Разместите свой проект бесплатно и начните получать предложения от фрилансеров-исполнителей уже спустя минуты после публикации!
1 400 ₴

Переклад Договору з української на німецьку

проект завершен


Терміновий переклад Контракту про купівлю транспортних засобів. Текст сформовано юристами на українській мові, потрібно іноземним партнерам скинути переклад його на німецькій мові. Контракт 

ТЕКСТ для перекладу:


Wemhoff GmbH& Co KG, Schwarzer Weg 9, 48739 Legden, Deutschland; Ust-ld-Nr 170814188, Stever-Nr 301/5758/0249, Sparkasse Westmunsterland (BLZ 40154530) Kto-Nr 38022273, IBAN DE 02 4015 4530 0038 0222 73, SWIFT-BIC WELADE3WXXX, Volksbank Gronau-Ahaus e.G., (BLZ 40164024) Kto-Nr.-7442100, IBAN DE 59 4016 4024 0007 4421 00, BIC GENODEM1GRN, що є юридичною особою за законодавством Німеччини, (надалі іменується "Продавець"), в особі директора Alfred Wemhoff, з однієї сторони,

та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПГ-ІНВЕСТ», що є юридичною особою за законодавством України (надалі іменується "Покупець"), в особі директора Артиш Ярослава Романовича, який діє на підставі Статуту з іншої сторони,  (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

                уклали цей Договір міжнародної купівлі-продажу товарів (надалі іменується "Договір") про наступне.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві вантажні транспортні засоби та тягачі (надалі «Товар»), а Покупець зобов'язується прийняти у власність від Продавця та оплатити на умовах FCA Deutschland, Schwarzer Weg 9, 48739 Legden (згідно з Правилами ІНКОТЕРМС в редакції 2010 р.).

1.2. Товаром згідно умов даного Договору є:

- Вантажний автомобіль VOLVO, модель - FHA3C, 2012 року випуску, Номер шасі/кузова YV2AG20A1DB641551, Колір – жовто-зелений;

- Причіп Heitling Kombi Kippsatttel, рік випуску 2014, Номер шасі/кузова W09A95334DMH10924, Колір –жовтий;

- Причіп Heitling Kombi Kippsatttel, рік випуску 2012, Номер шасі/кузова W09A98334DMH10813, Колір –жовтий;

1.3. Кожна із Сторін гарантує, що на момент укладання цього Договору вона не є жодним чином обмеженою законом, іншим нормативним чи правозастосовчим актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим чинним законодавством відповідної держави, способом в своєму праві укладати цей Договір та виконувати усі умови, визначені у ньому.

1.4. Продавець та Покупець відповідно підтверджують, що укладання цього Договору та виконання передбачених ним умов для Продавця і Покупця не суперечить нормам чинного законодавства України, а для Продавця також – нормам законодавства країни місця знаходження останнього, у відповідності до яких здійснюється господарська або інша діяльність Сторін.

1.5. Сторони підтверджують те, що укладання цього Договору та виконання передбачених ним умов не суперечить цілям діяльності Сторін, положенням їх установчих документів чи інших локальних актів Сторін.

1.6. Місцем передання товарів Продавцем є: Schwarzer Weg 9, 48739 Legden, Deutschland.

1.7. Місцем отримання товарів Покупцем від перевізника або доставки власними силами та засобами є: Україна, 59343, Чернівецька обл., Кіцманський район, село Мамаївці, вул.Богуна,16.

1.8. Сторонами погоджено наступний порядок митного оформлення товарів, розподіл взаємних обов'язків щодо забезпечення такого оформлення:

 - всі необхідні дії для митного оформлення експорту в країні Продавця здійснюється Продавцем за його власний рахунок.

- всі необхідні дії для митного оформлення імпорту в країні Покупця здійснюється Покупцем за його рахунок.

1.10. Продавець зобов’язаний надати Покупцю:

- Рахунок на оплату міжнародного зразка (Інвойс)

- Документ, що посвідчує технічну справність автомобіля (технічний огляд)

- Реєстраційні документи на автомобіль (документ про зняття автомобіль з реєстрації в країні Продавця)

- Митні документи країни Покупця про здійснення митного оформлення експорту.


2. ЦІНА ТОВАРІВ ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

2.1. Ціни на товари визначаються у Євро (EUR).

2.2. Вартість вантажного автомобіля VOLVO , 2012 року випуску, Номер шасі/кузова YV2AG20A1DB641551, Колір – жовто-зелений, становить – 23 000,00 Євро (двадцять три тисячі Євро 00 євроцентів);

-вартість причепа Heitling Kombi Kippsatttel, рік випуску 2014 , Номер шасі/кузова W09A95334DMH10924, Колір –жовтий, становить – 45 000,00 Євро ( сорок п’ять тисяч Євро 00 євроцентів).

- вартість причепа Heitling Kombi Kippsatttel, рік випуску 2012, Номер шасі/кузова W09A98334DMH10813, Колір –жовтий, становить – 37 500,00 Євро (тридцять сім тисяч п’ятсот Євро 00 євроцентів)

2.3. Загальна вартість Товару та сума Договору становить 105 500,00 Євро ( сто п’ять тисяч Євро 00 євроцентів).

 

3. СТРОКИ, УМОВИ ТА ДАТА ПОСТАВКИ

3.1. Строк передачі Товару Продавцем  Покупцю – з моменту виконання Покупцем умов оплати згідно п.___ даного Договору.

 3.2. Датою поставки товару є дата прибуття товару на адресу Покупця.

3.3. Умови поставки: FCA Deutschland, Schwarzer Weg 9, 48739 Legden (згідно з Правилами ІНКОТЕРМС в редакції 2010 р.)

 

4. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

4.1. Якість товарів повинна відповідати вимогам, стандартам і технічним умовам законодавства країни Продавця та (за необхідності) підтверджуватися сертифікатами якості, виданими компетентними органами і заводом-виробником.

 

5. УМОВИ ОПЛАТИ

5.1. Платежі за товари, мають бути здійснені у Євро з безвідкличного документарного акредитива, відкритого за дорученням Покупця на користь Продавця банком - кореспондентом Уповноваженого банку і авізованого через Уповноважений банк.

5.2. Умови оплати – 100% передоплата вартості Товару до моменту здійснення поставки шляхом банківського перерахування коштів Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця (SWIFT платіж) зазначений в рахунку (Інвойсі) на оплату та/або в реквізитах даного Договору.

5.2. Усі банківські витрати по перерахуванню коштів в країні Покупця несе Покупець, по отриманні на розрахунковий рахунок в країні Продавця – несе Продавець.

6. ПРЕТЕНЗІЇ

6.1. Претензії можуть бути заявлені щодо якості - у разі невідповідності якості товарів передбаченим цим Договором вимогам.

6.2. Покупець має право заявити Продавцеві претензію протягом 60 днів від моменту отримання Товару, яку Продавець розглядає протягом 30 днів та дає відповідь  шляхом надсилання листа на емейл [email protected] протягом 7ми календарних днів з моменту отримання претензії від Покупця. Документом, який підтверджує невідповідність якості товару передбаченим цим Договором вимогам Сторони визнають акт, складений за участю представників Покупця і Продавця.  Якщо Продавець відмовився направити свого представника для складання акту, акт складається тільки Покупцем.

 

7 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

8. АРБІТРАЖ

8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в Міжнародному комерційному Арбітражі при Торговельно-промисловій палаті України. Мова арбітражу - українська. При цьому матеріальним правом для вирішення спорів за цим Договором є матеріальне право України.


9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

9.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок як непереборна сила як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

9.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись)  стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

9.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цієї ситуації заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

9.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів. 

9.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із обставин надзвичайного характеру, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

9.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

9.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

9.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.


10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін (у разі наявності).

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується 31.12.2019р. 

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.


11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що пов'язані із визначенням прав та обов'язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим Договором, регулюються цим Договором та матеріальним правом, що є чинним в Україні, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Усі інші правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, але не визначені у п. 11.1 цього Договору, регулюються у відповідності до п. 10.1 цього Договору, якщо інше прямо не передбачене імперативними правовими нормами, які застосовуються до цього Договору.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності).

11.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (у разі наявності).

11.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою з перекладом на німецьку мову у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

11.9. У разі розбіжностей між українським та німецьким текстами цього Договору, перевага віддається україномовному варіантові.

 

12.Реквізити сторінОтзыв заказчика об исполнителе Ростиславе О.

Качество
Профессионализм
Стоимость
Контактность
Сроки

Одним словом - все супер! Швидкий і якісний переклад.

Отзыв фрилансера о заказчике Виталии Уляшкевиче

Оплата
Постановка задачи
Четкость требований
Контактность

Все чітко і згідно з домовленістю.
Дякую за співпрацю.

Ростислав Олексенко Ростислав О. | Сейф Сейф 1. 1 день2 000 ₴
  Юлия Славская
   1438   55  0   1

  Доброго дня!
  Виконаю якісно, вичитка носієм.
  Буду рада співпраці)

  Украина Киев | 22 марта в 14:17 |
 2. 1 день1 400 ₴Победившая ставка
  Ростислав О.
   2649  проверен   105  0   2

  Вітаю. шановний Віталій.
  Виконаю сьогодні до кінця дня.
  Дякую за Ваш вибір

  Украина Харьков | 22 марта в 14:39 |
 3. 2 дня1 200 ₴
  Oleksandr Freelancer
   3187   206  3   5

  Добрый день, Виталий!
  Буду рад помочь Вам с переводом. Работаю переводчиком более 5 лет. Качественно и в указанные сроки. Переводил статьи, тексты, страницы, комментарии, курсовые и дипломные. Знание немецкого на высоком уровне. С радостью выполню Ваш проект. Индивидуальный подход к Вашему проекту - гарантирую!
  Цена: 1600 грн / весь перевод.
  Время выполнения: сутки. Максиму двое суток с финальной вычиткой.
  Надеюсь, что смогу помочь Вам.

  Украина Киев | 22 марта в 14:39 |
 1. 2 дня2 000 ₴
  Владислав Коротяев
   4088  проверен   142  0   2

  Здравствуйте, готов взяться за ваш заказ. Стоимость ваша, срок 2 суток. Сделаем на высшем уровне

  Украина Одесса | 22 марта в 14:07 |
 2. 1 день2 000 ₴
  Игорь Нечупуренко
   283   4  1   3

  Здравствуйте, готов приступить к сотрудничеству. Выполню быстро и качественно.

  Украина Украина | 22 марта в 14:08 |
 3. 1 день2 000 ₴
  Max Pavlov
   1023   56  0

  Доброго дня!
  Буду радий виконати якісний переклад для Вас!
  Маю досвід перекладу.
  Виконаю в найкоротші терміни.
  Гарантую якість та професіоналізм.
  Чекаю на Ваше повідомлення!

  Украина Киев | 22 марта в 14:15 |
 1. ставка отозвана