Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Design of Cave Art for PodcastДизайн кавер арту для подкасту

Translated900 UAH

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 4027
   34  0

  2 days2000 UAH

  Good afternoon, I was interested in your project.
  There’s experience in the crossing.
  I specialize in:
  UI / UX (Game / Mobile / Desktop)
  Graphic Design
  2D Art
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Let's write, let's discuss all the details.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня, зацікавив ваш проект.
  Є досвід в обложкпх.
  Специалізуюсь на:
  -UI/UX (Game/Mobile/Desktop)
  -Graphic design
  -2D Art
  Портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  Пишіть, обговоримо всі деталі.
  Звертайтесь буду радий співпраці.

 3. 1422
   33  0
  Work samples:

  2 days900 UAH

  Good day, I will develop design, make a few different concepts.
  Created something similar, I will pick up a harmonious and stylish design that you will be remembering.
  Required files
  Portfolio: Behance, Google Drive
  Доброго дня, розроблю дизайн, зроблю декілька різних концептів
  Створювала щось подібне, підберу гармонійне та стильне оформлення, за яким вас будуть згадувати
  Надам необхідні файли
  Портфоліо: Behance, Google Drive

  Similar completed project: Обложка для видео на YouTube и баннер канала

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 276    1  0
  2 days1500 UAH

  Good morning, you are ready to meet all conditions. I have a lot of experience in these tasks, so let’s work together!
  Доброго дня, готова виконати всі умови ! Маю багатенький досвід у таких завданнях, тож давайте співпрацювати!

 6. 365  
  3 days800 UAH

  Good Morning, Denis
  I have experience in creating bookmakers and a variety of graphic products. I will do everything quickly and quality, very loyal to the customers and take into account all the wishes. You can view my portfolio in the profile or here: Behance
  I will be very pleased to collaborate! Good day !
  Доброго дня, Денис!
  Маю досвід створення заставок та різноманітної графічної продукції. Зроблю все швидко та якісно, дуже лояльна до клієнтів та враховую всі побажання. Можете переглянути моє портфоліо в профілі або тут: Behance
  Буду дуже рада співпраці! Гарного дня!

 7. 2135    45  0   2
  5 days4000 UAH

  Hello to you! You have an interesting project that you want to create in life. Write me, I have a few questions and suggestions.I am ready to work with you.
  Some of my work can be viewed here- Behance Let’s discuss details.
  I start in different styles.
  I give you all the files I need.
  I will do it in the best.
  The work and work will be discussed before the start.
  Привіт! В тебе цікавий проект який хочеться створити в житя. Напиши мені, маю декілька питань та пропозицій.Готовий до співпраці саме з тобою.
  Деякі мої роботи можна розглянути тут- Behance Пишіть обговоримо деталі.
  Првцюю в різних стилях.
  По поребі даю всі файи які потрібно
  Зроблю в найкоащоиу виді
  Правки та обсяг роботи обговорюю до початку

 8. 965
   17  1

  1 day200 UAH

  Welcome to. I will do it with pleasure. The Artist. Experience is great. I work quickly. Write about the details.
  Вітаю. Із задоволенням виконаю. Художник. Досвід великий. Працюю швидко. Пишіть щодо деталей.

 9. 1800    29  1
  1 day2500 UAH

  Do you need an illustration, or a photo basch with effects? Work in the profile, more kinu in ls
  Вам потрібно ілюстровано, чи фотобашем з єффектами ? Роботи в профілі, більше кину в лс

 10. 1818
   36  0

  3 days2250 UAH

  Good Morning, Dennis
  I will make 3 different concepts to choose from. After the discussion and I will make the chosen. The work will be carried out until the final approval of the results within the previously agreed requirements.
  Price 600gn for 1 concept and 450gn for the processing of the selected
  Portfolio: Freelancehunt

  A little about me:
  * Experience in work - over 20 years;
  I am in the TOP in a number of categories on one of the well-known freelance services. In particular, TOP-1 in the categories "Presentations" and "Icons", TOP-5 in the categories "Banner", "Scripts", "Design of Interfaces and Games" and "Cartography", as well as TOP-10 in the category "Design of Mobile Applications"
  * My main priority in work is the business goals of my customers. I’m not just “doing a beautiful picture,” I’m developing a design that helps my customers reach their commercial goals – a design that sells.

  I will be happy to collaborate, please contact us!
  Доброго дня, Денис,
  Зроблю 3 різнопланових концепти на вибір. Після обговорення та дороблю обраний. Роботу виконую до остаточного затвердження результатів в межах попередньо узгоджених вимог
  Вартість 600грн за 1 концепт та 450 - за доробку обраного
  Портфоліо: Freelancehunt

  Трохи про мене:
  * Досвід роботи - понад 20 років;
  * Я входжу в ТОП в ряді категорій на одному з відомих фриланс-сервісів. Зокрема, ТОП-1 в категоріях "Презентації" та "Іконки", ТОП-5 в категоріях "Банери", "Шрифти", "Дизайн інтерфейсів та ігор" та "Картографія", а також ТОП-10 в категорії "Дизайн мобільних додатків"
  * Моїми головними пріоритетами в роботі є бізнес-цілі моїх клієнтів. Я не просто «роблю красиву картинку», я розробляю дизайн, що допомагає моїм клієнтам досягати їх комерційних цілей, - дизайн, що продає;

  Буду рада співробітництву, звертайтеся!

  Looking forward to hearing from you!

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 2455    79  0   1
  2 days800 UAH

  Good day ! I’m going to make a great experience in creating a coat!
  Experience in design 9 years, I differ in modern vision
  I work quickly, always in contact.
  Portfolio: Behance
  Добрий день! Зроблю стильно) великий досвід створення обкладинок!
  Досвід в дизайні 9 років, відрізняюсь сучасним баченням
  Працюю оперативно, завжди на зв‘язку
  Портфоліо: Behance

 13. 325    5  0
  2 days800 UAH

  Hello, a very interesting proposal.
  My portfolio is Freelancehunt
  If you are interested in my skills then I will be happy to collaborate with 3 years experience robot.
  I will perform the task in the shortest time.
  Здравствуйте, очень интересное предложение
  Мое портфолио Freelancehunt
  Если вас заинтересовали мои навыки то буду рад сотрудничеству Опыт роботы 3 года.
  Выполню задание в кротчайшие сроки

 14. 2181    50  0
  3 days500 UAH

  Midjourney will make you better than 99% of the “artists” here.
  I will help you in this.
  Midjourney зробить вам краще ніж 99% тутошніх "художників"
  Допоможу вам в цьому.

 15. proposal concealed by freelancer
 16. 588    14  0   1
  Winning proposal2 days900 UAH

  Good day ! A interesting project. I have three unique concepts. Let’s talk about the details personally.
  Portfolio - Behance
  Доброго дня! Цікавий проект. Розроблю 3 унікальні концепти. Давайте обговоримо деталі особисто.
  Портфоліо - Behance

 1. 254  
  2 days1500 UAH

  Good day !
  I can fulfill your order.
  You can check out my portfolio:
  Behance
  Доброго дня!
  Я можу виконати ваше замовлення.
  Можете ознайомитися із моїм портфоліо:
  Behance

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 6177
   78  0

  5 days4800 UAH

  The price depends on the complexity of the design, the level of creativity, and the level of creativity and the complexity of the design according to your financial possibilities. Also, depending on the number of options required.
  The price for each project is individually determined.
  We can discuss more in detail and determine the exact prices and deadlines for execution.
  Get in personal message.
  Ціна залежить від складності дизайну, рівня креативу, ну а рівень креативу та складність дизайну відповідно від ваших фінансових можливостей. А також, звісно від кількості потребуємих варіантів
  Ціну на кожний проект визначаю індивідуально
  Можемо обговорити більш детально та визначити точні ціни та термін виконання
  Звертайтесь в особисті повідомлення

 4. 2058    78  0   3
  2 days1000 UAH

  Welcome to Dennis, I'm glad to take your project,with the maximum attention to the details I approach to the matter.
  вітаю Денис, з радістю візьмусь за ваш проект,з максимальною увагою до деталій підхожу до справи.

 5. 1200    26  0
  5 days900 UAH

  Here are some of my work.
  HTTPS://andrewrs.myportfolio.com/prevyu
  https://andrewrs.myportfolio.com/

  Which style should the cover be? There are examples
  Ось деякі мої роботи
  https://andrewrs.myportfolio.com/prevyu
  https://andrewrs.myportfolio.com/

  В якому стилі має бути кавер? Є приклади


Client
Project published
2 months 4 days ago
224 views