Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Разместите свой проект бесплатно и начните получать предложения от фрилансеров-исполнителей уже спустя минуты после публикации!

Writing Stories in English

Translated

 1. 694    25  0   1
  1 день7 USD

  Good day . Ready to fulfill your order. Details can be discussed in private.
  Доброго дня. Готовий виконати Ваше замовлення. Подробиці можемо обговорити в приваті.

 2. 1584    48  0
  1 день14 USD

  Good day . Ready to discuss the details of the project. There is a similar work experience. to turn.
  Доброго дня. Готова обговорити деталі проекту. Є подібний досвід роботи. Звертайтесь.

 3. 129  
  2 дня14 USD

  Good morning, I can write history, I have an English translator certificate, the articles are written mainly in Ukrainian/Russian. I have experience in writing in English, but I have experience in writing in English.
  Доброго дня, можу виконати написання історії, маю посвідчення перекладача англійської мови, статті пишу переважно українською/рос. мовами, проте маю досвід написання англійською також

 4. 1523    47  1   1
  1 день14 USD

  Good Morning Paul!

  Interested in your project. I am pleased to do it. I guarantee that the work is performed in the shortest time.
  I have philosophical education, experience in translation and copywriting. I have a free Ukrainian language. Knowledge of English at C1 level.
  I recommend discussing details in personal messages.

  I will be happy to collaborate!
  Добрий день, Павле!

  Зацікавив Ваш проєкт. Із задоволенням виконаю його. Гарантую якісно виконану роботу в найкоротші строки.
  Маю філологічну освіту, досвід перекладу та копірайтингу. Вільно володію українською мовою. Знання англійської мови на рівні С1.
  Пропоную обговорити деталі в особистих повідомленнях.

  Буду рада співпраці!

 5. 19148
   431  1

  Mikita Ostrovsky Flashorder
  2 дня5 USD

  Good morning, we offer the services of the translation office "Flashorder".
  Translators with experience of translation in more than 50 language pairs. Reading and Editing. Copywriting, recruitment and writing.
  A large portfolio of works. Quality translations of sites, documents, texts of art and technical. Writing texts on any topic.
  Ready to listen to your conditions. We are always going to action.
  More expensive than separate translators, freelancers. We have one of the best and adequate prices on the market.
  With respect,
  Professional translation agency.
  Доброго дня, пропонуємо послуги бюро перекладів "Flashorder".
  Перекладачі (носії) з досвідом перекладу на понад 50 мовних пар. Вичитування, редактура. Копірайтинг, рерайтинг і написання.
  Велике портфоліо робіт. Якісні переклади сайтів, документів, текстів художніх і технічних. Написання текстів на будь-які тематики.
  Готові вислухати ваші умови. Завжди йдемо на поступки.
  Вигідніше, ніж окремі перекладачі, фрілансери. У нас одні з найкращих і адекватних цін на ринку.
  З повагою,
  Послуги професійного бюро перекладів.

 6. 3172    72  0
  1 день11 USD

  Good day !

  My level of English is C2, and I work with an English language (American English) carrier who corrects and checks all my work to make sure it’s perfect. We work very quickly and guarantee the quality of work!

  I respond very quickly, and I would be happy to give examples of my previous projects. The whole project can be finished in less than 24 hours.
  (We are only working in English.)
  Доброго дня!

  Мій рівень англійської C2, і я працюю з носієм англійської мови (американська англійська), яка виправляє та перевіряє всю мою роботу, щоб переконатися, що вона ідеальна. Ми працюємо дуже швидко та гарантуємо якість роботи!

  Я відповідаю дуже швидко, і я був би радий надати приклади моїх попередніх проектів. Весь проект може бути готовий менш ніж за 24 години.
  ((ми працюємо тільки з англійською мовою))

 7. 692
   9  0

  1 день8 USD

  Good day !
  Ready to collaborate!
  There is experience in translations.
  English is native.
  Доброго дня!
  Готовий перейти до співпраці!
  Досвід в перекладах є.
  Англійська натив.

 8. 747    24  0
  3 дня41 USD

  Good evening !
  I suggest to create text for YouTube video in 300 words in English. Translation in Ukrainian will be added. I can also create a content plan.
  Доброго вечора!
  Пропоную створити текст для Youtube відео на 300 слів англійською мовою. Переклад українською мовою буде додано. Також окремо можу створити контент план.

 9. 171  
  3 дня14 USD

  Good day ! There is experience in writing similar stories and selection of vocabulary for levels A1 - A2. I do it quickly and efficiently.
  Добрий день! Є досвід написання подібних історій і підбору вокабуляру для рівнів A1 - A2. Виконаю швидко та якісно.

 10. 392    1  0
  1 день8 USD

  Good Morning Paul! I'm glad to write any story you want. level of English C1. I can guarantee the following:
  1 . We will constantly maintain the connection with you, so there will be no problems if you want to fix or change something.
  The 2nd I will write the story in the shortest lines.
  3 . I will make a document in two columns for convenience.
  and 4. I will give a fat font of words that may be unknown to the audience.
  At the moment I already have a few stories in the genre of absurdity, written in Ukrainian, so you can even choose from them the one you like the most. All details can be discussed in private messages. Let’s be in contact!
  Добрий день, Павле! З радістю напишу для Вас будь-яку історію, яку Ви тільки захочете. Рівень англійського С1. Від себе можу гарантувати наступне:
  1. Ми з Вами будемо постійно підтримувати зв'язок, тож не виникне жодних проблем у разі, якщо Ви захочете щось виправити або змінити;
  2. Історію напишу у найкоротші строки;
  3. Оформлю документ у два стовпчики для зручності;
  4. Виділю жирним шрифтом слова, які можуть бути незнайомими для глядачів.
  На даний момент в мене вже є декілька історій в жанрі абсурду, написаних українською, тож Ви навіть можете вибрати з них ту, яка Вам найбільше сподобається. Всі подробиці можна буде обговорити в приватних повідомленнях. Будемо на зв'язку!

 11. 238  
  2 дня27 USD

  Good day ! Ready to fulfill this task. I have written scripts, texts, poems in French and English for more than 5 years. Dedline and the cost are ready to discuss more in detail in LS
  Добрый день! Готова выполнить данное задание. Пишу сценарии, тексты , стихи на французском и английском более 5 лет . Дедлайн и стоимость готова обсудить более детально в ЛС

 12. 266    2  0
  1 день5 USD

  Good afternoon. I am interested in your job proposal. I am a translator. I have great experience in writing texts in English. I like to write interesting articles, texts and stories. I will be glad to help you!
  Доброго вечора. Зацікавила ваша пропозиція роботи. Я перекладач. Маю великий досвід написання текстів англійською. Люблю писати цікаві статті, тексти та історії. Буду рада Вам допомогти!

 13. Еще 6 ставки скрыты

Заказчик
Pavlo Nastyuk
Ukraine Ivano-Frankovsk  6  0
Проект опубликован
2 месяца 3 дня назад
148 просмотра