Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Create a website and wordpress design (woocommerce) + elementor

Translated

 1. 196  
  12 days379 USD

  Welcome to.

  The project is interesting. It is perfect, but only design.

  Examples of works: Behance
  Or here is (a little less and simpler): reelancehunt.com/freelancer/my_login-2.html

  Prices (low, package "Startup") will be discussed in the listing.

  to turn.
  with respect. MICHAEL

  The PS. The final price depends very much on some conditions ;)
  Вітаю.

  Проект цікавий. Виконаю досконало, але тільки дизайн.

  Приклади робіт: Behance
  Або ось тут (трохи менше та простіше): reelancehunt.com/freelancer/my_login-2.html

  Ціни (невисокі, пакет "Стартап") обговоримо у листуванні.

  Звертайтесь.
  З повагою. Миколай

  PS. Остаточна ціна ДУЖЕ СИЛЬНО залежить від деяких умов ;)

 2. 250  
  20 days505 USD

  Dear Yuri, good day!

  We are delighted to contact you with an offer from Natberh IT company. We are a team of professionals who specialize in the development of websites, mobile apps and other software products. From our side, we guarantee you more than 5 years of information technology experience, confirmed by successful cases and long-term partnerships.

  Our approach is based on the use of advanced technologies and taking into account the latest trends in the world of development. We are not only creating products, but also contributing to their further development and support.

  We look forward to the opportunity to discuss your specific needs and provide you with high-quality solutions.

  by P.S. To provide an accurate assessment of the price and deadlines, we indicated the approximate values, however, for a detailed review, it is important for us to discuss the details of your project.

  Website: https://www.natberh.tech/
  Portfolio: HTTPS://www.natberh.tech/portfolio

  Thank you for your attention, with respect.
  by Victoria,
  HR Manager
  Шановний,Юрій, доброго дня!

  Ми раді звернутися до вас з пропозицією від IT компанії Natberh. Ми команда професіоналів, яка спеціалізується на розробці веб-сайтів, мобільних додатків та інших програмних продуктів. З нашої сторони, ми гарантуємо вам більше 5 років досвіду у сфері інформаційних технологій, підтверджені успішними кейсами та довгостроковими партнерствами.

  Наш підхід базується на використанні передових технологій та врахуванні найновіших тенденцій у світі розробки. Ми не тільки створюємо продукти, але і сприяємо їх подальшому розвитку та підтримці.

  З нетерпінням чекаємо на можливість обговорити ваші конкретні потреби та забезпечити вас високоякісними рішеннями.

  P.S. Щоб надати точну оцінку щодо ціни та термінів, ми вказали приблизні значення, проте, для докладного розгляду, нам важливо обговорити деталі вашого проекту.

  Сайт: https://www.natberh.tech/
  Портфоліо: https://www.natberh.tech/portfolio

  Дякуємо за увагу, з повагою,
  Вікторія,
  HR Manager

 3. 427  
  14 days303 USD

  Good day . I can transfer to WordPress. The design will remain as it is now or with your amendments. The entire content on the site can be changed through the admin using the cast fields ACF ( more convenient than the elementor). English --- translator + AI - and you will be able to change texts and images.
  Добрий день. Можу перенести на ВордПресс. Дизайн залишиться як зараз, чи з вашими поправками. Весь контент на сайті можно буде змінювати через адмінку за допомогою кастомних полей ACF ( зручніше ніж elementor). Англійський --- перекладач + АІ - і ви самі зможете змінювати тексти, та зображення.

 4. 235  
  4 days126 USD

  Welcome, I will do your task without any problems, development experience on wp over 6 years, developed more than 70 online stores, price and deadlines indicated :)
  Вітаю, без проблем виконаю ваше завдання, досвід розробки на wp більше 6 років, розроблено більше 70 інтернет магазинів, ціну та сроки вказала :)

 5. 438    3  0
  15 days253 USD

  Good day . I'm ready to make this site for you.I'm doing it on WordPress
  Experience in freelance for over 15 years. I make it quality, creative with your achievements and wishes. Consultation and assistance for a month.
  My works
  Freelancehunt

  It will be adaptive to PC/Planchet/Smartphone
  If necessary, I can record a video on the work with the admin. Everything will be understood.
  from me:
  Free amendments within reasonable limits.
  I am always in contact.
  I will do everything in time.
  Добрый день. Готов сделать вам такой сайт.Сделаю на Wordpres
  Опыт работы на фрилансе более 15 лет. Сделаю качественно, креативно с вашими наработками и пожеланиями. Консультация и помощь в течение месяца.
  Мои работи
  Freelancehunt

  Будет адаптивный под пк/планшет/смартфон
  Если нужно, могу записать видео по работе с админкой. Все будет понятно.
  От меня:
  Бесплатные поправки в пределах разумного.
  Я всегда на связи
  Выполню все точно в срок

 6. 868    2  0
  31 days1174 USD

  👋Congratulations to Yuri.I will execute your project at the time limits.I have great experience in developing both websites and e-shop on WordPress and self-writing solutions.All designs are unique and are created in Figma directly at your request.- 10+ successfully implemented projects.I work fast and I don’t go anywhere.- Created websites and web designs for business schools in Ukraine, autosalons, English schools, charitable funds and e-commerce.My advantages:
  I am free to speak English.- On communication without weekends from 07:00 and until 00:00.I work exclusively on realizing your project based on your expectations.Contact me on the site by clicking on the message next to my profile.
  👋Вітаю, Юрію.

  Виконаю ваш проект за визначені строки.

  Маю великий досвід розробки як вебсайтів та електронних-магазинів на WordPress так і самописних рішень.

  Усі дизайни є унікальними і створються у Figma безпосередньо під ваш запит.

  - 10+ успішно реалізованих проєктів.
  - Працюю швидко і нікуди не зникаю.
  - Створював вебсайти та вебдизайни для бізнес-школи в Україні, автосалонів, шкіл англійської, благодійних фондів та електронної комерції.

  Мої переваги:
  - Вільно володію англійською мовою.
  - На зв'язку без вихідних з 07:00 і до 00:00.
  - Працюю виключно над тим, щоб реалізувати ваш проект базуючись на ваших очікуваннях.

  Зв'яжіться зі мною на сайті натиснувши на повідомлення біля мого профілю.

 7. 590    2  0
  20 days379 USD

  Hello to you!

  I have looked at your task. Ready to help with the transfer and processing of design to WordPress (WooCommerce) using Elementor. I have experience working with these tools.

  I would be happy to take your site and make it modern and effective.

  I look forward to the opportunity for cooperation!
  Привіт!

  Переглянув ваше завдання. Готовий допомогти з перенесенням та переробкою дизайну на WordPress (WooCommerce) з використанням Elementor. Маю досвід у роботі з цими інструментами.

  З радістю взявся б за ваш сайт та зробив його сучасним та ефективним.

  Чекаю на можливість співпраці!

 8. 6 more hidden bids

Current freelance projects in the category Web programming

Layout according to the design in Figma

38 USD

Components need to be styled in pure css, html, js according to the Figma template, I will provide the link in private messages. Components that need to be styled by Monday: chat page, influencer sidebar page (with a table) on the influencer side, response page to an order…

HTML and CSSWeb programming ∙ 1 proposal

Set up a list of products on WordPress in a table

There is a website where a certain catalog of goods is on WooCommerce, they need to be displayed in a table in a certain way (there is a layout). Perhaps this can be done using plugins Product Table by WBW or JustTables - WooCommerce Product Table, or you will recommend…

Web programmingWeb design

The website on moguta needs to be fixed.

Website on cms moguta We rented a website on cms moguta https://moguta.ru/?ysclid=lv71aco7mh639207507 need to fix the website happyhome.pw according to the terms of reference through the admin panel

Web programming

Implement a project on Django

Need to implement a project in Django. Please write personal messages.

Web programming ∙ 2 proposals

Move the site to WordPress ACF Pro

Hello We are looking for a WordPress specialist to transfer the website https://shorturl.at/bgQW9 to WordPress using ACF Pro. The task starts with transferring the main page, header, footer, and menu. If the cooperation is successful, we plan further stages for transferring…

PHPWeb programming ∙ 9 proposals

Client
Yurii Linov
Ukraine Dnepr  14  0
Project published
1 month 20 days ago
181 views