Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

Polityka prywatności

Załącznik nr 4

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aktualizowano dnia 17.02.2023

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: «RODO»), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi jest FREELANCEHUNT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia — Fabrycznej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000988109, NIP: 8971910915, kapitał zakładowy: 25 000,00 zł (dalej jako: «Freelancehunt» lub «Administrator»).

1.2. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Administrator traktuje bardzo poważnie prywatność wszystkich Użytkowników. Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz danych osobowych przetwarzanych w innych przypadkach wyraźnie w niej wskazanych. Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów innych stron internetowych, w tym tych, do których prowadzą odnośniki znajdujące się w Serwisie, których z racji obecnych technologii internetowych Administrator nie może kontrolować.

1.3. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników i jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z RODO oraz wszelkimi stosownymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych Polski.

1.4. Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie Użytkowników o działaniach podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych z tym Serwisem usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności takich jak rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie ogłoszeń, przyjmowanie i realizacja Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Freelancehunt.

1.5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe tylko po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i zaakceptowaniu jej podczas rejestracji.

2. DEFINICJE

2.1. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności są to: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, numer telefonu oraz e-mail.

2.2. Przetwarzanie – to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, m.in. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie i usuwanie danych.

2.3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH I PROCESY PRZETWARZANIA

3.1. Utworzenie Konta przez Użytkownika oraz korzystanie z Serwisu może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika tj.: imię i nazwisko Użytkownika, numer PESEL, jego adres e-mail, miejsce i adres zamieszkania, NIP, właściwy urząd skarbowy, numer telefonu, numer konta bankowego, forma działania Freelancera (samozatrudniony/pracownik na podstawie umowy prawnej/osoba bezrobotna), informacje o szczególnych przypadkach pozwalających na obniżenie podatków.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

4.1. W oparciu o uzasadnione interesy Administratora w celu utrzymania funkcjonowania i bezpieczeństwa Serwisu oraz świadczenia wysokiej jakości usług, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

4.1.1. Rejestracji konta Użytkownika.

4.1.2. Realizacji Usług oraz umożliwienia Użytkownikom pełnego i bezpiecznego korzystania z Serwisu.

4.1.3. Zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.

4.1.4. Przeprowadzania reklamacji.

4.1.5. Prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

4.1.6. Przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej związanej z rozliczeniem wynagrodzenia z tytułu Usług oraz Umowy a także związanego z tym rozliczenia z właściwymi organami publicznymi z danin publicznoprawnych.

4.1.7. Marketingu usług i produktów własnych Administratora.

4.2. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów i do nieużywania danych osobowych do innych niezgodnych celów, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie po tym, jak Serwis odpowiednio go o tym poinformował. Serwis może udostępnić dane osobowe, w tym adres poczty elektronicznej i dane adresowe Użytkownika innym Użytkownikom, jeżeli jest to zasadne z punktu widzenia przyspieszenia pobrania prawidłowych danych do dokumentów rozliczeniowych oraz umowy.

5. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

5.1.1. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Pana/Pani zgoda na przetwarzanie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych wyrażona poprzez zarejestrowanie się do Serwisu w postaci zaznaczenie odpowiedniego «check box» — dla celu rejestracji Konta

5.1.2. Prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności zapewnienia możliwości wykazania określonych faktów oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z rejestracją oraz korzystaniem z Serwisu lub w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jak również w celu realizacji Usług oraz funkcjonalności oferowanych w Serwisu na podstawie Regulaminu oraz marketingu usług i produktów własnych Administratora.

5.1.3. Obowiązek wynikający z przepisów prawa — art. 6 ust. 1 lit. c) RODO — w przypadku przetwarzania danych w celu przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej związanej rozliczeniem wynagrodzenia z tytułu Usług oraz Umowy, a także rozliczenia podatku z tego tytułu.

6. UPRAWNIENIA

6.1. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

6.1.1. Prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.1.2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6.1.3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, prawo do przenoszenia danych.

6.1.4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.1.5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2. W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, Poland.

6.3. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

7. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

7.1. Podobnie jak większość firm Freelancehunt pobiera automatycznie dane związane z wizytą Użytkownika w Serwisie, w tym:

7.1.1. Dane zawarte w logach serwera, takie jak adresy IP, nazwy domen, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

7.1.2. Dane zbierane przez technologie takie, jak pliki cookie, API, widgety, local storage i session storage.

7.2. W większości przypadków Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować Użytkownika z pomocą tych danych lub powiązać ich z możliwym do zidentyfikowania Użytkownikiem, jednak dane te nadal będą chronione. W sytuacji natomiast, gdy Administrator będzie w stanie takie informacje powiązać z konkretnym Użytkownikiem stają się one dla Administratora danymi osobowymi, co może w szczególności nastąpić, gdy Administrator posiadać będzie dodatkowe dane z innego źródła, np. zostaną one zebrane z pomocą formularzy kontaktowych i będziemy w stanie je połączyć z tymi danymi zebranymi automatycznie.

7.3. Dane te przetwarzane będą:

7.3.1. Z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w szczególności:

7.3.2. Dostosowania sposobu, w jaki Serwis jest wyświetlany i jej personalizacji.

7.3.3. Zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji i ułatwienia korzystania z Serwisu, a także umożliwienia korzystania z tej części Serwisu, która wymaga zarejestrowania i logowania.

7.3.4. Tworzenia statystyk na temat korzystania z Serwisu.

7.3.5. Analizy zachowania w Serwisie dla poprawy jej funkcjonowania oraz ochrony przed nadużyciami.

7.3.6. W oparciu o zgodę Użytkownika — w przypadku, gdy dane te nie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, np. służą do celów marketingowych lub gdy są zbierane w celu przekazania ich podmiotom trzecim.

8. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administrator może współpracować z podmiotami trzecimi w celu świadczenia na rzecz Użytkowników usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Administratora), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki prywatności. Podmioty trzecie mają obowiązek zachowania poufności informacji i przetwarzania ich wyłącznie pod nadzorem Administratora. Dostawcami usług, które mogą przetwarzać dane osobowe Użytkowników, są zaufani partnerzy Administratora, świadczący usługi serwerowe, hostingowe i ICT, mailing, usługi marketingowe i obsługi klienta, księgowość i windykację. W celu świadczenia niektórych usług dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do USA, Kanady i Wielkiej Brytanii, gdzie nasze serwery są zlokalizowane i zarządzane przez partnerów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA lub podlegających równoważnym zobowiązaniom na podstawie standardowych klauzul umownych zapewniających równoważny poziom ochrony na mocy RODO.

8.2. Dane Użytkowników mogą być również udostępniane urzędowi skarbowemu w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami podatkowymi wynikającymi z prawa krajowego Polski. Inne organy publiczne mogą być również odbiorcami danych osobowych (np. Organy ścigania, sądy) w przypadku, gdy Użytkownik nie przestrzega warunków użytkowania lub jeśli prawa i uzasadnione interesy Administratora lub osób trzecich mogą być zagrożone (np. własność, bezpieczeństwo, reputacja itp.).

8.3. Zamawiający i Freelancerzy, do których ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Administratora danych osobowych drugiej strony Umowy, są zobowiązani spełnić wobec Zamawiającego/Freelancera wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień RODO. Mogą oni przetwarzać dane osobowe uzyskane wyłącznie w celu skorzystania z usług Freelancehunt i nie mogą dalej przetwarzać ich w innych niezgodnych celach, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę.

9. PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

9.1. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres ich rejestracji w Serwisie, chyba że Użytkownicy korzystali z usług Freelancehunt jako pracodawca / wolny strzelec, w którym to przypadku dane są przechowywane przez 5 lat po rozwiązaniu umowy zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi i rachunkowymi Polski.

9.2. Wszystkie zbierane przez Administratora dane są przechowywane w bezpiecznych serwerach i chronione są z użyciem uzasadnionych i opartych na ryzyku środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Administratorem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

10. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

10.1. Wchodząc na Serwis, serwer zapisuje na dysku komputera Użytkownika krótki plik tekstowy, zwany «ciasteczkiem» (plik cookie), który Administrator może stosować do poprawy wygody użytkowania Serwisu lub tworzenia podstawowych statystyk o ruchu w Serwisie. Pliki typu cookie mogą być również wysyłane za pośrednictwem serwerów stron, do których Administrator się odwołuje (np. systemy CMS, itp.), jednak te pozostają poza wpływem Administratora. Pliki typu cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych.  Zapisywane na komputerze Użytkownika pliki typu cookie nie są przez nas nigdzie gromadzone ani przetwarzane. Każdy Użytkownik może we własnym zakresie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie we własnej przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeżeli użytkownik nie wyłączy zapisywania plików typu cookie we własnej przeglądarce, oznacza to jego zgodę na ich zapisywanie na komputerze.

11. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, dane podatnika, data urodzenia, jest niezbędne do korzystania z Serwisu.

12. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

12.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, poprzez zmianę niniejszego dokumentu. Na górze dokumentu podana jest data jego ostatniej aktualizacji.