Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Getting Lending on WebflowДособрать лендинг на webflow

Translated1500 UAH

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 301  
  Winning proposal4 days1500 UAH

  Good night ! I know how difficult it is to understand the adaptations in the webflow, I can explain something. But for this you need to prepare them in the figure, because if you make them on the webflow in the summer, it's a very bad idea.
  Добрий вечір! Знаю як непросто зрозуміти адаптиви у вебфлоу, зможу пояснити щось. Але для цього треба підготувати їх у фігмі, бо якщо на льоту робити їх на вебфлоу, то дуже погана ідея.

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. 1195    22  0
  7 days6000 UAH

  Good morning Cyril.
  We have to see how much work is left.
  Ready to discuss the task, deadlines, budget.
  Go to turn.
  Добрый день, Кирилл.
  Нужно смотреть сколько работы осталось.
  Готов обсудить задачу, сроки, бюджет.
  Обращайтесь.

 5. 656    5  0
  6 days9000 UAH

  Good Morning,
  with the design familiar (but found no mobile appearance),
  Ready to do this work.
  Доброго дня,
  з дизайном ознайомлений (але не знайшов мобільний вигляд),
  та готовий виконати цю роботу.

 6. 535    10  1
  6 days3500 UAH

  Hello to Cyril!

  I can help in the Webflow page line. The design is not difficult, it will not take much time. I adapt to different devices.

  I would change the basic font to a simpler to make it easier to read the information. The handwriting would be left in the headlines and buttons. We can talk about it personally.
  Привіт, Кирил!

  Можу допомогти у верстці сайту на Webflow по макету. Макет не складний, часу багато не займе. Адаптую під різні пристрої.

  Ще я б змінила основний шрифт на простіший, щоб легше зчитувалась інформація. Рукописний залишила б в заголовках та кнопках. Але це вже можем обговорити особисто)

 7. 1446    21  0
  7 days5000 UAH

  Good day !
  Ready to take your project under the key!
  Write all the details we will discuss.

  About me:
  I am a UI/UX designer, I am engaged in creating websites for any business under key.
  I’ve been working with Figma, Webflow, Wix, and I’ve been working on Tilda before the war.
  I have successfully created more than 300 sites, I have 4 years of experience in website design and development.

  I’m doing landings and the sites they sell.
  I do all my work accurately and timely.
  I guarantee the quality of my work.
  - I can also provide reliable professionals in the promotion of business, setting ads in Google Adwords, social networks, SEO.

  P.S. Look at my comments ;)
  Добрий день!
  Готовий взятися за ваш проект під ключ!
  Пишіть всі деталі обговоримо.

  Про мене:
  Я UI/UX-дизайнер, займаюсь створенням сайтів для будь-якого бізнесу під ключ.
  Постійно працюю з Figma, Webflow, Wix, до війни працював ще й на Tilda.
  Зробив успішно понад 300 сайтів, маю 4 роки досвіду у дизайні та розробці сайтів.

  - Роблю лендинги та сайти що продають.
  - Всю роботу я виконую точно та вчасно.
  - Гарантую якість своєї роботи.
  - Також можу надати надійних професіоналів з просування бізнесу, налаштування реклами в Google Adwords, соціальних мережах, СЕО.

  P.S Дивіться мої відгуки ;)

 8. 1520    16  0
  5 days1111 UAH

  Good morning Cyril.
  I can help with the webflow. I am adapting. I will explain.
  Exact deadlines and budget after familiarization with the remaining amount of work.
  Go to turn.
  Добрый день, Кирилл.
  Помогу с реализацией на webflow. Адаптирую. Объясню.
  Точные сроки и бюджет после ознакомления с оставшимся объёмом работ.
  Обращайтесь.

 9. 307    2  0
  2 days3200 UAH

  Good day ! )
  Web development is about 2 years old. And from the webflows directly more than 1.5r.

  I will help you to do it and explain it.
  The pages don’t look super complicated so in 1-2 days we’ll do everything beautiful.
  I can also help with SEO settings and animations)

  I am pleased to show you the completed projects and discuss the details of your project that has already been completed, what you need to cost or rebuild)))
  Добрий день!)
  У веб-розробці близько 2-х років. А з вебфлов безпосередньо більше 1,5р.

  Допоможу все Вам доробити і поясню.
  Сторінки виглядають не супер складними тому за 1-2 дні зробимо все красиво.
  Також можу допомогти із SEO налаштуваннями та анімаціями)

  З радістю покажу виконані проекти та обговорю деталі Вашого проекту, що уже виконано, що треба доробити чи переробити)))

 10. 1183    6  1
  10 days6500 UAH

  Cheryl, good evening!Thank you for the publication of the project.I am the founder of ZroblenoSolutions and I am convinced that we can establish a long-term and high-quality cooperation.Our main work platform is Webflow/Shopify.

  Our team has designers and developers who will work on your project.I am as a company leader to own control the performance of all stages of work, so I do with all projects, so you may not experience with regard to the quality of performance and deadlines.Here are examples of our sites:

  1) HTTPS://flexy-site.webflow.io - stress steels ( development on WebFlow, now in the process of implementation)

  2) https://wringsstore.com/ - Jewellery Products

  4)https://camelotlinen.com/ - desktop white

  5) HTTPS://nebesite.com/ - brand clothing

  We are developing sites for different markets in Ukraine, the United States and Europe and during the period of work we have gained understanding of how to adapt sites for each of the markets described so that after submission of the project the customer had real results.Our flight is $25/hour

  Take a Time and Value Assessment for Your Design in Figma
  Would it be good if I send it tomorrow?
  Кирило, доброго вечора!
  Дякую за публікацію проекту.

  Я засновник компанії ZroblenoSolutions і я переконаний, що ми можемо наладодити довготривалу та якісну співпрацю.
  Наші головні платформи для роботи це Webflow/Shopify

  У нашій команді є дизайнери та розробники, які працюватимуть над вашим проектом. Я як лідер компанії власне контролюватиму виконання всіх етапів робіт, так роблю з усіма проектами, тому Ви можете не переживати з приводу якості виконання та термінів.


  Ось приклади наших сайтів:

  1) https://flexy-site.webflow.io - натяжні стелі ( розробка на WebFlow, зараз в процесі виконання)

  2) https://wringsstore.com/ - ювелірна продукція

  4)https://camelotlinen.com/ - постільна білизна

  5) https://nebesite.com/ - бренд одягу

  Розробляємо сайти для різних ринків України, США та Європи та за період роботи отримали розуміння того, як слід адаптувати сайти для кожного з описаних ринків, щоб після здачі проекту замовник мав реальні результати.

  Наш рейт - 25$/год

  Взяв на оцінку по часу та вартості Ваш дизайн в Figma
  Чи добре буде якщо відправлю його завтра?