Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Write a reference from philosophyНаписати реферат з філософії

Translated

 1. 1014    18  0
  2 days600 UAH

  Ivory, good night! I have great experience in writing philosophical essays and references. Ready to start right now.
  You can write to me in a personal message so that we can discuss all the details.
  I look forward to cooperation!
  Ігоре, добрий вечір! Маю великий досвід написання філологічних есеїв та рефератів. Готовий почати виконувати прямо зараз.
  Можете написати мені в особисті повідомлення, щоб ми обговорили усі подробиці.
  Чекаю на співпрацю!

 2. 1909    139  0
  1 day500 UAH

  Good night, ready to implement projects, I will be glad to help, more specifics in the LS then)
  Доброй ночи, готов выполнить проекты, буду рад помочь, больше конкретики в ЛС тогда)

 3. proposal concealed by freelancer
 4. proposal concealed by freelancer
 5. 1098    43  0
  5 days1000 UAH

  Welcome to!
  I have experience in writing courses and graduate works. You can view reviews from similar projects in the profile.
  Interesting for the subject and requests to the reference. I can tell you a more accurate price.
  Turn to!
  Вітаю!
  Маю досвід написання курсових та дипломних робіт. Відгуки з подібних проектів можете переглянути в профілі.
  Цікавить тема і вимоги до реферату. Тоді зможу назвати більш точну ціну.
  Звертайтесь!

 6. 552    38  0
  2 days500 UAH

  I know great about philosophy. It will be good material.
  Доброго дня:) відмінно знаюсь на філософії. Буде якісний матеріал.

 7. 460    22  2
  2 days500 UAH

  • Good day.Master-filologist.I have great experience in performing references in philosophy.Ready to start - I will perform tasks quality and professionally.I will be happy to cooperate.
  • Добрий день.Вчитель-філолог.Маю великий досвід у виконанні рефератів з філософії.Готова розпочати - виконаю завдання якісно і професійно.Буду рада співпраці.

 8. 428    21  1
  2 days500 UAH

  Welcome to! I am a graduate philologist of Ukrainian language and literature, and I have a master's degree in political science.I have great experience in performing student works! Examples can be seen in my portfolio. I do your task very quickly and efficiently, at the highest level! Let’s talk about all the conditions! I will be happy to help!
  Вітаю ! Я дипломований філолог української мови та літератури, а магістерську освіту маю з політології.Маю великий досвід у виконанні студентських робіт! Приклади можете подивитися в мене в портфоліо. Виконаю ваше завдання дуже швидко та якісно, на найвищому рівні ! Звертайтеся , обговоримо всі умови ! Буду рада допомогти!

 9. 210  
  1 day500 UAH

  Good day ! Can I find out the topic?
  _________________________________________________________
  Добрый день! Можна дізнатись тему?
  _________________________________________

 10. 265    1  0
  2 days500 UAH

  Good Morning !
  Ready to perform the task immediately.
  All details about the cooperation are ready to be discussed in private messages.
  Always in contact.
  Добрий ранок!
  Готова відразу приступити до виконання завдання.
  Всі деталі про співпрацю готова обговорити у приватних повідомленнях.
  Завжди на зв'язку.

 11. 2914    105  0   1
  4 days600 UAH

  Good day ! Master of Public Administration, Postgraduate. Philosophy is one of the topics.
  I will do a good job for you! to turn. and thank you.
  Доброго дня! Магістр державного управління, аспірант. Філософія - один із профільних предметів.
  Зроблю для Вас якісну роботу! Звертайтесь. Дякую.

 12. 382    8  2
  1 day500 UAH

  Good day .
  I want to work with you, there is experience in creating such works, all the corrections are free, I will do everything quality.
  I'm looking forward to your SMS and I'll be happy to work together.
  Доброго дня.
  Хочу з вами по співпрацювати, є досвіт у створенні подібних робіт, всі поправки безкоштовно, зроблю все якісно.
  Чекаю вашого смс та буду рада співпраці.

 13. 610    13  0
  1 day500 UAH

  Welcome to)
  You are interested in your job, so you are ready to get to work. I have experience writing references on different topics, so I guarantee the quality and speed of the work. To discuss details, please contact the personal message (price, schedules, topic, etc.)
  Thank you for your attention and I hope to work together.)
  Вітаю)
  Зацікавило Ваше завдання, тому готова взятися за роботу. Маю досвід написання рефератів на різні теми, тому гарнтую якість та швидкість виконання роботи. Для обговорення деталей звертайтеся в особисті повідомлення (ціна, строки, тема і т.д.).
  Дякую за увагу та сподіваюся на співпрацю)

 14.  freelancer isn't working in the service any longer
 15. 1521    53  0
  2 days600 UAH

  Good afternoon, ready to do the job. I will be happy to collaborate.
  Доброго дня, готова виконати роботу. Буду рада співпраці, звертайтеся)

 16. 319  
  3 days1000 UAH

  I have experience in writing student works. To determine the value, specify the topic and requirements to the reference. I gave the philosophy a great deal.
  Маю досвід написання студентських робіт. Для визначення вартості назвіть тему та вимоги до реферату. В вузі здав філософію на відмінно.

 17. 260  
  2 days500 UAH

  I am a teacher, I write these articles twice a week, so I go in this field.👌
  Я навчаюся на педагога, пишу ці статті двічі на тиждень, так що я гуру в цьому ділі👌

 18. 2094    100  0
  7 days500 UAH

  Good day . I can write good work for you. Experience in performing student work over 5 years. I’m happy to work together.
  Добрий день. Зможу якісно написати вам роботу. Досвід по виконання студенських робіт більше 5 років. Звертайтесь, буду рада співпраці.

 19. 108  
  4 days600 UAH

  I am studying at the Political Faculty. I have experience writing references on various philosophical topics. I work with the teachers of philosophy.
  Навчаюсь на політичному факультеті. Маю досвід написання рефератів на різні філософські теми. Багато співпрацюю з викладачами філософії

 20. 276    2  0
  3 days500 UAH

  Good day !
  I am a lawyer, I have a philosophy course, so I understand this topic well. I am glad to help you.
  I have experience in writing works/es/references.
  I'm waiting for all the details in the private message.
  Good day !
  добрий день!
  навчаюсь на юриста, проходила курс філософії, тому добре розуміють у цій темі. з радістю вам допоможу.
  маю досвід у написанні творів/есе/рефератів тощо.
  чекаю на усі деталі у приватні повідомлення.
  гарного дня!

 21. proposal concealed by freelancer
 22. 236  
  5 days700 UAH

  Good night Igo! I have experience in writing referrals, works. I am pleased to help in writing a philosophy reference. I'm looking forward to the name of the theme and desire.
  Добрий вечор, Игоре! Маю досвід в написанні рефератів, творів. Із радістю допоможу у написанні реферату з філософії. Чекаю назву теми та побажання.

 23. 279  
  2 days600 UAH

  Good afternoon, ready to take your task to work. I am engaged in writing scientific articles, courses and diplomas. I am a novice on the site, but I have more than 3 years of experience in this field. Some examples of my work can be seen in the portfolio. I guarantee a high percentage of uniqueity and free entry. I will be happy to cooperate.
  Доброго вечора, готова взяти Ваше завдання в роботу. Займаюся написанням наукових статей, курсових та дипломів. На сайті новачок, але маю досвід в цій сфері більше 3 років. Деякі приклади моїх робіт можна подивитися в портфоліо. Гарантую високий відсоток унікальності та безкоштовне внесення правок. Буду рада співпраці.

 24. 271    5  0
  1 day500 UAH

  Welcome to. I can write a reference. The price is 150 UAH. Duration of 1 to 2 days. to turn.
  Вітаю. Можу написати реферат. Ціна 150 грн. Срок 1-2 дня. Звертайтесь.

 25. 262    15  0
  7 days500 UAH

  Good day !
  Ready to help with the performance of the work after the agreement of the details.
  There is a great experience in writing scientific works, I always perform tasks timely and quality (unfortunately, on the technical topic I can't write the work, but the reference of philosophy is interesting)

  I will be happy for further cooperation!

  With the best wishes,
  Christina
  Добрий день!
  Готова допомогти з виконанням роботи після узгодження деталей.
  Є великий досвід написання наукових робіт, завжди виконую завдання вчасно та якісно (на жаль, на технічну тему написати роботу не зможу, але реферат з філософії цікавить)

  Звертайтеся, буду рада подальшій співпраці!

  З найкращими побажаннями,
  Христина

 26. 190  
  2 days500 UAH

  Good afternoon. I can fulfill this task. I have experience in doing poor work. Previously worked on other websites.
  Доброго вечора. Можу виконати це завдання. Маю досвід виконання побідних робіт. Раніше працював на інших сайтах

 27. 295    2  0
  1 day650 UAH

  Good afternoon. Interested in performing your work.I have experience in writing student works. Exactly performed, during the indicated deadline reference guarantee. I hope for cooperation and feedback!
  Доброго вечора. Зацікавлена у виконанні Вашої роботи.Маю досвід у написанні студентських робіт. Якісно виконаний, протягом вказаного дедлайну реферат-гарантую. Сподіваюся на співпрацю та зворотній зв'язок!

 28. 237    4  0
  9 days1000 UAH

  Good day . I have experience writing referrals and other works in philosophy. I do it timely.
  Доброго дня. Маю досвід написання рефератів та інших робіт з філософії. Виконаю вчасно.

 • Vyacheslav Prutyan
  24 March, 21:08 |

  Диплом тему, напишите в лс

 • Olga B.
  27 March, 14:13 |

  Доброго дня, напишіть тему в особисті повідомлення, будь ласка.

 • Galina Rubashka
  5 April, 11:27 |

  Добрий день.Напишіть тему в особисті,щоб зорієнтуватись.


Client
Igor K.
Ukraine Kyiv  19  0
Project published
2 months 4 days ago
214 views
Labels
 • курсовая работа
 • написание текстов
 • написание рефератов