Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Writing texts for websitesНаписання текстів для сайтів

Translated288 UAH

Client's feedback on cooperation with Dmitry P.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The text is clear. Fast writing . I recommend cooperation.

Freelancer's feedback on cooperation with Oleg Smetana

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Everything is well. I recommend the customer to cooperate.

Dmitry P. | Safe Safe

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 707    33  2
  30 days360 UAH

  Welcome to you!
  I have more than five years of experience working on different topics.
  Now I am looking for a customer for long-term and smooth cooperation. A day I can write from 10,000 spp, I'm glad to work with you!
  Вітаю вас!
  Мій досвід більше п'яти років, працювала з різними тематиками.
  Зараз шукаю замовника для довготривалої та плідної співпраці. В день можу писати від 10 000 сбп, буду рада попрацювати з вами!

 3. 456    9  0
  1 day360 UAH

  Welcome to! Ready to fulfill your task.

  I have a free Ukrainian language. I will perform the work quickly and efficiently.

  Turn to!
  Вітаю! Готова виконати Ваше завдання.

  Вільно володію українською мовою. Швидко та якісно виконаю роботу.

  Звертайтесь!

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 401  
  1 day360 UAH

  Interested in your proposal. Ready to perform the work within the specified time. I can start work from tomorrow. I guarantee the uniqueness and the most interesting and readable text. Write directly, we will discuss the details of cooperation.
  Заинтересовало Ваше предложение. Готова выполнить работу в указанный срок. Приступить к выполнению работы могу с завтрашнего дня. Гарантирую уникальность и максимально интересный и читабельный текст. Пишите в директ, обсудим детали сотрудничества.

 6. 343    6  0
  1 day360 UAH

  Good evening . I have experience writing information articles. Interesting about tourism.
  Добрий вечір. Маю досвід написання інформаційних статей. Цікавить туристична тематика.

 7. 217  
  1 day360 UAH

  Good morning, I was interested in your project.
  I am free to speak Ukrainian and write Ukrainian.
  I will be happy to cooperate!
  Добрий день, мене зацікавив ваш проєкт.
  Вільно володію українською мовою та пишу тексти українською .
  Буду рада співпрацювати!

 8. 400    6  0
  1 day360 UAH

  Ready to fulfill your order on any topic. I have experience working as a copywriter for 14 years, written about 18 thousand texts - sales, head, information, in blogs, for banding, in cards of goods, essays, SEO-content. The price runs.
  Готовий виконати Ваше замовлення на будь-яку тематику. Маю досвід роботи копірайтером 14 років, написано близько 18 тисяч текстів - продаючих, на головну, інформаційних, в блоги, для лендінгів, в картки товарів, ессе, СЕО-контенту. Ціна влаштовує.

 9. 773    26  0   1
  1 day360 UAH

  Good Morning Olga!
  Ready to fulfill your task!
  I have experience in writing articles. Examples can be downloaded in private messages!
  A good evening!
  Доброго дня, Олеже!
  Готовий виконати ваше завдання!
  Маю досвід у написані статей! Приклади можу скинути в приватні повідомлення!
  Гарного вечора!

 10. 253  
  1 day360 UAH

  Welcome to! Interested in the topics of your offers and ready to provide your services.
  I have experience writing various articles, writing easily and interesting, guaranteeing quality and timely work. I can give examples of my texts. I can take for real estate and tourism.
  I want to learn more and start working with you!
  Вітаю! Зацікавилася темами Ваших пропозицій і готова надати свої послуги.
  Я маю досвід написання різноманітних статей, пишу легко і цікаво, гарантую якісну і вчасно виконану роботу. Можу надати приклади своїх текстів. Взятися можу за нерухомість та туризм.
  Хочу дізнатися більше деталей і почати працювати з Вами!)

 11. 2451    116  0
  2 days360 UAH

  Good day . Ready to write interesting texts. I think tourism is a priority for me. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Готовий писати цікаві тексти. Найбільш пріоритетною для себе вважаю туристичну тематику. Буду радий співпраці.

 12. 345    18  0
  1 day360 UAH

  Good afternoon. Ready to discuss cooperation. Experience is great, I write on different topics.
  Доброго вечора. Готова обговорити співпрацю. Досвід великий, пишу на різну тематику.

 13. 388    14  0
  2 days360 UAH

  Welcome, ready to perform your order in accordance with the TZ, I have many years of copywriting experience, re-righting, SEO-text creation and any other text content. I write both in Ukrainian and Russian. The price is 40 UAH for 1 sign. For a day I do articles on 20-25 to signs.
  Examples of work done in the portfolio are: Freelancehunt
  There are also the following examples:
  HTTPS://ion.ua/watch/apple-watch-series-5
  HTTPS://pylesos.info/obzory/
  https://www.parra.ru/blog/2021/mebel-dlya-prikhozhey/
  http://turvopros.com/zabronirovat-biletyi-bez-oplatyi/
  http://divo-dom.com/kak-vbraty-planshet-na-androide.html
  Вітаю, готов якісно виконати ваше замовлення відповідно до ТЗ, маю багаторічний досвід копірайта, рерайта, створювання seo-текстів та будь-якого іншого текстового контенту. Пишу як українською, так і російською мовою. Вартість - 40 грн за 1 к знаків. За день роблю статей на 20-25 к знаків.
  Приклади виконаних робіт у портфоліо за наступним посиланням: Freelancehunt
  Також є наступні приклади:
  https://ion.ua/watch/apple-watch-series-5
  https://pylesos.info/obzory/
  https://www.parra.ru/blog/2021/mebel-dlya-prikhozhey/
  http://turvopros.com/zabronirovat-biletyi-bez-oplatyi/
  http://divo-dom.com/kak-vbraty-planshet-na-androide.html

 14. proposal concealed by freelancer
 15. 357    3  0
  1 day360 UAH

  Hello, I work with different texts for websites, for Lendings I also had experience with texts in Instagram
  I will be happy to collaborate!
  Привіт, працюю з різними текстами для сайтів, для лендінгів також мала досвід з текстами в інстаграмі
  Буду рада співпраці!

 16. 225  
  1 day360 UAH

  I have a free Ukrainian language. I do it quickly and efficiently. I have both copywriter and re-reader experience.
  Вільно володію українською мовою! Виконаю швидко та якісно. Маю досвід як копірайтера так і рерайтераї

 17. 255  
  2 days360 UAH

  Good day . Prepared to work and perform the first test task.
  Доброго дня. Готовий працювати і виконати перше тестове завдання.

 18. 186    1  0
  1 day400 UAH

  Good day . Ready to work.
  Experience in work 12 years. He worked on different topics. Examples of work are in the portfolio. I can also perform a test task.
  Доброго дня. Готова працювати.
  Досвід роботи 12 років. Працювала з різними темами. Приклади робіт є у портфоліо. Також можу виконати тестове завдання.

 19. 187  
  1 day360 UAH

  Good day ! I have great experience in writing and writing according to the DSTU of business letters. Ready to fulfill your task.
  Доброго дня! Маю великий досвід в написанні та оформленні згідно з ДСТУ ділових листів. Готовий виконати Ваше завдання.

 20.  freelancer isn't working in the service any longer
 21. 406    24  3   1
  1 day360 UAH

  Good day ! Examples of work here in the portfolio. Ready to take quickly, constant collaboration is interesting. I do well and interesting.
  Доброго дня! Приклади робіт тут у портфоліо. Готовий оперативно братися, постійне співробітництво цікавить. Виконаю грамотно та цікаво.

 22. 294  
  2 days400 UAH

  Good afternoon.
  Ready to work with car and tourist topics. I can also write to others, but with these two I will work with pleasure.
  Turn to!
  Доброго вечора.
  Готова попрацювати з автомобільною і туристичною темами. На інші також можу писати, але з цими двома буду працювати із задоволенням.
  Звертайтесь!

 23. 12774
   279  1

  1 day360 UAH

  Hello, we offer the translation office services "Flashoder".
  Translators with experience in translation to more than 50 language pairs. Editing and Editing. Copying, re-reating and writing of texts.
  A large portfolio of works. Quality translations and websites, documents, artistic and technical texts. Writing texts on any topic.
  Ready to listen to your conditions. We always go on withdrawals.
  More comfortable and cheaper than individual translators, freelancers. We have one of the lowest and most affordable prices on the market.

  with respect,
  Professional translation agency.
  Здравствуйте, предлагаем услуги бюро переводов "Flashoder".
  Переводчики (носители) с опытом перевода на более 50 языковых пар. Вычитка, редактура. Копирайтинг, рерайтинг и написание текстов.
  Большое портфолио работ. Качественные переводы и сайтов, документов, текстов художественных и технических. Написание текстов на любые тематики.
  Готовы выслушать ваши условия. Всегда идем на уступки.
  Удобнее и дешевле, чем отдельные переводчики, фрилансеры. У нас одни из самых низких и адекватных цен на рынке.

  С уважением,
  Услуги профессионального бюро переводов.

 24. 156  
  1 day360 UAH

  Hello to you!

  Excellent format of TZ! Ready to work immediately after the conditions are confirmed.

  My work experience is approximately 3 years, I freely master Russian and Ukrainian languages.
  Здравствуйте!

  Отличный формат ТЗ! Готова приступить к работе сразу после подтверждения условий.

  Мой опыт работы - около 3 лет, свободно владею русским и украинским языками.

 25. 153  
  1 day400 UAH

  Welcome to. Interested in cooperation. Master of Journalism. Experience in writing texts on different topics. I work quickly, with quality, with compliance.
  Ready to start now.
  Вітаю. Зацікавлена у співпраці. Магістр з журналістики. Досвід написання текстів на різні теми. Працюю швидко, якісно, з дотриманням вимог.
  Готова почати вже зараз.

 26. 272  
  1 day360 UAH

  Good evening ! Interesting your project, ready to perform your tasks. I have written articles for a few years, examples of texts are on the page in the portfolio. I am guaranteed the unity and ease of writing. I hope for cooperation.
  Доброго вечора! Цікавить ваш проект, готова виконувати завдання. Пишу статті вже декілька років, приклади текстів є на сторінці в портфоліо. Зі свого боку гарантую унікальність та легкість написання. Сподіваюсь на співпрацю.

 27. 362    2  0
  2 days360 UAH

  Welcome to! I have been a copywriter for over 9 years. I write unique, useful and structured articles with an adequate key input. Easy slug and the lack of excess information for signs.

  Ready for smooth cooperation.
  Вітаю! Працюю копірайтером понад 9 років. Пишу унікальні, корисні та структуровані статті з адекватним входженням ключів. Легкий слог та відсутність зайвої інформації для набивання знаків.

  Готова до плідної співпраці.

 28. 165  
  1 day360 UAH

  Good day ! I have experience in writing articles and other materials in both Ukrainian and Russian languages. I can perform a test task, or send examples. I work on various topics. I write about 10 times a day. by sn. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня! Маю досвід з написання статей та інших матеріалів, як українською, так і російською мовами. Можу виконати тестове завдання, або надіслати приклади. Працюю з різноманітними тематиками. В день пишу близько 10 тис. зн. Буду радий співпраці.

 29. 137  
  1 day360 UAH

  The application. Experience in copying over 10 years. There is a premium account on another stock exchange with a large number of reviews.
  Заявка. Досвід копірайтинга більше 10 років. Є преміальний акаунт на іншій біржі з великою кількістю відгуків.

 30. proposal concealed by freelancer
 31. 351    5  0
  2 days360 UAH

  Good day ! I speak Russian, Ukrainian and English. There is experience writing articles in Russian and English. I am interested in tourism, but I want to try other topics. Turn on!
  Доброго дня! Володію російською, українською та англійською мовами. Є досвід написання статей російською та англійською мовами. Найбільше зацікавила туристична тематика, але хочу спробувати й інші теми. Звертайтеся!

 32. 212  
  2 days360 UAH

  Good day . I am interested in your proposal. I will be happy to cooperate with you.
  Добрий день. Цікавить ваша пропозиція. Буду рада співпраці з вами.

 33. 401    2  0
  1 day360 UAH

  Good day ! I will make the order quickly and efficiently. Experience in work is over 10 years.
  Доброго дня! Виконую замовлення швидко і якісно. Досвід роботи - понад 10 років.

 34. proposal concealed by freelancer
 35. 282  
  1 day400 UAH

  Hello to you! I will be glad to work with you. The topics are tourism and real estate. My portfolio can be viewed at: https://docs.google.com/document/d/1v1o64RnHNm1dVtc2SeGsaG3t52EDJskGv3O866v_ZG4/edit
  Здравствуйте! Буду рада поработать с вами. Приоритетные темы – туристическая, недвижимость. Мое портфолио можете посмотреть по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1v1o64RnHNm1dVtc2SeGsaG3t52EDJskGv3O866v_ZG4/edit

 36. 349    4  0
  1 day360 UAH

  Good day
  I have been working with text for 7 years.
  Examples of my works Freelancehunt
  Rate of 60 UAH for 1000 Sbp
  I will be happy to cooperate
  Добрий день
  Працюю з текстами вже 7 років
  Приклади моїх робіт Freelancehunt
  Ставка 60 грн за 1000 сбп
  Буду рада співпраці

 37. 132  
  1 day360 UAH

  Good day ! I do the work quickly and efficiently. I guarantee a quality text, no errors and no "wire". A professional journalist with 2 years of experience.
  Добрий день! Виконаю роботу оперативно та якісно! Гарантую якісний текст, без помилок та без "води". За фахом журналіст, досвід роботи 2 роки.

 38. proposal concealed by freelancer
 39. 140  
  1 day360 UAH

  Good day, I can make a quality text that you will like and your customers. I will be happy to work with you. Advertisements are in my portfolio.
  Добрий день,можу зробити якісний текст ,який вам буде подобатися та вашим клієнтам. Буду рада з вами попрацювати . Рекламні тексти є в моєму портфоліо

 40. 197  
  1 day360 UAH

  Good day . I have a philosophical education, I work as a teacher of Ukrainian language and literature. I have experience working as a copywriter and a great desire to work. Ready for cooperation.
  Добрий день. Маю філологічну освіту, працюю вчителем української мови та літератури. Маю досвід роботи копірайтером та величезне бажання працювати. Готова до співпраці.

 41.  freelancer isn't working in the service any longer
 42. 268    1  0
  1 day360 UAH

  Good day . I can work with any of the topics. Payment is full, ready to complete the TZ test
  Доброго дня. Можу працювати з будь-якою з вказаних тем. Оплата цілком влаштовує, готовий виконати тестове ТЗ

 43. 516    18  1   2
  1 day360 UAH

  Good night ! Ready to perform the work. I have the experience of writing texts on the subject. If necessary, I will send you examples of the texts she wrote for the Kiev WTO, for the tourist site and others.
  to turn.
  Доброї ночі! Готова приступити до виконання роботи. Досвід написання текстів з заданої тематики маю. За необхідності, відправлю Вам приклади текстів, які писала для Київського СТО, для туристичного сайту та інші.
  Звертайтеся.

 44. 231  
  2 days360 UAH

  Welcome to! I have a good experience working on this topic (you can see in the portfolio). I will be happy to help and work.
  Вітаю! Маю гарний досвід роботи щодо цієї тематики (можете ознайомитися в портфоліо). Рада буду допомогти й попрацювати)

 1. proposal concealed by freelancer
 • Polina G.
  11 August, 21:17 |

  40 грн ставка при сегодняшнем курсе и найти профессионала... 


Client
Oleg Smetana
Ukraine Kyiv  9  0
Project published
1 month 14 days ago
461 views
Labels
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • Рерайт
 • рерайтинг
 • Написание статей
 • написание текстов
 • seo-копирайтинг
 • копирайт/рерайт
 • seo копирайт рерайт
 • SEO тексты
 • написание seo статей