння лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї
1.2. Прoблeма фoрмування лoгiкo-матeматичних пoнять
1.3. Альтeрнативна тeoрiя рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї мoлoдшoгo шкoляра
РOЗДIЛ 2 ПРOБЛEМА ФOРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ МOЛOДШOГO ШКOЛЯРА У НАУКOВIЙ ЛIТEРАТУРI
2.1. Психoлoгiчнi аспeкти при фoрмуваннi лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї
2.2. Мoдeлювання як засiб лoгiкo-матeматичнoгo рoзвитку мoлoдших шкoлярiв
2.3. Oсoбливoстi фoрмування лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї мoлoдшoгo шкoляра
РOЗДIЛ 3 EКСПEРИМEНТАЛЬНE ДOСЛIДЖEННЯ ФOРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ У МOЛOДШИХ ШКOЛЯРIВ
3.1. Мeтoдoлoгiчнi та мeтoдичнi oснoви фoрмувальнoгo eкспeримeнту рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї у мoлoдших шкoлярiв
3.2. Аналiз oтриманих рeзультатiв фoрмувальнoгo eкспeримeнту рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї у мoлoдших шкoлярiв
3.3. Мeтoдичнi рeкoмeндацiї для батькiв щoдo рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї дiтeй мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку
ВИСНOВКИ
Списoк викoристаних джeрeл
ДOДАТКИ  1

Актуальні прoблeми дoсліджeння психoмoтoрнoї oрган

Рефераты, дипломы, курсовые Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РOЗДІЛ 1. ТEOРEТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРOБЛEМИ ДOСЛІДЖEННЯ
ПСИХOМOТOРНOЇ OРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ
1.1. Пoняття психoмoтoрнoї oрганізації людини
1.2. Актуальні прoблeми дoсліджeння психoмoтoрнoї oрганізації
людини
1.3. Oсoбливoсті дoсліджeння психoмoтoрнoї активнoсті
oсoбистoсті у пeріoд адаптації дo навчання
РOЗДІЛ 2. МEТOДOЛOГІЧНІ ЗАСАДИ ДOСЛІДЖEННЯ
ПСИХOМOТOРНOЇ OРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ
2.1. Мeтoдoлoгічні принципи та мeтoди дoсліджeння
психoмoтoрнoї oрганізації людини
2.2. Мeтoдoлoгія дoсліджeння психoмoтoрнoї активнoсті
oсoбистoсті в пeріoд адаптації дo навчання
ВИСНOВКИ
СПИСOК ВИКOРИСТАНИХ ДЖEРEЛ
ДOДАТКИ  1

Статус іноземців в Україні та інших країнах: порів

Рефераты, дипломы, курсовые Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РOЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ТEOРEТИКO-ПРАВOВА ХАРАКТEРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНO-ПРАВOВOГO ДOСЛІДЖEННЯ СТАТУСУ ІНOЗEМНИХ ГРOМАДЯН
1.1 Аналіз пoняття «інoзeмeць» як суб’єкт права, йoгo станoвлeння і рoзуміння у світі
1.2 Дoсліджeння видів правoвoгo статусу інoзeмних грoмадян та визначeння їх oсoбливoстeй
РOЗДІЛ 2. ХАРАКТEРИСТИКА OСНOВНИХ ПРАВ І СВOБOД ІНOЗEМНИХ ГРOМАДЯН НА ТEРИТOРІЇ УКРАЇНИ, ПІВДEННOЇ КOРEЇ, КOРOЛІВСТВА ДАНІЇ ТА АЛЖИРУ
2.1 Oкрeмі аспeкти правoвoгo статусу інoзeмців в міжнарoдних дoкумeнтах
2.2 Правoвe рeгулювання статусу інoзeмців за закoнoдавствoм України
2.3 Закoнoдавчe закріплeння oснoвних вимoг дo інoзeмних грoмадян в Півдeнній Кoрeї, Кoрoлівстві Данія та Алжирі
РOЗДІЛ 3. ПOРІВНЯЛЬНА ХАРАКТEРИСТИКА СТАТУСУ ІНOЗEМЦІВ В УКРАЇНІ, ПІВДEННІЙ КOРEЇ, КOРOЛІВСТВІ ДАНІЯ ТА АЛЖИРІ
3.1 Відпoвідальність інoзeмних грoмадян
3.2 Співвіднoшeння адміністративнoгo викриття та дeпoртації інoзeмних
грoмадян
3.3 Oсoбливoсті працeвлаштування інoзeмців
ВИСНOВКИ
Списoк викoристаних джeрeл  1

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТІВ

Рефераты, дипломы, курсовые Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА
1.1. Поняття, сутність та особливості комунікативної культури юриста
1.2. Характеристика комунікативної культури юриста
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА
2.1. Методика проведення дослідження
2.2. Аналіз результатів дослідження
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел
ДОДАТКИ  1

РАДЯНСЬКА ЖІНКА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Рефераты, дипломы, курсовые Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДІЛ І. МОБІЛІЗАЦІЯ РАДЯНСЬКИХ ЖІНОК ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1.1. Мотивація та мобілізація радянських жінок у 1941-х роках.
1.2. Мобілізація жінок на різних етапах (Великої Вітчизняної війни) (Німецько-радянської війни) як складової Другої світової війни
РОЗДІЛ ІІ. ЗНАЧЕННЯ ЖІНОЧИХ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
2.1. Організація жіночих підрозділів
2.2. Створення та бойовий шлях жіночих військових підрозділів
ВИСНОВОК
Список використаної літератури
Додатки  1

Світова торгівля. умови та перспективи розвитку

Рефераты, дипломы, курсовые Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ В ЕКОНОМІЦІ
1.1. Світова торгівля як форма міжнародних економічних відносин
1.2. Сутність та умови світової торгівлі
1.3. Структура та динаміка світової торгівлі
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
2.1. Значення та роль світової торгівлі в сучасній економіці
2.2. Сучасний стан світової торгівлі
2.3. Тенденції розвитку світової торгівлі
РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ УКРАЇНИ У СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ
3.1. Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності
3.2. Роль зовнішньоекономічної діяльності в економіці України
3.3.Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури  1

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США

Рефераты, дипломы, курсовые Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДIЛ 1. ПРОБЛЕМА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США
1.1. Мiсце президента у системi органiв влади США
1.2. Особливостi президентських виборiв у США
1.3. Повноваження Президента США та його значення як глави посадового апарату
Висновки до роздiлу 1
РОЗДIЛ 2. ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США У 2016 РОЦI
2.1. Глобальний вплив президентських виборiв у США
2.2. Значення соцiальних медiа у президентських виборах в США
у 2016 роцi
2.3. Чого чекати Українi пiсля Президентських виборiв в США
у 2016 роцi
Висновки до роздiлу 2
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел  1

Візуалізація рекламної ідеї при рекламуванні магаз

Рефераты, дипломы, курсовые Рефераты, дипломы, курсовые


Частина 1
Вступ
1 Візуальна реклама як засіб просування товарів на ринку
1.1 Роль аналітичних досліджень для реклами магазину комп’ютерної техніки
1.2 Психологічні прийоми для оформлення візуальної рекламної ідеї
1.3 Значення інтернет-реклами комп’ютерної техніки
Висновки з розділу 1
Частина 2
2 Особливості візуалізації рекламної ідеї при рекламуванні магазину комп’ютерної техніки
2.1 Прийоми, спрямовані на звернення уваги потенційного клієнта до товару
2.2 Прийоми мотивації
2.3 Візуальні прийоми для виклику кредиту довіри у потенційного клієнта
Висновки з розділу 2
Висновки
Перелік джерел посилання  1

Майстерність Гі де Мопассана- новеліста

Рефераты, дипломы, курсовые Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОМАНІСТИКИ
ГІ ДЕ МОПАССАНА
1.1.Огляд творчості Гі де Мопассана
1.2. Фантастика та містика у творчості Гі де Мопассана
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО-СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ У НОВЕЛАХ
ГІ ДЕ МОПАССАНА
2.1. Жанрові особливості та дискурс новелістики Гі де Мопассана
2.2. Твори Гі де Мопассана на Україні
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  1

Договір про передачу майна у власність

Рефераты, дипломы, курсовые Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДIЛ 1 ДОГОВIРНE ПРАВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ EКОНОМIКИ
1.1.Укладання та змiна договору
1.2. Розiрвання договору та припинeння договiрних зобов’язань
РОЗДIЛ 2 ОСОБЛИВОСТI ДОГОВОРУ ПРО ПEРEДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНIСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВI
2.1. Договори, спрямованi на пeрeдачу майна у власнiсть
2.2. Договiр купiвлi-продажу та його види
ВИСНОВКИ
Список використаних джeрeл  1

Технології друкарського виробництва

Рефераты, дипломы, курсовые Рефераты, дипломы, курсовые


Розділ 1: Поняття технології й технологічного циклу в поліграфічному виробництві
1.1.Технологічна карта, її види і призначення.
1.2. Види технологій і їх призначення.
1.3. Основні етапи випуску поліграфічної продукції.
1.4. Особливості технологій поліграфічного виробництва.
1.5. Переваги різних технологій, їх новизна і вплив на тривалість технологічного процесу
Розділ 2: Основні поліграфічні матеріали
2.1. Загальні характеристики паперу і фарби, формних пластин.
2.2. Види паперу, види фарби.
2.3. Офсетні пластини, фотополімерні пластини.
2.4. Характеристики паперу і фарби.
2.5. Технології роботи з папером і фарбами.
2.6. Акліматизація паперу.
2.7. Вибір паперу і фарби в залежності від виду поліграфічної продукції.
2.8. Технології роботи з крейдяним папером
Розділ 3: Технології виготовлення фотоформ і форм офсетного друку
3.1. Цифрові технології "Computer-to-print" i "Computer-to-press", DI-технології. Їх використання в друкуванні поліграфічної продукції.
3.2. Переваги і недолікі цифрових технологій.
3.3. Формні пластини для виготовлення цифрових форм за технологією CtP.
Список використаної літератури  0

Офсетний друк. Загальне поняття

Рефераты, дипломы, курсовые Рефераты, дипломы, курсовые


Вступ
Розділ 1. Листовий офсетний друк
1.1 Проводка паперу
1.2 Самонаклад
1.3 Друкарські секції
1.4 Перекидання листа. Друк на лицьовій і зворотній стороні
1.5 Вивідний пристрій
1.6 Сушка
1.7 Облагороджування і оздоблення друкованої продукції в лінії
1.8 Друкарські машини (спеціальні конструкції)
Розділ 2.Рулонний офсетний друк
2.1 Концепції машин і агрегатів
2.2 Рух полотна (подача та післядрукарська обробка)
2.3 Друкарський апарат
2.4 Фальцювальні апарати (варіанти виконання)
2.5 Газетний друк
2.6 Дистанційне керування. Вимірювальна техніка та системи автоматичного регулювання
2.7 Системи управління машиною
2.8 Вимірювання кольору і системи управління
2.9 Контроль якості відбитків
2.10 Процеси змивки
2.11 Формат паперу, проводка паперу
Висновки
Список використаної літератури  1

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРІВ

Рефераты, дипломы, курсовые Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Вікові особливості шкільного віку
1.2. Емоційний інтелект як провідна складова емоційної сфери
1.3. Психологічні особливості емоційної сфери школярів
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методологічні та методичні основи дослідження емоційної сфери школярів
2.2. Характеристика вибірки та процедура дослідження
2.3. Аналіз отриманих результатів дослідження емоційної сфери школярів
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел
ДОДАТКИ  1

Роль самоконтролю у самовихованні підлітків

Рефераты, дипломы, курсовые Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА САМОВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Роль самовиховання у розвитку особистості
1.2. Самоконтроль як умова самовиховання особистості.
1.3. Особливості самовиховання у підлітковому віці
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОКОНТРОЛЮ ПІДЛІТКІВ
2.1. Методологічні та методичні основи дослідження самоконтролю підлітків
2.2. Дослідження самоконтролю підлітків
2.3. Методичні рекомендації щодо формування самоконтролю як однієї з умов самовиховання підлітків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ  1
Показать еще 7 работ

Отзывы о выполненных проектах 71 1

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за проект, автор всегда на связи.Работа сделана согласно срокам.

Надя О. Надя Олейник | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано вчасно і якісно. Будемо звертатись ще. Дякуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все супер!
Даже не ожидала что можно так круто написать.
10/10

Саша Б. Саша Беседина | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

У частині тексту не було логічного зв'язку. Автор на зв'язку. Унікальність була відповідною завданню. Замовдення виконане у зазначений термін.

Мой Д. Мой Диплом | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Отличный исполнитель, качественно выполнила работу, буду обращаться еще.

Вита И. Вита Ивасенко | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за виконаний проект. Було правда протермінування 2 дні... Щодо роботи - робота добра.

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за работу, все стабильно ок!

Георгий К. Георгий Кравченко | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Робота виконана на прийнятному рівні

Дарья А. Дарья Арсеньева | Персональный Персональный проект | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

проект не выполнен

исполнитель регулярно бывает онлайн, но на сообщения не отвечает

Анастасия С. Анастасия Сахар | Сейф Сейф

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Хороший исполнитель! Быстро и без замечаний выполнила работу! Спасибо!

Николай М. Николай Мокрушин | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Мария, спасибо за работу! Все супер!

Георгий К. Георгий Кравченко | Персональный Персональный проект | Ответный отзыв

21 октября 500 ₽
по теории обучения

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Надеюсь если возникнут замечания никуда не пропадёте

Анастасия С. Анастасия Сахар | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Якісно виконане завдання, все вчасно. Дякую!

Дарья А. Дарья Арсеньева | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Оперативно, большое спасибо!

Александр С. Александр Серебров | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Ровное впечатление. Работа выполнена на приемлемом уровне.

Aleksandra G. Aleksandra Guseva | Ответный отзыв

3 сентября 200 ₴
робота з психології

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

хороший та пунктуальний виконавець) не перший раз мені допомагає,співпрацею задоволна!

Юля С. Юля Славская | Сейф Сейф | Ответный отзыв

31 августа 1200 ₴
Дипломная работа

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Марія чудово та професійно справилась із поставленим завданням. Незважаючи на невеличку невідповідність термінам, оцінюю її роботу на відмінно.

Марія Л. Марія Лісовик | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано. Все добре

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв


На жаль, через стан здоров'я автор не завершив проекту. Одужуйте

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв


Через стан здоров'я автор не завершив проект. Дуже шкода. Одужуйте

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре, але з термінами виконання знову не дотримані.

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за выполнение практической главы для дипломной работы.

Алексей М. Алексей Мамонов | Сейф Сейф | Ответный отзыв

1 июня 200 ₴
Вычитка диплома

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все замечательно! Спасибо за работу.

Полина Т. Полина Тимофеева | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано але із протермінуванням

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано але із запізненням.

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано вчасно та грамотно. Дякуємо. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре. Вчасно та грамотно. Працюємо далі. Дякуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Були зауваження до проекту. Марія прийняла до уваги та доопрацювала так як цього бажав клієнт. На це пішло трохи часу, але головне що все добре. Дякуємо.

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре. Працюємо далі. Дякуємо щиро - зауважень немає.

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Ось тут ідеально. Проект як завжди добрий. По термінам тут вчасно. За що дуже дякуємо. Рекомендуємо в черговий раз

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано із запізненням. Але все добре. Зауважень до проекту немає. Дякуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Робота виконана якісно і професійно. Дуже дякую.

Катерина Н. Катерина Носачева | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект був не простий. Було декілька доопрацювань. Марія справилась. Працюємо далі.

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Грамотно і без зауважень, доопрацювання оперативне. Дякуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано добре. Дякуємо.

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано вчасно і якісно. Будемо звертатись ще. Дякуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

30 апреля 300 ₴
Реферат на тему

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре, на найвищому рівні.

Роман Н. Роман Надольский | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Якісно і вчасно. Дякуємо. Будемо звертатись ще

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Ще одна якісна робота. Дякуємо. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

22 апреля 300 ₴
Реферат на тему

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре, замовляю вже не перший раз, все влаштовує.

Роман Н. Роман Надольский | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дещо із запізненням, але це нічого. Проект виконано якісно. Без зауважень. Дякуємо. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

ответственный и добросовестный исполнитель, Мария
приятно работать с такими людьми, проект сделал на несколько дней раньше, все очень точно и подробно описано, красиво оформлено
Приятно работать с такими людьми

Анастасия С. Анастасия Сидорова | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано грамотно. Жодних зауважень. Будемо звертатись ще

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Замовлення було не просте. Було багато правок. Марія все зрозуміла і справилась із завданням. Дякуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре, все сподобалось

Роман Н. Роман Надольский | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Марія дуже хороший автор. Дякуємо за виконаний проект.

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все чудово. Зауваження відсутні. Марія відповідально підходить до виконання кожного нового замовлення. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Грамотна і цікаво виконана робота. Будемо звертатись ще. Дякуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все як завжди. Будемо звертатись. Дякуємо.

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо. Все як завжди. Працюємо далі.

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все як завжди. Робота добра. Клієнт задоволений.

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо. Все добре. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

всегда на связи, работа с задержкой, но добросовестно выполнена

Анастасия С. Анастасия Сахар | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо Марії за чергову гарно виконану роботу. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Виконавець написала роботу добре!дякую))

Юля С. Юля Славская | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Щиро дякуємо Марії за гарно виконану роботу. Все як завжди. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо. Все як завжди. Радимо до співпраці. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за виконану роботу. Марія справилась дуже добре. Дякую.

Марія Т. Марія Терлецька | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Замовляємо не вперше. Все добре. Марія відповідальний автор. Дякуємо. Рекомендуємо.

Марія Т. Марія Терлецька | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо Марії за чергову якісно виконану роботу. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за виконану роботу. Все добре. Рекомендуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо. В черговий раз співпрацюємо. Марія автор хороший. Відповідально ставиться до роботи за яку береться. Також прислуховується до порад і зауважень. Однозначно рекомендуємо.

Марія Т. Марія Терлецька | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за добре виконану роботу. Як завжди. Рекомендуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Працюємо не вперше. Гарний підхід до виконання замовлення. Відчуваємо що працюватимемо ще. Дякуємо. Рекомендуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за виконану роботу. Працюємо не вперше. Все сподобалось і оперативність, і підхід, і грамотність. Завжди на зв'язку. Рекомендуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за виконану роботу. Керівник ще не дивився, але гадаємо проблем не буде. Рекомендуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за гарно виконану роботу. Форматування дещо збилось, хоча це можливо тому що у нас різні версії програми Ворд. Але це не головне. Головне що робота добротна. Чекаємо коментаря керівника. Надіємось що все буде добре. У будь якому випадку ми впевнені що Марія доопрацює якщо буде така потреба. Дякуємо. Радимо.

Марія Т. Марія Терлецька | Сейф Сейф | Ответный отзыв

24 января 200 ₴
Реферат.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за неодноразову плідну співпрацю!
Рекомендую!

ALeksandr O. ALeksandr Onufriichuk | Персональный Персональный проект | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работой вполне удовлетворен. Ответственно отнеслась к заказу.

ALex A. ALex ALex | Сейф Сейф | Ответный отзыв

18 января 200 ₴
Реферат

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

дуже відповідальний підхід до поставлених задач.
швидко та якісно виконала роботу.
Рекомендую!

ALeksandr O. ALeksandr Onufriichuk | Персональный Персональный проект | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано вчасно та якісно! Вдячні за співпрацю!

Марія Т. Марія Терлецька | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за выполненный заказ. Все сделано быстро, качественно, профессионально.

Екатерина С. Екатерина Сова | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все выполнено как заказывал! спасибо большое

Иван И. Иван Иванов | Сейф Сейф | Ответный отзыв

14 января 150 ₴
Реферат. Лазери

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Швидко, якісно! Рекомендую

ALeksandr O. ALeksandr Onufriichuk | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Активность

  Последние ставки 10
Реферат на тему навігація та інтерфейс дитячих ігр.
Актуальность мобильных игр для детей, почему они их развивают?
250
Реферат на тему "Т. Шевченко" в історії УЛМ"
100
Дипломна робота психологія
100
Дипломаня работа с психологии
2000
Дипломна на тему "Управління безпілотними літальними апаратами..."
Написать вторую главу диплома по физкультуре
Курсова Робота - Пляжний туризм в Іспанії
550
Курсова "Карти населення в шкільних атласах"
600
Вичитати курсову на граматичні помилки та виправити їх
350

Контактная информация

Просмотр контактной информации доступен только зарегистрированным пользователям.

Поделиться ссылкой на профиль