Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translation from RU to English

Translated

 1. 112  
  1 day5 USD

  Hello to you. The level B2 is upper intermediate.

  I do the work quality and quickly.
  Currently I work as a customer manager on the U.S. shopping site. I practice the language every day in oral and written form.
  Здравствуйте. Уровень B2 Upper Intermediate.

  Сделаю работу качественно и быстро.
  На данный момент работаю менеджером по работе с клиентами на американском сайте купле-продажи. Язык практикую каждый день в устном и письменном виде.

 2. 225  
  5 days5 USD

  I am an applied linguist with experience of translation from English to Russian and vice versa.
  I have experience in translating technical and mobile themes, texts for the language courses company’s website. English level B1 / B2 Independent User.
  I will perform my task in good and timely manner.
  Я прикладний лінгвіст з досвідом перекладу з англійської на російську та навпаки.
  Маю досвід перекладу технічної та втомобільної тематик, текстів для сайту компанії мовних курсів. Рівень англійської English B1/B2 Independent User.
  Завдання виконаю якісно та вчасно.

 3. 171  
  1 day5 USD

  Good day, ready to complete the task. Level of English Language C1
  Добрый день , готов приступить к выполнению поставленной задачи. Уровень знания английского языка C1

 4. 439    3  0
  1 day13 USD

  Good day ! I was interested in your proposal. A translator for education in the profile you can find my work. Interesting for terms and terms. I can start today.
  Доброго дня ! Зацікавила ваша пропозиція . Перекладач за освітою у профілі можете знайти мої роботи . Цікавить тематика та терміни . Можу сьогодні розпочати.

 5. 284    2  1
  1 day5 USD

  Please clarify the translation topic. The price is satisfied
  Здравствуйте, уточните, пожалуйста, тематику перевода. Цена устраивает

 6. 264    3  0
  1 day5 USD

  Good day !
  I speak English at the level C1. I offer you high-quality translation for 50-60 UAH/1000 symbols. My goal is to provide you with a text that you can use without any doubts. Quality and reliability are guaranteed. Contact me and we will start our work!
  Доброго дня!
  Я володію англійською мовою на рівні С1. Я пропоную вам високоякісний переклад за 50-60 грн/1000 символів. Моя мета - надати вам текст, який ви зможете використовувати без будь-яких сумнівів. Надійність і якість гарантовані. Зв'яжіться зі мною, і ми розпочнемо роботу!

 7. 1760    54  0
  1 day13 USD

  Good afternoon. Ready to discuss the details of the project. The English B1. There is a similar work experience. to turn.
  Доброго вечора. Готова обговорити деталі проекту. Англійська B1. Є подібний досвід роботи. Звертайтесь.

 8. 88  
  1 day5 USD

  Good day ! I am happy to cooperate with you. My level of English is C1.
  Добрий день! З радістю готова співпрацювати з Вами. Мій рівень англійської С1.

 9. 426  
  5 days10 USD

  Hello, I've translated text for 5 years.
  level angl b2 I seek to
  I do it immediately and quickly.


  Cost of 100 UAH - A4
  That is, there is about 2-3 to symbols, cheap.
  Write to Ls if I agree.
  Здравствуйте, перевожу тексты 5 лет
  уровень англ б2 стремлюсь к с
  делаю сразу и быстро


  стоимость 100 грн - А4
  тоесть там около 2-3 к символов, недорого.
  пишите в лс если подхожу

 10. 257    1  1
  1 day13 USD

  Good morning, ready to fulfill your order, level of English C1
  Доброго дня, готова виконати Ваше замовлення, рівень англійської С1

 11. 106  
  1 day5 USD

  A good evening. Ready to take the order for 50 UAH, level of English language B2.
  Вечір добрий. Готова взяти замовлення по 50 грн, рівень Англійської мови B2.

 12. 225    9  0
  1 day5 USD

  Hello to you.
  Professional translator with
  Thirty years of experience.
  Details in the personal letter.
  Go to turn.
  Здравствуйте.
  Профессиональней переводчик с
  тридцатилетним опытом.
  Детали в личной переписке.
  Обращайтесь.

 13. 147  
  1 day5 USD

  Welcome to! I am interested in your proposal. I have a level of English C2. Experience as a translator, teacher.
  Вітаю! Цікавить ваша пропозиція. Маю рівень англійської С2. Досвід роботи перекладачем, викладачем.

 14. 301    3  0
  1 day5 USD

  Good day ! I speak English at C1 level. Education is a philologist, translator. I am a professional translator of art literature. I will be happy to cooperate)
  Доброго дня! Володію англійською на рівні C1. Освіта - філолог, перекладач. Професійно займаюсь перекладами художньої літератури. Буду рада співпраці)

 15. 121    1  0
  1 day13 USD

  Good afternoon, I was interested in your project.
  My level of language knowledge is C1.
  Experience in translation and translation.
  I do well and quickly.
  I'll be happy to work together!
  Добрий день, зацікавив Ваш проект.
  Мій рівень знання мови - С1.
  Є досвід перекладу та редагування перекладів.
  Виконаю якісно та швидко.
  Буду рада співпраці, звертайтесь!)

 16. 285    1  0
  1 day13 USD

  Welcome to. I work as a translator and editor in an online edition (link to the site I can send in person). I will do your task quickly and efficiently. Level of English C1
  Вітаю. Працюю перекладачем та редактором в онлайн-виданні (посилання на сайт можу відправити в особисті). Виконаю Ваше завдання швидко та якісно! Рівень англійської С1

 17. 64  
  1 day5 USD

  Welcome to! Ready to get to work. Level English C1, I have experience working as a written translator. Details will be discussed in private)
  Вітаю! Готова взятися за роботу. Рівень англійської С1, маю досвід роботи письмового пеерекладача. Деталі обговоримо в приваті)

 18. 1190    18  0
  1 day5 USD

  Good day !
  Ready to collaborate!
  There is experience in translations.
  English is native.
  Доброго дня!
  Готовий перейти до співпраці!
  Досвід в перекладах є.
  Англійська натив.

 19. 366    1  0
  1 day5 USD

  Good day ! I am a professional English translator in Ukrainian/Russian/English languages in any direction. The level of possession is C1. I will be happy to cooperate with you.
  Добрый день! Являюсь профессиональным переводчиком английского языка в парах украинский/русский/английский языки в любом направлении. Уровень владения - С1. Буду рад сотрудничать с Вами.

 20. 196  
  1 day13 USD

  Good morning, I’m doing translations into English. My level C1, I have been translating for 2 years, a deep translator with a note
  I am now looking for a long-term job, so I will be very pleased to work with you.
  Добрий день, займаюся перекладами на англійську. Мій рівень С1, займаюся перекладом вже 2 роки, диблом перекладача з відзнакою
  Зараз знаходжуся в пошуку довгострокової роботи, тому буду дуже рада співпраці з вами

 21. 278    5  0
  1 day5 USD

  Good day . The level of English c1 c2. I would like to know the volume and topic of the translation.
  Добрый день. Уровень английского c1-c2. Хотелось бы узнать объем и тематику переводимого.

 22. 409    2  0
  2 days5 USD

  Hello to you. The level is C1. Experience in translation of books and articles. Go to turn.
  Здравствуйте. Уровень - С1. Есть опыт перевода книг и статей. Обращайтесь.

 23. 369    7  0
  1 day5 USD

  Good night, ready to help you with the translation for 60 UAH/1000 symbols. English level C1, a translator’s diploma. I can perform quickly and efficiently, examples of work can be sent to LS. Write, we will discuss details!
  Добрый вечер, готов помочь вам с переводом за 60 грн/1000 символов. Уровень английского С1, диплом переводчика. Выполняю быстро и качественно, примеры работ могу прислать в лс. Пишите - обсудим детали!

 24. 249  
  1 day13 USD

  Hello to you. I can begin the work. Level of English C1. I am an English language philologist.
  Здравствуйте. Могу приступить к работе. Уровень английского С1. Я по образованию филолог английского языка.

 25. 1851    49  1
  1 day5 USD

  Hello, this task meets my specialization and I can do it in the shortest time and the highest quality.Ready for long-term cooperation
  60 UAH for 1000 symbols without gap
  Level of English C1
  I will be happy to discuss the conditions with you.💯💯✔
  Здравствуйте, данное задание соответствует моей специализации и я могу выполнить его в короткие сроки и максимально качественно.
  💯 Готова к долгосрочному сотрудничеству 💯
  
60 грн за 1 000 символов без пробелов
  Уровень английского С1
  Буду рада обсудить с вами условия.✔️

 26. 1023    40  0   1
  1 day13 USD

  Good day . Ready to fulfill your order. Details can be discussed in private. Average level B2
  Доброго дня. Готовий виконати Ваше замовлення. Подробиці можемо обговорити в приваті. Середній рівень B2

 27. 8 more hidden bids

Current freelance projects in the category English

Book Kindle version

101 USD

I need to create 5 books to launch my project on Amazon. I need assistants. Also, if this project is successful, I will launch 2 more projects.

EnglishText editing and proofreading ∙ 9 proposals

Proofreader for website in English

Good day, There is a Ukrainian and English version of the website. It is necessary to compare the pages of both sites for consistency of lexical content and correct any discrepancies (if necessary, translate). Examples of pages:…

EnglishText editing and proofreading ∙ 8 proposals

Translate the website into English.

Good day! The entire site needs to be translated into English. The site itself - https://designe-r.in.ua/ The site is made on wordpress Please offer your terms

JavaScriptEnglish ∙ 16 proposals

Translation of the text: ``` Translation of the manual on pathological physiology

To work, a specialist in translations into English in the medical field is required. Quality translation is needed, will be checked in a medical institution.

English ∙ 21 proposals

Translate website pages from Ukrainian to English.

Hello everyone! I need a high-quality translation of the website from Ukrainian to English. Currently, the translation is done through a translator, so there are many spelling mistakes accordingly. I attach links where a full translation of information needs to be done.…

EnglishText translation ∙ 22 proposals

Client
Alex Brio
Ukraine Ukraine  4  0
Project published
6 months 9 days ago
233 views