Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

You need to create a presentation.

Translated

 1. 901    19  0
  4 days75 USD

  Hello to you.
  I’m responsible, I’m keeping the connection longer than the sun shines, and I still have a great experience in the design of presentations.
  The price and deadlines will be discussed in private mail.
  Good day !
  Examples of presentation:
  Freelancehunt
  Здрастуйте.
  Я відповідальний, підтримую зв'язок довше ніж світить сонце, а ще маю чималий досвід в дизайні презентацій.
  Ціну та строки пропоную обговорити в приватній переписці.
  Гарного дня!
  Приклади презентації:
  Freelancehunt

 2. 17641    350  1   15
  3 days69 USD

  Good day !I’m specializing in creating high-class presentations, so I’m sure we’ll create the project you need 100%.More than 7 years of business trainer experience in sales at PrivateBank’s head office, so your presentation will be not only quality, but also selling!Over the last three years, more than 500 presentations have been created for various business sectors.Permanent TOP-1 on this site according to the profile "Production of presentations".Stages of work with me:
  1 .Proved a brief (debat) of the project to get you the most accurate result
  The 2ndPreparation of the structure and texts for slides (on need), agreement and approval of this part of the work
  3 .Develop 1-3 (or more) design options, approving the most suitable option
  and 4.Working in approved design
  and 5.Check your work, submit all the necessary rights

  The portfolio has about 100 works from presentations, you can get acquainted.Write personal messages for the start of the work.I will be happy to collaborate, please!
  Добридень!
  Спеціалізуюся саме на створенні презентацій високого класу, тому впевнена, що створимо саме той проект, який Вам потрібний на 100%. Більше 7 років досвіду роботи бізнес-тренера з продажу в головному офісі ПриватБанку, тому Ваша презентація буде не тільки якісною, а й продаючою!
  За останні три роки створено понад 500 презентацій для різноманітних галузей бізнесу. Постійний ТОП-1 на даному сайті за профілем "Розробка презентацій".

  Етапи роботи зі мною:
  1. Проведення брифу (обговорення) проекту для отримання Вами найточнішого результату
  2. Підготовка структури та текстів для слайдів (за потреби), узгодження та затвердження цієї частини роботи
  3. Розробка 1-3 (або більше) варіантів дизайну, затвердження Вами найбільш відповідного варіанта
  4. Верстка роботи у затвердженому дизайні
  5. Перевірка Вами роботи, внесення всіх необхідних правок

  У портфоліо зібрано близько 100 робіт з презентацій, можете ознайомитись.
  Для початку роботи пишіть особисті повідомлення.
  Буду рада співпраці, звертайтесь!

 3. 210  
  1 day14 USD

  Good Morning)
  My Name is Victoria.
  I got on your offer, I want to offer my services)
  I will make a presentation taking into account your wishes, stylish and interesting to review
  Доброго дня )
  Мене звати - Вікторія
  Натрапила на вашу пропозицію, хочу запропонувати свої послуги)
  Зроблю презентацію ураховуючи ваші побажання, стильовою та цікавою для перегляду

 4. 848    16  0
  3 days28 USD

  Good day ! I am specializing in presentation. I’m engaged in this for more than 3 years. The style you liked is very impressive for me, so I'm glad to take the order.
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Доброго дня! Спеціалізуюся на розробці презентацій. Займаюся цим більше 3 років. Стиль, який Вам сподобався, мені дуже імпонує, тому з радістю візьмусь за замовлення.
  Портфоліо:
  Freelancehunt

 5. 1363    16  0
  3 days69 USD

  Good day !Interested in your proposal.Ready to start work now.The deadlines are indicated with the stock.Let’s talk about the details)

  My work
  Freelancehunt
  Behance
  Добрый день!
  Заинтересовало ваше предложение.
  Готова приступить к работе сейчас.
  Сроки указала с запасом.
  Давайте обговорим детали)

  Мои работы ⬇️
  Freelancehunt
  Behance

 6. 2083    40  0
  4 days75 USD

  Good evening !
  I have a huge experience working with presentations and other multi-page designs.
  My works Behance: Behance Presentations: Google Drive (Same presentation: Google Drive
  Full portfolio: Google Drive
  Write to me and I’m going to work quickly!
  Доброго вечора!
  В мене є величезний досвід роботи з презентаціями та іншими багатосторінковими макетами.
  Мої роботи Behance: Behance Презентації: Google Drive (Подібна презентація: Google Drive
  Повне портфоліо: Google Drive
  Напишіть мені і я швидко приступлю до роботи!

 7. 1095    22  0
  1 day55 USD

  Welcome to! Interested in your project.
  I have 3 years of experience in design.
  I work in different styles and directions.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Вітаю! Зацікавив Ваш проект.
  Я маю 3 роки досвіду у дизайні.
  Працюю у різних стилях та напрямках.
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 8. 1476    23  1
  2 days50 USD

  Hello to Alexander. I am a presentation designer with more than 5 years of experience.
  My portfolio is Behance
  I will be happy to cooperate!
  Здраствуйте, Александр. Я дизайнер презентаций с опытом более 5 лет.
  Мое портфолио - Behance
  Буду рада сотрудничеству!

 9. 798
   4  0

  2 days28 USD

  Good day .
  I’m going to make a presentation of this style.
  Go to private, we will talk.
  The price is indicated, the nuances are detailed, the deadlines are discussed.
  Доброго дня.
  Зроблю презентацію приблизно такого стилю.
  Звертайтесь у приват - обговоримо.
  Ціна вказана, нюанси деталі, терміни - обговорюються.

 10. 555    5  0
  1 day33 USD

  Good Morning Alexander!
  I am very interested in your project.
  Ready to start right now!
  Please write, ready to discuss all the details.
  My portfolio is Freelancehunt
  My Vehance - Behance
  Доброго дня Олександр!
  Дуже зацікавлений у вашому проєкті.
  Готовий приступити прямо зараз!
  Пишіть, готовий обговорити всі деталі.👇🏻
  Моє портоліо - Freelancehunt
  Мій Вehance - Behance

 11. 1978    45  0
  3 days83 USD

  Good day !
  I work as a designer for both the domestic market and with foreign companies in France, the United States, the UK. As a personal assistant CEO performed presentations for the Board of Directors. So creating well-filled materials that will be sold and targeted for a high rank of people is my direct duty. I am pleased to complete your project in good and timely manner. In case of need, I will repair. Examples of work in portfolio.
  You are sure you will be excited about the result! Write immediately.
  Доброго дня!
  Я працюю дизайнером як для вітчизняного ринку так і із зарубіжними компаніями Франції, США, Британії. Як особистий асистент CEO виконувала презентації для ради директорів. Тож створити гарно наповнені матеріали, які будуть продаватися та орієнтовані для високого рангу осіб – мій прямий обов'язок. З радістю виконаю ваш проект якісно та вчасно. У разі потреби відредагую. ПРИКЛАДИ РОБІТ В ПОРТФОЛІО.
  Впевнена, ви будете у захваті від результату! Пишіть відразу.

 12. 2065    39  0   1
  4 days55 USD

  Good morning, reviewing the example you have given, the level is not difficult. I suggest you check out my portfolio in the profile.

  The oriented price of creating a professional presentation for 10 slides is 2000 UAH.
  It is adjusted after discussing the details of the project.
  Доброго дня, переглянув наданий Вами приклад, рівень не є складним. Пропоную переглянути моє портфоліо у профілі.

  Орієнтовна ціна створення професійної презентації на 10 слайдів - 2000 грн.
  Коригується після обговорення деталей проекту.

 13. 294  
  4 days28 USD

  Good day
  I can help with the creation of a presentation (presentations I do in the illustrator this allows you to draw and add illustrations to the slides)
  The ready file transmission format is PDF and any vector format if needed, I do both for printing and displaying through the screen.
  1 Slide - 100 UAH
  Go to the personal
  Добрий день
  Можу допомогти зі створенням презентації (презентації роблю в ілюстраторі це дає змогу малювати та добавляти ілюстрації в слайди)
  Готовий формат передачі файлу це пдф та будь-який векторний формат якщо потрібно, роблю як для друку так і для показу через екран
  1слайд -100 грн
  Звертайтесь в особисті

 14. 697
   4  0

  4 days55 USD

  Good day, I’m making a professional presentation. Discuss details in private messages.
  Freelancehunt
  Добрий день, розробляю професійні презентації. Обговорімо деталі в приватних повідомленнях
  Freelancehunt

 15. 3531
   94  0

  5 days69 USD

  Welcome to Alexander.
  I want to offer cooperation.
  Portfolio: Freelancehunt
  Behance: Behance
  Вітаю, Олександр.
  Хочу запропонувати співпрацю.
  Портфоліо: Freelancehunt
  Behance: Behance

 16. 283  
  3 days28 USD

  Welcome to Alexandra!

  I am a Solomy, I am a UX/UI and Web designer and I create a design consciously – taking into account the needs of your target audience and interested in its original solutions!

  I’m sure I’m perfectly dealing with the assigned task, creating a creative presentation, emphasizing important information.

  My portfolio: Behance

  I invite you to cooperate!
  Вітаю, Олександре!

  Мене звуть Соломія, я UX/UI та Web дизайнер і я створюю дизайн усвідомлено - враховуючи потреби Вашої цільової аудиторії та зацікавлюючи її оригінальними рішеннями!

  Певна, що чудово впораюсь з поставленим завданням, створю креативну презентацію, підкреслюючи важливу інформацію.

  Моє портфоліо: Behance

  Запрошую до співпраці!

 17. 1560    17  0
  7 days41 USD

  Good day ! Interested in your project.
  I have experience in making presentations (mainly in Figma, but I can transfer to Google presentations if necessary).
  It is ready to discuss the details and the cost of the project.
  Examples of work are in the portfolio:
  Behance
  Freelancehunt
  Google Drive
  Let me write, I’m glad to work together!
  Добрий день! Зацікавив ваш проект.
  Маю досвід оформлення презентацій (переважно у Figma, але можу перенести в гугл-презентації за необхідністю).
  Готова обговорити деталі та вартість проекту.
  Приклади робіт є у портфоліо:
  Behance
  Freelancehunt
  Google Drive
  Пишіть, буду рада співпраці!

 18. 625    5  0
  2 days41 USD

  Good morning, I get acquainted with the example, style clear, I can do something like this.
  Do you have ready materials and a written structure of slides?

  I suggest to discuss more in detail, before the start of work you can make 1 test slide, if the cooperation is comfortable, then we continue

  Price of 1 slide: 150 grams
  Duration: 1 to 2 hours
  10 slides I will make in a couple of days + time for approval and possible directions

  My work:
  Google Drive
  Доброго дня, ознайомилась з прикладом, стиль зрозумілий, можу зробити щось подібне
  Чи є у вас готові матеріали та прописана структура слайдів?

  Пропоную обговорити детальніше, перед початком роботи можна зробити 1 тестовий слайд, якщо комфортна співпраця, то продовжуємо

  Ціна 1 слайду: 150 гривен
  Термін: 1-2 години
  10 слайдів зроблю за пару днів + час на затвердження та можливі правки

  Мої роботи:
  Google Drive

 19. 213  
  2 days50 USD

  Good morning, I suggest you consider my application as I have worked with Canva,Prezi programs for more than 2 years. I work in the media sector of the University of NUBIP, develop the faculty's Instagram page and make presentations on order.
  Before collaboration, we will fully discuss your wishes regarding the presentation and all the details. I’ll be happy if you take me!
  Доброго дня, пропоную розглянути мою кандидатуру оскільки я понад 2 роки працюю з програмами Canva,Prezi. Працюю в медіа секторі університету НУБіП, розвиваю інстаграм сторінку факультету та роблю презентації на замовлення.
  Перед співпрацею ми повністю обговоримо ваші побажання щодо оформлення презентації та всі деталі. Буду дуже рада якщо оберете мене!

 20. 157  
  2 days14 USD

  Good day ! Interested in your proposal. Ready to perform properly, within the time limits specified by you. I look forward to a reverse answer. I will perform in the deadlines you have specified.
  Добрий день! Зацікавила Ваша пропозиція. Готова виконати якісно, в зазначені Вами терміни. Чекаю на зворотню відповідь. Виконаю в зазначені Вами терміни.

 21. 5245    166  1   4
  10 days221 USD

  Good day . The cost of the design is 8,000 UAH. The text for the presentation is, should it be written?
  Доброго дня. Варість дизайну - 8000 грн. Текст для презентації є, чи треба написати?

 22. 11 more hidden bids
  1 bid hidden