Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Creating a painting with funny cats musiciansСтворення розмальовки із смішними котами музикантами

Translated10 000 UAH

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 4213
   34  0

  21 days60 000 UAH

  Good afternoon, I was interested in your project.
  I specialize in:
  UI / UX (Game / Mobile / Desktop)
  Graphic Design
  2D Art
  The portfolio:
  Art: https://opensea.io/Looking_througt_the_stars
  Freelancehunt
  Behance
  Let's write, let's discuss all the details.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня, зацікавив ваш проект.
  Специалізуюсь на:
  -UI/UX (Game/Mobile/Desktop)
  -Graphic design
  -2D Art
  Портфоліо:
  Арт: https://opensea.io/Looking_througt_the_stars
  Freelancehunt
  Behance
  Пишіть, обговоримо всі деталі.
  Звертайтесь буду радий співпраці.

 3. 590    13  1
  1 day1700 UAH

  Good day
  I am an artist and illustrator, and I have experience in painting cats.
  Let’s discuss the details and get the best option.
  I’m ready to work and I’m happy to work together.
  Добрий день
  Я художниця і ілюстратор ,також є досвід у Малюванні котів
  Обговоримо деталі і оберемо кращий варіант
  Готова приступити до роботи і буду рада співпраці

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 762    15  0
  7 days7500 UAH

  Hello, Irino) I draw comedy and charismatic cats with a musical taste
  I’m working with the graphics in the Procreate program.😉The price and time are indicated for the entire volume of work and depend on the level of detailed painting.It would be good to see an example of the desired result.)
  Вітаю, Ірино) Намалюю кумедних та харизматичних котиків з музикальний смаком 😉
  Працюю з растровою графікою у програмі Procreate.
  Ціна та час вказані за весь обсяг роботи і залежать від рівня деталізації розмальовки. Було б добре побачити приклад бажаного результату)

 6. proposal concealed by freelancer
 7. 1131    44  0
  15 days15 000 UAH

  Welcome to : )
  If 1 cat is 1 cat, I can do 300 UAH/stock.
  I recommend making a picture for the test.
  Вітаю:)
  Якщо на 1 розмальовці - 1 кіт, можу робити по 300 грн/штука.
  Пропоную зробити 1 малюнок для проби.

 8. 291  
  12 days5000 UAH

  Good day
  I am an artist and illustrator, also have experience in painting cats and not only
  My portfolio.
  I can show my other pictures of cats they in me a lot Behance
  Добрий день
  Я художниця і ілюстратор ,також є досвід у Малюванні котів І не тільки
  Ост моє портфоліо
  Можу показати свої інші малюнки котів їх в мене багато Behance

 9. proposal concealed by freelancer
 10. 491    11  1   1
  10 days30 000 UAH

  I work with many publishers and writers, I create art literature, educational and entertainment (labyrinths and headsets).I work in different styles.

  I’ve created more than 20 books.I work quickly, creatively, suggest options and ideas.I work 6 days a week.
  I have a higher education in art. I have been working with publishers for three years. Behance
  Привіт .Вишлю портфоліо з розвалальною літературою .Я співпрацюю з багатьма видавництвами та письменниками , створюю художню літературу , освітню та розважальну(лабіринти та головоломки).Працюю в різних стилях.

  Створила більше 20 книжок.Працюю швидко ,креативно ,пропоную варіанти та ідеї.Працюю 6 днів в тиждень.
  Маю вищу освіту художню . Три роки працюю з видавництвами. Behance

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 691    14  1   1
  12 days10 000 UAH

  Good day
  There is experience in painting for painting as well as experience in painting cats.
  The price of 1 picture is about 200g
  I will tell you more after discussing all the nuances.

  My portfolio is Behance
  Image of the cat- Behance
  Доброго дня
  Є досвід малювання для розмальовок а також досвід малювання котів.
  Ціна 1малюнку приблизно 200грн
  Детальніше скажу після обговорення всіх нюансів)

  Моє портфоліо- Behance
  Зразок кота- Behance

 13. 4659
   53  0

  20 days500 UAH

  Good Morning, I am interested in your project!
  I work at Abode Illustrator.
  I will do it properly and timely. Ready to discuss details, deadlines and price.
  Let me write, I’m glad to work together!
  Доброго дня, зацікавив ваш проект!
  Працюю в Abode Illustrator.
  Зроблю якісно та вчасно. Готова обговорити деталі, терміни і ціну.
  Пишіть, буду рада співпраці!

 14. 637    5  0
  2 days500 UAH

  Welcome to)
  Ready to fulfill this order.
  Price is better to discuss.
  Examples of profiles
  Freelancehunt
  Behance
  I will be happy to work with you.)
  Здравствуйте)
  Готова выполнить данный заказ
  Цену лучше обсудить
  Примеры работ в профиле
  Freelancehunt
  Behance
  Буду рада сотрудничеству с Вами))

 15. 2214    52  0
  27 days25 000 UAH

  Good time for the day! Interested in your project! Ready to draw an illustration on your application.
  My portfolio:
  Behance
  Freelancehunt
  Доброго времени суток! Заинтересовал ваш проект! Готова нарисовать иллюстрацию по вашей заявке.
  Мое портфолио:
  Behance
  Freelancehunt

 16. 1810    23  0   1
  5 days6000 UAH

  Good Morning Irina! Please write me in person, I’ll show you my cats!!!The !
  See my portfolio Freelancehunt
  Behance
  Доброго дня Ірина! Будь ласка напишіть мені в особисті, покажу вам своїх котиків!!!!
  Дивіться моє портфоліо Freelancehunt
  Behance

 17. 913    11  0
  20 days1234 UAH

  Good day ! Interested in your project. Ready to perform it. I specialize in drawing stylized characters. Examples of work are in the portfolio. Write, we will discuss TZ and all the questions.
  Freelancehunt
  Добрый день! Заинтересовал ваш проект. Готов выполнить его. Специализируюсь на рисовании стилизованных персонажей. Примеры работ есть в портфолио. Пишите, обсудим ТЗ и все вопросы.
  Freelancehunt

 18. 2660    77  3   1
  10 days5000 UAH

  Welcome to.
  Interested in your project. I have two tumors, so there's someone to breathe.) Let’s write, let’s talk more in detail. The possibility to send you an image appears only in personal messages. We will also determine the price and deadlines there, so write.
  Portfolio in the profile. I paint in a roast and a vector.

  Thank you, good day.
  Вітаю.
  Зацікавлений в вашому проекті. Маю двох пухнастиків, тож є ким надихатись). Пишіть, поспілкуємось детальніше. Можливість надіслати вам зразок з'являється тільки в особистих повідомленнях. Також там визначемо вартість та терміни, тому пишіть.
  Портфоліо у профілі. Малюю у растрі та векторі.

  Дякую, гарного дня.

 19. 1176    12  0
  5 days1200 UAH

  Welcome to! It is ready to paint cats and create something original. I work quickly and well.
  Behance
  Вітаю ! Готова намалювати котиків і створити щось оригінальне. Працюю швидко і якісно
  Behance

 20. proposal concealed by freelancer
 21. 320    1  0
  14 days20 000 UAH

  Good day ! It’s a very interesting task, I’ll be happy to do it. Ready to create creative and individual illustrations. I have a very great experience in painting cats, also performed the test task, ready to send you all the work to LS. Thank you ! My work is: Behance.
  Добрий день! Дуже цікаве завдання, мені буде приємно його виконати. Готова розробити креативні і індивідуальні ілюстрації. Маю дуже великий досвід у малюванні котиків, також виконала тестове завдання, готова надіслати Вам усі роботи в лс. Дякую! Мої роботи: Behance.

 22. proposal concealed by freelancer
 23. 903    17  0
  1 day1200 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  Ready to perform the paid task.
  A well-developed fantasy, there are cats in the portfolio, specializing in the characters of animals.
  Before the beginning of the work on color illustrations - I send the sketches for choice.
  My portfolio is: Freelancehunt
  With respect, Christine
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Готова виконати оплачуване тесове завдання.
  Гарно розвинута фантазія, є коти в портфоліо, спеціалізуюся на персонажах тварин.
  До початку роботи над кольоровими ілюстраціями - надсилаю скетчі на вибір.
  Моє портфоліо: Freelancehunt
  З повагою, Христина

 24. 258  
  14 days5000 UAH

  Good day !

  There is experience of creation of paintings. I will send an example personally. Also made a logo with a fun cat, but not with a synthesizer, but the DJ's pult, you can see in my portfolio. Go back, I’ll be happy to work together!

  Behance
  Добрий день!

  Є досвід створення розмальовок. Приклад відправлю особисто. Також робила логотип із забавним котиком, але не з синтезатором, а пультом ДіДжея, можете побачити у моєму портфоліо. Звертайтеся, буду рада співпрацювати!

  Behance

 25. 3574    135  2   1
  4 days12 000 UAH

  Ready to fulfill the task.
  Portfolio: https://illustrators.ru/users/edberrot
  Готова выполнить задачу.
  Портфолио: https://illustrators.ru/users/edberrot

 26. 562    7  0
  7 days25 000 UAH

  Welcome to! It looks interesting, it would be nice to work with you.
  I love to do it quickly and quickly, I will do it all according to your wishes.
  Get acquainted with my portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю! Виглядає цікаво, було б круто з вами попрацювати.
  Люблю робити стильно та швидко, виконаю все під ваші побажання.
  Ознайомтеся з моїм портфоліо за посиланням:
  Freelancehunt

 27. 480    11  0
  1 day400 UAH

  Good day ! The cat I paint, you can see at https://instagram.com/viktorialoveart?igshid=YmMyMTA2M2Y=
  Доброго дня! Котів малюю, можна побачити за посиланням https://instagram.com/viktorialoveart?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 28. 777    10  0
  Winning proposal21 days10 000 UAH

  Good day ! I have great experience in creating paintings on many topics. Look at the portfolio. Ready to perform the paid task.
  Examples of painting:
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/raskraska-koshechki/1193422.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/kot/1568807.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/feechka-prodazha/1568762.html
  Freelancehunt
  I do not copy any other work. I work without plagiarism. Ready to sign an Amazon contract
  Добрий день! Маю великий досвід у створенні розмальовок на багато тем. Дивиться портфоліо. Готова виконати оплачуване тесове завдання.
  Приклади розмальовок:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/raskraska-koshechki/1193422.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/kot/1568807.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/feechka-prodazha/1568762.html
  Freelancehunt
  Не копіюю чужі роботи. Працюю без плагіата. Готова підписати договір для амазона

 29. 1292    11  0
  1 day500 UAH

  Welcome, I am a ui/ux designer and a 2D illustrator, painting in wind and scratch graphics in any style. Examples of work in the profile. Price and time for 1 painting. I will be happy to collaborate!
  Вітаю, я ui/ux дизайнер та 2д ілюстратор, малю у веторній та растровій графіці у будь-якому стилі. Приклади робіт у профілі. Вартість та срок за 1 малюнок. Буду рада співпраці!

 30. proposal concealed by freelancer
 31. 952    14  2
  31 days18 000 UAH

  I am interested.
  Look at my image in the portfolio, please contact me.
  Мені цікаво.
  Дивіця мої ілюстрації в портфоліо, звертайтесь.

 32. proposal concealed by freelancer
 33. 403    5  0
  3 days300 UAH

  Welcome to ) There is a graphic tablet. I work in Illustrator - Vector and Corel Painter - Raster programs. I will do it properly and accurately.
  I am an illustration designer in an advertising agency.
  Multiple years of experience. I have a sense of style, I have a sense of style.
  Portfolio of http://yelka.name.tilda.ws
  Вітаю). Є графічний планшет. Працюю у програмах Illustrator – вектор та Corel Painter – растр. Зроблю якісно та акуратно.
  Роблю ілюстрації, дизайнер у рекламній агенції.
  Багаторічний досвід. Уважна до деталей, маю відчуття стилю.
  Портфоліо http://yelka.name.tilda.ws

 34. proposal concealed by freelancer
 35. 428    5  0
  5 days500 UAH

  Good day !
  Please look at my candidacy.
  Portfolio: Freelancehunt

  thank you
  Доброго дня!
  Прошу розглянути мою кандидатуру.
  Портфоліо: Freelancehunt

  Дякую

 1. 500    2  0
  30 days7000 UAH

  Good day, I will be happy to work with you. Fast and quality I will do your task) I have a higher education in graphic designer. I draw in a vector graph. From the hand and on the graphic tablet. Here is my portfolio Freelancehunt
  Добрый день, буду рада сотрудничать с вами. Быстро и качество сделаю вашу задачу) Имею высшее образование графического дизайнера. Рисую в растровой, векторной графике. От руки и на графическом планшете . Вот моё портфолио Freelancehunt

 • Sergey K.
  27 November 2022, 12:35 |

  По портфоліо ви не вмієте досвід визначати? 😘 

 • Taisiya Z.
  27 November 2022, 12:39 |

  Добрий день, Ірино.

  Якшо це конкурсне завдання, то опублікуйте його як конкурс і обирайте виконавця серед кращіх малюнків.

 • Oleksandr Filiashyn
  27 November 2022, 12:42 |

  Нажаль не маю котів та синтезаторів в портфоліо😞 

  Досвід роботи та розвинута фантазія не мають значення звичайно ж... 

 • Anna Timina
  27 November 2022, 14:32 |

  Ще одна з тестовою роботою...


Client
Iryna Romanova
Ukraine Kropivnitskiy (Kirovograd)  5  0
Project published
2 months 1 day ago
514 views
Labels
 • дизайн
 • графика
 • рисунок
 • иллюстратор
 • иллюстрация
 • графический дизайн
 • иллюстрации и рисунки