Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Website for the Internet StoreСайт для интернет магазина

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 1077    22  0
  7 days5000 UAH

  Hello, I am among the top 150 creators of websites on freelance.
  Experience with Tildy over 3 years. I know how to get a good conversion. Work through the seafood.
  I will easily perform any task related to Tild.)

  The price depends on the number of positions.

  Examples of my work and reviews can be found here Freelancehunt
  At request, I can provide more jobs.
  by P.S. I will be happy to work with you)
  Здравствуйте, вхожу в топ 150 создателей сайтов на фрилансханте.
  Опыт работы с Тильдой более 3-х лет. Знаю как добиться хорошей конверсии. Работа через сейф.
  Легко выполню любую задачу, связанную с Тильдой))

  Цена зависит от количества позиций.

  Примеры моих работ и отзывы можно найти тут Freelancehunt
  По требованию могу предоставить больше работ.
  P.S. Буду рад поработать с Вами)

 3. 2905    23  0
  7 days10 500 UAH

  Good Morning Oksana.
  I am interested in your project. I can start my work today.
  After developing, I can make SEO optimization and optimize the site for quick download.

  Write to me for collaboration, I'm glad to help!
  Доброго дня, Оксана.
  Мені цікавий ваш проект. Можу розпочати роботу сьогодні.
  Після розробки можу безкоштовно зробити SEO оптимізацію та оптимізую сайт для швидкого завантаження.

  Напишіть мені для співпраці, буду радий допомогти!

 4. 1855    101  0
  14 days15 000 UAH

  Good day !
  If you need a unique design for your project - contact us!
  I work in Figma.
  Добрый день!
  Если нужен уникальный дизайн для вашего проекта - обращайтесь!
  Работаю в фигма.

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 4915    79  0
  15 days15 000 UAH

  Good Morning, Oksana
  I have read your application and will be glad to help you.I’ve been doing these tasks many times, so I’m ready to complete the project in a quality and timely manner.Here is a link to similar projects: https://bit.ly/3Nyo3To
  HTTPS://bit.ly/3NAhOyk
  I propose the work to start with a detailed analysis of competitors, making portraits of users and scenarios of their action.After that, the development of a detailed schematic prototype on which you can understand how and where the elements of the site will be placed.After approval of the prototype, we make a clean design
  The average budget is the design of the main page of $100, the secondary is $30.Adaptive for all pages in mobile and tablet extensions +50$.With a period of up to 5 days, 1 - 2 - secondary.Possible trading within the framework of the intelligence.At the output Figma the model is ready for the wheat.In addition, I can do an animation and visually show the interaction of the objects.The contract is made through a seafood or overpayment.The design patterns are made with the next adaptive layer.After completing the design work, I will give you contacts with excellent professionals for programming, layout and promotion of your project in any price category.You can find more detailed examples of my previous works at: https://bit.ly/3O2j5xQ
  I recommend discussing the project in the chat.I will be happy to answer all your questions and I will ask you everything I need to start.I will be happy to cooperate.with respect Sergey.
  Доброго дня, Оксана
  Я ознайомився з вашою заявкою і буду радий вам допомогти. Я вже неодноразово робив подібні завдання, тому готовий якісно та вчасно виконати проєкт.
  Ось посилання на схожі проекти: https://bit.ly/3Nyo3To
  https://bit.ly/3NAhOyk
  Роботу пропоную розпочати з детального аналізу конкурентів, складання портретів користувачів та сценаріїв їхньої дії. Після того, розробка детального схематичного прототипу по якому можна зрозуміти, як і де розміщуватимуться елементи сайту. Після затвердження прототипу робимо чистовий дизайн
  Середній бюджет - дизайну головної сторінки 100$, другорядної - 30$.
  Адаптив на всі сторінки в розширенні мобільного та планшету + 50$. По термінах до 5 днів головна, 1 – 2 – другорядна. Можливий торг у рамках розумного.
  На виході Figma макет готовий до верстки. Крім цього можу зробити анімацію та наочно показати взаємодію об'єктів. Оформлення угоди через сейф чи за передоплатою.
  Макети дизайну робляться з урахуванням наступної адаптивної верстки.
  Після закінчення робіт з дизайну я надам вам контакти відмінних фахівців для програмування, верстки та просування ваш проєкт у будь-якій ціновій категорії.
  Більш детально ознайомитись з прикладами моїх попередніх робіт ви можете за посиланням: – https://bit.ly/3O2j5xQ
  Пропоную обговорити проєкт у чаті. З радістю відповім на всі ваші питання і звичайно випитаю у вас все, що мені потрібно для початку. Буду радий співпраці.
  З повагою Сергій

 7. 1720    25  0
  30 days25 000 UAH

  Good day ! I specialize in quality website development on WordPress/Elementor.
  Working experience of more than 4 years.
  Please call me, I will be happy to collaborate!
  Добрый день! Я специализируюсь на качественной разработке сайтов на WordPress/Elementor.
  Опыт работы более 4-х лет.
  Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!

 8. 273  
  5 days1234 UAH

  Hello to you.
  Ready to make you a great design of the internet magic.
  Examples will be submitted in the personal letter.
  There is a similarity with your examples.
  The price and time depends on the volume of work and the complexity of the output style.
  In any case, there will be no difficulties.
  Create everything in Figme.
  There you can also think about a clickable prototype.
  I'm waiting for your message to update.
  With respect, Elise.
  Thank you !
  Здравствуйте.
  Готов сделать для вас крутой дизайн интернет-магкзина.
  Примеры скину в личной переписке.
  Есть схожесть с вашими примерами.
  Цена и сроки зависят от объема работы и сложности стиля на выходе.
  В любом случае - затруднений не возникнет.
  Создам всё в фигме.
  Там можно и прототип кликабельный обдумать.
  Жду ваше сообщение для обновления.
  С уважением, Елисей.
  Спасибо!

 9. 1051    15  0
  7 days10 000 UAH

  Good Morning, Oksano
  I will develop for you a modern adaptive site, user-friendly and with a stylish design. I met with the examples. I'll be happy to work together, write in person!

  My portfolio: Behance Dribbble Behance
  Добрий день, Оксано!
  Розроблю для вас сучасний адаптивний сайт, юзер френдлі та зі стильним дизайном. З прикладами ознайомилась. Буду рада співпраці, пишіть в особисті!

  Мої портфоліо: Behance Dribbble Behance

 10. 605    4  0
  30 days15 000 UAH

  Ready to work on your project.

  13 years of experience in creating projects of different complexity.
  Individual development from zero to key to php, including individual design according to customer requirements + simple and convenient administrative part. Support and support of the site is guaranteed.

  Examples of work can be viewed in my profile: Freelancehunt
  Готова к работе над Вашим проектом.

  Опыт - 13 лет создания проектов разной сложности.
  Индивидуальная разработка с нуля под ключ на php, включая дизайн индивидуально под требования заказчика + простая и удобная административная часть. Сопровождение и поддержку сайта - гарантирую.

  Примеры работ доступны к просмотру в моем профиле: Freelancehunt

 11. 213  
  7 days10 000 UAH

  Hello to you!
  I was very interested in your task in creating a website design for the internet store of trailers and materials for decoration.
  I know how to design websites and constantly follow new projects.
  There are ideas about how to stand out among competitors and attract new customers and investors through the design. I have experience in e-commerce design, so I can also realize an adaptive design that is user-friendly.
  I will be grateful if you look at my portfolio in the profile.
  I will be glad to cooperate with you.
  Good day !
  Здравствуйте!
  Меня очень заинтересовало ваше задание по созданию дизайна вебсайта для интернет-магазина трафаретов и материалов для декора.
  Я хорошо умею делать дизайн сайтов и постоянно слежу за новыми проектами.
  Есть идеи как выделиться среди конкурентов и привлечь новых клиентов и инвесторов с помощью дизайна. У меня есть опыт в дизайне для e-commerce, поэтому также смогу реализовать адаптивный дизайн, удобный для пользователя.
  Я буду признательна, если вы посмотрите мое портфолио в профиле.
  Буду рада сотрудничать с Вами.
  Хорошего дня!

 12. proposal concealed by freelancer
 13. 291  
  10 days12 000 UAH

  Good day ! Interesting project, are you planning design in Figme or in certain designers?
  I work with Figma. I have more than 1 year experience as a designer, I have performed work such as:
  Corporate websites
  Online clothing shop / services / application design / landing page
  I enjoy re-designing sites, I like to give new life to old sites.
  Creating advertising creatives, banners, branding
  You can read all of my work at: Freelancehunt

  By taking the job, you will get:
  Ready design in the shortest time
  Maximum gift from me, quick answers, free guidelines
  I will be happy to cooperate)
  Добрый день! Интересный проект, планируете дизайн в Фигме или в определенных конструкторах?
  Я работаю с Figma. Имею больше 1 года опыт работы дизайнером, выполнял работы такого вида, как:
  -Корпоративные сайты
  -Интернет магазины одежды/сервисы/дизайн приложения/Landing page
  -С удовольствием делаю редизайны сайтов, мне нравится давать новую жизнь старым сайтам
  -Создание рекламных креативов, баннеров, брендинг
  Со всеми моими работами вы можете ознакомиться по ссылке: Freelancehunt

  Принимая работу, вы получите:
  ►готовый дизайн в кратчайшие сроки
  ►максимальную отдачу от меня, быстрые ответы, бесплатные правки
  Буду рад сотрудничеству)

 14. 1767    67  0
  24 days10 000 UAH

  I welcome you,
  If the design is required above the average, it is more difficult to hire the programmer and the designer (men) separately, the result will be better and cheaper.
  My Folio:
  Behance
  The Banner:
  Behance%28nazhmite-i-podozhdite-zagruzki-tam-ih-mnogo%29
  thank you.
  Приветствую,
  если дизайн нужен выше среднего, - дучше нанять прогрпмера и дизайнера (меня) отдельно, результат будет лучше и дешевле.
  Мое фолио:
  Behance
  Баннеры:
  Behance%28nazhmite-i-podozhdite-zagruzki-tam-ih-mnogo%29
  Спасибо.

 15. 212  
  7 days5000 UAH

  I can make a modern design, I already have a few ideas. After discussing the TZ and receiving all the necessary content, the whole process will take up to 7 days, 3 days on the main, after approval of the main next page 4 days. I have all the desires and desires. Link to the latest work https://freelancehunt.com/showcase/work/e-commerce-lizar/1605379.html
  Go back, I will be happy to help.
  Вітаю) Можу зробити сучасний дизайн, маю вже декілька ідей. Після обговорення ТЗ та отримання всього необхідного контенту весь процес займе до 7 днів, 3 дні на головну, після узгодження головної наступні сторінки 4 дні. Врахую всі правки та побажання. Посилання на останню роботу https://freelancehunt.com/showcase/work/e-commerce-lizar/1605379.html
  Звертайтесь, буду рада допомогти

 16. 1058    8  0   1
  15 days12 000 UAH

  Good morning, ready to perform, under the key, my work is available under the links:
  Interprofil.com.ua
  www.geolocator.com.ua
  by assistance-refund.com
  by icfkvity.com
  legalactive.com.ua
  by meridian50.cz/wp
  Доброго дня, готовий виконати, під ключ, мої роботи доступні за посиланнями:
  interprofil.com.ua
  www.geolocator.com.ua
  assistance-refund.com
  icfkvity.com
  legalactive.com.ua
  meridian50.cz/wp

 17. 785
   6  0

  5 days4500 UAH

  Hello to you.
  Interested in your proposal.
  I have a unique and memorable design.
  I work in Figma.
  Здраствуйте.
  Заинтересовало ваше предложение.
  Разработаю уникальный и запоминающийся дизайн.
  Работаю в фигме.

 18. proposal concealed by freelancer
 19. 1332    7  0
  11 days1111 UAH

  Hello, on a very similar topic was my last work Behance . I’m sure I’ll be able to close your problems in working and modern design, I’m waiting for your message)
  Здраствуйте, по очень похожей теме была моя последняя работа Behance . Уверен что смогу закрыть ваши проблемы в работающем и современном дизайне, жду вашего сообщения)

 20. proposal concealed by freelancer
 21. proposal concealed by freelancer
 22. 265  
  14 days12 900 UAH

  Good day !

  I, together with the Site Side Studio web design team, are engaged in the development of websites, brands, logos, corporate style, also create design for websites and social networks (banner, corporate offers)

  Interested in your project, as it has experience in redirecting sites for different niches. We can create a wordpress site for you for further convenient use.

  Our team works responsibly, clearly and executes the projects in agreed trainings.

  We offer you to discuss the details of your project, and approve the tasks, terms and deadlines.

  On our side, we will help you to make a thoughtful body and if necessary, we will advise you how best to do to a result.

  We work to ensure your project brings you results.

  You can view our website (portfolio) https://www.ssstudio.com.ua/

  When is it convenient for you to send TZ or go out to a brief?
  Доброго дня!

  Я, спільно з командою студії веб-дизайну Site Side Studio займаємось розробкою сайтів, брендбуків, логобуків, фірмового стилю, також створюємо дизайн для сайтів та соц.мереж (банери, корпоративні пропозиції)

  Зацікавив ваш проєкт, так, як має досвід у свторенні сайтів для різних ніш. Можемо розробити вам сайт на Wordpress для подальшого зручного використання.

  Наша команда працює відповідально, чітко та виконує проєкти в узгоджені треміни.

  Пропонуємо Вам обговорити деталі вашого проєкту, та затвердити завдання, умови та терміни.

  Зі своєї сторони, ми допоможемо вам втілити задумене і якщо потрібно, підскажемо вам, як краще зробити щоб досягти результату.

  Ми працюємо для того, щоб Ваш проєкт приносив вам результат.

  Ви можете переглянути наш сайт (портфоліо) https://www.ssstudio.com.ua/

  Коли вам зручно надіслати ТЗ чи вийти на бриф?

 23. proposal concealed by freelancer
 24. 361  
  10 days5000 UAH

  Good morning, ready to perform tasks, create a modern and creative design, the main page 3500, the internal 500-1000, depending on the fullness. The main period is up to 5 days, internal 1-2 days. The adapter is free of charge and another adapter is 1000. My portfolio is Behance
  Доброго дня, готова виконати завдання, створю сучасний і креативний дизайн, головна сторінка 3500, внутрішні 500-1000, залежно від наповненості. По термінах Головна до 5 днів, внутрішня 1-2 дні. Адаптив під телефон безкоштовно, ще інший адаптив 1000. Моє портфоліо Behance

 25. proposal concealed by freelancer
 26. proposal concealed by freelancer
 27. 18924
   261  0

  15 days19 999 UAH

  Oxana, good day. How many goods are planned in the store? What online payments are needed? Do you want a design that is unique or suits a ready template with finishes? I am ready to discuss details and I propose to develop a store on WordPress+WooCommerce. I will be happy to cooperate.
  Оксана, добрый день. Какое примерно количество товаров планируется в магазине? Какие онлайн оплаты нужны? Дизайн хотите уникальный или подходит готовый шаблон с доработками? Готов обсудить детали и предлагаю разработать магазин на Wordpress+WooCommerce. Буду рад сотрудничеству.

 28. proposal concealed by freelancer
 29. proposal concealed by freelancer
 30. 90  
  10 days7000 UAH

  Good day !
  My name is Elena. Interested in your project, I will develop for you a modern and stylish website design. I will do it properly and with respect to all wishes.
  My portfolio: Behance
  Ready to work right now. I will be happy to collaborate! to turn)
  Добрий день!
  Мене звати Олена. Зацікавив ваш проект, залюбки розроблю для вас сучасний і стильний дизайн сайту. Виконую якісно і з урахуванням усіх побажань.
  Моє портфоліо: Behance
  Готова приступити до роботи вже зараз. Буду рада співпраці! Звертайтесь)

 31. 456    5  0
  7 days8000 UAH

  Hello Oxana, how much goods a store needs to choose you the best plateau?
  Привіт Оксана, на яку кількість товару потрібен магазин, щоб обрати вам кращу платорму?

 32. proposal concealed by freelancer
 33. 278  
  15 days9000 UAH

  Will your website be the same in English as in examples?
  You can see my portfolio - Behance and specifically with the online store - Behance
  For a more detailed understanding of the task, more information is needed: is a personal office needed for the user? Possibility of adding goods to the selected? and a lot more. Let’s write, we’ll discuss everything in detail, I’ll be happy to collaborate.)
  Добрый день) Ваш сайт будет так же на английском, как и в примерах?
  Вы можете ознакомиться с моим портфолио - Behance и конкретно с интернет-магазином - Behance
  Для более детального понимания задания нужно больше информации: нужен ли личный кабинет для пользователя? Возможность добавлять товары в избранное? и многое другое. Пишите, обсудим всё детальнее, буду рада сотрудничеству)

 34. 142  
  1 day18 500 UAH

  Ready to sell the finished solution https://www.spcm.com.ua/. Configuring content under your product group.
  Готов продать готовое решение https://www.spcm.com.ua/. С настройкой контента под вашу группу товаров.

 35. proposal concealed by freelancer
 36. 266  
  7 days5000 UAH

  Good Morning, Oksana

  Ready to help you realize the design of your online store!

  The portfolio:
  Behance
  Добрий день, Оксана!

  Готовий допомогти вам реалізувати дизайн вашого інтернет магазину!

  Портфоліо:
  Behance

 37. proposal concealed by freelancer
 38. 2182    22  0
  15 days10 000 UAH

  Hello to you. I have an online shop on opencart. I realize all the necessary functions.

  Examples of my work:
  HTTP://dogcat.club/
  HTTPS www.getbex.com

  Go to turn.
  I will be happy to cooperate!
  Здравствуйте. Разработаю интернет-магазин на opencart. Реализую весь необходимый функционал.

  Примеры моих работ:
  http://dogcat.club/
  https://www.getbex.com/

  Обращайтесь.
  Буду рад сотрудничеству!

 39. 711    6  0
  7 days7000 UAH

  Hello, I will be happy to help you in your project.
  Ready to discuss the details and begin the work.
  Здравствуйте, буду рад помочь Вам в Вашем проекте)
  Готов обсудить детали и приступить к работе)

 40. proposal concealed by freelancer
 41. 2160    10  1   1
  15 days20 000 UAH

  I have been working on web development for more than 3 years.You can be sure that the work will be done quality.Web developer

  Summary of Qualifications
  More than 3 years experience in developing Full-Stack on JavaScript.Language: HTML/CSS and JavaScript
  The platform is Node.js.
  Library: React.js and Bootstrap
  Frameworks: Angular 2, Express.js and LoopBack.I am a very dedicated and responsible person.You can be sure that your work will be done in time and quality.Skills

  Programming Languages / Technology
  • JavaScript
  • HTML / CSS
  • TypeScript
  The Node.js
  The MongoDB
  • MySQL
  Postgresql
  The rest of API
  • Axios
  • Express
  The Socket.io

  Tools of development
  • Git
  The ESLINT
  The Webpack
  The Bitbucket

  • Stylized components
  The React.js
  • Redux
  The Redux-Saga
  The Bootstrap

  General Skills
  • OOP

  Instruments of Management
  by Jira
  • Slack
  The Trello

  Languages
  English - Free
  Ukrainian - Motherland
  Russian – free

  If the price fails, we can agree.
  Привет, занимаюсь Web разработкой более 3 лет.
  Можете быть уверены, что работа будет сделана качественно.
  Веб-разработчик

  Резюме квалификаций
  • -более 3 лет опыта в разработке Full-Stack на JavaScript.
  • -Языки: HTML / CSS, JavaScript,
  • -Платформы: Node.js,
  • -Библиотеки: React.js, Bootstrap,
  • -Frameworks: Angular 2, Express.js, LoopBack.
  • -Я очень преданный и ответственный человек.
  • Вы можете быть уверены, что ваша работа будет выполнена вовремя и качественно.

  Навыки

  Языки программирования / Технологии
  • JavaScript
  • HTML / CSS
  • TypeScript
  • Node.js
  • MongoDB
  • MySQL
  • Postgresql
  • REST API
  • Axios
  • Express
  • Socket.io

  Инструменты разработки
  • Git
  • ESLint
  • Webpack
  • Bitbucket

  • Стилизованные компоненты
  • React.js
  • Redux
  • Redux-Saga
  • Bootstrap

  Общие навыки
  • ООП

  Инструменты управления
  • Jira
  • Slack
  • Trello

  Языки
  • Английский - свободно
  • Украинский - Родной
  • Русский - свободно

  Если цена не устраивает ,то можем договорится.

 42. proposal concealed by freelancer
 43. 328    3  0
  10 days1234 UAH

  Hello to you
  Just finished working on the online shop of clothes on Shopify.
  And there's a job - online jewelry store, here's Behance
  Here is the portfolio Behance

  I already have an idea about your project, do everything in a minimalism and make a focus on your goods that they would attract attention (as the trader themselves very much attract attention)

  The exact time and price I will be able to give you after filling the brief.
  If you have any questions, please write me, I will answer you quickly.
  Здраствуйте,
  Как раз только закончила работу над интернет магазином одежды на Шопифай
  И есть работа - интернет-магазин украшений , вот Behance
  Вот само портфолио Behance

  У меня уже есть идея по вашему проекту, сделать всё в минимализме и сделать акцент на ваши товары, что бы они притягивали внимание ( так как трафареты сами по себе очень притягивали внимание)

  Точные сроки и цену я смогу вам дать после заполнения брифа
  Если у вас остались вопросы то напишите мне, я быстро вам отвечу)

 44. proposal concealed by freelancer
 45. proposal concealed by freelancer
 46. 295    1  1
  21 days20 000 UAH

  Good day
  Create a website, quickly and efficiently.
  I suggest to execute a project on Python Django, as it is a fast and convenient tool to create sites + it gave it the opportunity to connect the admin djanjo cms
  Доброго дня
  Створю сайт-магазин, якісно та швидко
  Пропоную виконати проект на python Django, адже це швидкий та зручний інструмент для створення сайтів + він дав змогу підключення адмінки djanjo cms

 47. proposal concealed by freelancer
 48. proposal concealed by freelancer
 49. 1351    15  0
  14 days5000 UAH

  Hi, Oksana

  Ready to take the project seriously, study examples and understand the concept of the site
  Experienced in graphic and UI design, I use the following programs: Illustrator, Figma, Photoshop.

  I will be happy to collaborate and complete my portfolio with your project :)

  Portfolio: Freelancehunt
  Здравствуйте, Оксана

  Готов взяться серьёзно за проект, изучил примеры и понял концепцию сайта
  Опытен в графическом и UI дизайне, использую такие программы: Illustrator, Figma, Photoshop.

  Буду рад сотрудничать и пополнить своё портфолио Вашим проектом :)

  Портфолио: Freelancehunt

 50. 622    3  0
  7 days10 000 UAH

  Hello, my name is Vladimir, I am UI/UX designer.I have a great experience with web and mobile design.I create logos and graphs for companies and agencies.15$Hr

  This is what you get:
  Analysis of competitors
  Unlimited number of routes.✔✔Fast deadlines for implementation.✔The professional service.✔Original design concepts adapted to your brand.✔Examples of my work:
  Dribbble
  Behance
  Здравствуйте, меня зовут Владимир, я UI/UX дизайнер.

  У меня огромный опыт работы с веб и мобильным дизайном. Создаю логотипы и графику для компаний и агентств.
  15$hr

  Вот что вы получаете:
  ✔ Анализ конкурентов
  ✔ Неограниченное количество правок.
  ✔ Быстрые сроки выполнения.
  ✔ Профессиональное обслуживание.
  ✔ Оригинальные концепции дизайна, адаптированные под ваш бренд.

  Bот примеры моих работ:
  Dribbble
  Behance

 51. 3043    19  0
  21 days11 000 UAH

  Good day .Ready to execute on WordPress adaptively and cross-browser
  What you’ll get in addition to the project!⚡SEO optimization: html, css and js code, data target, optimization of all images, server section settings.✅Free and eternal.✅Support from the developer with 9 years of experience.Design of a visit card (two sides), logo (if there is no ready).✅Learning CMS, eye guidance in video format with voice comments.✅An adequate attitude to unexpected directions and pre-working that may arise in the process of work.✅A few works
  Aybolit.od.ua eurotechportal.net easypizza.com.ua tafritsheli.co.il cyberkids-new.com mebli-dioden.com.ua legatravel.agency eurodah.if.ua avstein.ru (VPN)

  I'm waiting for a reply in my personal message.👇🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗Thank you for your attention! :)
  Доброго дня. Готовий виконати на WordPress адаптивно так кросбраузерно
  ⚡ Що Ви отримаєте крім виконання проекту!
  ✅ СЕО оптимізацію: html, css та js коду, мета даних, оптимізацію всіх зображень, налаштування серверної частини.
  ✅ Безкоштовну і довічну тех. підтримку від розробника з 9-и річним досвідом.
  ✅ Дизайн візитної картки (дві сторони), логотип (якщо немає готового).
  ✅ Навчання CMS, наочне керівництво у відео форматі з голосовими коментарями.
  ✅ Адекватне ставлення до несподіваних правок і доопрацювань які можуть виникнути в процесі роботи.
  Кілька робіт 👇
  🔗 aybolit.od.ua 🔗 eurotechportal.net 🔗 easypizza.com.ua 🔗 tafritsheli.co.il 🔗 cyberkids-new.com 🔗 mebli-dioden.com.ua 🔗 legatravel.agency 🔗 eurodah.if.ua 🔗 avstein.ru (VPN)

  Чекаю відповідь в особисті повідомлення.
  Дякую за увагу!))

 52. 2379    31  0
  9 days656 UAH

  Good day !

  Portfolio: Behance

  Get acquainted with your project, now free to work!
  2 years of work experience, worked on web projects in different business spheres (30+ projects)
  I create a design in Figma, short stages of work:
  Analysis of competitors, market leaders.
  - the development of the prototype, its approval with you.
  Color, font and so on.
  Creating a unique website.

  I'll be happy to work with you, write to LS!
  Добрый день!

  Портфолио: Behance

  Ознакомился с вашим проектом, сейчас свободен для работы!
  Опыт работы 2 года, работал в веб проектах разных сфер бизнеса (30+ проектов)
  Создаю дизайн в Figma, краткие этапы работы:
  - анализ ЦА, конкурентов, лидеров рынка.
  - разработка прототипа, его утверждение с вами.
  - подбор цвета, шрифта, т.д.
  - создание уникального сайта.

  Буду рад с вами работать, пишите в лс!

 53. proposal concealed by freelancer
 54. 195  
  5 days1999 UAH

  Hello Oksana,
  I would like to know more about your project, the general task is clear.
  Ready to start performing, make a prototype with all the details, make the design to the perfect result, the number of straight is unlimited
  Link to my portfolio: Behance

  I am pleased to discuss details with you.😊😊
  Здравствуйте Оксана,
  Я бы хотела узнать подробно о Вашем проекте, общая задача понятна
  Готова приступить к исполнению, сделаю прототип со всеми деталями, дизайн делаю до идеального результата, количество правок неограниченно😊
  Ссылка на моё портфолио: Behance

  С радостью обсужу с Вами детали😊

 55. 376  
  20 days37 000 UAH

  Welcome to Creating Modern Web Sites and Design for Business Under Key
  We work strictly on technical tasks.👋💻You can develop your project using a ready-made design as well as using an individual design.Please, I'll be glad to talk more in the messages.
  With respect Taras, designer and founder of https://zholud.agency
  My personal portfolio with design works Behance💬
  Вітаю 👋 Створюємо сучасні веб-сайти та дизайн для бізнесу під ключ 💻
  Працюємо строго по технічному завданні. Можна розробити ваш проєкт з використанням готового дизайну так і з використанням індивідуального дизайну.
  Звертайтесь, буду радий поспілкуватись детальніше в повідомленнях.💬
  
З повагою Тарас, дизайнер та засновник агенції https://zholud.agency 

  Моє особисте портфоліо з дизайн роботами Behance

 56. proposal concealed by freelancer
 57.  freelancer isn't working in the service any longer
 58. 1605
   22  0

  10 days10 000 UAH

  Good day !
  Ready to take your project under the key!
  Write all the details we will discuss.

  About me:
  I am a UI/UX designer, I am engaged in creating websites for any business under key.
  I’ve been working with Figma, Webflow, Wix, and I’ve been working on Tilda before the war.
  I have successfully created more than 300 sites, I have 4 years of experience in website design and development.

  I’m doing landings and the sites they sell.
  I do all my work accurately and timely.
  I guarantee the quality of my work.
  - I can also provide reliable professionals in the promotion of business, setting ads in Google Adwords, social networks, SEO.

  P.S. Look at my comments ;)
  Добрий день!
  Готовий взятися за ваш проект під ключ!
  Пишіть всі деталі обговоримо.

  Про мене:
  Я UI/UX-дизайнер, займаюсь створенням сайтів для будь-якого бізнесу під ключ.
  Постійно працюю з Figma, Webflow, Wix, до війни працював ще й на Tilda.
  Зробив успішно понад 300 сайтів, маю 4 роки досвіду у дизайні та розробці сайтів.

  - Роблю лендинги та сайти що продають.
  - Всю роботу я виконую точно та вчасно.
  - Гарантую якість своєї роботи.
  - Також можу надати надійних професіоналів з просування бізнесу, налаштування реклами в Google Adwords, соціальних мережах, СЕО.

  P.S Дивіться мої відгуки ;)

 59. 513    4  0
  7 days10 000 UAH

  Hi, Oksana
  Experience in UI/UX – 3 years
  Portfolio - Behance
  I work in FIGMA.🎨Comprehensive and logical designs, minimalism🖤
  Здравствуйте, Оксана
  Опыт UI/UX — 3 года
  🎨 Портфолио — Behance
  Работаю в FIGMA. Cоздаю понятные и лаконичные дизайны, минимализм🖤

 60. 399  
  4 days4000 UAH

  Good day !
  Ready to cooperate, there is experience in this field! We will discuss everything quickly and then we will be able to start work. Always in contact and ready to begin! It is not expensive and in a very short time.
  Respecting your wishes, we will discuss the different nuances, and the features of your request, then I will be able to start work! Always in contact, I'm waiting for your answer! :) I make a powerful, simple design and really selling online store!The !
  I will meet all the requirements at the highest level!


  The portfolio:
  Freelancehunt

  I hope I’m interested in you, I’ll be happy to work with you!
  Добрый день!
  Готов к сотрудничеству, есть опыт работы в такой сфере! Всё быстро обсудим после чего смогу начать работу. Всегда на связи и готов приступить к выполнению! Разработаю не дорого и в очень короткие сроки!
  Учту ваши пожелания, обсудим разные нюансы, и особенности вашей просьбы, после этого смогу начать работу! Всегда на связи, жду вашего ответа!)) Сделаю мощный, простой дизайн и действительно продающий Интернет-магазин!!
  Все требования со своей стороны выполню на высшем уровне!


  Портфолио:
  Freelancehunt

  Надеюсь я вас заинтересовал, буду рад с вами работать!

 61. 1726
   6  0

  30 days20 000 UAH

  Hello to you!
  We work in a team, so we can distribute the load and do everything quickly. Our website is https://stagem.com.ua. I suggest you consider the option of creating your store on the Magento platform. This is a fairly universal tool that will help implement the project according to your needs and already has a lot of functionality from the box. You can see the demo version of the site at http://demo.stagem.com.ua/. The portfolio and reviews can be found on the website. We are only interested in long-term relationships, so we always focus on quality. “The best way to find a customer is not to lose it.”

  If you are interested in our application we can call and discuss the details of the project and provide a precise assessment of the work.

  With the best wishes!
  Здравствуйте!
  Работаем в команде, поэтому сможем распределить загрузку и оперативно всё сделать. Наш сайт - https://stagem.com.ua. Предлагаю Вам рассмотреть вариант создания вашего магазина на платформе Magento. Это довольно универсальный инструмент который поможет реализовать проект под Ваши нужды и уже имеет с коробки много функционала. Можете ознакомится с демо версией сайта по ссылке http://demo.stagem.com.ua/. С портфолио и отзывами можете ознакомится на сайте. Нас интересуют только долгосрочные отношения, поэтому всегда нацеливаемся на качество. А как говорится "лучший способ найти клиента - это его не потерять".

  Если Вас заинтересует наша кандидатура сможем созвониться и обсудить детали проекта и предоставить точную оценку по работам.

  С Наилучшими пожеланиями!

 62. proposal concealed by freelancer
 63. proposal concealed by freelancer
 64. 463    5  1
  2 days750 UAH

  Good day, I understand the task, I can start even today, I will do everything quickly and stylish.
  Here is my portfolio:
  Freelancehunt
  from me:
  Free amendments
  I am always in contact.
  I do everything in time.
  I also guarantee that you will be 100% happy with my work.
  Let’s talk more and more in detail.😎
  Добрий день, зрозуміла завдання, можу приступити хоть сьогодні, виконаю все швидко якісно та стильно 😎
  Ось моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Від мене:
  Безкоштовні поправки
  Я завжди на зв'язку
  Виконаю все точно в термін
  Також я гарантую вам що ви будете задоволені моєю роботою на всі 100%
  Давайте обговоримо все більш детально

 65. proposal concealed by freelancer
 66. 4732
   24  0

  30 days1000 UAH

  Good day ! Interesting idea, I can realize it.
  The deadlines and costs are not final, I suggest to discuss more in detail at LS.
  I have a lot of experience working with websites on different topics. I do everything quickly, quality and professionally.
  My projects can be viewed here Behance
  I will be happy to cooperate!
  Добрый день! Интересная идея, могу реализовать.
  Сроки и стоимость не окончательные, предлагаю обсудить подробнее в ЛС.
  Имею большой опыт работы с сайтами на разную тематику. Делаю все быстро, качественно и профессионально.
  С моими проектами можно ознакомиться тут Behance
  Буду рад сотрудничеству!

 67. proposal concealed by freelancer
 68. 787    18  4
  7 days4500 UAH

  Hi, I am ready to discuss the details of the project and show my portfolio.
  I am a full-stack developer with more than 4 years of experience in languages
  PHP Laravel, JS, framework Vue.js, Bootstrap, Git, Rest API and of course WP/woocommerce at 100%, HTML, CSS.
  I will be happy to help you with these projects.
  I can definitely help you and get great results.
  Development of Parsers
  I will be happy to discuss and cooperate with you.
  For you my proposals:
  - Adaptive slope (it is when your site looks equally and well on different devices).
  I write a valid and clean code without errors, it helps search engines read the site code faster and download it faster.
  Pixel perfect (the site looks like a point in point on the design package).
  I do everything in good quality and at the time.
  I will always be in contact and send out the work process so that you can make amendments.
  The work will be done properly and at the appropriate time.
  Contact me for detailed discussion.
  Здравствуйте я готов обсудить детали проекта и показать своё портфолио.
  Я full-stack разработчик с более чем 4-летним опытом работы в языках
  PHP Laravel, JS, фреймворк Vue.js, Bootstrap, Git, Rest API и конечно же WP/woocommerce на 100%, HTML, CSS.
  Буду рад помочь вам с этими проектами.
  Oпределенно могу помочь вам и добиться отличных результатов.
  Разработка парсеров
  буду рад всё с Вами обсудить и сотрудничать
  Для вас мои предложения:
  - Адаптивная верстку (это когда ваш сайт одинаково и хорошо смотрится на раздных устройствах).
  - Пишу валидный и чистый код без ошибок, это помогает поисковым машинам быстрее считывать код сайта, и загружать его быстрее.
  - Pixel perfect (сайт выглядит точь в точь как на дизайн-макете).
  - Делаю все качественно и в установленные сроки.
  Всегда буду на связи и буду высылать процесс работы чтобы вы могли внести поправки.
  Работа будет выполнена добропорядочно и в нужных сроках.
  Свяжитесь со мной для детального обсуждения.

 69. proposal concealed by freelancer
 70. proposal concealed by freelancer
 71. proposal concealed by freelancer
 72. 267    4  0
  1 day200 UAH

  Hello to you. Interested in your project. I am ready to start work today. There is experience in this field.
  The price agree
  Write to LS.
  Examples of works:
  100cssdays.vercel.app - React + CSS
  uber-sooty.vercel.app - Bootstrap + HTML
  Coffee-project-react.vercel.app - React
  cool-company.vercel.app - React
  marvel-work-with-api.vercel.app - React + Marvel API
  github: github.com/ntorbinskiy
  Здравствуйте. Заинтересовал ваш проект. Готов приступить к работе уже сегодня. Имеется опыт работы в данной сфере.
  Цену согласуем
  Пишите в лс
  примеры работ:
  100cssdays.vercel.app - React + CSS
  uber-sooty.vercel.app - Bootstrap + HTML
  coffee-project-react.vercel.app - React
  cool-company.vercel.app - React
  marvel-work-with-api.vercel.app - React + Marvel API
  github: github.com/ntorbinskiy

 73. proposal concealed by freelancer
 74. proposal concealed by freelancer
 75. proposal concealed by freelancer
 76. 1270    6  0
  7 days5000 UAH

  Hello Oksana !
  I was interested in your offer, I would like to work with you! Write to me to discuss all the details! There is experience in solving such tasks.
  I do it for a good price and not a long time - within the framework of this project.
  My portfolio on Behance: Behance
  The main program for work is Figma. I also own such programs as Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD.

  Free to work, write me in Personal Messages! I will always answer!
  My motto is quality and timely!
  Здравствуйте, Оксана!
  Заинтересовало Ваше предложение, хотел бы с Вами сотрудничать! Напишите мне в ЛС для обсуждения всех деталей! Имеется опыт в решении такого рода задач!
  Сделаю за приятную цену и не большие сроки — в рамках данного проекта.
  Моё портфолио на Behance: Behance
  Основная программа для работы - Figma. Также владею такими программами как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD.

  Свободен для работы, напишите мне в Личные сообщения! Всегда отвечу!
  Мой девиз - качественно и в срок!

 77.  freelancer isn't working in the service any longer
 1. proposal withdrawn
 • Vladislav Kalenik
  13 September 2022, 20:18 |

  На какое ГЕО должен быть сайт?