Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

Polityka prywatności Freelancehunt.com

Właściciel Strony Internetowej freelancehunt.com (dalej — Strony) jako Administracji Strony (dalej- strona otrzymująca), bierze na siebie obowiązki związane z ochroną informacji prywatnej i danych personalnych Zleceniodawców i Wykonawców (dalej nazywanych stroną przekazującą).

OKREŚLENIE POJĘĆ

Strona przekazująca — Zleceniodawcy oraz Wykonawcy, będący w posiadaniu informacji prywatnej i danych personalnych, które przekazywane są przez nich Administracji Strony podczas rejestracji i w procesie korzystania z Serwisu

Strona otrzymująca — Administracja, otrzymująca informację prywatną i dane personalne podczas świadczenia usług wobec Zleceniodawców i Wykonawców.

Informacja prywatna — nie stanowi informacji ogólnodostępnej, która może być ujawniana przez Stronę Przekazującą Stronie Otrzymującej. Podobna informacja może być oznaczona notą "prywatne", ale niekoniecznie musi takie oznaczenie posiadać, jednak wedle swojej treści powinna być traktowana jako prywatna.

Wiadomość prywatną stanowi między innymi, ale nie tylko:

 • informacja o poziomie zaawansowania technicznego Strony Przekazującej, a także o zaaprobowanych rozwiązaniach technicznych i perspektywach doskonalenia w danym obszarze;
 • wiadomości dotyczące strategii marketingowej lub polityki reklamowej Strony Przekazującej, która tyczy się promocji towarów, wykonywanych prac i usług;
 • informacja o polityce komercyjnej bądź biznesplanach, włącznie z informacją o istniejących bądź planowanych projektach i kontrahentach;
 • informacja otrzymana od osób trzecich, co do których Strona Przekazująca ma obowiązek nieujawniania informacji prywatnej..

Informacją prywatną nie jest, niezależnie od jej oznaczenia, informacja, która::

 • jest informacją ogólnodostępną, posiadanie i rospowszechnianie której nie może wiązać się z naruszeniem praw bądź interesów Strony Przekazującej.;
 • Została ujawniona Stronie Otrzymującej w celu rejestracji przez Stronę Przekazującą konta użytkownika na Stronie www;
 • Została przekazana przez Stronę Przekazującą z pisemną adnotacją, iż nie jest to informacja o charakterze prywatnym;
 • dotyczy informacji o fakcie korzystania z Serwisu przez Stronę Przekazującą.

Dane osobowe — wiadomości o Stronie Przekazującej bądź ich zbiór, za pomocą których Strona ta może zostać zidentyfikowana.

Kategoriami interpretowanymi jako dane osobowe Stron w ramach przedstawionego Serwisu uważa się:

 • nazwisko, imię, imię ojca;
 • adres e-mail;
 • data urodzenia;
 • miejsce zamieszkania;
 • numer telefonu;
 • a także inne dane, za pomocą których możliwa jest identyfikacja ich właściciela.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Celem otrzymania i opracowania przez Stronę Otrzymującą informacji prywatnej i danych osobowych jest:

 • nadanie Stronie Przekazującej dostępu do możliwości przewidzianych zasadami funkcjonowania Serwisu, informacji i materiałów umieszczonych na Stronie;
 • organizacja komunikacji między Stronami;
 • zapewnienie prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy odnośnie wykonania prac/świadczenia usług, która została zawarta przez Zleceniodawców i Wykonawców w związku z korzystaniem z Serwisu.

2. POWIADOMIENIA

2.1 Goście Strony, nie rejestrujący kont użytkownika, są powiadomieni i zgodni co do tego, iż Strona Otrzymująca ma prawo do gromadzenia określonej informacji odnośnie takich osób, włącznie z URL i adresem IP itp., które były przeglądane podczas odwiedzin na Stronie. Informacja ta wykorzystywana jest wyłącznie do celów wewnętrznych i służy optymalizacji pracy Serwsisu

2.2 Strona Otrzymująca opracowuje tylko tę informację prywatną i dane osobowe, które są niezbędne do zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług i nie wykorzystuje tej informacji w innych celach bez zgody Strony Przekazującej

2.3 Strona Otrzymująca przechowywuje informację prywatną i dane osobowe w terminie, kiedy jest to niezbędne dla wykonania omówionych celów i zgodnie z obowiązującym prawem.

2.4 Strona Przekazująca ma dostęp do należącej do niej informacji prywatnej i danych osobowych.

2.5 Strona Otrzymująca nie przekazuje informacji prywatnej oraz danych osobowych Strony Przekazującej osobom trzecim bez zgody właścicieli takiej informacji, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.

3. ZOBOWIĄZANIA

3.1 Strona Przekazująca zobowiązuje się do udostępniania tylko wiarygodnej i pełnej informacji.

3.2 Strona Otrzymująca zobowiązuje się:

 • wykorzystywać informację prywatną i dane osobowe wyłącznie w celu zapewnienia efektywnej pracy Serwisu i realizacji przedmiotu danej Umowy odnośnie prac/świadczenia usług w ramach Serwisu "Sejf";
 • nie udostępniać informacji prywatnej osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych w prawie;
 • nie wykorzystywać informacji prywatnej oraz danych osobowych w celach sprzecznych z interesami użytkowników, określonych w pkt. 1.1 polityki prywatności;
 • maksymalnie ograniczyć liczbę pracowników i innych osób, mających dostęp do informacji o charakterze prywatnym i danych osobowych, tym samym zapewniając otrzymanie od nich pisemnych zobowiązań dotyczących nierozpowszechniania oraz niewykorzystywania w swoim bądź cudzym interesie informacji prywatnej bądź danych osobowych, należących do Strony Przekazującej.;
 • niezwłocznie informować stronę Przekazującą o wykrytych faktach niesankcjonowanego wykorzystania bądź ujawnienia informacji prywatnej i danych osobowych, poczyniając wszelkie niezbędne kroki w celu niedopuszczenia do dalszego niesankcjonowanego użytku lub ujawnienia podobnej informacji.;
 • na żądanie strony Przekazującej usunąć otrzymaną informację prywatną oraz dane osobowe.

4. KOŃCOWE WNIOSKI

4.1 Baza Użytkowników Strony jest tworzona przez Administrację wyłącznie do użytku wewnętrznego. Administracja zastosowuje wszystkie niezbędne rozwiązania programowe i techniczne dla jej ochrony, mimo to nie bierze na siebie odpowiedzialności w przypadku, jeśli Baza Użytkowników zostanie udostępniona osobom trzecim na skutek bezprawnych działań.

4.2 W przypadku usunięcia konta użytkownika przez stronę Przekazującą jej dane osobowe zostają niezwłocznie skasowane, jeśli stronie Przekazującej nie udowodniono wcześniej oszustwa, którego dopuściła się w ramach korzystania ze Strony i gdy zwróci się ona z prośbą o usunięcie danych osobowych do strony Otrzymującej drogą mailową. : .

4.3 Aby otrzymać dostęp do informacji, zadać pytania odnośnie naszej polityki prywatności bądź złożyć skargę należy skontaktować się z nami drogą mailową.: .