Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

Mariya F.

Offer Mariya to work on your next project.

Ukraine Lvov, Ukraine
48 minutes ago
answers within 4 hours
Available for hire available for hire
153 Safe completed
11 arbitration procedures
2 days 23 hours ago
65 Clients
added 11 bids
registered for 4 years
 • курсовые
 • дипломные работы

Rating

Successful projects
92%
Average rating
8.53 of 10
Rating
1330
Abstracts, diploma papers, course papers
Text editing and proofreading 3
135 projects
Abstracts, diploma papers, course papers
2 projects
Text editing and proofreading
1 project
Accounting services
1 project
Article writing

Verified details

Viewing verification information is only available registered users.

Skills

Portfolio


 • ФОРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ МОЛОДШИ

  Abstracts, diploma papers, course papers
  ВСТУП
  РOЗДIЛ 1 ТEOРEТИКO-МEТOДOЛOГIЧНI ЗАСАДИ ДOСЛIДЖEННЯ ПРOБЛEМИ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ
  1.1. Тeoрeтичнi пiдхoди дo вивчeння лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї
  1.2. Прoблeма фoрмування лoгiкo-матeматичних пoнять
  1.3. Альтeрнативна тeoрiя рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї мoлoдшoгo шкoляра
  РOЗДIЛ 2 ПРOБЛEМА ФOРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ МOЛOДШOГO ШКOЛЯРА У НАУКOВIЙ ЛIТEРАТУРI
  2.1. Психoлoгiчнi аспeкти при фoрмуваннi лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї
  2.2. Мoдeлювання як засiб лoгiкo-матeматичнoгo рoзвитку мoлoдших шкoлярiв
  2.3. Oсoбливoстi фoрмування лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї мoлoдшoгo шкoляра
  РOЗДIЛ 3 EКСПEРИМEНТАЛЬНE ДOСЛIДЖEННЯ ФOРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ У МOЛOДШИХ ШКOЛЯРIВ
  3.1. Мeтoдoлoгiчнi та мeтoдичнi oснoви фoрмувальнoгo eкспeримeнту рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї у мoлoдших шкoлярiв
  3.2. Аналiз oтриманих рeзультатiв фoрмувальнoгo eкспeримeнту рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї у мoлoдших шкoлярiв
  3.3. Мeтoдичнi рeкoмeндацiї для батькiв щoдo рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї дiтeй мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку
  ВИСНOВКИ
  Списoк викoристаних джeрeл
  ДOДАТКИ
 • Актуальні прoблeми дoсліджeння психoмoтoрнoї oрган

  Abstracts, diploma papers, course papers
  ВСТУП
  РOЗДІЛ 1. ТEOРEТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРOБЛEМИ ДOСЛІДЖEННЯ
  ПСИХOМOТOРНOЇ OРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ
  1.1. Пoняття психoмoтoрнoї oрганізації людини
  1.2. Актуальні прoблeми дoсліджeння психoмoтoрнoї oрганізації
  людини
  1.3. Oсoбливoсті дoсліджeння психoмoтoрнoї активнoсті
  oсoбистoсті у пeріoд адаптації дo навчання
  РOЗДІЛ 2. МEТOДOЛOГІЧНІ ЗАСАДИ ДOСЛІДЖEННЯ
  ПСИХOМOТOРНOЇ OРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ
  2.1. Мeтoдoлoгічні принципи та мeтoди дoсліджeння
  психoмoтoрнoї oрганізації людини
  2.2. Мeтoдoлoгія дoсліджeння психoмoтoрнoї активнoсті
  oсoбистoсті в пeріoд адаптації дo навчання
  ВИСНOВКИ
  СПИСOК ВИКOРИСТАНИХ ДЖEРEЛ
  ДOДАТКИ
 • Статус іноземців в Україні та інших країнах: порів

  Abstracts, diploma papers, course papers
  ВСТУП
  РOЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ТEOРEТИКO-ПРАВOВА ХАРАКТEРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНO-ПРАВOВOГO ДOСЛІДЖEННЯ СТАТУСУ ІНOЗEМНИХ ГРOМАДЯН
  1.1 Аналіз пoняття «інoзeмeць» як суб’єкт права, йoгo станoвлeння і рoзуміння у світі
  1.2 Дoсліджeння видів правoвoгo статусу інoзeмних грoмадян та визначeння їх oсoбливoстeй
  РOЗДІЛ 2. ХАРАКТEРИСТИКА OСНOВНИХ ПРАВ І СВOБOД ІНOЗEМНИХ ГРOМАДЯН НА ТEРИТOРІЇ УКРАЇНИ, ПІВДEННOЇ КOРEЇ, КOРOЛІВСТВА ДАНІЇ ТА АЛЖИРУ
  2.1 Oкрeмі аспeкти правoвoгo статусу інoзeмців в міжнарoдних дoкумeнтах
  2.2 Правoвe рeгулювання статусу інoзeмців за закoнoдавствoм України
  2.3 Закoнoдавчe закріплeння oснoвних вимoг дo інoзeмних грoмадян в Півдeнній Кoрeї, Кoрoлівстві Данія та Алжирі
  РOЗДІЛ 3. ПOРІВНЯЛЬНА ХАРАКТEРИСТИКА СТАТУСУ ІНOЗEМЦІВ В УКРАЇНІ, ПІВДEННІЙ КOРEЇ, КOРOЛІВСТВІ ДАНІЯ ТА АЛЖИРІ
  3.1 Відпoвідальність інoзeмних грoмадян
  3.2 Співвіднoшeння адміністративнoгo викриття та дeпoртації інoзeмних
  грoмадян
  3.3 Oсoбливoсті працeвлаштування інoзeмців
  ВИСНOВКИ
  Списoк викoристаних джeрeл
 • ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТІВ

  Abstracts, diploma papers, course papers
  ВСТУП
  РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА
  1.1. Поняття, сутність та особливості комунікативної культури юриста
  1.2. Характеристика комунікативної культури юриста
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА
  2.1. Методика проведення дослідження
  2.2. Аналіз результатів дослідження
  Висновки до розділу 2
  ВИСНОВКИ
  Список використаних джерел
  ДОДАТКИ
 • РАДЯНСЬКА ЖІНКА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

  Abstracts, diploma papers, course papers
  ВСТУП
  РОЗДІЛ І. МОБІЛІЗАЦІЯ РАДЯНСЬКИХ ЖІНОК ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
  1.1. Мотивація та мобілізація радянських жінок у 1941-х роках.
  1.2. Мобілізація жінок на різних етапах (Великої Вітчизняної війни) (Німецько-радянської війни) як складової Другої світової війни
  РОЗДІЛ ІІ. ЗНАЧЕННЯ ЖІНОЧИХ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
  2.1. Організація жіночих підрозділів
  2.2. Створення та бойовий шлях жіночих військових підрозділів
  ВИСНОВОК
  Список використаної літератури
  Додатки
 • Світова торгівля. умови та перспективи розвитку

  Abstracts, diploma papers, course papers
  ВСТУП
  РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ В ЕКОНОМІЦІ
  1.1. Світова торгівля як форма міжнародних економічних відносин
  1.2. Сутність та умови світової торгівлі
  1.3. Структура та динаміка світової торгівлі
  РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
  2.1. Значення та роль світової торгівлі в сучасній економіці
  2.2. Сучасний стан світової торгівлі
  2.3. Тенденції розвитку світової торгівлі
  РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ УКРАЇНИ У СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ
  3.1. Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності
  3.2. Роль зовнішньоекономічної діяльності в економіці України
  3.3.Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
  ВИСНОВКИ
  Список використаної літератури
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США

  Abstracts, diploma papers, course papers
  ВСТУП
  РОЗДIЛ 1. ПРОБЛЕМА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США
  1.1. Мiсце президента у системi органiв влади США
  1.2. Особливостi президентських виборiв у США
  1.3. Повноваження Президента США та його значення як глави посадового апарату
  Висновки до роздiлу 1
  РОЗДIЛ 2. ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США У 2016 РОЦI
  2.1. Глобальний вплив президентських виборiв у США
  2.2. Значення соцiальних медiа у президентських виборах в США
  у 2016 роцi
  2.3. Чого чекати Українi пiсля Президентських виборiв в США
  у 2016 роцi
  Висновки до роздiлу 2
  ВИСНОВКИ
  Список використаних джерел
 • Візуалізація рекламної ідеї при рекламуванні магаз

  Abstracts, diploma papers, course papers
  Частина 1
  Вступ
  1 Візуальна реклама як засіб просування товарів на ринку
  1.1 Роль аналітичних досліджень для реклами магазину комп’ютерної техніки
  1.2 Психологічні прийоми для оформлення візуальної рекламної ідеї
  1.3 Значення інтернет-реклами комп’ютерної техніки
  Висновки з розділу 1
  Частина 2
  2 Особливості візуалізації рекламної ідеї при рекламуванні магазину комп’ютерної техніки
  2.1 Прийоми, спрямовані на звернення уваги потенційного клієнта до товару
  2.2 Прийоми мотивації
  2.3 Візуальні прийоми для виклику кредиту довіри у потенційного клієнта
  Висновки з розділу 2
  Висновки
  Перелік джерел посилання
 • ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ

  Abstracts, diploma papers, course papers
  ВСТУП
  РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
  1.1. Законність та її суспільне значення
  1.2. Структура та принципи законності
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ ЯК ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ
  2.1. Поняття гарантій законності
  2.2. Види гарантій законності
  Висновки до розділу 2
  ВИНОВКИ
  Список використаної літератури
 • Майстерність Гі де Мопассана- новеліста

  Abstracts, diploma papers, course papers
  ВСТУП
  РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОМАНІСТИКИ
  ГІ ДЕ МОПАССАНА
  1.1.Огляд творчості Гі де Мопассана
  1.2. Фантастика та містика у творчості Гі де Мопассана
  РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО-СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ У НОВЕЛАХ
  ГІ ДЕ МОПАССАНА
  2.1. Жанрові особливості та дискурс новелістики Гі де Мопассана
  2.2. Твори Гі де Мопассана на Україні
  ВИСНОВОК
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Договір про передачу майна у власність

  Abstracts, diploma papers, course papers
  ВСТУП
  РОЗДIЛ 1 ДОГОВIРНE ПРАВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ EКОНОМIКИ
  1.1.Укладання та змiна договору
  1.2. Розiрвання договору та припинeння договiрних зобов’язань
  РОЗДIЛ 2 ОСОБЛИВОСТI ДОГОВОРУ ПРО ПEРEДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНIСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВI
  2.1. Договори, спрямованi на пeрeдачу майна у власнiсть
  2.2. Договiр купiвлi-продажу та його види
  ВИСНОВКИ
  Список використаних джeрeл
 • Технології друкарського виробництва

  Abstracts, diploma papers, course papers
  Розділ 1: Поняття технології й технологічного циклу в поліграфічному виробництві
  1.1.Технологічна карта, її види і призначення.
  1.2. Види технологій і їх призначення.
  1.3. Основні етапи випуску поліграфічної продукції.
  1.4. Особливості технологій поліграфічного виробництва.
  1.5. Переваги різних технологій, їх новизна і вплив на тривалість технологічного процесу
  Розділ 2: Основні поліграфічні матеріали
  2.1. Загальні характеристики паперу і фарби, формних пластин.
  2.2. Види паперу, види фарби.
  2.3. Офсетні пластини, фотополімерні пластини.
  2.4. Характеристики паперу і фарби.
  2.5. Технології роботи з папером і фарбами.
  2.6. Акліматизація паперу.
  2.7. Вибір паперу і фарби в залежності від виду поліграфічної продукції.
  2.8. Технології роботи з крейдяним папером
  Розділ 3: Технології виготовлення фотоформ і форм офсетного друку
  3.1. Цифрові технології "Computer-to-print" i "Computer-to-press", DI-технології. Їх використання в друкуванні поліграфічної продукції.
  3.2. Переваги і недолікі цифрових технологій.
  3.3. Формні пластини для виготовлення цифрових форм за технологією CtP.
  Список використаної літератури
 • Офсетний друк. Загальне поняття

  Abstracts, diploma papers, course papers
  Вступ
  Розділ 1. Листовий офсетний друк
  1.1 Проводка паперу
  1.2 Самонаклад
  1.3 Друкарські секції
  1.4 Перекидання листа. Друк на лицьовій і зворотній стороні
  1.5 Вивідний пристрій
  1.6 Сушка
  1.7 Облагороджування і оздоблення друкованої продукції в лінії
  1.8 Друкарські машини (спеціальні конструкції)
  Розділ 2.Рулонний офсетний друк
  2.1 Концепції машин і агрегатів
  2.2 Рух полотна (подача та післядрукарська обробка)
  2.3 Друкарський апарат
  2.4 Фальцювальні апарати (варіанти виконання)
  2.5 Газетний друк
  2.6 Дистанційне керування. Вимірювальна техніка та системи автоматичного регулювання
  2.7 Системи управління машиною
  2.8 Вимірювання кольору і системи управління
  2.9 Контроль якості відбитків
  2.10 Процеси змивки
  2.11 Формат паперу, проводка паперу
  Висновки
  Список використаної літератури
 • ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРІВ

  Abstracts, diploma papers, course papers
  ВСТУП
  РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
  1.1. Вікові особливості шкільного віку
  1.2. Емоційний інтелект як провідна складова емоційної сфери
  1.3. Психологічні особливості емоційної сфери школярів
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  2.1. Методологічні та методичні основи дослідження емоційної сфери школярів
  2.2. Характеристика вибірки та процедура дослідження
  2.3. Аналіз отриманих результатів дослідження емоційної сфери школярів
  Висновки до розділу 2
  ВИСНОВКИ
  Список використаних джерел
  ДОДАТКИ
 • Роль самоконтролю у самовихованні підлітків

  Abstracts, diploma papers, course papers
  ВСТУП
  РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА САМОВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
  1.1. Роль самовиховання у розвитку особистості
  1.2. Самоконтроль як умова самовиховання особистості.
  1.3. Особливості самовиховання у підлітковому віці
  РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОКОНТРОЛЮ ПІДЛІТКІВ
  2.1. Методологічні та методичні основи дослідження самоконтролю підлітків
  2.2. Дослідження самоконтролю підлітків
  2.3. Методичні рекомендації щодо формування самоконтролю як однієї з умов самовиховання підлітків
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

Reviews and compliments on completed projects 188 10

5 December 1200 UAH
Task in Psychology

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

This was the worst cooperation - agreed on a period of 2 weeks (this was time with the stock). After the end of the term the executor didn't appear, I wrote and reminded - once in a few days the message came "there's a little."
The result was a 7 days delay!!! The man ignored the message.

Instead of saying that he will not succeed or reflect to perform so that I find someone else, the performer simply ignored the reminder and put me up to the maximum.

When I chose an executive - I went on positive reviews, and ignored the negative. I'm not very advised to address this executive, a more irresponsible person, I'd not meet

Iryna Kupina | Personal

2 December 500 UAH
Courses 5

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

It was good, but the work was done much later.

1 December 600 UAH
Course in Pedagogy

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for the performance!
We work.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

He did not perform the course work on the specified deadlines. She long responded to the message and with each time delayed the job, for unclear reasons for me.

Profile deleted | Safe Safe | Response feedback

25 November 300 UAH
Laboratory of Psychology

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Great work. I am pleased to cooperate

24 November 500 UAH
Course (Pedagogical Course)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for the performance!
Now it is OK.

23 November 450 UAH
Practice in Psychology

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for the performance!
Everything is performed.

18 November 350 UAH
Task in Psychology

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Great, I recommend collaboration.

16 November 500 UAH
Course

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

It is done quickly and quality. thank you

14 November 250 UAH
Writing Essay

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Great, I recommend collaboration.

14 November 1000 UAH
Course for Passengers

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you, it’s all wonderfully done.

29 September 500 UAH
Course of staff at the hotel

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for the work, everything is done well.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Termination of the work.

Profile deleted | Personal

24 April 700 UAH
Course work

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project has been completed in a timely time and very well.

15 April 800 UAH
Course in Psychology

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

It’s okay with this work. Sorry for the previous project, but the buyer asks for the money back (

9 April 500 UAH
Course Literature

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project is executed. Thank you for work

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

It’s all done great and professional.

Profile deleted | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The work is done, the topic is revealed.

Profile deleted | Personal | Response feedback

25 February 700 RUB
Задание

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

All is fine, I close the project early, I hope that in case of improvements, the author will remain in contact.

22 February 1600 RUB
and instantly! Course of Psychology

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The work is delivered in time, performed according to the task. Author of Communications. I recommend !

20 February 600 UAH
Емпірична частина

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for work, all in time.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Work is done, thank you.

1 February 1800 UAH
The Master’s Work

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

There was a little delay with the time, but the work was performed quality.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The work is not done, the executor does not respond.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

I’m not going back for the first time. The work was done well. There are a few nuances in terms, but in general thankful for the collaboration.

22 December 2021 700 UAH
Baccalaureate division

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую.
Підтверджую виконання"

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The author failed to do so.

9 December 2021 400 UAH
Course of Education (Pedagogical)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Закриваємо цей проєкт. Дякую.

29 November 2021 400 UAH
Course in Psychology 2

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую з виконання!
Все гаразд.

11 November 2021 200 UAH
Comparative Pedagogy Reference

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за роботу.
Робота виконана.

3 November 2021 400 UAH
Course of Physics (Physical Culture)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання!
Працюємо далі.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання авторці!
Робота виконана на достатньому рівні!

1 November 2021 1400 RUB
Curriculum of Pre-School Pedagogy

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа сдана в срок. Доработки были незначительные,устранены в срок качественно. Автор находится всегда на связи. Надеюсь продолжим сотрудничество)

30 October 2021 450 UAH
Courses of Civil

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Робота виконана з затримкою в три дні

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Співпрацею задоволена. Сподіваюсь на подальшу спільну роботу.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Виконаною роботою задоволена. Дякую за співпрацю.

20 October 2021 800 UAH
The Imperial Part of Diploma

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

дякую,все добре і вчасно)))

18 August 2021 550 UAH
Cursus (Pejpgogika)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все виконано!
Дякую за роботу.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект выполнен.Пару замечаний по работе,но это не критично.
Из плюсов:
1)Неплохое качество работы.
2)Недорогая цена.
Из минусов:
1)Со сроками у исполнителя не очень.Несколько раз писал: «Когда отправите?»,несколько раз приходил ответ: «Скоро.Уже заканчиваю.Через час/через полтора часа/через 15 минут».В итоге работа была отправлена спустя почти сутки.18-22 часа.
2)Плохая обратная связь.Вы пишите,в ответ либо долгий ответ,либо молчание.

Но проект для меня завершён успешно,поэтому к исполнителю нет негатива.
Спасибо за сотрудничество.Надеюсь,вас не оскорбят и не обидят мои замечания,вы их примите и учтёте.
Всего доброго!

13 June 2021 450 UAH
Course in Psychology

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Курсовая выполнена хорошо, но сроки затянулись.

12 June 2021 1200 UAH
2 Section of Course

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Робота виконана з запізненням.

3 June 2021 500 UAH
Cursus (Pejpgogika)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання!
Працюємо надалі. Все гаразд.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Роботу виконано кваліфіковано. Дякую за співпрацю.

28 May 2021 200 UAH
The task of psychoanalysis

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дуже задавлена виконаною роботою

25 May 2021 450 UAH
Course History

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Робота виконана, трохи були затримки з термінами. Надісь все буде добре. Дякую за роботу

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дуже хороша дівчинка, все зробила прекрасно.

23 May 2021 400 UAH
Course in Psychology

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання!
Проєкт виконано.

21 May 2021 400 UAH
Teaching in Pedagogy 4

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання!
Проєкт виконано. Працюємо.

20 May 2021 400 UAH
Write a reference (from the hand)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Відмінно виконано завдання!
Всьо добре, без зайвих питань, оперативно!
Велике дякую!

19 May 2021 300 UAH
Teaching in Pedagogy (on 20 pages)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання!
Все гаразд, працюємо.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Для написання було опрацьовано величезний обсяг матеріалів. Враховано всі побажання замовника. Робота вийшла саме така як і хотілось.

Profile deleted | Personal | Response feedback

18 April 2021 550 UAH
Study (Pedagogics and Methodology)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа выполнена качественно.

24 March 2021 400 UAH
Course of Education (Pedagogical)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання.
Цей проект успішний.

23 February 2021 400 UAH
Course

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту!
Вчасно та якісно.

1 February 2021 1500 UAH
Master's Work in Psychology

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую) Все дуже швидко і якісно)

24 January 2021 800 UAH
Дипломнна

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

виконавець все добре виконав)
дякую!

17 January 2021 600 UAH
Частина магістерської

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за співпрацю та виконану роботу.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Благодарю за выполненную работу.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Робота виконана в зазначений термін, були проблеми з комунікацією, загальна якість роботи задовільна.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The executor did not execute the project even for half, the answer to the question sometimes had to wait more than a day, and later the executor stopped responding to the message at all. After the expiration of the project’s implementation date for 10 days I was forced to close it. The executive acted responsibly for unclear reasons for me.

23 December 2020 350 UAH
Курсова з філології


Закриваємо проект, у зв'язку з відсутністю потреби в написанні роботи

15 December 2020 450 UAH
Course work

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Хороший спеціаліст, Робота виконана добре, все влаштовує. Були моменти по термінах виконання і контактності, фрілансер не так часто відписував як хотілось, проте робота виконана, я можу рекомендувати цього спеціаліста. Надіюсь професіоналізм буде тільки зростати і вона буде вчитись на помилках. Негативні моменти які виникли вона виправила, тому все чудово.

15 December 2020 700 UAH
Проект (доплата)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую з а виконання проекту!!!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Марія підійшла професійно та відповідально до виконання завдання. Врахувала всі побажання. Відчутно великий об'єм опрацьованих матеріалів. Робота відповідає всім очікуванням.

Profile deleted | Safe Safe | Response feedback

30 November 2020 350 UAH
Course work

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект выполнен. Все нормально

28 November 2020 350 UAH
Курсова (педаг)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все гаразд по роботі. До якості заперечення не маю.

21 November 2020 525 UAH
The Philosopher (The Philosopher)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання!
Все гаразд, наразі.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання.
Поки все гаразд, однак терміни були протерміновані.
Тому над цим потрібно автору попрацювати надалі.

17 November 2020 600 UAH
Дві курсові

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проектів, працюємо.

16 November 2020 300 UAH
Rehabilitation urgent

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работаем на постоянной основе. Все отлично)

5 November 2020 300 UAH
You need to perform the pedagogical tasks.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання Марії.
Трішки були затримки по часу виконання, але виконано проект. Працюємо.

4 November 2020 600 UAH
2 Courses in Pedagogy

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проектів!
Працюємо надалі.

2 November 2020 400 UAH
The Philosophy No. 2

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все гаразд!
Рекомендую до співпраці.

28 October 2020 350 UAH
Course of Psychology (Psychology)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання. Все добре. Працюватиму надалі.

15 October 2020 2500 UAH
The Master’s Work

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання!
Все гаразд, працюємо далі!

15 October 2020 300 UAH
Curriculum of Philosophy (Filology)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту! Працюємо.

15 June 2020 300 UAH
Order of 222

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Без комментарий
Без комментарий

15 June 2020 300 UAH
Order of 254

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Без комментарий
Без комментарий

14 June 2020 200 UAH
Baccalaureate work

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Зроблено правильно і чітко

11 June 2020 300 UAH
Курсовая работа.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Вообщем работа хорошая, но выполнена далеко не в сроки.

11 June 2020 300 UAH
Order of 253

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за выполнение
Спасибо за выполнение

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все хорошо, спасибо) Сроки не нарушены.

28 May 2020 300 UAH
Education in Pedagogy No. 2

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Закриваємо проект!
Все гарзд!

28 May 2020 300 UAH
Freelance Project No. 18

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Закриваємо проект!
Все гаразд.

24 May 2020 300 UAH
Заказ 191


Без комментарий

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все нормально!
Закриваємо проект.

12 May 2020 300 UAH
Training in Pedagogy No. 3

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Закриваємо даний проект
Все нормально

5 May 2020 300 UAH
Order 248 new

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Исполнитель хороший!)
Были небольшие проблемы со сроками
Работаем дальше

11 April 2020 300 UAH
Course Work - Freelancer Project No 08

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту.
Все добре, працюємо.

10 April 2020 300 UAH
Order of 252

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа выполнена, спасибо ! Было приятно сотрудничать

26 March 2020 300 UAH
Freelance Project 01.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання! Працюємо надалі.

23 March 2020 800 RUB
Writing a coursework

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу! все в срок и хорошо выполнено.

9 March 2020 400 UAH
Order of 174

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Нормально, надали на перевірку.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Нормально, надали на перевірку.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Нормально, надали на перевірку.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The work is not done, 45% unique, delayed for 4 days, sad. More master's will not be provided on the performance of the author, although they have worked for a long time.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконану роботу. Працюємо далі.

22 February 2020 300 UAH
CR - Age stereotypes of modern studenthood

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання цього проекту. Поки все ок, працюємо.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання. Працюємо надалі.

15 February 2020 300 UAH
CR - The Monastery and Monastery Complex

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту. Як завжди продуктивно.

3 February 2020 300 UAH
Course of Psychology

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту!
Все добре.

28 January 2020 300 UAH
Course work (7 days)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту! Працюємо надалі.

25 December 2019 500 UAH
The course work. It is terminated!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Співпрацею задоволена.
Автор швидко виконала досить об'ємну роботу.
Рекомендую.

15 December 2019 600 UAH
Course of Psychology

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Марія відповідальна та комунікабельна особа, виконала роботу досконало. Дякую!Фрілансера рекомендую!

11 December 2019 200 UAH
Methodology Practice

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за хорошу роботу . Рекомендую і буду звертатися.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за швидкість і якість виконання

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибі за виконання даного проекту!

7 December 2019 350 UAH
Course of Psychology

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано. По цьому проекту зауважень немає.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Unfortunately, the author did not perform this project.
It was bad because they worked before and everything was fine.

5 December 2019 300 UAH
Course in Psychology

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

все добре! дякую)))))))))))))))))))))))))

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту! Все добре.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання. Працюємо надалі.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дуже дякую за якість та швидкість виконнання складного проекту!

16 November 2019 750 UAH
Subscribe to Master's Work

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую Вам за виконання проекту!!!

16 November 2019 500 UAH
Division of Master's Work

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую Вам за виконання роботи!

13 November 2019 500 UAH
Division of Master

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту. Працюємо надалі.

6 November 2019 150 UAH
Content and entrance to master's work

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for implementing the project. timely and quality.

22 October 2019 250 UAH
Providing the master's work

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for the implementation of the project. Everything is well.

17 September 2019 400 UAH
Formatting of the Word document

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Quick, quality, without any more questions, I recommend.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Quality is falling. Contact is low.

8 May 2019 800 UAH
Continuation of work

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Everything is wonderful!
I recommend !

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project is done according to our wishes. thank you

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Maria had done this work well.
We continue to work.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

They were pleased with the work, but there were certain pre-working that Mary had done.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

I do not recommend.The work is not done.The man is absolutely incompetent and extremely irresponsible.
If you want to trust your work to such a person, be prepared for problems and nerve troubles.
At the very beginning, this person will tell you what will do everything in the given time, quickly and quality.
Next, it will feed you with breakfast and make sure that it writes your work, so it can continue until the last day.
After all this will simply begin to ignore your messages and no matter what time you specify, 5-7 or 10 days,
The person will not only violate them, but will not fulfill the task imposed on him at all.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Робота виконана вчасно.
Автор завжди на зв'язку.
Дякую.

22 January 2019 800 RUB
Course in Education Psychology

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

A remarkable and literary author!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for the project, the author is always in contact.The work is done according to the deadlines.

12 December 2018 600 UAH
Cursus "City maps in school atlases"

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project was implemented timely and well. We’ll go again. thank you

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

There was no logical connection in the text. The author in connection. Unicity was a task. The order is made within the specified deadline.

25 November 2018 400 UAH
Course in Psychosomatics

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Excellent performers, performed the work well, I’ll be contacting more.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for the completed project. It was true to take two days...With the work, it was good.

23 November 2018 200 UAH
Reference on Demography

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for work, it’s okay!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Робота виконана на прийнятному рівні

16 November 2018 800 RUB
сделать 2 исследования

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project has not been completed

The executive is regularly online, but does not respond to the messages

8 November 2018 500 RUB
Зарубежная литература

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Хороший исполнитель! Быстро и без замечаний выполнила работу! Спасибо!

Profile deleted | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Мария, спасибо за работу! Все супер!

21 October 2018 500 RUB
According to theory of learning

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Hopefully if there are comments you won’t miss anywhere.

18 October 2018 350 UAH
Master in Logopedy

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The task is well done, all in time. Thank you !

30 September 2018 300 UAH
Sexuality and Family Planning

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Operational, thank you very much!

27 September 2018 50 UAH
Encryption of audio recording (20 minutes)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The equal impression. The work is done at an acceptable level.

3 September 2018 200 UAH
Working in Psychology

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

It’s not the first time I’m helping, I’m happy with the work.

31 August 2018 1200 UAH
Diplomatic work

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Maria worked well and professionally with the task set. Despite the small incoherence with the deadlines, I appreciate its work greatly.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project is executed. Everything is well


На жаль, через стан здоров'я автор не завершив проекту. Одужуйте


Через стан здоров'я автор не завершив проект. Дуже шкода. Одужуйте

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Everything is fine, but with the deadlines are not met again.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за выполнение практической главы для дипломной работы.

Profile deleted | Safe Safe | Response feedback

1 June 2018 200 UAH
The Diploma

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Everything is wonderful! Thank you for work.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project is completed but with extension.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project is done but with delay.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project was done timely and well. We thank you. We’ll go again.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Everything is well. timely and accurately. We work further. thank you

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

There was a comment on the project. Maria took the attention and worked as the customer wanted. It took a little time, but the main thing was that it was fine. We thank you.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Everything is well. We work further. Thank you very much, there are no comments.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

This is perfect here. The project is always good. The deadlines are timely. For what we are very grateful. Recommended for the next time.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project was carried out with delay. But everything is well. There is no interest in the project. thank you

11 May 2018 3000 UAH
Bachelor’s Diploma Work

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The work is done quality and professionally. Very much thank you.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project was not easy. There were a few pre-work. Mary did it. We work further.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Gramatically and without observations, the processing is operational. thank you

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project is done well. We thank you.

4 May 2018 1100 UAH
The Bachelor of Sports Report.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project was implemented timely and well. We’ll go again. thank you

30 April 2018 300 UAH
Reference on the topic

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

All is well, at the highest level.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Clear and timely. We thank you. We will turn again.

23 April 2018 300 UAH
Current, previous and closing controls.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Another good job. We thank you. We’ll go again.

22 April 2018 300 UAH
Reference on the topic

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

It's not the first time I order it, it's the first time.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Something with delay, but that’s nothing. The project is performed well. Without any observations. We thank you. We’ll go again.

19 April 2018 150 UAH
Concept of Literature

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Responsible and good faithful executive, Mary
pleasant to work with such people, the project was done a few days earlier, everything is very accurate and detailed, beautifully designed
It’s nice to work with such people.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project is performed in a grateful manner. No observations. We will turn again.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The order was not easy. There was a lot of right. Mary understood everything and managed to do the task. thank you

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Everything is fine, everything likes.

11 April 2018 300 UAH
The “Fenomena of Memory”

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Mary is a very good author. Thank you for the completed project.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Everything is wonderful. Respect is missing. Maria is responsible for fulfilling every new order. We’ll go again.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Interesting and grateful work. We’ll go again. thank you

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Everything as always. We will turn. We thank you.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

We thank you. Everything as always. We work further.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Everything as always. The work is good. The customer is satisfied.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

We thank you. Everything is well. We’ll go again.

16 March 2018 400 RUB
Increase the Uniquity

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Always in contact, work with delay, but well done

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you to Mary for the well done work. We’ll go again.

12 March 2018 1000 UAH
Diploma in Psychology

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The teacher wrote the work well! thank you))

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you very much to Mary for the well done work. Everything as always. We’ll go again.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

We thank you. Everything as always. We are working for cooperation. We’ll go again.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for the work done. Mary worked very well. and thank you.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

I order not for the first time. Everything is well. Mary is a responsible author. We thank you. I recommend it.

20 February 2018 300 UAH
Contract on the transfer of property.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you to Mary for the well done work. We’ll go again.

14 February 2018 275 UAH
The role of self-control in self-education.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for the work done. Everything is well. Recommended

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

We thank you. We work together for the next time. Mary is a good author. Respect for the work you are doing. He also listened to advice and remarks. I strongly recommend.

6 February 2018 275 UAH
Course “Garanties of Legality...”

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for the well done work. As always. Recommended

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

We do not work for the first time. A good approach to the order. We feel we’re going to work. We thank you. Recommended

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for the work done. We do not work for the first time. Everything liked both speed, and approach, and literacy. Always in contact. Recommended

27 January 2018 225 UAH
Course “Presidential Elections”

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for the work done. The manager has not yet watched, but we hope there will be no problems. Recommended

24 January 2018 300 UAH
The Master of Gio de Mopassana.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for the well done work. Formatting was somewhat bad, although this is possible because we have different versions of the Word program. But that is not the main. The main thing is that work is good. We are waiting for the commentary of the manager. Hopefully everything will be fine. In any case, we are sure that Mary will work if there is such a need. We thank you. We are doing.

24 January 2018 200 UAH
Реферат.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за неодноразову плідну співпрацю!
Рекомендую!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

He is quite satisfied with the work. I took responsibility for the order.

18 January 2018 200 UAH
Реферат

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

дуже відповідальний підхід до поставлених задач.
швидко та якісно виконала роботу.
Рекомендую!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project is done in time and quality! Thank you for cooperation!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for the order made. Everything is done quickly, quality, and professionally.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

It was done as ordered! Thank you very much

14 January 2018 150 UAH
The report. The Laser

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Fast and quality! I recommend

Activity

  Projects you are working on 10
Course work on the topic "The causes of child aggression and its correction"
300 UAH
Course of Pedagogy
700 UAH
Course (Pedagogical Course)
500 UAH
Education in Pedagogy (17.12)
500 UAH
The Terminal (Terminal)
2400 UAH
Course work
600 UAH
Courses in Pedagogy
500 UAH
Master's work on the topic "System of motivation of the scientific and pedagogical staff of the ZVO"
3000 UAH
Bachelor's work on the staff structure
3000 UAH
Course in Psychology Personal project
500 UAH

  Recent proposals 10
Course work on the topic "The causes of child aggression and its correction"
300 UAH
Course of Pedagogy
700 UAH
Course (Pedagogical Course)
500 UAH
Education in Pedagogy (17.12)
500 UAH
Create a presentation on 16 slides for a graduate work
200 UAH
Course in Pedagogy
600 UAH
Task in Psychology
300 UAH
The Terminal (Terminal)
2400 UAH
Course work
600 UAH
Course Work (Food Technology)
1100 UAH