Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Creating a creative for targeted advertising.

Translated8 USD

Applications 8

App view is available only registered users.
 1. 2608
   54  0

  1 day13 USD

  Hello to you! I develop creativity in accordance with your wishes. I start today.
  See examples in the portfolio Freelancehunt and on the website Behance

  Write, we will discuss details!
  Здравствуйте! Разработаю креативы с учетом ваших пожеланий. Начну сегодня
  Смотрите примеры в портфолио Freelancehunt и на сайте Behance

  Пишите, обсудим детали!

 2. 202    2  0
  1 day8 USD

  Hello to you! I am interested in your project, I am interested in your project. You can view the portfolio on my page.

  The cost of the creative is 300 UAH.
  There is already a resays, directions and a few modem options, if the past is not p.
  Привіт! Мене звати Настя, зацікавило виконання вашого проекту. Портфоліо можете переглянути на моїй сторінці.

  Вартість креативу всього 300 грн)
  Туди вже входить ресайз, правки та декілька варіантів макету, якщо минулий не п

 3. 1022    38  0
  1 day13 USD

  Hi, see my portfolio - Freelancehunt
  I will be glad to cooperate with you.
  Write, we will discuss details.
  Здравствуйте, ознакомьтесь с моим портфолио - Freelancehunt
  Буду рада сотрудничать с вами.
  Пишите, обсудим детали.

 4. 822    7  0
  3 days9 USD

  Good afternoon, I was interested in your job. I am pleased to do what I said. The work will be done properly and timely. Please send me more detailed information and I will give you an accurate assessment of the price and deadline. Showed the price of one creative and the targeted date (additional day)
  Добрий день, зацікавило ваше завдання. З радістю виконую сказане по тз. Робота буде зроблена якісно та вчасно відправлена. Надішліть, будь ласка, більш детальну інформацію і я дам точну оцінку щодо ціни та терміну. Вказала ціну одного креативу та орієнтований термін (вказан додатковий день)

 5. 285    1  0
  2 days9 USD

  Welcome to Cyril!

  I will be happy to help you create quality, working creatives! Ready to start now. For 1 creative with a resayment - $10. I recommend reviewing my work:
  Freelancehunt
  Вітаю, Кирилл!

  Буду рада допомогти Вам створити якісні, працюючі креативи! Готова приступити вже зараз. За 1 креатив з ресайзом - $10. Пропоную переглянути мої роботи:
  Freelancehunt

 6. 298  
  1 day13 USD

  Welcome to! I’ve been working on advertising banners for targeting for a year.

  Portfolio - Freelancehunt

  The price is indicated for 1 creative (stores + post format and 2 directions are included in the price)
  Вітаю! Займаюсь розробкою рекламних банерів для таргету вже рік

  Портфоліо - Freelancehunt

  Ціну вказую за 1 креатив ( формат сторіс + пост та 2 правки входять в ціну)

 7. 1038    8  0
  1 day8 USD

  Good day, ready to help with the project.
  All details can be discussed in a private listing.My work : http://surl.li/khkdl🎨
  Добрий день, готова допомогти з проектом
  Всі деталі можна обговорити в приватному листуванні.

  Мої роботи : 🎨http://surl.li/khkdl

 8. 857    40  2
  1 day8 USD

  Ready to fulfill the task. There is a similar project.
  Quality and speed is guaranteed.
  The price for 1 finished creative is 45 crore.
  I will be happy to discuss the details of the project with you.
  Здравствуйте, готова выполнить задание. Есть похожий проект.
  Качество и скорость гарантирую.
  Цена за 1 готовый креатив - 45 гривен.
  Буду рада обсудить с Вами детали проекта.

 9. 630    6  0
  1 day9 USD

  Welcome, ready to help implement the project.
  The example
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/baner/1741629.html
  Portfolio
  Freelancehunt
  Behance
  If you are close to my style, I invite you to discuss the details.
  Price of 350 UAH
  Вітаю, готова допомогти в реалізації проекту.
  приклад
  https://freelancehunt.com/showcase/work/baner/1741629.html
  Портфоліо
  Freelancehunt
  Behance
  Якщо Вам близький мій стиль, запрошую до обговорення деталей.
  Ціна 350 грн

 10. 326  
  2 days8 USD

  Good day ! I am interested in your proposal, so I will be happy to get it done.

  Freelancehunt
  Behance
  Доброго дня! Зацікавила ваша пропозиція, тож буду рада приступити до її виконання.

  Freelancehunt
  Behance

 11. 222  
  1 day8 USD

  Good day ! I take the job. He worked in different nights. Write to discuss details.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Доброго дня! візьмусь за роботу. Працював у різних нішах. Пишіть для обговорення деталей.
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 12. 6513    203  0   1
  1 day10 USD

  Good evening . I will develop stylish professional creatives according to references and my own experience.
  Great portfolio here Google Drive
  Добрий вечір. Розроблю стильні професійні креативи згідно референсів і власного досвіду.
  Велике портфоліо тут Google Drive

 13. 253  
  2 days8 USD

  Welcome to!

  Ready to create creatives for you in any amount. I really liked your examples, inspiring. I think I can meet your wishes. All routes are free. The price for one creative in the Instagram format is about 280 UAH. Let’s write, talk about details, general price and deadline.

  My portfolio is here: Freelancehunt
  Вітаю!

  Готова створити для вас креативи у будь-якій кількості. Дуже сподобались ваші приклади, надихаючі. Думаю, що зможу задовольнити ваші побажання. Усі правки безкоштовні. Ціна за один креатив у форматі інстаграм сторіз 280 грн. Пишіть, обговоримо деталі, загальну ціну та дедлайн.

  Моє портфоліо тут: Freelancehunt

 14. 846    18  0   1
  1 day8 USD

  Good morning, I have a great experience working with creativity on the target.
  Let us talk about the details.
  Portfolio - Behance
  Доброго дня, маю великий досвід роботи з креативами на таргет.
  Давайте огбговоримо деталі.
  Портфоліо - Behance

 15. 376    10  0
  2 days13 USD

  Welcome to!
  I have the experience of creating such content.
  I can write two to three titles.
  Thank you for attention!
  Good day !
  Вітаю!
  Маю досвід створення такого контенту.
  В якості ТЗ можу написати 2-3 заголовки.
  Дякую за увагу!
  Гарного дня!

 16. 698    5  0
  2 days13 USD

  Welcome to you! I have experience in creating advertising creatives for social networks.
  The price of the banner is 300 dollars. Receipt is 50 grams.

  My portfolio is here: Freelancehunt
  Statistical banners here: Google Drive

  I will be happy to discuss all the details of the project in the personal post.
  Вітаю вас! Маю досвід у створенні рекламних креативів для соцмереж.
  Вартість банеру від 300 гривень. Ресайз - 50 гривень.

  Моє портфоліо тут: Freelancehunt
  Статичні банери тут: Google Drive

  Буду рада обговорити всі деталі проекту в особистому листуванні.

 17. 836    6  0
  3 days8 USD

  Hello to Cyril!Ready to help with creation.The cost of 1 bit + resay 200 UAH.I am UX/UI and Graphic designer.
  2 years of experience
  I work in Figma.

  I will be happy to cooperate, I am always in contact and ready to discuss with you the details of the project.

  Portfolio: Behance and Freelancehunt😉
  Здравствуйте, Кирилл!

  Готова помочь с созданием креативов. Стоимость за 1 шт + ресайз 200 грн.
  👉🏻 я UX/UI и Graphic дизайнер
  👉🏻 опыт работы 2 года
  👉🏻 работаю в Figma

  Буду рада сотрудничеству, я всегда на связи и готова обсудить с Вами детали проекта 😉

  Портфолио: Behance и Freelancehunt

 18. 645    6  0
  2 days9 USD

  Good day ! I was interested in your project. I have experience in creating advertising creatives for social networks on various topics. I work with Figma. I do my job well. Always in contact.
  Price for 1 creative + resay - 350 UAH.
  If you are interested in my portfolio I will be happy to work with you! I am looking forward to your answer.
  The portfolio:
  Behance
  Добрий день! Мене зацікавив ваш проект. Маю досвід у створенні рекламних креативів для соціальних мереж на різні теми. Працюю за допомогою Figma. Роблю свою роботу якісно. Завжди на зв'язку.
  Ціна за 1 креатив + ресайз - 350 грн.
  Якщо вас зацікавить моє портфоліо буду рада з вами співпрацювати! 
З нетерпінням чекаю на вашу відповідь. 

  Портфоліо:
  Behance

 19. 337  
  2 days8 USD

  My name is Michael. I am a video artist and designer of graphics and installation. Experience - more than a year in creating banners.
  (The stock is provided with the stock.) I use premium fonts, and I try to do the work in time and quality. Ready to start work right now.
  My work
  Freelancehunt
  Вітаю, Мене звуть Михаїл. Я відео художник та дизайнер графіки та монтажу. Досвід - більше року у створенні банерів.
  (Строки вказав із запасом.) Використовую преміум шрифти, та стараюсь робити роботу вчасно і якісно. Готовий приступити до роботи вже зараз.
  Мої роботи
  Freelancehunt

 20. 343    2  0
  1 day8 USD

  🤝Good morning, I will make creative with the title and layout write to private we will discuss details
  Banner is 300 UAH.✅Receipt of 50 UAH.➡My work
  HTTPS://instagram.com/svitlana.__._._?igshid=ZDc4ODBmNjlmNQ==💼
  🤝Доброго дня, зроблю креативи із заголовком і оформленням пишіть у приват обговоримо деталі
  ✅️Банер - 300 грн. ➡️ ресайз 50 грн.
  💼Мої роботи
  https://instagram.com/svitlana._._._._?igshid=ZDc4ODBmNjlmNQ==

 21. 193  
  2 days8 USD

  Good day .
  Interested in your project.
  I will solve your problem quickly and efficiently.
  I am engaged in creating creative designs.
  My work is Behance
  I can start immediately after the discussion.
  Доброго дня.
  Зацікавив ваш проект.
  Вирішу вашу проблему швидко та якісно.
  Займаюсь створенням дизайну креативів.
  Мої роботи Behance
  Можу почати відразу після обговорення.

 22. 305    4  0
  1 day8 USD

  Hello to Cyril!I understood your task.Ready to begin the task and write you a sales layout for creatives.I regularly work with the text layout of websites, social networks and blogs of various firms, and my texts continue to attract hundreds of customers (to daily) to the pages of my customers.The price for 1000 symbols is 80 UAH.The first 1000 sims.I'll write you for $20 (as for the start of cooperation), so make sure you try it!If everything likes - I'll be glad for further cooperation, if not - then you don't lose anything, because I guarantee that this work will take place and the texts will remain with you forever, continuing to involve traffic and further.In addition, if you are interested in additional tips and copywriting tips, I want to give you my free checklist.It collects some effective and useful methods that will improve the quality of your text at times.I hope it will be useful to you! Google Drive

  Tell me, Cyril, is it all right for you?We begin to work?
  Здравствуйте, Кирилл! Понял Ваше задание. Готов приступить к заданию и написать Вам продающее оформление для креативов.
  Регулярно работаю с текстовым оформлением сайтов, соцсетей и блогов различных фирм, и мои тексты продолжают привлекать сотни клиентов (ежедневно) на страницы моих заказчиков.

  Цена за 1000 символов - 80 грн. Однако первую 1000 симв. напишу Вам за 20 грн (как для начала сотрудничества), так что обязательно попробуйте! Если всё понравится - буду рад дальнейшему сотрудничеству, если нет - то Вы всё равно ничего не теряете, ведь я гарантирую, что данная работа окупится, а тексты останутся с Вами навсегда, продолжая вовлекать трафик и дальше.

  Кроме того, если вы заинтересованы в дополнительных советах и копирайтинг-хитростях, я хочу подарить Вам свой бесплатный чек-лист. В нём собраны некоторые эффективные и полезные приемы, которые повысят качество Вашего текста в разы. Надеюсь, он будет Вам полезен!
  Google Drive

  Скажите, Кирилл, Вас в целом всё устраивает? Начинаем работать?

 23. 267    2  0
  1 day8 USD

  Hello to you!
  Create creative for targeted advertising
  Experience in work, all wishes
  I will be happy to cooperate!
  Привет!
  Создам креатив для таргетированой рекламы
  Большой опыт работы, учту все пожелания
  Буду рад сотрудничеству!

 24. 665    10  0
  2 days8 USD

  Welcome to!
  I am very pleased to fulfill your order. I will do it quickly and efficiently with all your wishes at a pleasant price.

  You can see my portfolio here: Freelancehunt

  I can get to work immediately after the discussion.
  Вітаю!
  З великим задоволенням виконаю Ваше замовлення. Зроблю швидко та якісно з урахуванням всіх Ваших побажань за приємною ціною.

  З моїм портфоліо можете ознайомитись тут : Freelancehunt

  Можу приступити до роботи відразу після обговорення.

 25. 528    1  0
  1 day8 USD

  Welcome to!
  I’m interested in your project and I’m ready to incorporate your idea into life.
  I guarantee the operational execution of the project, providing you with high quality and fast outcome.
  The term depends on the number of banners.
  My portfolio and prices in the profile!
  Вітаю!
  Мене зацікавив ваш проєкт, і я готова втілити вашу ідею у життя .
  Гарантую оперативне виконання проєкту , забезпечивши вам високу якість та швидкий результат.
  Термін залежить від кількості банерів.
  Моє портфоліо та ціни в профілі!

 26. 567    6  0
  1 day8 USD

  Good day !
  I am very interested in your project.
  Ready to start right now!
  Please write, ready to discuss all the details.
  My portfolio is Freelancehunt
  My Vehance - Behance
  Доброго дня!
  Дуже зацікавлений у вашому проєкті.
  Готовий приступити прямо зараз!
  Пишіть, готовий обговорити всі деталі.👇🏻
  Моє портоліо - Freelancehunt
  Мій Вehance - Behance

 27. 567    5  0
  1 day8 USD

  Welcome to! Interested in cooperation with you. I have experience in creating productive creativity for Ukrainian and foreign companies. Write in a private message to discuss more in detail :)

  Portfolio: Freelancehunt
  Вітаю! Зацікавлена у співпраці з Вами. Маю досвід у створенні результативних креативів для українських та іноземних компаній. Пишіть в приватні повідомлення, щоб обговорити детальніше:) 


  Портфоліо: Freelancehunt

 28. 291    1  0
  1 day8 USD

  Good morning, I will be happy to make your order at a pleasant price) quickly and taking into account all your demands the price of 1 creo with a resay - 250 grams.😌Portfolio on the page (work not all posted) Freelancehunt
  The format as you put - no problem)
  Доброго дня, з радістю виконаю для вас замовлення за приємною ціною) швидко і з урахуванням всіх ваших побажань 😌 
вартість 1 крео з ресайзом - 250 гривень. Портфоліо на сторінці (роботи викладені не всі) Freelancehunt
  Такого формату як ви виклали - без проблем)

 29. 533    19  0
  2 days13 USD

  Good day .
  Interested in your project.
  Ready for dialogue.
  I do according to TZ.
  Prices and deadlines are discussed.
  Let’s write, let’s discuss details.
  Добрий день.
  Зацікавив Ваш проект.
  Готовий до діалогу.
  Виконаю відповідно до ТЗ.
  Ціна та терміни обговорюються.
  Пишіть, обговоримо деталі.

 30. 1171    27  0
  1 day8 USD

  Welcome to! Interested in your order. I will do it properly and timely.
  Let's write, let's discuss all the details. I will start work right now.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Вітаю! Зацікавило ваше замовлення. Зроблю якісно та вчасно.
  Пишіть, обговоримо всі деталі. Розпочну роботу прямо зараз.
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 31. 979    15  0
  2 days10 USD

  Good day !
  You are interested in your task and are ready to do it now.
  I do it quickly and efficiently.
  I suggest you to discuss the details)
  My portfolio is Freelancehunt
  Behance
  Доброго дня!
  Зацікавило ваше завдання, готова виконати вже зараз.
  Виконаю швидко та якісно.
  Пропоную вам обговорити деталі)
  Моє портфоліо - Freelancehunt
  Behance

 32. 1407    18  0
  1 day16 USD

  Welcome to.
  I will be glad to work with you on this project.

  Portfolio: Freelancehunt


  A good day. Turn to!
  Вітаю.
  Буду радий попрацювати з Вами над даним проектом.

  Портфоліо: Freelancehunt


  Гарного дня. Звертайтесь!

 33. 552    6  0
  1 day9 USD

  Good Morning, I am interested in your order!
  Great experience in creating advertising creatives
  Portfolio - Google Drive
  Добрый день, заинтересовал ваш заказ!
  Большой опыт в создании рекламных креативов
  Портфолио - Google Drive

 34. 357    1  0
  1 day13 USD

  Ready to create a banner for you.
  1 Banner = Resayez + Storis 300 UAH
  There is opium in creation.
  Готов создать для вас банера
  1 банер= Ресайз + сторис 300 грн
  Есть опіт в создании

 35. 820    36  0
  2 days8 USD

  Welcome to! I do banner design, my portfolio Freelancehunt
  Details of the project write in the message
  Приветствую! делаю дизайн баннеров, мое портфолио Freelancehunt
  детали проекта пишите в сообщении

 36. 922    14  0
  2 days13 USD

  Welcome to!I am very interested in your project, I think I can help you!I have a few options, I work according to your wishes, the directions are free!I usually work in Procreate and AdobePhotoshop.💫
  Вітаю! Дуже зацікавив Ваш проєкт, вважаю що зможу допомогти Вам! Розробляю декілька варіантів, працюю за Вашими побажаннями, правки безкоштовні! Зазвичай працюю в Procreate та AdobePhotoshop 💫

 37. 2157    120  0   1
  1 day10 USD

  Welcome to! I am a graphic designer with rich work experience. Ready to collaborate with you on your projects, creating an impressive and attractive graphic design.
  My portfolio and examples of work are available at: Freelancehunt
  Вітаю! Я - графічний дизайнер з багатим досвідом роботи. Готовий співпрацювати з вами над вашими проектами, створюючи вражаючий та привабливий графічний дизайн.
  Моє портфоліо та приклади робіт доступні за посиланням: Freelancehunt

 38. 771    12  0
  1 day10 USD

  🏻 Good day, I create professional designs, you can get to know my portfolio by links.I have 3 years of experience.💻I love to work with customers on a constant basis.
  If necessary, I can also communicate directly with polygraphs.
  Per hour payment 200 UAH - 1 year or fixed price (one creative 400 UAH )
  I hope 2 concepts to choose (for the second concept of the hour I don't count)
  Link to my portfolio.
  Behance
  Freelancehunt
  Works with After Effects
  Google Drive
  🖐🏻 Добрий день, я створю професійні дизайни, ви можете ознайомитись з моїм портфоліо за посиланнями.
  💻Маю 3 роки досвіду.
  ✅ Обожнюю працювати з замовниками на постійній основі
  ✅ Також за потребою, можу на пряму комунікувати з поліграфіями
  ✅ Беру по часову оплату 200 грн - 1 год або фікс прайс ( один креатив 400 грн )
  ✅ Надаю 2 концепції на вибір ( за другу концепцію години не рахую )
  ⬇️ Посилання на моє портфоліо)
  Behance
  Freelancehunt
  ⬇️ Роботи з After Effects
  Google Drive

 39. 16576    1189  0   4
  5 days13 USD

  Ready for dialogue!
  Examples of work in the profile are Freelancehunt.
  Готов к диалогу!
  Примеры работ в профиле - Freelancehunt.

 40. 373    2  0
  2 days13 USD

  Good day ! I will easily make creative in the style of references.

  I specialize in creating banners for social networks.

  I will present a few variants.

  Price for one banner in two sizes (story + post) - 350 UAH

  I will be happy to cooperate.


  My work
  Freelancehunt
  Behance
  https://www.instagram.com/ann.kzmnk.designer/
  Доброго дня! З легкістю зроблю креативи у стилі референсів.

  Спеціалізуюся на створенні банерів для соціальних мереж.

  ПРЕЗЕНТУЮ ДЕКІЛЬКА ВАРІАНТІВ НА ВИБІР

  Ціна за один банер у двох розмірах (сторіз+пост) - 350 грн

  Буду рада співпраці.


  Мої роботи
  Freelancehunt
  Behance
  https://www.instagram.com/ann.kzmnk.designer/

 41. 1158    16  0
  1 day8 USD

  Cyrill, hello to you! I have a great experience in developing advertising creatives of banners for different societies. Networks that show great results. I want to know more about the project. Let’s discuss all the details and I’m going to work.
  Portfolio: Freelancehunt
  I will be happy to cooperate with you. With respect, Dmitry
  Кирилл, привет! Имею большой опыт в разработке рекламных креативов баннеров для различных соц. сетей, которые показывают отличные результаты. Хочется больше узнать о проекте. Давайте обсудим все детали и я приступлю к работе.
  Портфолио: Freelancehunt
  Буду рад сотрудничать с вами. С уважением, Дмитрий.

 42. 1239    16  0
  2 days10 USD

  Good day !Interested in your proposal.Ready to start work now.The deadlines are indicated with the stock.Let’s talk about the details)

  My work
  Freelancehunt
  Behance
  Добрый день!
  Заинтересовало ваше предложение. Готова приступить к работе сейчас. Сроки указала с запасом. Давайте обговорим детали)

  Мои работы ⬇️
  Freelancehunt
  Behance

 43. 24 more hidden bids

Current freelance projects in the category Banners

We need a new price.

new

Good day ! You need to make an up-to-date price for its publication on the website. I will send the executive the old price, the design of which you need to rely (color, structure), as well as the new prices and services that you need to indicate. I look forward to your…

BannersPrint design ∙ 29 proposals

Creating banners, logotype, billboard for the eBay store

new
13 USD

You need to create a 1280*290 12 MB store billboard, 300 x 300 category photos and 300 x 300 logo. and also for Etsy you will just need to match the size of the finished files for eBay The style of the store Write and offer options. We can cooperate long-term.

Icons and pixel graphicsBanners ∙ 27 proposals

Simple banders for the site

new

You need to develop the 2nd banner on the site in minimalist and corporate style Text and Photo Our website is Kari-shop.com Examples of banners are https://prnt.sc/NDFDEJvBy2EC and https://prnt.sc/bOi7wtmq72eQ Examples of work and price. Also with the further possibility…

BannersCorporate style ∙ 66 proposals

Creation of Creativity

new

Shop-Express is looking for a designer and video maker for short videos - for the development of creatives and videos for social networks and graphic materials (cover for videos on YouTube, static plugins, banners, video in stream, rolls, etc.). Work is constant, the volumes can…

BannersVideo processing ∙ 17 proposals

Video with moush design and banner for advertising campaigns

new

We Taxi UA, supplement with discounts for taxi drivers - https://taxiua.app/ In search of the creative moushn of the designer to create advertising videos and banners (continuous or single cooperation is discussed). It is desirable to work in the After Effects program and to…

Banners ∙ 11 proposals

Client
Kirill Marfin
Ukraine Odessa  3  0
Project published
6 months 5 days ago
399 views