Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Create a demo page on webflow

Translated63 USD

Client's feedback on cooperation with Alona Khomitska

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Great team, excellent quality of work, the execution is always on the link, I recommend to collaborate!

Freelancer's feedback on cooperation with Pavlo Kit

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Paul was very gently setting the direction in the work and was constantly in contact for a fast and high-quality feedback.
I'm happy to work together, I'm happy to work again!

 1. 289  
  10 days379 USD

  Good day Paul!

  I am a Webflow developer and will be happy to work on your project. I can create a quality website with a customer approach in time.

  Give us to know.

  I possess perfectly:
  The Webflow,
  Web design in Figma.
  Creating an animation site,
  optimization of the site for different devices and screen sizes,
  Set up the basic SEO.


  Take a look at the examples of my latest projects:
  HTTPS://www.mv.if
  HTTPS://ogphotographer.webflow.io
  HTTPS www.diff-studio.com


  At the end of the project, if necessary, I will teach you to edit or add content to the site.

  When is it convenient for you to discuss details?
  Добрий день, Павло!

  Я розробник Webflow, буду рада працювати над вашим проєктом. Я можу вчасно створити якісний вебсайт із підходом до клієнта.

  Надішліть ТЗ для ознайомлення

  Я досконало володію:
  - розробкою на Webflow,
  - вебдизайн у Figma,
  - створення анімації сайту,
  - оптимізацією сайту для різних пристроїв і розмірів екрану,
  - налаштування базового SEO.


  Перегляньте приклади моїх останніх проєктів:
  https://www.mv.if.ua
  https://ogphotographer.webflow.io
  https://www.diff-studio.com


  В кінці проєкту, якщо буде потрібно, я навчу вас редагувати або додавати контент на сайт.

  Коли вам зручно обговорити деталі?

 2. 1537    15  0
  2 days164 USD

  Good Morning,
  I have completed my full certification and I have the official status of "Certified Webflow Expert".
  I also program on HTML/CSS/JavaScript, I have UI/UX design practices,
  and fully set up the technical SEO web projects.
  Доброго дня,
  я пройшов повну сертифікацію та маю офіційний статус "Certified Webflow Expert".
  Також програмую на HTML/CSS/JavaScript, володію UI/UX дизайн-практиками,
  та повністю налаштовую технічне SEO веб-проектів.

 3. 371    1  0
  1 day25 USD

  Good Morning Paul!

  Good Morning Paul!
  Ready to create a webflow page for you.

  I have work experience.
  Добрый день, Павел!

  Доброго дня, Павле!
  Готовий реалізувати для вас сторінку на webflow.

  Досвід роботи маю.

 4. 292  
  3 days76 USD

  and greetings. I work with webflow already +2r, I have experience working with figma. Fast and quality.
  Here is my portfolio:
  HTTPS://shyndor.webflow.io
  Привіт. Працюю з webflow вже +2р, маю досвід роботи з figma. Швидко та якісно.
  Ось моє портфоліо:
  https://shyndor.webflow.io/

 5. 3175    39  0   1
  7 days177 USD

  Good day !
  Knowledge, skills and time for rapid implementation are available.
  But yet there is no idea what exactly to do and how big work.
  I recommend discussing everything and starting a collaboration.
  Here is my portfolio website:
  HTTPS://ihoriv.webflow.io/

  As long as I set the approximate price and deadline, I will tell you more in detail when I will see TZ
  Добрий день!
  Знання, навички та час для швидкої реалізації є.
  Але поки нема розуміння, що саме треба зробити і наскільки велика робота.
  Пропоную все обговорити і почати співпрацю.
  Ось мій сайт портфоліо:
  https://ihoriv.webflow.io/

  Поки ставлю приблизну ціну і термін, більш детально скажу, коли побачу ТЗ

 6. 750    1  0
  2 days63 USD

  and greetings.I am addressing you with a suggestion on the possibility of collaboration, which can be both full-time and part-time, depending on your choice and needs.My experience and skills in web development on the Webflow platform have allowed me to create impressive and effective websites for different customers and industries.I understand that each company has its own unique needs and requirements, so I’m always ready to work together with you on individual solutions that match your goals.My experience is this.

  Webflow expertise: professional possession of the Webflow platform,
  Adaptive design: the development of websites that work perfectly on all devices and screen sizes,
  HTML/CSS: Deep knowledge of HTML and CSS for casting solutions,
  JavaScript and interaction: use JavaScript to create interactive functions,
  SEO Optimization: Search Engine Optimization
  API integration: the connection of third-party services and API,
  Re-design and optimization: modernization and improvement of existing websites,
  Teamwork: the ability to work in a team and to work with other professionals.
  Technical support: solving technical problems and providing support.My approach to cooperation is based on open communication and taking into account your opinions and wishes at every stage of the project.If you are looking for a reliable and experienced web development partner on Webflow,
  Please contact me to discuss further steps and details of cooperation.I am ready to start work on your projects immediately and to contribute to your success.Thank you for your time and attention.I hope for a productive and profitable cooperation with your company.With respect,
  The Left Yuri
  Webflow Developer
  HTTPS://leveyura.webflow.io/
  Привіт.
  Звертаюся до Вас із пропозицією щодо можливості співпраці, яка може бути як full-time, так і part-time, залежно від Вашого вибору та потреб.

  Мій досвід та навички у веб-розробці на платформі Webflow дозволили мені створювати вражаючі та ефективні сайти для різних клієнтів та галузей.
  Я розумію, що кожна компанія має свої унікальні потреби і вимоги, тому я завжди готовий спільно з Вами працювати над індивідуальними рішеннями, які відповідають Вашим цілям.

  Мій досвід - це

  Webflow експертність: професійне володіння платформою Webflow,
  Адаптивний дизайн: розробка сайтів, які прекрасно працюють на всіх пристроях і розмірах екранів,
  HTML/CSS: Глибокі знання HTML та CSS для створення кастомних рішень,
  JavaScript і взаємодія: використання JavaScript для створення інтерактивних функцій,
  SEO оптимізація: оптимізація сайтів для пошукових систем,
  API інтеграція: підключення сторонніх сервісів і API,
  Редизайн та оптимізація: модернізація та покращення існуючих сайтів,
  Командна робота: здатність працювати у команді та співпрацювати з іншими спеціалістами,
  Технічна підтримка: вирішення технічних проблем та надання підтримки.

  Мій підхід до співпраці базується на відкритому спілкуванні та врахуванні Вашої думки та бажань на кожному етапі проекту.

  Якщо Ви шукаєте надійного та досвідченого партнера для веб-розробки на Webflow,
  будь ласка, зв'яжіться зі мною, щоб обговорити подальші кроки та подробиці співпраці.
  Я готовий розпочати роботу над Вашими проєктами негайно і внести свій вклад у Ваш успіх.

  Дякую за Ваш час та увагу. Сподіваюся на продуктивну та вигідну співпрацю з Вашою компанією.

  З повагою,
  Леве Юрій
  Webflow розробник
  https://leveyura.webflow.io/

 7. 237  
  1 day51 USD

  Good day ! In my free time from work I work on freelancer I have a lot of done good work with animation and adaptation. I work quickly and quality is guaranteed. I have been working in a company that specializes in webflow for 2 years. There is a lot of experience in me.
  Доброго дня! У вільний час від роботи працюю на фрілансі маю багато виконаних гарних робіт з анімацією та адаптацією. Працюю швидко, якість гарантую. Працюю в компанії яка спеціалізується на сайтах в вебфлоу вже 2 рік. Тому досвіду в мене дуже багато.

 8. 452    6  0
  1 day63 USD

  Good day !
  Experience with Webflow over 2.5 years. I can work with finsweet and other leaves.
  I am also a friend of JS.
  I can integrate with different platforms through third-party services such as Zapier, Make or pure JS

  For a more accurate assessment, please show the model)

  Here are some of the projects I’ve done on the webflow:

  HTTPS www.agroflot.com
  https://cyber-capital-ams.webflow.io/
  HTTPS://codesdesign.webflow.io
  Добрий день!
  Досвід із Webflow більше 2,5 років. Вмію працювати з finsweet та іншими лібами.
  Також дружу із JS.
  Вмію робити інтеграції з різними платформами через сторонні сервіси такі, як Zapier, Make або чистим JS

  Для точнішої оцінки покажіть, будь ласка, макет)

  Ось декілька проектів які я робив на вебфлов:

  https://www.agroflot.com/
  https://cyber-capital-ams.webflow.io/
  https://codesdesign.webflow.io/

 9. 3706    18  0
  5 days126 USD

  Welcome to!
  Can you get a detailed tz to clearly define the comfortable conditions of cooperation?
  I will be happy to join your project.
  My portfolio
  Freelancehunt
  Behance
  My last work
  HTTPS://www.holispeak.com (page on Webflow)
  HTTPS://burneet.com/ (Shopify)
  https://www.bimba-publisher.com/ (Webflow)
  HTTPS://www.talentvista.net/ (Webflow)
  Also now I am a part of the team for which I develop new web pages on Webflow. This is the website - https://fieldman.co/
  The divisions I worked on:
  HTTPS://fieldman.co/public works
  HTTPS://fieldman.co/client-stories
  Вітаю!
  Чи можна отримати детальне тз, щоб чітко визначити комфортні умови співпраці?
  Буду рада долучитись до вашого проєкту)
  Моє портфоліо
  Freelancehunt
  Behance
  Мої останні роботи
  https://www.holispeak.com (верстка на Webflow)
  https://burneet.com/ (Shopify)
  https://www.bimba-publisher.com/ (Webflow)
  https://www.talentvista.net/ (Webflow)
  Також зараз я є частиною команди, для якої розробляю нові розділи сайту на Webflow. Ось сайт - https://fieldman.co/
  Розділи, над якими я працювала:
  https://fieldman.co/public-works
  https://fieldman.co/client-stories

 10. 8 more hidden bids

Current freelance projects in the category Web programming

Python WebApp telegram bot

A WebApp is required for an online store on Telegram. Add an admin panel for adding products, a shopping cart, a catalog, etc. There is an example, I will send it in private messages. Please provide estimates on price and deadlines, I await your proposals below. Programming…

Web programmingBot development ∙ 7 proposals

Set up a list of products on WordPress in a table

There is a website where a certain catalog of goods is on WooCommerce, they need to be displayed in a table in a certain way (there is a layout). Perhaps this can be done using plugins Product Table by WBW or JustTables - WooCommerce Product Table, or you will recommend…

Web programmingWeb design

The website on moguta needs to be fixed.

Website on cms moguta We rented a website on cms moguta https://moguta.ru/?ysclid=lv71aco7mh639207507 need to fix the website happyhome.pw according to the terms of reference through the admin panel

Web programming

Move the site to WordPress ACF Pro

Hello We are looking for a WordPress specialist to transfer the website https://shorturl.at/bgQW9 to WordPress using ACF Pro. The task starts with transferring the main page, header, footer, and menu. If the cooperation is successful, we plan further stages for transferring…

PHPWeb programming ∙ 10 proposals

Website layout

51 USD

This site needs to be developed to be responsive in design. If possible, make it possible to add photos and change text. Please provide a quote for the development, and separately for the text and photo editing.

HTML and CSSWeb programming ∙ 34 proposals

Client
Pavlo Kit
Ukraine Lvov  10  0
Project published
6 months 10 days ago
143 views