ФрилансерыМария Ф.

Вы заказчик? Предложите Марии работу над вашим следующим проектом. Фрилансер? Зарегистрируйте профиль и начинайте зарабатывать прямо сейчас.

Украина Львов, Украина
10 минуты назад
отвечает в течение 8 часов
Свободен для работы свободен для работы
104 Сейфа завершены
средняя оценка 9.43 из 10
10 арбитража
2 дня 5 часа назад
43 заказчика
на сервисе 3 года

  • дипломные
  • курсовые по психологии
Фрилансер Мария Ф. — Украина, Львов. Специализация — Рефераты, дипломы, курсовые, Редактура и корректура текстов
991

Специализация

Рефераты, дипломы, курсовые
19 место из 1339
Редактура и корректура текстов
588 место из 2573
Общий рейтинг
  2554 место из 236537
86 проекта
Рефераты, дипломы, курсовые
2 проекта
Редактура и корректура текстов
1 проект
Копирайтинг

Проверенные данные

Просмотр информации о верификации доступен только зарегистрированным пользователям.

Резюме

ДИПЛОМНІ, КУРСОВІ РОБОТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ.


Навыки и умения

Портфолио

ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ

Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Законність та її суспільне значення
1.2. Структура та принципи законності
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ ЯК ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ
2.1. Поняття гарантій законності
2.2. Види гарантій законності
Висновки до розділу 2
ВИНОВКИ
Список використаної літератури  2

ФОРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ МОЛОДШИ

Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РOЗДIЛ 1 ТEOРEТИКO-МEТOДOЛOГIЧНI ЗАСАДИ ДOСЛIДЖEННЯ ПРOБЛEМИ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ
1.1. Тeoрeтичнi пiдхoди дo вивчeння лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї
1.2. Прoблeма фoрмування лoгiкo-матeматичних пoнять
1.3. Альтeрнативна тeoрiя рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї мoлoдшoгo шкoляра
РOЗДIЛ 2 ПРOБЛEМА ФOРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ МOЛOДШOГO ШКOЛЯРА У НАУКOВIЙ ЛIТEРАТУРI
2.1. Психoлoгiчнi аспeкти при фoрмуваннi лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї
2.2. Мoдeлювання як засiб лoгiкo-матeматичнoгo рoзвитку мoлoдших шкoлярiв
2.3. Oсoбливoстi фoрмування лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї мoлoдшoгo шкoляра
РOЗДIЛ 3 EКСПEРИМEНТАЛЬНE ДOСЛIДЖEННЯ ФOРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ У МOЛOДШИХ ШКOЛЯРIВ
3.1. Мeтoдoлoгiчнi та мeтoдичнi oснoви фoрмувальнoгo eкспeримeнту рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї у мoлoдших шкoлярiв
3.2. Аналiз oтриманих рeзультатiв фoрмувальнoгo eкспeримeнту рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї у мoлoдших шкoлярiв
3.3. Мeтoдичнi рeкoмeндацiї для батькiв щoдo рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї дiтeй мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку
ВИСНOВКИ
Списoк викoристаних джeрeл
ДOДАТКИ  3

Актуальні прoблeми дoсліджeння психoмoтoрнoї oрган

Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РOЗДІЛ 1. ТEOРEТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРOБЛEМИ ДOСЛІДЖEННЯ
ПСИХOМOТOРНOЇ OРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ
1.1. Пoняття психoмoтoрнoї oрганізації людини
1.2. Актуальні прoблeми дoсліджeння психoмoтoрнoї oрганізації
людини
1.3. Oсoбливoсті дoсліджeння психoмoтoрнoї активнoсті
oсoбистoсті у пeріoд адаптації дo навчання
РOЗДІЛ 2. МEТOДOЛOГІЧНІ ЗАСАДИ ДOСЛІДЖEННЯ
ПСИХOМOТOРНOЇ OРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ
2.1. Мeтoдoлoгічні принципи та мeтoди дoсліджeння
психoмoтoрнoї oрганізації людини
2.2. Мeтoдoлoгія дoсліджeння психoмoтoрнoї активнoсті
oсoбистoсті в пeріoд адаптації дo навчання
ВИСНOВКИ
СПИСOК ВИКOРИСТАНИХ ДЖEРEЛ
ДOДАТКИ  2

Статус іноземців в Україні та інших країнах: порів

Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РOЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ТEOРEТИКO-ПРАВOВА ХАРАКТEРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНO-ПРАВOВOГO ДOСЛІДЖEННЯ СТАТУСУ ІНOЗEМНИХ ГРOМАДЯН
1.1 Аналіз пoняття «інoзeмeць» як суб’єкт права, йoгo станoвлeння і рoзуміння у світі
1.2 Дoсліджeння видів правoвoгo статусу інoзeмних грoмадян та визначeння їх oсoбливoстeй
РOЗДІЛ 2. ХАРАКТEРИСТИКА OСНOВНИХ ПРАВ І СВOБOД ІНOЗEМНИХ ГРOМАДЯН НА ТEРИТOРІЇ УКРАЇНИ, ПІВДEННOЇ КOРEЇ, КOРOЛІВСТВА ДАНІЇ ТА АЛЖИРУ
2.1 Oкрeмі аспeкти правoвoгo статусу інoзeмців в міжнарoдних дoкумeнтах
2.2 Правoвe рeгулювання статусу інoзeмців за закoнoдавствoм України
2.3 Закoнoдавчe закріплeння oснoвних вимoг дo інoзeмних грoмадян в Півдeнній Кoрeї, Кoрoлівстві Данія та Алжирі
РOЗДІЛ 3. ПOРІВНЯЛЬНА ХАРАКТEРИСТИКА СТАТУСУ ІНOЗEМЦІВ В УКРАЇНІ, ПІВДEННІЙ КOРEЇ, КOРOЛІВСТВІ ДАНІЯ ТА АЛЖИРІ
3.1 Відпoвідальність інoзeмних грoмадян
3.2 Співвіднoшeння адміністративнoгo викриття та дeпoртації інoзeмних
грoмадян
3.3 Oсoбливoсті працeвлаштування інoзeмців
ВИСНOВКИ
Списoк викoристаних джeрeл  3

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТІВ

Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА
1.1. Поняття, сутність та особливості комунікативної культури юриста
1.2. Характеристика комунікативної культури юриста
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА
2.1. Методика проведення дослідження
2.2. Аналіз результатів дослідження
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел
ДОДАТКИ  2

РАДЯНСЬКА ЖІНКА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДІЛ І. МОБІЛІЗАЦІЯ РАДЯНСЬКИХ ЖІНОК ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1.1. Мотивація та мобілізація радянських жінок у 1941-х роках.
1.2. Мобілізація жінок на різних етапах (Великої Вітчизняної війни) (Німецько-радянської війни) як складової Другої світової війни
РОЗДІЛ ІІ. ЗНАЧЕННЯ ЖІНОЧИХ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
2.1. Організація жіночих підрозділів
2.2. Створення та бойовий шлях жіночих військових підрозділів
ВИСНОВОК
Список використаної літератури
Додатки  2

Світова торгівля. умови та перспективи розвитку

Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ В ЕКОНОМІЦІ
1.1. Світова торгівля як форма міжнародних економічних відносин
1.2. Сутність та умови світової торгівлі
1.3. Структура та динаміка світової торгівлі
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
2.1. Значення та роль світової торгівлі в сучасній економіці
2.2. Сучасний стан світової торгівлі
2.3. Тенденції розвитку світової торгівлі
РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ УКРАЇНИ У СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ
3.1. Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності
3.2. Роль зовнішньоекономічної діяльності в економіці України
3.3.Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури  2

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США

Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДIЛ 1. ПРОБЛЕМА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США
1.1. Мiсце президента у системi органiв влади США
1.2. Особливостi президентських виборiв у США
1.3. Повноваження Президента США та його значення як глави посадового апарату
Висновки до роздiлу 1
РОЗДIЛ 2. ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США У 2016 РОЦI
2.1. Глобальний вплив президентських виборiв у США
2.2. Значення соцiальних медiа у президентських виборах в США
у 2016 роцi
2.3. Чого чекати Українi пiсля Президентських виборiв в США
у 2016 роцi
Висновки до роздiлу 2
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел  3

Візуалізація рекламної ідеї при рекламуванні магаз

Рефераты, дипломы, курсовые


Частина 1
Вступ
1 Візуальна реклама як засіб просування товарів на ринку
1.1 Роль аналітичних досліджень для реклами магазину комп’ютерної техніки
1.2 Психологічні прийоми для оформлення візуальної рекламної ідеї
1.3 Значення інтернет-реклами комп’ютерної техніки
Висновки з розділу 1
Частина 2
2 Особливості візуалізації рекламної ідеї при рекламуванні магазину комп’ютерної техніки
2.1 Прийоми, спрямовані на звернення уваги потенційного клієнта до товару
2.2 Прийоми мотивації
2.3 Візуальні прийоми для виклику кредиту довіри у потенційного клієнта
Висновки з розділу 2
Висновки
Перелік джерел посилання  2

Майстерність Гі де Мопассана- новеліста

Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОМАНІСТИКИ
ГІ ДЕ МОПАССАНА
1.1.Огляд творчості Гі де Мопассана
1.2. Фантастика та містика у творчості Гі де Мопассана
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО-СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ У НОВЕЛАХ
ГІ ДЕ МОПАССАНА
2.1. Жанрові особливості та дискурс новелістики Гі де Мопассана
2.2. Твори Гі де Мопассана на Україні
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  1

Договір про передачу майна у власність

Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДIЛ 1 ДОГОВIРНE ПРАВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ EКОНОМIКИ
1.1.Укладання та змiна договору
1.2. Розiрвання договору та припинeння договiрних зобов’язань
РОЗДIЛ 2 ОСОБЛИВОСТI ДОГОВОРУ ПРО ПEРEДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНIСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВI
2.1. Договори, спрямованi на пeрeдачу майна у власнiсть
2.2. Договiр купiвлi-продажу та його види
ВИСНОВКИ
Список використаних джeрeл  1

Технології друкарського виробництва

Рефераты, дипломы, курсовые


Розділ 1: Поняття технології й технологічного циклу в поліграфічному виробництві
1.1.Технологічна карта, її види і призначення.
1.2. Види технологій і їх призначення.
1.3. Основні етапи випуску поліграфічної продукції.
1.4. Особливості технологій поліграфічного виробництва.
1.5. Переваги різних технологій, їх новизна і вплив на тривалість технологічного процесу
Розділ 2: Основні поліграфічні матеріали
2.1. Загальні характеристики паперу і фарби, формних пластин.
2.2. Види паперу, види фарби.
2.3. Офсетні пластини, фотополімерні пластини.
2.4. Характеристики паперу і фарби.
2.5. Технології роботи з папером і фарбами.
2.6. Акліматизація паперу.
2.7. Вибір паперу і фарби в залежності від виду поліграфічної продукції.
2.8. Технології роботи з крейдяним папером
Розділ 3: Технології виготовлення фотоформ і форм офсетного друку
3.1. Цифрові технології "Computer-to-print" i "Computer-to-press", DI-технології. Їх використання в друкуванні поліграфічної продукції.
3.2. Переваги і недолікі цифрових технологій.
3.3. Формні пластини для виготовлення цифрових форм за технологією CtP.
Список використаної літератури  0

Офсетний друк. Загальне поняття

Рефераты, дипломы, курсовые


Вступ
Розділ 1. Листовий офсетний друк
1.1 Проводка паперу
1.2 Самонаклад
1.3 Друкарські секції
1.4 Перекидання листа. Друк на лицьовій і зворотній стороні
1.5 Вивідний пристрій
1.6 Сушка
1.7 Облагороджування і оздоблення друкованої продукції в лінії
1.8 Друкарські машини (спеціальні конструкції)
Розділ 2.Рулонний офсетний друк
2.1 Концепції машин і агрегатів
2.2 Рух полотна (подача та післядрукарська обробка)
2.3 Друкарський апарат
2.4 Фальцювальні апарати (варіанти виконання)
2.5 Газетний друк
2.6 Дистанційне керування. Вимірювальна техніка та системи автоматичного регулювання
2.7 Системи управління машиною
2.8 Вимірювання кольору і системи управління
2.9 Контроль якості відбитків
2.10 Процеси змивки
2.11 Формат паперу, проводка паперу
Висновки
Список використаної літератури  1

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРІВ

Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Вікові особливості шкільного віку
1.2. Емоційний інтелект як провідна складова емоційної сфери
1.3. Психологічні особливості емоційної сфери школярів
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методологічні та методичні основи дослідження емоційної сфери школярів
2.2. Характеристика вибірки та процедура дослідження
2.3. Аналіз отриманих результатів дослідження емоційної сфери школярів
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел
ДОДАТКИ  1

Роль самоконтролю у самовихованні підлітків

Рефераты, дипломы, курсовые


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА САМОВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Роль самовиховання у розвитку особистості
1.2. Самоконтроль як умова самовиховання особистості.
1.3. Особливості самовиховання у підлітковому віці
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОКОНТРОЛЮ ПІДЛІТКІВ
2.1. Методологічні та методичні основи дослідження самоконтролю підлітків
2.2. Дослідження самоконтролю підлітків
2.3. Методичні рекомендації щодо формування самоконтролю як однієї з умов самовиховання підлітків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ  1
Показать еще 7 работы

Отзывы и комплименты о выполненных проектах 138 5

24 января 800 ₴
Дипломнна

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

виконавець все добре виконав)
дякую!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за співпрацю та виконану роботу.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Благодарю за выполненную работу.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Робота виконана в зазначений термін, були проблеми з комунікацією, загальна якість роботи задовільна.

24 декабря 2020 1 250 ₴
Курсова робота з психології

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Виконавець не виконав проєкт навіть на половину, відповіді на запитання деколи доводилось чекати більше як добу, а згодом виконавець перестав відповідати на повідомлення взагалі. Після прострочення дати виконання проєкту на 10 днів я змушений був закрити його. Виконавець поступив безвідповідально з незрозумілих для мене причин.

23 декабря 2020 350 ₴
Курсова з філології


Закриваємо проект, у зв'язку з відсутністю потреби в написанні роботи

15 декабря 2020 450 ₴
Курсова робота

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Хороший спеціаліст, Робота виконана добре, все влаштовує. Були моменти по термінах виконання і контактності, фрілансер не так часто відписував як хотілось, проте робота виконана, я можу рекомендувати цього спеціаліста. Надіюсь професіоналізм буде тільки зростати і вона буде вчитись на помилках. Негативні моменти які виникли вона виправила, тому все чудово.

15 декабря 2020 700 ₴
Проект (доплата)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую з а виконання проекту!!!

4 декабря 2020 1 000 ₴
Магістерська робота (1 розділ)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Марія підійшла професійно та відповідально до виконання завдання. Врахувала всі побажання. Відчутно великий об'єм опрацьованих матеріалів. Робота відповідає всім очікуванням.

30 ноября 2020 350 ₴
Курсова робота

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект выполнен. Все нормально

28 ноября 2020 350 ₴
Курсова (педаг)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все гаразд по роботі. До якості заперечення не маю.

Юлия Student | Персональный | Ответный отзыв

21 ноября 2020 525 ₴
Курсова (філолог)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання!
Все гаразд, наразі.

21 ноября 2020 380 ₴
Курсова (план погоджено)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання.
Поки все гаразд, однак терміни були протерміновані.
Тому над цим потрібно автору попрацювати надалі.

Юлия Student | Персональный | Ответный отзыв

17 ноября 2020 600 ₴
Дві курсові

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проектів, працюємо.

16 ноября 2020 300 ₴
Реабилитация срочно

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работаем на постоянной основе. Все отлично)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання Марії.
Трішки були затримки по часу виконання, але виконано проект. Працюємо.

4 ноября 2020 600 ₴
Дві курсові з педагогіки

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проектів!
Працюємо надалі.

2 ноября 2020 400 ₴
Курсова (філолог) №2

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все гаразд!
Рекомендую до співпраці.

28 октября 2020 350 ₴
Курсова (психологія)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання. Все добре. Працюватиму надалі.

15 октября 2020 2 500 ₴
Магістерська робота

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання!
Все гаразд, працюємо далі!

15 октября 2020 300 ₴
Курсова робота (філологія)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту! Працюємо.

15 июня 2020 300 ₴
Заказ 222

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Без комментарий
Без комментарий

15 июня 2020 300 ₴
Заказ 254

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Без комментарий
Без комментарий

14 июня 2020 200 ₴
Бакалаврська робота

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Зроблено правильно і чітко

11 июня 2020 300 ₴
Курсовая работа.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Вообщем работа хорошая, но выполнена далеко не в сроки.

11 июня 2020 300 ₴
Заказ 253

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за выполнение
Спасибо за выполнение

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все хорошо, спасибо) Сроки не нарушены.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Закриваємо проект!
Все гарзд!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Закриваємо проект!
Все гаразд.

24 мая 2020 300 ₴
Заказ 191


Без комментарий

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все нормально!
Закриваємо проект.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Закриваємо даний проект
Все нормально

5 мая 2020 300 ₴
Заказ 248 новый

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Исполнитель хороший!)
Были небольшие проблемы со сроками
Работаем дальше

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту.
Все добре, працюємо.

10 апреля 2020 300 ₴
Заказ 252

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работа выполнена, спасибо ! Было приятно сотрудничать

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання! Працюємо надалі.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за работу! все в срок и хорошо выполнено.

9 марта 2020 400 ₴
Заказ 174

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Нормально, надали на перевірку.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Нормально, надали на перевірку.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Нормально, надали на перевірку.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Робота не виконана, 45 % унікальності, затримка на 4 дні, печально. Більше магістерських не буду надавати на виконання даному автору, хоча працювали протягом тривалого терміну.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконану роботу. Працюємо далі.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання цього проекту. Поки все ок, працюємо.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання. Працюємо надалі.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту. Як завжди продуктивно.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту!
Все добре.

28 января 2020 300 ₴
Курсова робота (7 днів)

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту! Працюємо надалі.

25 декабря 2019 500 ₴
Курсова робота. Терміново!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Співпрацею задоволена.
Автор швидко виконала досить об'ємну роботу.
Рекомендую.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Марія відповідальна та комунікабельна особа, виконала роботу досконало. Дякую!Фрілансера рекомендую!

11 декабря 2019 200 ₴
Практика методика

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за хорошу роботу . Рекомендую і буду звертатися.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за швидкість і якість виконання

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибі за виконання даного проекту!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано. По цьому проекту зауважень немає.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Нажаль цей проект автор не виконав!
Шкода, бо працювали раніше і все було добре.

5 декабря 2019 300 ₴
Курсова з писихології

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

все добре! дякую)))))))))))))))))))))))))

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту! Все добре.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання. Працюємо надалі.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дуже дякую за якість та швидкість виконнання складного проекту!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую Вам за виконання проекту!!!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую Вам за виконання роботи!

13 ноября 2019 500 ₴
Розділ магістерської

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту. Працюємо надалі.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за виконання проекту. Вчасно та якісно.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую Вам за виконання проекту. Все добре.

17 сентября 2019 400 ₴
Форматирование документа Word

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Быстро, качественно, без лишних вопросов - рекомендую.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Якість впала. Контактність низька.

8 мая 2019 800 ₴
Продовження роботи

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все чудово !
Рекомендую !

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано згідно наших побажань. Дякуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Марія добре справилася з даною роботою.
Продовжуємо працювати.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Задоволені роботою, але були певні доопрацювання, з якими Марія справилася.

14 марта 2019 600 ₴
Курсовая по психологии

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

НЕ РЕКОМЕНДУЮ.Работа не сделана.Человек абсолютно некомпетентный и крайне безответственный.
Если хотите доверить свою работу подобной особе будьте готовы к проблемам и нервотрепкам.
В самом начале данная персона скажет вам что сделает все в положенные сроки, быстро и качественно.
Далее, будет кормить вас завтраками и уверять что пишет вашу работу, так может продолжаться до последнего дня.
После всего этого попросту начнет игнорировать ваши сообщения и неважно какие сроки вы указали, 5-7 или 10 дней,
человек не только нарушит их, но и вовсе не выполнит возложенную на него задачу.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Робота виконана вчасно.
Автор завжди на зв'язку.
Дякую.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

отзывчивый и грамотный автор!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за проект, автор всегда на связи.Работа сделана согласно срокам.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано вчасно і якісно. Будемо звертатись ще. Дякуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

У частині тексту не було логічного зв'язку. Автор на зв'язку. Унікальність була відповідною завданню. Замовдення виконане у зазначений термін.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Отличный исполнитель, качественно выполнила работу, буду обращаться еще.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за виконаний проект. Було правда протермінування 2 дні... Щодо роботи - робота добра.

23 ноября 2018 200 ₴
Реферат по демографии

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за работу, все стабильно ок!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Робота виконана на прийнятному рівні

16 ноября 2018 800 ₽
сделать 2 исследования

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

проект не выполнен

исполнитель регулярно бывает онлайн, но на сообщения не отвечает

8 ноября 2018 500 ₽
Зарубежная литература

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Хороший исполнитель! Быстро и без замечаний выполнила работу! Спасибо!

Профиль удален | Сейф Сейф | Ответный отзыв

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Мария, спасибо за работу! Все супер!

21 октября 2018 500 ₽
по теории обучения

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Надеюсь если возникнут замечания никуда не пропадёте

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Якісно виконане завдання, все вчасно. Дякую!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Оперативно, большое спасибо!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Ровное впечатление. Работа выполнена на приемлемом уровне.

3 сентября 2018 200 ₴
робота з психології

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

хороший та пунктуальний виконавець) не перший раз мені допомагає,співпрацею задоволна!

31 августа 2018 1 200 ₴
Дипломная работа

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Марія чудово та професійно справилась із поставленим завданням. Незважаючи на невеличку невідповідність термінам, оцінюю її роботу на відмінно.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано. Все добре


На жаль, через стан здоров'я автор не завершив проекту. Одужуйте


Через стан здоров'я автор не завершив проект. Дуже шкода. Одужуйте

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре, але з термінами виконання знову не дотримані.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за выполнение практической главы для дипломной работы.

Профиль удален | Сейф Сейф | Ответный отзыв

1 июня 2018 200 ₴
Вычитка диплома

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все замечательно! Спасибо за работу.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано але із протермінуванням

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано але із запізненням.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано вчасно та грамотно. Дякуємо. Будемо звертатись ще.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре. Вчасно та грамотно. Працюємо далі. Дякуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Були зауваження до проекту. Марія прийняла до уваги та доопрацювала так як цього бажав клієнт. На це пішло трохи часу, але головне що все добре. Дякуємо.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре. Працюємо далі. Дякуємо щиро - зауважень немає.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Ось тут ідеально. Проект як завжди добрий. По термінам тут вчасно. За що дуже дякуємо. Рекомендуємо в черговий раз

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано із запізненням. Але все добре. Зауважень до проекту немає. Дякуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Робота виконана якісно і професійно. Дуже дякую.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект був не простий. Було декілька доопрацювань. Марія справилась. Працюємо далі.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Грамотно і без зауважень, доопрацювання оперативне. Дякуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано добре. Дякуємо.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано вчасно і якісно. Будемо звертатись ще. Дякуємо

30 апреля 2018 300 ₴
Реферат на тему

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре, на найвищому рівні.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Якісно і вчасно. Дякуємо. Будемо звертатись ще

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Ще одна якісна робота. Дякуємо. Будемо звертатись ще.

22 апреля 2018 300 ₴
Реферат на тему

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре, замовляю вже не перший раз, все влаштовує.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дещо із запізненням, але це нічого. Проект виконано якісно. Без зауважень. Дякуємо. Будемо звертатись ще.

19 апреля 2018 150 ₴
конспект по литературе

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

ответственный и добросовестный исполнитель, Мария
приятно работать с такими людьми, проект сделал на несколько дней раньше, все очень точно и подробно описано, красиво оформлено
Приятно работать с такими людьми

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано грамотно. Жодних зауважень. Будемо звертатись ще

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Замовлення було не просте. Було багато правок. Марія все зрозуміла і справилась із завданням. Дякуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все добре, все сподобалось

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Марія дуже хороший автор. Дякуємо за виконаний проект.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все чудово. Зауваження відсутні. Марія відповідально підходить до виконання кожного нового замовлення. Будемо звертатись ще.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Грамотна і цікаво виконана робота. Будемо звертатись ще. Дякуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все як завжди. Будемо звертатись. Дякуємо.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо. Все як завжди. Працюємо далі.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все як завжди. Робота добра. Клієнт задоволений.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо. Все добре. Будемо звертатись ще.

16 марта 2018 400 ₽
поднять уникальность

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

всегда на связи, работа с задержкой, но добросовестно выполнена

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо Марії за чергову гарно виконану роботу. Будемо звертатись ще.

12 марта 2018 1 000 ₴
Диплом по психологии

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Виконавець написала роботу добре!дякую))

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Щиро дякуємо Марії за гарно виконану роботу. Все як завжди. Будемо звертатись ще.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо. Все як завжди. Радимо до співпраці. Будемо звертатись ще.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за виконану роботу. Марія справилась дуже добре. Дякую.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Замовляємо не вперше. Все добре. Марія відповідальний автор. Дякуємо. Рекомендуємо.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо Марії за чергову якісно виконану роботу. Будемо звертатись ще.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за виконану роботу. Все добре. Рекомендуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо. В черговий раз співпрацюємо. Марія автор хороший. Відповідально ставиться до роботи за яку береться. Також прислуховується до порад і зауважень. Однозначно рекомендуємо.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за добре виконану роботу. Як завжди. Рекомендуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Працюємо не вперше. Гарний підхід до виконання замовлення. Відчуваємо що працюватимемо ще. Дякуємо. Рекомендуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за виконану роботу. Працюємо не вперше. Все сподобалось і оперативність, і підхід, і грамотність. Завжди на зв'язку. Рекомендуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякуємо за виконану роботу. Керівник ще не дивився, але гадаємо проблем не буде. Рекомендуємо

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за гарно виконану роботу. Форматування дещо збилось, хоча це можливо тому що у нас різні версії програми Ворд. Але це не головне. Головне що робота добротна. Чекаємо коментаря керівника. Надіємось що все буде добре. У будь якому випадку ми впевнені що Марія доопрацює якщо буде така потреба. Дякуємо. Радимо.

24 января 2018 200 ₴
Реферат.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Дякую за неодноразову плідну співпрацю!
Рекомендую!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Работой вполне удовлетворен. Ответственно отнеслась к заказу.

18 января 2018 200 ₴
Реферат

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

дуже відповідальний підхід до поставлених задач.
швидко та якісно виконала роботу.
Рекомендую!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Проект виконано вчасно та якісно! Вдячні за співпрацю!

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Спасибо за выполненный заказ. Все сделано быстро, качественно, профессионально.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Все выполнено как заказывал! спасибо большое

14 января 2018 150 ₴
Реферат. Лазери

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Швидко, якісно! Рекомендую

Активность

  Проекты в работе 1
2 розділ магістерської Персональный проект
1 000

  Последние ставки 10
Безопасность жизнедеятельности реферат
800
НМР для предмету Технології психологічного тренінгу
700
Оформить таблицы в работе по методичке
1 000
Практичні роботи 7шт. із Педагогіки
700
Курсова робота з туризму
600
Контрольные работы по этнопсихологии и соц.адаптации
300
Создать презентацию на 22-24 слайда в power point
500
Магістерська робота
200
2 розділ магістерської Персональный проект
1 000
Курсовая робота
400