Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

I'm looking for a content manager/a Telegram channel

Translated

 1. 418    1  0
  30 days274 USD

  Congratulations to Pauline!
  The tasks set are quite clear, I can perform them as effectively and transparent to you.
  You can find out my case here: http://surl.li/bxlgo
  I suggest to discuss details in private messages or call off for a few minutes.
  Congratulations Matthew!
  Вітаю, Поліна!
  Поставлені завдання цілком зрозумілі, можу їх виконати максимально ефективно та прозоро для Вас.
  Ви можете ознайомитись з моїми кейсами тут: http://surl.li/bxlgo
  Пропоную обговорити деталі в приватних повідомленнях або зідзвонитись на кілька хвилин.
  З повагою, Матвій!

 2. 1085
   6  0

  31 days255 USD

  Good day !
  Interested in cooperation, I have experience in conducting telegram-channels in the vertical - gambling.
  I give examples in personal.

  I am interested in the subject of real estate and real estate investments, so I am interested in creating interesting content for your resource.

  What volume do you look at for a month?
  And what way in creating content for a telegram do you have?

  The price per day is 300gn, the minimum cooperation period is 3 months (I prefer long-term projects)
  Доброго дня!
  Зацікавлена в співпраці, маю досвід ведення телеграм-каналів у вертикалі - гемблінг.
  Приклади надам в особистих.

  Цікавлюсь темою нерухомості та інвестицій в нерухомість, тому сама зацікавлена створювати цікавий контент для Вашого ресурсу.

  Який об‘єм розглядаєте на місяць?
  І який шлях в створенні контенту для телеграму маєте?

  Ціна за ведення в день складає 300грн, мінімальний термін співпраці - 3 місяці (надаю перевагу довгостроковим проектам)

 3. 273  
  30 days137 USD

  Good night,interested in your project, ready to agree on details and perform the TZ
  Добрий вечір,зацікавив ваш проект, готова узгодити деталі та виконати ТЗ

 4. 337  
  30 days219 USD

  Welcome to!
  I will be glad to be helpful to you. In my arsenal: 2 years experience in blogging, constant generation of ideas and impressive content solutions. I will help you improve your page and generate class ideas, develop a design that will go personally under your niche. On my side, I try to do everything well.
  My work:
  Google Drive
  The price will also be included - the page in which I will analyze your page will indicate the main errors and what advantages, I will do a competitor analysis. (Thirds indicated with the stock)
  Write in a personal message to discuss all details
  (I hope we will get the desired result together!)
  We are ready to consider long-term cooperation.
  Вітаю!
  Буду радий бути корисним для вас. У моєму арсеналі: 2 роки досвід у веденні блогу, постійна генерація ідей та вражаючі рішення для контенту. Допоможу покращити вашу сторінку та згенерувати класні ідеї, розроблю дизайн що підійде особисто під вашу нішу. Зі своєї сторони я стараюсь робити все якісно.
  Мої роботи:
  Google Drive
  В ціну додатково буде входити - розбір сторінки в якому я проаналізую вашу сторінку вкажу на основні помилки та які переваги, зроблю аналіз конкурентів. (Терміни вказані із запасом)
  Напишіть в особисті повідомлення для обговорення всіх деталей
  (Сподіваюсь- разом у нас вийде досягнути бажаний результат!)
  Готовий розглянути довгострокову співпрацю.

 5. 214  
  30 days137 USD

  Good night
  I was interested in your proposal, I would like to learn more about your work.
  Добрий вечір
  Зацікавила ваша пропозиція , хотіла б детальніше дізнатись про вашу роботу

 6. 460    5  0
  30 days219 USD

  Good day !I am convinced that my skills and experience can be useful for you.😊I work quickly and efficiently, so if you need help, contact me.Let us work together to succeed!💪
  Доброго дня! 😊 Я переконана, що мої навички та досвід можуть бути корисними для вас. Я працюю швидко та результативно, тому, якщо вам потрібна допомога, зв'яжіться зі мною.
  Розпочнімо співпрацю разом, щоб досягти успіху! 💪

 7. 613    14  2   2
  30 days219 USD

  Good day . Ready to submit your candidacy. I understand on telegram channels, their conduct and on the development of a content plan. I will be happy to communicate with you in private messages.
  Доброго дня. Готовий запропонувати свою кандидатуру. Розуміюся на телеграм-каналах, їх ведення та на розробці контент-плану. Буду радий поспілкуватися з вами у приватних повідомленнях.

 8. 3025    54  0   2
  30 days219 USD

  Welcome to!
  Interested in your project. Ready to start cooperation.
  Experience in work over 5 years
  I have social networks: fb, instagram
  Вітаю!
  Зацікавив ваш проект. Готова розпочати співпрацю.
  Досвід роботи понад 5 років
  Веду соц.мережі: фб, інстаграм

 9. 418    3  0
  30 days34 USD

  Welcome, ready to help.

  Write me, let’s discuss the details of the project.
  If you don’t get the result, I’ll get the money back!The portfolio:
  Freelancehunt

  A little about me:
  I have been working in SMM and Target for more than 2 years, I always try to bring the best outcome!🏆📌More than 10 successful projects, two of which we have a team about 1.5 years.Exploited knowledge with a total value >10k$
  Вітаю, готова вам допомогти

  Напишіть мені, обговоримо деталі проекту
  Якщо вас не влаштує результат – поверну гроші!

  🏆 Портфоліо:
  Freelancehunt

  📌 Трохи про мене:
  Працюю в СММ та Таргеті більше 2-х років, завжди намагаюся донести найкращий результат!
  Більше 10 успішних проектів, з двома з яких ми маємо команду близько 1,5 років.
  Використовую знання сумарною вартістю >10к$

 10. 276  
  30 days192 USD

  Welcome to!
  Interesting for your project.
  Proposal
  Create a content plan according to your TZ
  Processing of photos or taken from the goods.
  Preservation of style
  Writing of texts
  Publication of content
  Reporting for the selected period

  I would like to discuss the required number of publications.

  My advantages
  I work on the result.
  - on contact from 9:00 to 21:00
  Experience 2 years
  Вітаю!
  Цікавить ваш проект.
  Пропоную
  - створення контент плану по вашому ТЗ
  - обробка наявних фото, або взятих зі стоку
  - збереження стилю
  - написання текстів
  - публікація контенту
  - звітність за обраний період

  Хотіла б обговорити потрібну кількість публікацій.

  Мої переваги
  - працюю на результат
  - на звʼязку з 9:00 до 21:00
  - досвід 2 роки

 11. 287    7  0
  7 days137 USD

  Pauline, good day. My name is Artem, I have been a copywriter for 9 years.
  I write posts for telegrams that resolve the assigned tasks: heating the target audience, provoking reactions, comments, encouraging to register for a free consultation, etc. And it’s interesting to read.
  Through post I communicate with the audience, share useful expert information received from the customer, build friendly relationships - so it is easier to close users to the necessary actions.
  Here is a link to a few posts on the subject of property:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1Iu7jNozaDTlVlD5GF5fyVG8SE_GsMKEkBK_qijXHG4g/edit?usp=sharing
  If you have any questions, write to the private. We will also discuss the price.
  Поліно, доброго дня. Мене звати Артем, працюю копірайтером 9 років.
  Пишу пости для телеграм, які вирішують поставлені завдання: прогрівають цільову аудиторію, провокують на реакції, коментарі, стимулюють записатися на безкоштовну консультацію тощо. І само собою, їх цікаво читати.
  Через пости я спілкуюся з аудиторією, ділюся корисною експертною інформацією, отриманою від клієнта, вибудовую дружні стосунки — так простіше закривати користувачів на потрібні дії.
  Ось посилання на кілька постів на тему нерухомості:
  https://docs.google.com/document/d/1Iu7jNozaDTlVlD5GF5fyVG8SE_GsMKEkBK_qijXHG4g/edit?usp=sharing
  Якщо є питання — пишіть у приват. Там же обговоримо і ціну.

 12. 350  
  30 days261 USD

  Congratulations to Pauline!

  As an experienced content manager, my skills include effective management and coordination of content strategies.
  I provide high-quality content creation and editing using key copywriting principles and relevant SEO techniques.
  My auditorium analysis skills and the identification of key topics help to create targeted content that attracts the attention of the audience.

  I work skillfully with a variety of content formats, including text, video, audio and graphics, to the diversity and depth of messages. My ability to effectively manage content calendar and plan content development strategies allows you to the planned goals and provide a stable flow of interesting and useful content for the audience. I’m always open to new ideas and ready to experiment to maximum influence and interaction with the audience.

  Congratulations to Maxime!
  Вітаю, Поліно!

  Як досвідчений контент-менеджер, мої навички включають ефективне керування та координацію контент-стратегій.
  Я забезпечую високоякісне створення та редагування контенту, використовуючи ключові принципи копірайтингу та відповідні техніки SEO.
  Мої навички в аналізі аудиторії та виявленні ключових тематик допомагають створювати цільово спрямований контент, який захоплює увагу аудиторії.

  Я вміло працюю з різноманітними форматами контенту, включаючи текст, відео, аудіо та графіку, для досягнення різноманітності та глибини повідомлень. Моя здатність ефективно керувати контент-календарем та планувати стратегії розвитку контенту дозволяє досягати планованих цілей та забезпечувати стабільний потік цікавого та корисного контенту для аудиторії. Я завжди відкритий до нових ідей та готовий експериментувати для досягнення максимального впливу та взаємодії з аудиторією.

  З повагою - Максим!

 13. 4 more hidden bids
 • Yelena Golovataya
  2 October, 22:10 |

  Нерухомість комерційна чи житлова, індивідуальна або елітна, муніципальна? Скільки постів на тиждень? ЦА? Очікувана вартість ведення каналу за тиждень або місяць?