Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Painting in sketch style (Architecture)Малюнок в скетч стилі (Архітектура)

Translated

Applications 3

App view is available only registered users.
 1. 659    9  0
  11 days1111 UAH

  2d artist.
  Examples of my work:
  HTTPS://www.pinterest.com/amid999/
  2d художник,
  примеры моих работ:
  https://www.pinterest.com/amid999/

 2. 303    1  0
  1 day1000 UAH

  Good day, interesting order I will be happy to collaborate. Send the previous full description of the task, I draw in the necessary stylist, I work in the photoshop in the graphic, contact us!
  Доброго дня, цікаве замовлення буду радий співпраці. Надішліть бівш повний опис завдання, малюю в потрібній стилістиці, працюю в фотошопі у растровій графіці, звертайтеся!

 3. 1176    12  0
  1 day800 UAH

  Welcome!Free now for work)I paint in digital)
  Behance
  Вітаю!Вільна зараз для роботи)Малюю в діджитал )
  Behance

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 2062    78  0   3
  1 day600 UAH

  I welcome Catherine with the pleasure to take your project,with the maximum attention to the details I approach to the matter.
  вітаю Катерина з радістю візьмусь за ваш проект,з максимальною увагою до деталій підхожу до справи.

 6. 552
   4  0

  1 day1000 UAH

  I am painting on a tablet, I have an art education. I can do your task.
  Доброго вечора) малюю на планшеті, маю художню освіту. Можу виконати ваше завдання)

 7. 433    2  0
  1 day400 UAH

  Painting with a compound. any objects or objects, tasks or objects. Write in personality.
  I work quickly and very quickly. Examples in the portfolio: Freelancehunt
  малюю олівцем/комп. графкою будь-які предмети/об'єкти, задачі. Пишіть в особості.
  Працюю швидко і дуже швидко. Приклади в портфоліо: Freelancehunt

 8. 320    1  0
  2 days500 UAH

  Good night, ready to fulfill your task in the shortest stages, you have already had the experience of imaging architecture in a similar style. My work is: Behance. Thank you !
  Добрий вечір, готова виконати Ваше завдання у найкоротші строки, вже мала досвід зображення архітектури у подібному стилі. Мої роботи: Behance. Дякую!

 9. 409    3  0
  1 day600 UAH

  Good evening !
  Linear sketches under traditional pencil, one of the favorite styles)
  Some of my works to get acquainted:
  Google Drive
  Please write, I will be happy to answer questions and cooperation)
  Доброго вечора!
  Лінійні скетчі під традиційні олівці, один з найулюбленіших стилів)
  Деякі з моїх робіт для ознайомлення:
  Google Drive
  Пишіть, буду радий відповісти на питання та співпраці)

 10. 903    17  0
  1 day500 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  The portfolio has work in the required style. For example:
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/sketch-elf/1204924.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/sketch-elf/1204927.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/anime-sketch/1420331.html
  My portfolio is: Freelancehunt
  With respect, Christine
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  В портфоліо є роботи в потрібному стилі. Наприклад:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/sketch-elf/1204924.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/sketch-elf/1204927.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/anime-sketch/1420331.html
  Моє портфоліо: Freelancehunt
  З повагою, Христина

 11. 1893    41  0   2
  3 days222 UAH

  Ready to get to work.
  I do in style academic drawing but on comp.
  Some of my work can be viewed here- Behance Let’s discuss details.
  I start in different styles.
  I give you all the files I need.
  I will do it in the best.
  The work and work will be discussed before the start.
  Готовий взятись за роботу.
  Виконаю в стилі академічний рисунок але на компі
  Деякі мої роботи можна розглянути тут- Behance Пишіть обговоримо деталі.
  Првцюю в різних стилях.
  По поребі даю всі файи які потрібно
  Зроблю в найкоащоиу виді
  Правки та обсяг роботи обговорюю до початку

 12. 238  
  1 day800 UAH

  Welcome to!

  I am interested in your project, I can take it for me.

  Portfolio in the profile.
  Вітаю!

  Зацікавив ваш проект, можу взятись за виконання.

  Портфоліо у профілі.

 13. 294    1  0
  1 day1000 UAH

  Good day ! Ready to take
  Here is my portfolio Freelancehunt
  Добрый день! готова взятись
  Ось мое портфоліо Freelancehunt

 14. 562    7  0
  1 day600 UAH

  Welcome to! It looks interesting, it would be nice to work with you.
  I love to do it quickly and quickly, I will do it all according to your wishes.
  Get acquainted with my portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю! Виглядає цікаво, було б круто з вами попрацювати.
  Люблю робити стильно та швидко, виконаю все під ваші побажання.
  Ознайомтеся з моїм портфоліо за посиланням:
  Freelancehunt

 15. 183  
  2 days500 UAH

  Good morning, I would like to try to collaborate with you.
  Добрый день, очень интересно хотелось бы попробывать посутрудничять с вами.

 16. 952    14  2
  1 day600 UAH

  I love it, I am free, I work quickly.
  Looking at my work in architectural sketches and graphics in the portfolio, please contact us.
  Я таке люблю, вільний, працюю швидко.
  Дивіця мої роботи архітектурний скетчів і графіку в портфоліо, звертайтесь будь ласка.

 17. 365  
  1 day600 UAH

  Hello, I will be glad to take the task and justify the conditions set. I often use architecture in myself. I intend to use a complex technique, for an effective presentation of the work. My portfolio is: Freelancehunt
  Здравствуйте, буду радий взятись за завдання та виправдати поставлені умови. Сам у живописі, часто застосовую архітектуру. Маю за мету використати складну техніку, для еффектного представлення рообти. Моє портфоліо: Freelancehunt

 18. 230  
  1 day1000 UAH

  Good day !
  I can fulfill your order.
  You can check out my portfolio:
  Behance
  Доброго дня!
  Я можу виконати ваше замовлення.
  Можете ознайомитися із моїм портфоліо:
  Behance

 19. 1998    47  0
  5 days1000 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt

  Examples of robots:
  Behance
  Behance
  Behance
  Behance
  Behance
  Behance
  Behance
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

  Приклади робот:
  Behance
  Behance
  Behance
  Behance
  Behance
  Behance
  Behance

 20. 587    8  1
  1 day1000 UAH

  Good day . to turn.
  The artist’s diploma is graphics.
  One of my architectural projects was awarded the Gold Medal.
  My style - from painting with a pen or aquarella,
  Vector or Pixel Graphics.
  Доброго дня. Звертайтеся.
  Диплом художника – графіка.
  Один з моїх архітектурних проектів був відзначений Золотою медаллю
  Мій стиль – від малюнка олівцем чи аквареллю,
  до векторної чи піксельної графіки.

 21. 1307
   22  0
  Work samples:

  2 days1000 UAH

  Good day !
  I cut the scratch from my hand. Other examples of robots in profile.
  Доброго дня!
  Намалюю скетч від руки. Інші приклади робот у профілі.

  Similar completed project: Відмалювати зображення в вектор

 22. 196  
  2 days500 UAH

  Good day !
  Interested in your project! I can quickly and efficiently cancel your order.
  Examples of my works are presented in the portfolio in the profile.
  Good day to you! A successful project!
  Доброго дня!
  Зацікавив ваш проект! Зможу швидко та якісно відмалювати ваше замовлення.
  Приклади моїх робіт представлені в портфоліо у профілі.
  гарного вам дня! Та вдалого проекту!

 23. proposal concealed by freelancer
 24. proposal concealed by freelancer
 25. 637    5  0
  1 day1000 UAH

  Welcome to)
  Ready to fulfill this order.
  Price is better to discuss.
  Examples of profiles
  Freelancehunt
  Behance
  I will be happy to work with you.)
  Здравствуйте)
  Готова выполнить данный заказ
  Цену лучше обсудить
  Примеры работ в профиле
  Freelancehunt
  Behance
  Буду рада сотрудничеству с Вами))

 26. 397    2  0
  1 day1000 UAH

  Good day, ready to paint in the style you need, quickly and quality)
  I will be happy to cooperate)
  Добрий день, готова намалювати в потрібному вам стилі, швидко та якісно)
  Буду рада співпраці)

 27. 122    1  0
  3 days500 UAH

  Welcome to Caterina.
  Ready to take the task.
  I understand the sketches.
  My portfolio:
  Behance
  Вітаю, Катерино.
  Готова взятись за завдання.
  Розуміюся на скетчах.
  Моє портфоліо:
  Behance

 28. 690    15  0
  3 days800 UAH

  Good night !
  I can adjust to the style you want, because for more than a decade I have painted architecture in this style (if you are interested, I have classical art education, but I understand that meaning is skill).
  You can see my portfolio: Freelancehunt
  Behance
  More examples of work can be downloaded in personal messages, and there can be discussed all the details of cooperation.
  Добрий вечір!
  Можу стовідсотково вписатися в потрібний Вам стиль, тому що вже більше десяти років малюю архітектуру саме в такому стилі (якщо Вас це цікавить, маю класичну художню освіту, але розумію, що маєзначення саме вміння).
  Можете подивитися моє портфоліо: Freelancehunt
  Behance
  Більше прикладів робіт можу скинути в особистих повідомленнях, і там же можна обговорити всі деталі співпраці.

 29. 280    6  0   1
  1 day500 UAH

  Good day, I will perform quickly and quality, 20 years experience in graphic design, portfolio https://viapradanew.portfoliobox.net/
  Добрый день, выполню быстро и качественно, опыт в графическом дизайне 20 лет, портфолио https://viapradanew.portfoliobox.net/

 30. 446  
  5 days1000 UAH

  Good day .
  Experience in working with such tasks.
  I do with pleasure :)

  Portfolio
  Behance
  Freelancehunt
  Доброго дня.
  Є досвід роботи із подібними завданнями.
  Виконаю із задоволенням :)

  Портфоліо
  Behance
  Freelancehunt

 31. 1131    44  0
  2 days300 UAH

  I want to say that it is necessary to have a clear tz.
  My work in the style of sketch:
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/olivtsevomu-stili/1637391.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/sharzhi-sketchi/1614150.html
  Вітаю:) Для озвучення вартості необхідне чітке тз.
  Мої роботи у стилі скетч:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/olivtsevomu-stili/1637391.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/sharzhi-sketchi/1614150.html

 32. 313  
  1 day600 UAH

  Good day ! Ready for cooperation. The deadlines and budget can be specified.
  It is TZ.
  Добрий день! Готовий до співпраці. Терміни виконання та бюджет можуть уточнюватися
  згітно ТЗ.

 33. 320  
  5 days1000 UAH

  Good night, I'm an artist-illustrator, I'm painting in the plot, ready to take for your project, I love the technique of the sketch
  Here is an example of my work:
  Behance
  I will be happy to cooperate
  Guaranteed good work.
  Добрий вечір, я художник-ілюстратор, малюю в растрі, готова взятись за ваш проект, дуже люблю техніку скетчу
  Ось приклад моїх робіт:
  Behance
  Буду рада співпраці
  Гарантую якісно виконану роботу


Client
Katerina Lysyuk
Ukraine Kyiv  2  0
Project published
1 month 29 days ago
321 views
Labels
 • рисунок
 • иллюстрация
 • графический дизайн
 • иллюстрации и рисунки