Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

Regulamin

Regulamin Serwisu Freelancehunt.com

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Freelancehunt na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną, polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń i ich wyszukiwania w Serwisie Freelancehunt.com, zasady świadczenia innych usług dodatkowych określonych w niniejszym Regulaminie, jak również zasady dostępu i korzystania z Serwisu Freelancehunt.com.

1.2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zgadza się i akceptuje fakt, że niniejszy Regulamin, określa nie tylko prawa i obowiązki Użytkowników względem Administratora, ale kreuje również bezpośrednio prawa i obowiązki pomiędzy Zamawiającym a Freelancerem, w tym odpowiedzialność Freelancera względem Zamawiającego za jakość i sposób wykonania Dzieła, z wyłączeniem odpowiedzialności Administratora w tym zakresie.

1.3. Serwis Freelancehunt.com jest dostępny na stronie internetowej https://freelancehunt.com. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Freelancehunt.com jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w pkt 4 Regulaminu.

1.4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

1.5. Wszelkie informacje, wnioski oraz pytania, dla składania których Regulamin nie określa żadnej formy komunikacji, należy kierować na adres poczty elektronicznej spółkę Freelancehunt: [email protected].

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia zapisane wielką literą, niezależnie od liczby, przyjmują następujące definicje:

2.1. Regulamin — niniejsze Warunki świadczenia usług Freelancehunt, dostępne na stronie internetowej: https://freelancehunt.com, stanowiący wzorzec umowny (umowę) w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.

2.2. Administrator/Freelancehunt — podmiot świadczący wobec Użytkowników usługi określone w niniejszym Regulaminie, polegające w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu w celu umożliwienia nawiązania kontaktu między Użytkownikami oraz rozliczaniu transakcji pomiędzy Użytkownikami, Freelancehunt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, zarejestrowana pod numerem NIP: 8971910915, REGON: 522875480, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000988109; adres e-mail (e-mail): [email protected].

2.3. Serwis — zestaw oprogramowania i sprzętu związanego z domeną internetową https://freelancehunt.com, który zapewnia interakcję pomiędzy Użytkownikami.

2.4. Dzieło — efekt wykonanego przez Wykonawcę Projektu w wyniku przyjęcia Zamówienia do realizacji, zgodnie z treścią Ogłoszenia.

2.5. Konsument — osoba fizyczna zawierająca umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.6. Sejf — to kompleks oprogramowania i sprzętu, który umożliwia Użytkownikom bezpieczną interakcję ze sobą, dostępny w Internecie pod adresem https://freelancehunt.com, polegający na opłacaniu przez Zamawiającego kaucji na konto Administratora na poczet przyszłego wynagrodzenia Wykonawcy. Zabezpieczone środki wypłacane są Wykonawcy wyłącznie w razie zaakceptowania przez Zamawiającego należytego wykonania Dzieła.

2.7. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto w Serwisie.

2.8. Zamawiający — Użytkownik Serwisu, który zarejestrował Konto w celu znalezienia Wykonawcy do realizacji konkretnego Projektu.

2.9. Wykonawca/Freelancer — Użytkownik Serwisu, który wykonuje Dzieło wskazane w Ogłoszeniu lub prezentuje za pośrednictwem Serwisu możliwość wykonania określonego Dzieła.

2.10. Rejestracja — sekwencja czynności wymaganych do założenia Konta, obejmująca w szczególności uzupełnienia formularza, zawierającego następujące dane: Imię, Nazwisko, E-mail, TAX ID, Numer telefonu, Kraj, Miasto, Adres, Zdjęcie.

2.11. Projekt — zakres prac oferowanych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu, które mogą obejmować m.in. tworzenie oprogramowania, projektowanie, wykonywanie prac artystycznych, marketingowych, reklamowych, wydawniczych i innych prac/usług mających na celu tworzenie przedmiotów praw własności intelektualnej w zakresie literatury, sztuki, fotografii, technologii internetowych, programowania itp., a także utworów/usług nieobjętych prawami własności intelektualnej.

2.12. Ogłoszenie — informacja opublikowana w Serwisie przez Zamawiającego dla potencjalnego Wykonawcy zainteresowanego wykonaniem danego Projektu, zawierająca informację o tym, co Wykonawca powinien wykonać w ramach danego Projektu.

2.13. Konto — przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego, część Serwisu, która tworzona jest po dokonaniu Rejestracji w Serwisie i akceptacji Regulaminu oraz za pomocą, której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.

2.14. Profil — wizytówka Wykonawcy dostępna w Serwisie, zawierająca m.in. informacje identyfikujące Wykonawcę (zdjęcie, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), informacje o umiejętnościach, kwalifikacjach i obszarze wykonywanej działalności Wykonawcy, informacje o zrealizowanych Projektach i uzyskanych Opiniach.

2.15. Obszar Roboczy Projektu — część Serwisu, w którym przechowywane jest archiwum pracy nad Projektem, w tym: m.in. korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą o szczegółach dotyczących Projektu, postępach w realizacji Projektu, wymiana plików niezbędnych do realizacji Projektu, wyniki pracy nad Projektem, skargi do Administratora itp.

2.16. Usługi — usługi świadczone przez Freelancehunt w ramach Serwisu, opisane w pkt 3 Regulaminu.

2.17. Umowa — umowa o dzieło, zawarta pomiędzy Freelancehunt a Zamawiającym oraz pomiędzy Freelancehunt a Wykonawcą, na warunkach uzgodnionych między Zamawiającym a Wykonawcą w Obszarze Roboczym Projektu, poprzez naciśnięcie przycisku «Akceptuję warunki».

2.18. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną — wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

2.19. Opinia — subiektywna ocena w postaci oceny i komentarza udzielonego przez Użytkownika innemu Użytkownikowi po zakończeniu Projektu.

2.20. Spór — powstały wskutek braku porozumienia między Użytkownikami w przedmiocie akceptacji Dzieła proces obrony każdej ze stron (Użytkowników) swojego zdania, zderzenie opinii i próby przekonania przeciwnika.

2.21. PaySlip — dokument, który Freelancehunt przekazuje Wykonawcom po zakończeniu i akceptacji Projektu przez Zamawiającego, wskazujący wysokość wynagrodzenia Wykonawcy oraz kwoty, które zostały potrącone zgodnie z punktem 10.1 Regulaminu.

2.22. Proforma — dokument określający wysokość kaucji przed rozpoczęciem prac nad Projektem.

2.23. Faktura VAT — dokument finansowy wystawiany przez Freelancehunt dla Zamawiającego, potwierdzający wykonanie Dzieła przez Wykonawcę, za pośrednictwem Serwisu.

2.24. Dane Osobowe — wprowadzone przez Użytkownika informacje, zgromadzone przez Administratora w czasie rejestracji Konta w Serwisie oraz w toku jego użytkowania, stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.25. Przerwa techniczna — czasowe wyłączenie funkcjonalności Serwisu w całości lub w części, związane z awarią Serwisu, w tym serwerów Serwisu, lub związane z koniecznością konserwacji tych serwerów bądź modernizacją lub przebudową Serwisu, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych usług.

2.26. Siła Wyższa — zdarzenie zewnętrzne, którego Użytkownik oraz Administrator nie mogli przewidzieć i któremu nie mogli zapobiec, uniemożliwiające korzystanie z Serwisu w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu Użytkownik lub Administrator nie mógł przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i które nie było efektem błędów lub zaniedbań Użytkownika lub Administratora dotkniętego jej działaniem.

2.27. Urządzenie — mobilne urządzenie elektroniczne (typu komputer, tablet lub smartfon), umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

2.28. Polityka uczciwej współpracy — polityka, której celem jest zapewnienie wysokiej jakości i terminowości składania informacji (zamówień, ofert itp.), należytego wywiązywania się z wzajemnych zobowiązań, ochrony praw i interesów Stron. Zamawiający i/lub Wykonawca nie są uprawnieni do korzystania z Serwisu w jakichkolwiek innych celach, w tym do przekazywania, gromadzenia i wyszukiwania danych kontaktowych i/lub płatniczych użytkowników, wyszukiwania ofert i realizacji zamówień poza Serwisem.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Freelancehunt świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne usługi za pośrednictwem Serwisu, polegające na umożliwieniu korzystania przez Użytkowników z Serwisu w celu ułatwienia nawiązania kontaktu oraz bezpiecznej interakcji pomiędzy Użytkownikami, między innymi poprzez: umożliwienie założenia przez Użytkowników Konta w Serwisie, założenie w ramach Konta Profili przez Freelancerów, publikowania przez Zamawiających Ogłoszeń w Serwisie, dokonywania przez Zamawiających wyboru Freelancera do wykonania konkretnego Projektu, dokonywania uzgodnień dotyczących Projektu w Obszarze Roboczym Projektu, wypłatę przez Administratora wynagrodzenia za zrealizowanie Projektu poprzez usługę Sejf, a także inne usługi dodatkowe określone w niniejszym Regulaminie oraz w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

3.2. Freelancehunt umożliwia Użytkownikom realizację Projektów poprzez udostępnienie Serwisu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz poprzez bezpieczną interakcję między sobą.

3.3. W celu korzystania z Serwisu przez Użytkowników konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz zaakceptowanie ich postanowień w drodze oświadczeń złożonych w formie elektronicznej, poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji («checkbox») podczas Rejestracji. Przeglądanie Profili Freelancerów jest nieodpłatne i nie wymaga Rejestracji.

3.4. Akceptacja regulaminu, o którym mowa w pkt. 3.3 powyżej, warunkuje możliwość skutecznego zakończenia procesu Rejestracji i zawarcia z Administratorem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie Freelancehunt, na podstawie której Użytkownik może korzystać z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

3.5. Freelancehunt nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich zobowiązań wynikających z zawartej Umowy, podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Ogłoszeniu lub Projekcie, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

3.6. Freelancehunt nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji Umowy.

3.7. Freelancehunt nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

3.8. Freelancehunt nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu.

3.9. Freelancehunt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.

3.10. Freelancehunt zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia lub Projektu lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w tym w szczególności postanowień zawartych w rozdziale 5 niniejszego Regulaminu oraz w przypadku otrzymania przez Freelancehunt znaczną liczbę skarg na danego Użytkownika, od innych Użytkowników Serwisu.

3.11. Założenie Konta w Serwisie wymaga akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.

3.12. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw Administratora lub osób trzecich, w tym praw autorskich i praw w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator nie monitoruje na bieżąco publikowanych w Serwisie treści, jednak reaguje na otrzymywane zgłoszenia w zakresie publikowanych treści. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

3.13. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

3.14. W związku z funkcjonowaniem Serwisu, dane osobowe Użytkowników podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania danych osobowych, w tym profilowaniu. Takie procesy przetwarzania danych mogą prowadzić do podejmowania automatycznych decyzji wpływających na sytuację Użytkowników. Zasady zautomatyzowanego przetwarzania oraz ich przewidywane konsekwencje zostały opisane w sekcji 8 Polityki Prywatności.

3.15. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu informacji, danych lub materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również interesów Administratora oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE. PRZERWA TECHNICZNA

4.1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu, niezbędne są:

4.1.1. Posiadanie Urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w wersji Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej; Mozilla Firefox w wersji 57.0 lub nowszej; lub Google Chrome 62.0 lub nowszy.

4.1.2. Aktywacja Konta systemowego Serwisu.

4.2. Za wszelkie problemy wynikające ze stosowania Urządzeń lub systemów operacyjnych nie spełniających wymogów opisanych w niniejszym paragrafie, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

4.3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby dostęp za pośrednictwem Serwisu do danych z serwerów Serwisu był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia Administratora do zarządzenia Przerwy Technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenie w całości lub w części powyższego dostępu.

4.4. W przypadku potrzeby zarządzenia Przerwy Technicznej, Administrator poinformuje o przewidywanym terminie wystąpienia i trwania Przerwy Technicznej w komunikacie wysłanym na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

5.1. Poza innymi obowiązkami, o których mowa w Regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest do:

5.1.1. Korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa kraju siedziby Administratora oraz postanowieniami Regulaminu.

5.1.2. Informowania Administratora o wszelkich usterkach Serwisu.

5.1.3. Nieingerowania w bazy danych dostępnych poprzez Serwis.

5.1.4. Niemodyfikowania w jakimkolwiek celu usługi Serwisu, znaków towarowych, opisów oraz pozostałych danych i przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych na stronie internetowej Serwisu.

5.1.5. Korzystania z usług oferowanych przez Administratora w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Administratora z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw.

5.1.6. Niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów lub oprogramowania Serwisu.

5.1.7. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego lub handlowych. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną.

5.1.8. Niezamieszczania treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym, naruszających dobre obyczaje lub dobry wizerunek Administratora lub Serwisu.

5.1.9. Wykorzystywania danych osobowych Użytkowników w jakimkolwiek innym celu niż określony w Regulaminie.

5.2. Ponadto Użytkownik, w związku z korzystaniem z Serwisu, zobowiązany jest do niepodejmowania (lub też zachęcania, zamawiania innych Użytkowników do podejmowania) jakichkolwiek działań, które są nielegalne, fałszywe, szkodliwe lub naruszają Uczciwą Politykę Współpracy. W szczególności w związku z korzystaniem z Serwisu zabronione jest:

5.2.1. Publikowanie za pośrednictwem Serwisu nieodpowiednich treści, w tym:

5.2.1.1. Jawnych i ukrytych reklam witryn stron trzecich, w tym linków odsyłających i linków do podobnych witryn.

5.2.1.2. Szybkich reklam pieniężnych.

5.2.1.3. Wszelkich wiadomości i ogłoszeń związanych z otrzymywaniem nielegalnych dochodów, w tym dochodów z oszustw.

5.2.1.4. Wszelkich wiadomości i ogłoszeń zawierających informacje o nielegalnej dystrybucji środków odurzających, substancji psychotropowych, ich analogów i prekursorów.

5.2.1.5. Zawierających nieprzyzwoity język.

5.2.1.6. Prowokujących konflikty na tle wrogości politycznej, rasowej, religijnej, narodowej lub innej.

5.2.1.7. Wyrażających nieuzasadnioną preferencję w Ogłoszeniu lub ofercie.

5.2.1.8. Bezprawnie dyskryminujących jakiekolwiek inne osoby.

5.2.1.9. Podżegających lub zachęcających inne osoby do przemocy.

5.2.1.10. Publikujących dane osobowe lub inne wrażliwe dane osobowe innej osoby.

5.2.1.11. Zawierające spam (wysyłanie prywatnych wiadomości) do innych Użytkowników z ofertami lub zaproszeniami.

5.2.1.12. Zawierających żądanie wręczenia lub otrzymania łapówek bądź płatności za cokolwiek innego niż praca.

5.2.1.13. Zawierających prośbę lub żądanie wykonania bezpłatnej pracy — zabronione jest proszenie lub żądanie od Freelancerów o wykonanie prac za niewielką lub żadną opłatę w ramach Ogłoszenia.

5.2.1.14. Zawierających żądania opłaty za złożenie oferty.

5.2.1.15. Oferujących lub akceptujących fałszywe usługi, aby poprawić Opinie lub ocenę Użytkownika (generowanie Opinii).

5.2.1.16. Zmuszających innych Użytkowników do określonych działań lub zaniechań, grożąc negatywną Opinią.

5.2.1.17. Naruszających prawa prawowitych posiadaczy praw autorskich.

5.2.1.18. Nieukierunkowanych informacji reklamowych przesyłanych w wiadomościach osobistych.

5.2.1.19. Reklam sprzedaży dowolnych towarów i usług.

5.2.1.20. Projektów o znacznie niższych budżetach niż podobne Projekty.

5.2.1.21. Projekty, za które zapłatę stanowi tylko Opinia.

5.2.1.22. Projektów, które nie odpowiadają specjalizacji Serwisu.

5.2.1.23. Projektów zakończonych retrospektywnie i otwartych w celu podwyższenia oceny Użytkownika.

5.2.1.24. Projektów, które wiążą się z wykonaniem nieodpłatnych zadań testowych, różniących się dla poszczególnych Wykonawców.

5.2.1.25. Projektów, obejmujących pisanie lub publikowanie recenzji o produktach lub usługach.

5.2.1.26. Projektów, które obejmują kupowanie polubień lub repostów w mediach społecznościowych.

5.2.1.27. Projektów, które obejmują poszukiwanie sponsorów na promocje, loterie lub podobne wydarzenia.

5.2.1.28. Projektów stworzonych w celu zbierania danych kontaktowych Wykonawców.

5.2.1.29. Projektów stworzone w celu przyciągnięcia marketingu wielopoziomowego i piramid finansowych.

5.2.1.30. Projektów, w których zadanie zostało już wykonane w ramach innego Projektu już hostowanym w serwisie (mediacja).

5.2.1.31. Projektów związanych z prowadzeniem, kupnem, sprzedażą lub wynajmem kont na usługach zewnętrznych.

5.2.1.32. Projekty i oferty związane ze zdawaniem egzaminów, wykonywaniem prac laboratoryjnych, a także zdawaniem testów dla osób trzecich oraz opracowywaniem prac dyplomowych i prac semestralnych.

5.2.1.33. Projektów związanych z pisaniem tekstów o tematyce medycznej.

5.2.1.34. Projektów, których opis zawiera dane kontaktowe klienta.

5.2.1.35. Ofert, których tekst zawiera kwotę inną niż wartość podana w polu «Koszt pracy».

5.2.1.36. Ofert, których tekst zawiera dane kontaktowe Użytkownika.

5.2.1.37. Ofert zawierających warunki pracy znacznie odbiegające w dół od ofert innych Wykonawców w bieżących lub podobnych Projektach.

5.2.1.38. Ofert pracy na zasadzie bezpłatnej lub wyłącznie do recenzji.

5.2.1.39. Ofert, których tekst zawiera pracę wykonaną nad Projektem jako załącznik, link lub w inny sposób.

5.2.1.40. Projektów, w których opisie istnieje wymóg (prośba) podania danych kontaktowych.

5.2.1.41. Danych kontaktowych na stronie profilu publicznego, a także linków do stron osób trzecich, jeśli głównym celem ich utworzenia jest przekazanie danych osobowych lub przy przejściu do nich dane osobowe Użytkownika są natychmiast wyświetlane.

5.2.1.42. Projektów związanych z zatrudnieniem do stałej pracy zdalnej oraz pracy biurowej.

5.2.1.43. Projektów i oferty pracy związanych ze świadczeniem usług intymnych, a także produkcją, nadawaniem lub retransmisją erotycznych, pornograficznych materiałów fotograficznych, wideo i audio.

5.2.1.44. Projektów związanych z działalnością sekt religijnych, a także świadczeniem usług okultystycznych.

5.2.1.45. Projektów i ofert pracy polegających na zarabianiu pieniędzy przy użyciu kamer internetowych, czatów i forów, jeśli ich działalność jest sprzeczna z obowiązującym prawodawstwem Unii Europejskiej.

5.2.1.46. Projektów, w których opisie nie ma szczegółowych informacji o obowiązkach funkcjonalnych i/lub zadaniach.

5.2.1.47. Projektów związanych z wykonywaniem pracy lub świadczeniem usług w zakresie panderingu.

5.2.1.48. propozycji komercyjnych dla określonych wstępnie wybranych Wykonawców, poprzez publikację Projektów publicznych.

5.2.2. Podejmowania za pośrednictwem Serwisu działań wprowadzających w błąd i oszukańczych, w szczególności fałszywie przedstawiających Użytkownika, jego doświadczenia, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych ani innych osób, w tym:

5.2.3. Przedstawianie nieprawdziwych informacji na temat swojego doświadczenia, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych.

5.2.4. Przekazywanie jakiejkolwiek części czyjegoś Profilu lub tożsamości jako swojej.

5.2.5. Używanie zdjęcia profilowego w Profilu, które nie przedstawia danego Użytkownika lub fałszywie przedstawia jego tożsamość lub wskazuje, że jest inną osobą.

5.2.6. Podszywanie się pod inną osobę lub fałszywe przypisywanie oświadczeń jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, w tym przedstawicielowi Freelancehunt.

5.2.7. Zezwolenie innej osobie na korzystanie z Konta w sposób wprowadzający w błąd innych Użytkowników.

5.2.8. Fałszywe twierdzenie, że dany Freelancer wykona oznaczony Projekt, podczas gdy w rzeczywistości Projekt ten wykonuje inny Freelancer, w tym składanie propozycji w imieniu Freelancera, który nie jest w stanie lub nie chce wykonać danego Projektu.

5.2.9. Zamieszczanie ofert pracy z warunkami płatności obiektywnie nieuzasadnionymi lub nieproporcjonalnymi w stosunku do ilości żądanych usług.

5.2.10. Zamawianie usługi bez zamiaru lub faktycznego dokonania zapłaty w zamian za usług.

5.2.11. Poza innymi uprawnieniami, o których mowa w Regulaminie Użytkownik ma prawo do:

5.2.11.1. Nieprzerwanego dostępu do Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

5.2.11.2. Dokonania oceny po skorzystaniu z danej Usługi w ramach korzystania z Serwisu.

5.2.11.3. Odstąpienia od zawartej Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

6.1. Poza innymi obowiązkami, o których mowa w Regulaminie Administrator zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do Serwisu w czasie wskazanym w Regulaminie, chyba że wystąpią przyczyny opisane w Regulaminie.

6.2. Poza innymi uprawnieniami, o których mowa w Regulaminie Administrator ma prawo do:

6.2.1. Przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu albo ze względu na działanie siły wyższej.

6.2.2. Wysyłania na adres e-mail danego Użytkownika komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją usługi oraz nowymi funkcjonalnościami w Serwisie.

6.2.3. Zablokowania Konta Użytkownikom, których działania lub zaniechania naruszają postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności postanowień zawartych w rozdziale 5. niniejszego Regulaminu.

6.3. W przypadku zablokowania konta Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, wszystkie opublikowane przez tego Użytkownika informacje zostają automatycznie unieważniane.

7. REJESTRACJA KONTA W SERWISIE

7.1. W celu korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, wymagana jest Rejestracja w Serwisie.

7.2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, Rejestracji i podejmowanie wszelkich dalszych czynności w Serwisie może dokonać wyłącznie osoba odpowiednio upoważniona przez tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną.

7.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego przez Administratora w Serwisie oraz akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu danych odpowiadających rzeczywistości.

7.4. Po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, na wskazany w nim numer telefonu zostanie wysłana wiadomość, wskazująca kod potwierdzający aktywację Konta.

7.5. Aktywacja Konta przez Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Usługi Freelancehunt na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia aktywacji Konta, dokonanej po wpisaniu numeru, który użytkownik otrzyma SMS-em na wskazany przez siebie numer telefonu.

7.6. Aktywacja konta w Serwisie powoduje, że niektóre dane Użytkownika są dostępne na publicznych stronach Serwisu. Administrator może wymagać, aby dane wprowadzone w Serwisie zostały udokumentowane przez Użytkownika.

7.7. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą przesyłać dodane przez siebie pliki, w tym zdjęcia i inne materiały. W Serwisie co najmniej imię, miasto, kraj Użytkownika są wyświetlane i publicznie dostępne, zabrania się usuwanie danych określonych w niniejszym paragrafie podczas korzystania z Serwisu Freelancehunt, a także podawania niekompletnych lub niedokładnych danych.

7.8. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas Rejestracji, Użytkownik jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie.

7.9. Użytkownik odpowiada za rzetelność i poprawność wypełniania swojego Profilu, Ogłoszeń oraz wszelkich informacji, które umieszcza w Serwisie.

7.10. Użytkownik może założyć w Serwisie Konto Zamawiającego lub/oraz Konto Wykonawcy. Po zarejestrowaniu przez Użytkownika swojego Konta, może on dodać inne rodzaje Konta (nie więcej niż jedno konto Zamawiającego i jedno konto Wykonawcy), przejść nową Rejestrację, wskazując inny login, weryfikacja którego następuje poprzez podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Wskazane numery telefonów i adresy e-mail mogą być jednakowe dla obu rodzajów Kont.

7.11. Administrator zapewnia możliwość wyboru języka Serwisu spośród dostępnych w Serwisie,, wówczas wszelkie informacje będą otrzymywane w języku wybranym przez Użytkownika. Administrator nie odpowiada za niezgodności pojawiające się podczas tłumaczenia oraz tłumaczenia automatycznego.

7.12. Rejestrując Konto w celu korzystania z Serwisu, Użytkownik musi uzupełnić dane w Koncie Użytkownika przez co, w przypadku zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wyraża zgodę na udostępnianie tych danych innym Użytkownikom.

7.13. Profile Freelancerów są widoczne w Serwisie dla osób przeglądających Serwis, bez konieczności dokonania Rejestracji, w tym widoczne są dane dotyczące Freelancera, m.in.: nazwa Użytkownika, zdjęcie, miejsce zamieszkania (miasto i kraj), informacje o obszarze wykonywanej działalności, o zrealizowanych Projektach, o wystawionych Opiniach, o umiejętnościach, kwalifikacjach.

7.14. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji o tożsamości lub lokalizacji, umiejętnościach lub usługach, które świadczy, oraz zgadza się korygować wszelkie informacje, które są lub staną się fałszywe, wprowadzające w błąd. Freelancehunt zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta lub dostępu do Serwisu każdej osobie, która podczas tworzenia lub utrzymywania Konta poda nieprawdziwe, niedokładne lub niepełne informacje.

8. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

8.1. Do publikacji Ogłoszenia wymagane jest aktywne Konto Zamawiającego.

8.2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność Ogłoszenia ze stanem faktycznym oraz umieszczenie w nim wszystkich aktualnych informacji istotnych dla zainteresowanych Wykonawców, w tym za wszelkie błędy lub nieścisłości opisu Ogłoszenia.

8.3. Treść Ogłoszenia powinna być kompletna i wyczerpująca, w tym zawierać wszelkie niezbędne dla Wykonawców informacje, w szczególności wskazanie kręgu Wykonawców, do których skierowane jest Ogłoszenie, dokładny opis Dzieła, które ma zostać wykonane, w tym jego niezbędne cechy czy kryteria, według których Dzieło będzie oceniane.

8.4. Zamieszczone Ogłoszenia nie mogą zawierać treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. Treść Ogłoszenia nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Projektu, które mają być przedmiotem Ogłoszenia.

8.5. Publikując Ogłoszenie w Serwisie, Zamawiający akceptuje, że w razie zawarcia Umowy z Wykonawcą będzie korzystał z usługi Sejf.

8.6. Publikacja Ogłoszenia kończy się w następujących sytuacjach:

8.6.1. Z chwilą wyboru Freelancera przez Zamawiającego.

8.6.2. Po upływie terminu publikacji Ogłoszenia ustalonego przez Zamawiającego.

8.6.3. W przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Ogłoszenia przez Zamawiającego.

8.6.4. W przypadku usunięcia lub blokowania Ogłoszenia przez Administratora w związku z naruszeniem zapisów niniejszego Regulaminu.

8.6.5. W przypadku usunięcia lub zablokowania Konta Zamawiającego przez Administratora z powodu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

9. REALIZACJA PROJEKTU

9.1. Po opublikowaniu Ogłoszenia w Serwisie, zainteresowani Freelancerzy mogą zaproponować Zamawiającemu realizację Projektu wskazanego w Ogłoszeniu, poprzez skorzystanie z dostępnego w Serwisie odpowiedniego narzędzia.

9.2. Zamawiający może nawiązywać kontakt z Freelancerem celem zlecenia mu wykonania swojego Projektu, poprzez zakładkę «Znajdź freelancera» w której znajdują się Profile wszystkich Freelancerów.

9.3. Freelancer może nawiązywać kontakt z Zamawiającym, celem zaoferowania wykonania danego Projektu, poprzez wybranie tego Projektu i wysłanie wiadomości.

9.4. Po nawiązaniu kontaktu przez Zamawiającego i Wykonawcę, uzgadniają oni warunki wykonania Projektu w Roboczym Obszarze Projektu, w tym w szczególności istotne cechy Dzieła, termin wykonania Dzieła oraz wynagrodzenie za wykonanie Dzieła.

9.5. Po uzgodnieniu między Zamawiającym a Wykonawcą warunków realizacji Projektu, Zamawiający akceptuje propozycję Freelancera poprzez naciśnięcie przycisku «Akceptuję warunki». Ostateczne warunki współpracy zostaną ustalone w odrębnej, elektronicznej Umowie.

9.6. Od momentu określonego zgodnie z pkt 9.5 Regulaminu powyżej, warunki realizacji Projektu uważa się za uzgodnione i zatwierdzone. Zmiana i uzupełnienie warunków realizacji Projektu po jego zatwierdzeniu są możliwe wyłącznie za obopólną zgodą Zamawiającego i Wykonawcy w Obszarze Roboczym Projektu w ramach określonego budżetu.

9.7. Po zawarciu Umowy, Administrator przesyła Zamawiającemu Proformę, a następnie Zamawiający w dogodny sposób rezerwuje płatność, kaucje, za wykonanie Dzieła na koncie Freelancehunt, przy wykorzystaniu usługi Sejf.

9.8. W zależności od kraju Zamawiającego, mogą być dla niego dostępne następujące sposoby płatności za realizację Projektu:

9.8.1. Płatność kartą — tj. płatność przelewem bankowym za pośrednictwem plastikowych kart banków.

9.8.2. Płatność przelewem — tj. przelew środków finansowych z rachunku bankowego Zamawiającego na konto bankowe Freelancehunt.

9.8.3. Płatność za pomocą Blik, Linków do płatności, Apple Pay, Google Pay.

9.8.4. Dla Zamawiającego z Unii Europejskiej: SEPA — tj. przelew w walucie euro między krajami Unii Europejskiej do drugiego. Przelew SEPA wykonywany jest na numer rachunku IBAN.

9.8.5. Dla Zamawiającego spoza Unii Europejskiej: SWIFT — tj. międzynarodowy, międzybankowy system przekazywania informacji i dokonywania płatności. System przekazów pieniężnych SWIFT umożliwia wykonywanie przelewów pieniężnych za granicę do dowolnego kraju na świecie dla osób fizycznych i prawnych.

9.8.6. Dla Zamawiającego zamieszkałego na terenie Polski: standardowy przelew bankowy na konto Freelancehunt.

9.9. Zamawiający wyraża zgodę, na obciążanie go wszelkimi dodatkowymi prowizjami bankowymi, związanymi z dokonywaniem płatności za realizację Projektu. Dostawcą usługi Płatności Online w Serwisie jest Cinkciarz.pl Sp. z o.o. lub Unlimnt LTD.

9.10. Z chwilą zaksięgowania na koncie Freelancehunt środków pieniężnych w wysokości uzgodnionej w warunkach Projektu jako kaucji, Wykonawca otrzymuje informację o zabezpieczeniu środków pieniężnych na realizację Projektu i od tego momentu zobowiązany jest on do przystąpienia do realizacji Projektu w ustalonym uprzednio z Zamawiającym terminie.

9.11. W przypadku gdy przedmiotem Umowy ma być utwór, w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Freelancer, będący polskim rezydentem podatkowym tj. podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, powinien poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Serwisie oznaczyć czy w związku z wykonaniem Umowy jest podmiotem uprawnionym do zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tym zastrzeżeniem, iż:

9.11.1. W przypadku, gdy Freelancer potwierdzi, że jest uprawniony do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, zaś w ocenie Administratora wykonane przez Freelancera Dzieło nie uprawnia go w świetle obowiązujących przepisów prawa do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w związku z wykonaniem Dzieła, Administrator pobierze zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości ustalonej zgodnie z odpowiednimi przepisami i poinformuje o powyższym Freelancera.

9.11.2. W przypadku, gdy Freelancer potwierdzi, że jest uprawniony do zastosowania kosztów wskazanych w punkcie 9.11 i Administrator odprowadzi zaliczkę na podatek dochodowy z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu, zaś w toku późniejszych czynności okaże się, iż Freelancer nie był uprawniony do zastosowania kosztów uzyskania przychodów w tej wysokości, Freelancer zobowiązany będzie do zwrotu nadpłaty na rzecz Administrator i naprawienia wszelkich szkód spowodowanych złożeniem przez Freelancera nieprawdziwego oświadczenia.

9.12. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Freelancer zwalnia Administratora z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania Dzieła wobec Zamawiającego oraz zobowiązuje się, że Zamawiający nie będzie dochodzić względem Administratora jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

9.13. Anulowanie zawarcia Umowy jest możliwe do przeprowadzenia przez Administratora na wniosek zainteresowanego Użytkownika do etapu skutecznej rezerwacji środków za Projekt zgodnie z pkt 9.7 Regulaminu powyżej.

9.14. Po zakończeniu prac w Projekcie, Wykonawca udostępnia Zamawiającemu w Obszarze Roboczym Projektu efekt wykonanego Projektu (Dzieło).

9.15. Zamawiający, w terminie trzech (3) dni roboczych od otrzymania Dzieła od Wykonawcy, akceptuje wykonane Dzieło używając przycisku «Projekt zakończony» bądź odmawia jego akceptacji, jeżeli w jego ocenie zostało ono wykonane niezgodnie z umową, używając przycisku «Projekt nieukończony».

9.16. Akceptacja bądź brak jakiejkolwiek decyzji ze strony Zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt. 9.16 Regulaminu powyżej, oznacza uznanie wykonania Dzieła w sposób prawidłowy i jest równoznaczne w skutkach prawnych z akceptacją wykonanego Dzieła.

9.17. Jeśli Dzieło zostanie zaakceptowane, poprzez użycie przycisku «Projekt zakończony» Zamawiający przechodzi na stronę napisania pozytywnej Opinii. Na tej stronie Zamawiający potwierdza w Opinii, że Dzieło zostało prawidłowo wykonane w całości.

9.18. Opublikowana przez Zamawiającego pozytywna Opinia jest podstawą do zapłaty za Dzieło wykonane przez Wykonawcę.

9.19. Po wybraniu opcji «Projekt nieukończony» Zamawiający przechodzi na stronę napisania negatywnej Opinii. Po napisaniu i przesłaniu negatywnej Opinii Wykonawca ma 3 (trzy) dni robocze na poprawie Dzieła bądź złożenie wniosku o arbitraż w sposób określony w rozdziale 10 niniejszego Regulaminu. Wniosek składa się za pomocą przycisku «Złóż wniosek o arbitraż» w Obszarze Roboczym Projektu.

9.20. Pozostawienie przez Wykonawcę negatywnej Opinii bez odpowiedzi w terminie określonym w pkt 9.16 Regulaminu powyżej, jest równoznaczne uznaniem Opinii za zaakceptowaną przez Wykonawcę, w związku z tym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jakość wykonanych przez niego prac została uznana przez Zamawiającego za niezadowalającą, odmowa akceptacji przez Zamawiającego wyników wykonanych prac jest słuszna, a Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji na podstawie analizy materiałów w Obszarze Roboczym Projektu.

9.21. Jeżeli czas realizacji Projektu upłynął, ale Zamawiający i Wykonawca jednoznacznie wyrazili zgodę na kontynuowanie prac nad Projektem, Zamawiający korzysta z opcji «Projekt zakończony» w momencie akceptacji wyników Projektu po upływie dodatkowo uzgodnionego okresu przez Zamawiającego i Wykonawcę.

9.22. Jeżeli po upływie uzgodnionego przez Zamawiającego i Wykonawcę okresu realizacji Projektu, Wykonawca dostarczy wynik prac w Obszarze Roboczym Projektu, a Zamawiający nie potwierdzi ich zakończenia w ciągu 3 (trzech) dni roboczych lub nie skontaktuje się z Administratorem, Administrator ma prawo do jednostronnego zakończenia Projektu i przeniesienia zabezpieczonych środków pieniężnych na rzecz Wykonawcy.

10. WYPŁATA ŚRODKÓW NA RZECZ WYKONAWCY

10.1. Po akceptacji wykonanego Dzieła przez Zamawiającego lub uznania go przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 9 Regulaminu powyżej, Freelancehunt wypłaca Wykonawcy zarezerwowaną przez Zamawiającego kwotę wynagrodzenia na wykonanie Dzieła, pomniejszoną o:

10.1.1. Wartość prowizji dla Administratora za realizację usług określonych niniejszym Regulaminem, wynikających ze zrealizowania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określonego Projektu za pośrednictwem Serwisu w wysokości 9 %.

10.1.2. W przypadku Wykonawcy będącego rezydentem Polski: podatek dochodowy w wysokości 12% uzyskanego dochodu, z zastrzeżeniem ust. 10.2 poniżej.

10.2. Wykonawca będący rezydentem Polski, ma prawo do obniżenia podatku dochodowego poprzez udzielenie Zamawiającemu licencji po wykonaniu Dzieła, na zasadach określonych poniżej («LICENCJA»). W przypadku, gdy wykonane Dzieło nie będzie kwalifikowało się do udzielenia na nie licencji, Freelancehunt będzie uprawniony do obliczenia standardowej stawki podatku od opłat należnych ze środków Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie jego danych odpowiednim organom podatkowym, w celu naliczenia podatku dochodowego.

10.3. W przypadku Wykonawców niebędących rezydentami Polski, obliczenia należnego do wypłaty wynagrodzenia oparte będą na odpowiednich przepisach, w tym umowach międzynarodowych. Jeśli na podstawie określonych zasad jest to dozwolone, Wykonawca otrzyma kwotę wynagrodzenia brutto i będzie odpowiedzialny za uregulowanie opłat publicznoprawnych zgodnie z odpowiednimi przepisami swojego kraju.

10.4. Użytkownicy wyrażają zgodę na przesyłanie im przez Administratora informacji o podatku dochodowym od osób fizycznych lub wszelkich innych deklaracji podatkowych lub informacji wymaganych przez obowiązujące prawo drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji konta lub w Serwisie Freelancehunt.

10.5. Kwota wynagrodzenia, pomniejszona o prowizję oraz należności publicznoprawne, określone w pkt 10.1 Regulaminu powyżej dostępna jest do wypłaty na rzecz Wykonawcy po pomyślnym zakończeniu Projektu, w zakładce «Moje finanse» na Koncie Freelancehunt Wykonawcy. W celu wypłacenia należnego wynagrodzenia, Wykonawca musi określić jedną z metod wypłaty, a następnie zlecić wypłatę za pomocą przycisku dostępnego w zakładce «Moje Finanse». Freelancehunt wypłaca Wykonawcy należne środki pieniężne w terminie 5 dni roboczych od dnia zlecenia wypłaty tych środków przez Wykonawcę.

10.6. Po wypłacie środków pieniężnych z konta Freelancehunt na konto Wykonawcy, Wykonawca otrzymuje od Administratora dokument PaySlip.

10.7. W przypadku zwrotu środków na konta Freelancehunt wykonawca zgadza się na obciążenie wszelkimi dodatkowymi opłatami bankowymi związanymi ze zwrotem środków oraz na wydłużenie czasu zwrotu do 20 (dwudziestu) dni roboczych. Zwrot środków wykonawcy jest możliwy w przypadkach, ale nie jest nimi ograniczony:

10.7.1. Fałszywie podane dane bankowe odbiorcy.

10.7.2. Nieprawidłowo podane dane prawne odbiorcy.

10.7.3. Dane prawne odbiorcy, podane w banku i na platformie, różnią się od siebie.

10.7.4. Odbiorca nie potwierdził weryfikacji bankowej przed wysłaniem płatności.

11. LICENCJA

11.1. Jeżeli wskutek wykonanego Projektu, powstaje Dzieło będące utworem w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Wykonawca udziela nabywcy Utworu licencji niewyłącznej do korzystania z tego Dzieła, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

11.2. Nabywcą Utworu jest Administrator, jeżeli umowa o wykonanie oznaczonego przez Zamawiającego Dzieła zawarta została pomiędzy Wykonawcą a Administratorem, w celu późniejszego odsprzedania tego Dzieła przez Administratora Zamawiającemu, na podstawie wystawionej przez Administratora Faktury VAT. Wzór umowy o Dzieło zawartej pomiędzy Wykonawcą a Administratorem, w celu późniejszego odsprzedania tego Dzieła przez Administratora Zamawiającemu, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

11.3. Wykonawca udziela nabywcy Utworu niewyłącznej licencji, obejmującej prawo do korzystania z wykonanego Dzieła w następujących polach eksploatacji:

11.3.1. Utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek metodą, w jakiejkolwiek formie, w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym w formie fotograficznej, drukowanej, reprograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na dowolnych nośnikach, niezależnie od przyjętego w branży standardu, systemu i formatu pliku, a także jako dystrybucja duplikatów nośników roboczych.

11.3.2. Wprowadzenie do obrotu, nieodpłatne udostępnienie utworu lub wypożyczenie oryginału lub egzemplarzy zarówno w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, w tym połączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych utworów tworzących jedną całość, a także wykorzystanie we wszystkich rodzaje prezentacji, konferencji prasowych, wszelkiego rodzaju eventów, w mailingach.

11.3.3. Wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów lub innych urządzeń z pamięcią elektroniczną (np. karty pamięci, RAM, FLASH) — w tym urządzeń mobilnych (np. tablet, smartfon) oraz urządzeń wykorzystujących tzw. pamięć wirtualna lub zasoby pamięci współdzielonej (tzw. cloud computing).

11.3.4. Publiczne wykonanie, wyświetlanie, demonstrację, odtwarzanie, nadawanie i retransmisję, a także wymianę publiczną, czyli wymianę w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i czasie.

11.3.5. Wdrażanie i rozpowszechnianie w Internecie i innych sieciach komputerowych.

11.3.6. Dystrybucja w czasopismach i nieperiodycznych, w tym nie stanowiących jednej całości, z lub bez stałego tytułu lub nazwy zwyczajowej, w tym dziennik, tygodnik i czasopismo, różnego rodzaju usługi agencyjne, audycje regularne, newslettery publiczne i prywatne, programy stacje radiowe i telewizyjne, kroniki filmowe.

11.3.7. Dystrybucja i udostępnianie w publicznych tzw. bankach utworów, w tym bankach zdjęć — dostępnych w Internecie.

11.3.8. Dystrybucję za pomocą technologii na żądanie, bezpłatnie lub odpłatnie, niezależnie od metody płatności, np. pay-per-view, na żądanie lub inne formy płatności.

11.3.9. Łączenia całości i fragmentów z innymi utworami, w tym nie powstałymi w wyniku działań Licencjobiorcy – które tworzą jednorodne rozwinięcie przedmiotu licencji.

11.3.10. Nadawanie drogą przewodową lub dźwiękową, a także bezprzewodową, satelitarną oraz inne formy powszechnego przekazu lub publicznego udostępniania utworu za pośrednictwem telewizji mobilnej w dowolnej technologii.

11.3.11. Współautorska publikacja zbiorowa, w tym w formie książki, albumu, katalogu, leksykonu, kalendarza, w publikacjach multimedialnych, w utworach audiowizualnych, samodzielnie lub w publikacjach z dziełami innych autorów (tzw. dzieła zbiorowe), wykorzystanie w innych utwory w postaci niebędącej przetwarzaniem, w tym w utworach audiowizualnych lub multimedialnych.

11.4. Wykonawca upoważnia nabywcę Utworu do wykonywania autorskich praw osobistych, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) dla użytkowników Freelancehunt, w szczególności w zakresie:

11.4.1. Oznaczenia autorstwa Utworu oraz oznaczenia Utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo.

11.4.2. Wprowadzania zmian w treści i formie Utworu.

11.4.3. Decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu.

11.4.4. Sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu.

11.5. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania oraz niekorzystania z przysługujących mu autorskich praw osobistych, jak również zobowiązuje się, że inni niż Administrator i Zamawiający uprawnieni do korzystania z Dzieła nie będą wykonywać autorskich praw osobistych ani korzystać z dóbr osobistych związanych z Utworem. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych obowiązków.

11.6. Ponadto Wykonawca udziela nabywcy Utworu zgody na rozporządzanie Dziełem i korzystanie z niego poprzez tłumaczenie, modyfikowanie, dostosowywanie dodatków lub szczegółów do oryginalnego utworu (zależne prawa autorskie). Jeżeli elementem utworu jest również baza danych, powyższe uprawnienie obejmuje również jego opracowanie.

11.7. Licencja obejmuje prawo do udzielenia dalszej licencji na korzystanie z Dzieła. Licencja udzielana jest terytorium całego świata, na okres 100 lat z wyłączeniem możliwości jej wypowiedzenia.

11.8. W przypadku wystąpienia przeciwko Administratorowi lub Zamawiającemu przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z naruszenia ich praw autorskich lub pokrewnych, praw własności intelektualnej albo dóbr osobistych, Wykonawca zobowiązują się do ich zaspokojenia i zwolnienia Administratorowi lub Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

11.9. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z naruszenia ich praw autorskich lub pokrewnych, praw własności intelektualnej albo dóbr osobistych, przeciwko Administratorowi lub Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie po stronie Administratora lub Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Administratora lub Zamawiającego z udziału w sprawie, jak również do pokrycia kosztów postępowania. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z prawa do odstąpienia od Umowy, lub nieukończenia Dzieła przez Wykonawcę z innych przyczyn, licencja na korzystania z Dzieła jest udzielana nabywcy Utworu, w stosunku do wykonanej części Dzieła.

12. OPINIE

12.1. Po wybraniu przez Zamawiającego przycisku «Projekt zakończony» lub «Projekt nieukończony» Administrator udostępnia opcję służącą do publikowania Opinii dla Zamawiających i Wykonawców o przebiegu i realizacji Projektu. Każdy Zamawiający będący stroną Umowy może przesłać jedną Opinię dla każdego zrealizowanego Projektu, na którą Wykonawca może odpowiedzieć jeden raz.

12.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości opublikowania Opinii przez Użytkownika, jeżeli narusza to Regulamin Serwisu.

12.3. Opinia Użytkownika, zawsze przyporządkowana jest do konkretnego Projektu. Użytkownik jest odpowiedzialny za pozostawione przez siebie opinie i odpowiedzi i zobowiązuje się do publikowania wyłącznie informacji zgodnych z prawdą.

13. NIELEGALNE I NIEWŁAŚCIWE DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKÓW

13.1. Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu zgodnie z jej przeznaczeniem, zgodnie z prawem i normami obyczajowymi obowiązującymi w społeczeństwie informacyjnym, z szacunkiem dla praw i interesów innych osób. W szczególności użytkownik zobowiązuje się:

13.1.1. Nie podejmować działań, które mogą zakłócić normalne funkcjonowanie Serwisu, w tym ingerować w treść Serwisu, Konta lub Kont użytkowników, a także w elementy informacyjne Serwisu.

13.1.2. Nie podejmować działań nielegalnych, w tym wysyłania lub publikowania za pomocą funkcji Serwisu treści naruszających przepisy prawa, prawa osobiste, zawierających pornografię dziecięcą lub treści terrorystyczne, naruszających prawa własności intelektualnej innych osób, a także treści o charakterze dyskryminacyjnym lub rasistowskim.

13.1.3. Nie wprowadzać użytkowników korzystających z Serwisu w błąd, na przykład dostarczając fałszywe informacje lub ukrywając istotne informacje.

13.1.4. Powstrzymywać się od działań złośliwych, nadużywania funkcji Serwisu, korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem i naruszania Regulaminu.

13.1.5. Nie wprowadzać użytkowników w błąd co do stanu, cech i elementów Ogłoszenia, a także innych warunków umowy określonych w Regulaminie.

13.2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków określonych w punkcie 13.1 Regulaminu na każdym etapie korzystania z Serwisu, dotyczących każdej dostępnej funkcji, w tym w szczególności publikacji i wysyłania wiadomości innym Użytkownikom.

13.3. Ogłoszenia lub wysyłka jakiejkolwiek treści w Serwisie odbywa się w sposób zautomatyzowany za pomocą interfejsu Serwisu. Freelancehunt nie przeprowadza automatycznej weryfikacji treści wysyłanych za pomocą funkcji Serwisu.

13.4. W przypadku, gdy Użytkownik zmienia treść Ogłoszenia po jego opublikowaniu w Serwisie, Freelancehunt ma prawo sprawdzić zaktualizowaną treść pod kątem zgodności z Regulaminem i podejmować odpowiednie działania, w tym usuwanie treści naruszających Regulamin lub aktualizowanie treści niezgodnych z Regulaminem.

13.5. Każda osoba korzystająca z Serwisu może zgłosić Freelancehunt treść nielegalną lub naruszającą Regulamin, rozpowszechnianą w Serwisie, za pomocą platformy Freelancehunt, klikając przycisk «Obsługa klienta» na stronie Konta użytkownika lub pisząc na adres [email protected]. Zgłaszający powinien dostarczyć, na ile to możliwe, informacje umożliwiające Freelancehunt przeprowadzenie weryfikacji zgłoszenia naruszenia, w tym linki, wyjaśnienie powodów uznania danej treści za nielegalną lub naruszającą Regulamin oraz, w przypadku wyboru odpowiedniego formularza zgłoszenia, dane kontaktowe.

13.6. Pо otrzymaniu wiarygodnej informacji (na podstawie zgłoszenia naruszenia lub innego sposobu), że treść wysyłana lub publikowana za pomocą funkcji Serwisu jest nielegalna lub narusza Regulamin, Freelancehunt może:

13.6.1. Natychmiastowo zablokować tę treść, w tym w szczególności Ogłoszenie oraz związane z nim Usługi. W przypadku blokady treść nie będzie widoczna ani dostępna dla osób korzystających z Serwisu lub w Profilu odpowiedniego Użytkownika.

13.6.2. Podjąć odpowiednie działania wyjaśniające w celu ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym na przykład kontaktować się z zgłaszającym naruszenie, dostawcą odpowiedniej treści, kompetentnym organem lub zewnętrznym konsultantem.

13.6.3. Powiadomić dostawcę odpowiedniej treści o zablokowaniu, w terminie późniejszym, gdy blokada stanie się skuteczna, drogą elektroniczną, podając zablokowaną treść, przyczyny decyzji o blokadzie (włączając treść zgłoszenia naruszenia po jej zanonimizowaniu, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa), wskazując podstawy decyzji z odniesieniem do treści Regulaminu.

13.6.4. Postanowienia punktu 13.6.3 nie mają zastosowania, jeśli z powiadomienia odpowiedniego organu władzy publicznej, obowiązujących przepisów prawa lub konieczności zapewnienia bezpieczeństwa życia lub zdrowia osób lub państwa wynika obowiązek zachowania poufności informacji, o których mowa w tym punkcie.

13.7. Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec decyzji o zablokowaniu treści, którą wysłał lub opublikował za pomocą funkcji Serwisu, poprzez dostarczenie Freelancehunt informacji o zablokowanej treści. Postanowienia regulujące procedurę reklamacji stosuje się odpowiednio.

13.8. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 13.7, za uzasadniony lub w przypadku oczywistego ustania okoliczności uzasadniających nielegalność lub naruszenie Regulaminu treści:

13.8.1. Zablokowana treść zostanie przywrócona, poprzez udostępnienie kopii Ogłoszenia lub wiadomości, dostępnej w Koncie. Użytkownik będzie mógł zdecydować, czy opublikować ją ponownie lub wysłać za pomocą Serwisu.

13.9. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 13.7, za nieuzasadniony lub w przypadku braku złożenia przez Użytkownika sprzeciwu w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w punkcie 13.6.3:

13.9.1. Treść zostanie trwale zablokowana w Serwisie.

13.9.2. Jeśli Ogłoszenie było objęte jedną z płatnych Usług i usługa została już w pełni zrealizowana za wyraźną zgodą Konsumenta, to taka opłata nie jest zwracana. Zwrot opłaty może nastąpić w ciągu 14 dni, jeśli usługa nie została w pełni zrealizowana.

13.10. Freelancehunt ma prawo usunąć Ogłoszenie lub zablokować Konto, jeśli istnieje podejrzenie, że przez Ogłoszenie lub Konto mogą pojawić się działania zagrażające bezpieczeństwu innych użytkowników w ramach Serwisu, a także w przypadku, gdy ogłoszenie negatywnie wpływa na reputację Freelancehunt lub w inny sposób szkodzi Freelancehunt.

13.11. W przypadku poważnego naruszenia prawa za pomocą Serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, zwłaszcza w przypadku wielokrotnych prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnej treści przez tego samego użytkownika lub różnych użytkowników, którzy działają wspólnie i zgodnie, w tym przy użyciu różnych kont, Freelancehunt może, zachowując zasady proporcjonalności i szanując wolność działalności gospodarczej, zawiesić konto lub konta, tymczasowo lub na stałe je zablokować, co oznacza tymczasowe wstrzymanie świadczenia usług użytkownikowi,z uwzględnieniem następujących warunków:

13.11.1. Zawieszenie konta oznacza tymczasowe wyłączenie jego funkcjonalności. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu. Oznacza to, że nie może wysyłać wiadomości za pomocą jej funkcji, umieszczać Ogłoszeń ani dokonywać transakcji. Jednak użytkownik nadal może przeglądać Serwis, historię wiadomości i Ogłoszenia, które opublikował.

13.11.2. Zablokowanie Konta oznacza utratę możliwości logowania się do konta przez Użytkownika.

13.12. Użytkownik zostanie powiadomiony o zablokowaniu lub zawieszeniu odpowiedniej treści lub Konta nie później niż w chwili, gdy blokada wchodzi w życie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając zablokowaną lub zawieszoną treść lub Konto, przyczyny podjęcia decyzji o zablokowaniu lub zawieszeniu oraz podstawy decyzji wynikające z postanowień Regulaminu.

13.13. Użytkownik, który nie zgadza się z decyzją o zablokowaniu lub zawieszeniu treści lub Konta, ma prawo złożyć skargę zgodnie z postanowieniami punktu 15 Regulaminu. Aby uniknąć wątpliwości, złożenie lub niezłożenie skutecznego sprzeciwu w sytuacjach opisanych w punktach 13.6 lub 13.11 Regulaminu nie wpływa na prawo użytkownika do złożenia skargi zgodnie z punktem 15 Regulaminu.

13.14. Freelancehunt podejmuje decyzje o zablokowaniu lub zawieszeniu publikacji treści lub Konta na podstawie wewnętrznych polityk i procedur moderacji. Polityki i procedury moderacji przyjęte przez Freelancehunt opisują metody i środki identyfikacji treści lub działań Użytkowników, które są badane pod kątem naruszenia Regulaminu lub obowiązującego prawa. Głównym celem opracowanych polityk i procedur moderacji jest zapewnienie bezpieczeństwa Użytkowników i zwalczanie wszelkich nadużyć.

13.15. Proces identyfikacji treści lub działań Użytkowników może być oparty na narzędziach moderacji w pełni lub częściowo zautomatyzowanych. Narzędzia zautomatyzowane lub częściowo zautomatyzowane umożliwiają wykrycie treści lub działań, które naruszają Regulamin lub potencjalnie naruszają Regulamin lub prawo, poprzez analizę zawartości Ogłoszeń lub działań użytkowników w Serwisie. Narzędzia używane w procesie moderacji dostępnych treści w Serwisie wykorzystują rozwiązania pozwalające na analizę treści Ogłoszeń lub działań, które mogą naruszać Regulamin lub prawo, i przekazywać je wewnętrznym grupom moderacji Freelancehunt. Decyzje dotyczące naruszenia postanowień Regulaminu, opisanych w punkcie 5 Regulaminu, lub działań związanych z naruszeniem bezpieczeństwa Serwisu lub Użytkowników, mogą być podejmowane w pełni zautomatyzowanym trybie. Pozostałe decyzje dotyczące treści lub działań użytkowników są oceniane przez grupy moderacyjne Freelancehunt. Działania związane z treścią lub działaniami Użytkowników, które naruszają lub mogą naruszyć postanowienia Regulaminu lub obowiązujące prawo, są również podejmowane w odpowiedzi na skargi przesłane przez innych użytkowników, organy lub organizacje zajmujące się bezpieczeństwem Użytkowników w Internecie lub zwalczaniem nielegalnych treści.

14. SPORY UŻYTKOWNIKÓW

14.1. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej, w tym opóźnienia w realizacji Projektu czy nieodpowiedniej jakości wykonanego Dzieła, Użytkownik (Strona Wnioskująca) może wystąpić do drugiego Użytkownika (Strony Naruszającej) z uzasadnionym roszczeniem. W ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania roszczenia Strona Naruszająca i Strona Wnioskująca podejmą niezbędne środki w celu polubownego rozwiązania sporu. W ramach rozstrzygnięcia sporu Strony mogą dojść do porozumienia w sprawie częściowej zapłaty za pracę wykonaną w ramach realizacji Projektu, nieuiszczenia zapłaty za pracę wykonaną w ramach realizacji Projektu lub do podjęcia innej decyzji odpowiadającej obu Użytkownikom.

14.2. Jeżeli Strony nie rozwiązały Sporu w sposób przewidziany powyżej, Strona Wnioskująca może zwrócić się do Administratora z prośbą o przeprowadzenie niezależnej oceny sytuacji konfliktowej za pomocą przycisku «Złóż wniosek o arbitraż». W takim przypadku Administrator działa jako niezależna, bezinteresowna strona, uprawniona do pomocy Użytkownikom pozostającym w konflikcie w ustaleniu procesu komunikacji, przeanalizowaniu spornej sytuacji i zaproponowaniu opcji rozwiązania sporu, która zadowoli obie strony.

14.3. Administrator nie rozpatruje wniosków o arbitraż, jeśli:

14.3.1. Dokonane są z naruszeniem wymagań pkt 14.1 Regulaminu powyżej.

14.3.2. Nie zawierają okoliczności, którymi Strona Wnioskująca uzasadnia swoje roszczenia, jak również dowodów potwierdzających te okoliczności.

14.3.3. Dokonane są po upływie terminu określonego w ust. 14.1 powyżej.

14.3.4. Zawierają dowody, które nie zostały umieszczone w Obszarze Roboczym Projektu.

14.3.5. Zawierają oczywiście fałszywe informacje.

14.4. W ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania wniosku o arbitraż Administrator kontaktuje się z Zamawiającym i Wykonawcą za pośrednictwem Roboczego Obszaru Projektu w celu wyjaśnienia przyczyn sporu i jego polubownego rozwiązania. Jednocześnie na żądanie Administratora Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przekazania wyników wykonanych w ramach realizacji Projektu prac, a także innych informacji i materiałów związanych z przedmiotem sporu. Administrator uwzględnia jedynie korespondencję pomiędzy stronami Umowy oraz wyniki prac lub usług w Serwisie, które zostały zamieszczone w Obszarze Roboczym Projektu. Przy ocenie przedstawionych dowodów Administrator bierze pod uwagę stosunek złożoności Projektu, w celu określenia, jakiego poziomu jakości pracy lub usług które Zamawiający mógłby oczekiwać przy zawieraniu Umowy z konkretnym Wykonawcą.

14.5. Administrator informuje Zamawiającego i Wykonawcę o wynikach rozpatrywania sporu za pomocą wiadomości o swojej decyzji w formie raportu, który jest przesyłany Stronom za pośrednictwem Chronionych Stron Serwisu.

14.6. Raport, o którym mowa pkt.5 powyżej, może zawierać następujące wnioski:

14.6.1. Dzieło zostało wykonane w pełnej zgodności z Umową, w związku z czym Wykonawcy należne jest wynagrodzenie w wysokości określonej przez strony Umowy, w zastrzeżeniem pkt 10.1 Regulaminu (potrącenia).

14.6.2. Dzieło jest częściowo zgodne z Umową, w związku z czym Wykonawcy należne jest częściowe wynagrodzenie, w wysokości określonej przez Administratora.

14.6.3. W terminie uzgodnionym przez strony Umowy i wskazanym w Projekcie Wykonawca nie przystąpił do wykonywania Projektu, w związku z czym strony Umowy są proszone o rozwiązanie Umowy. Jednocześnie kwota zarezerwowana na zapłatę za Projekt jest zwracana na konto Zamawiającego.

14.6.4. W terminie uzgodnionym przez strony Umowy i wskazanym w Projekcie Wykonawca przystąpił do wykonywania Projektu, ale ich jakość okazała się na tyle niska, że Zamawiający nie może korzystać z wyników tych prac. W takim przypadku kwota zarezerwowana na zapłatę za pracę jest zwracana do Zamawiającego w całości.

14.6.5. Jeżeli przedmiot sporu nie dotyczy wyników prac wykonanych w ramach Projektu, Administrator informuje o zgodności działań Stron z wymogami niniejszej Umowy oraz sugeruje sposoby rozwiązania sporu.

14.7. Jeżeli jedna ze stron Umowy nie ustosunkuje się do wniosku o arbitrażu w Obszarze Roboczym Projektu w terminie 1 (jednego) dnia roboczego, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji na podstawie analizy materiałów umieszczonych w Obszarze Roboczym Projektu.

14.8. Wnioski i propozycje Administratora w ramach Serwisu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

15. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

15.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usługi świadczonej drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu oraz niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Dzieła.

15.2. Reklamacje, o których mowa w pkt 15.1 Regulaminu powyżej można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: [email protected] Lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Administratora. W zależności od kraju zamieszkania osoby fizycznej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której Regulamin przyznaje zdolność prawną, Administrator jest osobą prawną w rozumieniu pkt 2.2 Regulaminu.

15.3. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące usługi świadczonej przez Administratora drogą elektroniczną powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

15.4. Administrator najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, o której mowa w pkt 15.3. Regulaminu powyżej ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona Administrator poinformuje Użytkownika o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Administratora konieczności uzupełniania reklamacji przez Użytkownika, Administrator niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem.

15.5. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, Użytkownik będący Konsumentem osoby prawnej określonej w pkt. 2.2 Regulaminu, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w biurze rzecznika. Adres i telefon odpowiedniego rzecznika można znaleźć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

15.6. Reklamacja dotycząca niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę Dzieła powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia lub Projektu, którego dotyczy reklamacja (jeśli został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia skutkującego zgłoszeniem reklamacji, a także dodatkowo okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację, jak również konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

15.7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Administrator zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji.

15.8. Administrator rozpoznaje reklamację, o której mowa w pkt 14.6 Regulaminu w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta albo zostanie poinformowany telefonicznie.

15.9. Jeżeli reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Dzieła zostanie odrzucona, Użytkownik będący Konsumentem osoby prawnej określonej w pkt. 2.2 Regulaminu, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w biurze rzecznika. Adres i telefon odpowiedniego rzecznika można znaleźć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

15.10. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi względem Użytkowników, nie będących Konsumentami.

16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

16.1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem osoby prawnej określonej w pkt. 2.2 Regulaminu, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Freelancehunt przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Prawo do odstąpienia od Umowy lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje na warunkach i w zakresie określonym poniżej.

16.2. Odstąpienie od Umowy lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika będącego Konsumentem może nastąpić poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określa pouczenie o odstąpieniu od umowy, odpowiadające wzorowi pouczenia, o którym mowa w art. 13 ustawy o prawach konsumenta, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy odpowiadającemu wzorowi formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu WZÓR FORMULARZA. Nie ogranicza to uprawnienia Użytkownika będącego konsumentem do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

16.3. Oświadczenia Użytkownika będącego Konsumentem osoby prawnej określonej w pkt. 2.2 Regulaminu o odstąpieniu od Umowy lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail powinno zostać przesłane na adres: [email protected]. Oświadczenia Użytkownika będącego Konsumentem o odstąpieniu sporządzone w formie pisemnej i złożone za pośrednictwem tradycyjnej poczty powinno zostać wysłane na adres Administratora. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

16.4. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Zamawiającemu będącemu Konsumentem osoby prawnej określonej w pkt. 2.2 Regulaminu, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy. W przypadku jednak, gdy usługa nie zostanie w pełni wykonana, a Zamawiający będący Konsumentem w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, to obowiązek zapłaty przez niego za spełnione świadczenie dotyczy wykonanej części świadczenia (proporcjonalnie do wykonanej części usługi, z uwzględnieniem umówionego wynagrodzenia). Ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Zamawiającemu niezwłocznie.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1. Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu Freelancehunt jest zawierana na czas nieoznaczony w języku polskim.

17.2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Administratorem umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu Freelancehunt, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora [email protected] lub pisemnego oświadczenia na adres siedziby Administratora, zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Konto.

17.3. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie dojścia oświadczenia Użytkownika do Administratora, chyba że Użytkownik posiada aktualne Ogłoszenie bądź jest w trakcie realizacji określonego Projektu. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia publikacji Ogłoszenia bądź od zakończenia realizacji Projektu.

17.4. Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

17.5. Administrator może zmienić niniejszy Regulamin w szczególności w związku z koniecznością usprawnienia działania Serwisu, w tym wprowadzenia nowych usług i dodatkowych funkcjonalności lub wycofania określonych funkcjonalności, poprawy bezpieczeństwa Użytkowników i przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem z Serwisu czy w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

17.6. O każdej zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Freelancehunt lub drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administrator, nie krótszym jednak, niż 15 dni od dnia poinformowania Użytkowników o zmianie Regulaminu W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni z upływem 15 dniowego terminu wypowiedzenia.

17.7. Użytkownicy będący Konsumentami osoby prawnej określonej w pkt. 2.2 Regulaminu mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

17.7.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

17.7.2. http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

17.8. Użytkownicy będący Konsumentami osoby prawnej określonej w pkt. 2.2 Regulaminu mają również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską, dostępną pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

17.9. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: [email protected].

17.10. Po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.

17.11. Administrator posiada status mikroprzedsiębiorstw w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

17.12. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

17.13. Regulamin został sporządzony w polskiej, ukraińskiej, angielskiej oraz rosyjskiej wersji językowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską, ukraińską, angielską oraz rosyjską a angielską wersją językową, przeważające znaczenie ma wersja polska.