Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Comics in Patriotic StyleКомікси у патріотичному стилі

Translated4000 UAH

 1. 362    1  0
  2 days4000 UAH

  Good morning, I was very interested in your project, I would like to join it. I paint in roast and vector, ready to work quickly and quality, in defined times. I can send additional examples of work.
  Portfolio: Freelancehunt
  Добрий день, дуже зацікавив ваш проект, хотіла б до нього долучитися. Малюю в растрі та векторі, готова працювати швидко та якісно, у визначені терміни. В особисті можу надіслати додаткові приклади робіт
  Портфоліо: Freelancehunt

 2. 532    8  0
  4 days4000 UAH

  Good day !
  I am Alexey, very interested in your project, happy to be ready to begin to perform.

  I am a designer and I have a great experience of 6 years.
  There are hundreds of realised projects.
  Ready to discuss details and price.
  I’m always in contact, please contact me.

  Portfolio: Google Drive

  If you are interested in my proposal, please write. I will be glad to work with you!
  Доброго дня!
  Мене звуть Олексій, дуже зацікавив Ваш проект, із задоволенням готовий приступити до виконання

  Я займаюся дизайном/проектуванням, маю величезний досвід 6 років.
  Маю сотні реалізованих проектів.
  Готовий обговорити деталі та ціну.
  Я завжди на зв'язку, звертайтесь!

  Портфоліо: Google Drive

  Якщо вас зацікавила моя пропозиція, пишіть. Буду радий з вами працювати!

 3. proposal concealed by freelancer
 4. 225    4  0
  1 day4000 UAH

  I can offer my services to the script. We will make your project by the algorithms of Hajime Isaiam. It will be bombing)
  I can’t illustrate :(
  Можу запропонувати свої послуги сценариста. Зробимо ваш проєкт по алгоритмах Хаджіме Ісаяма. Вийде бомбезно)
  Але ілюструвати не вмію :(

 5. 9605
   186  0

  3 days4000 UAH

  Good Morning Eugene.
  I offer my services for writing the script. Experience is. details in personal messages. to turn.
  Доброго дня, Євгенія.
  Пропоную свої послуги з написання сценарію. Досвід є. Деталі в особистих повідомленнях. Звертайтесь.

 6. 1874    24  0
  3 days4000 UAH

  Good morning, I’m a scriptwriter with experience (reality show on TV, YouTube programs, ads, movies, etc.). My portfolio is here on the website.
  He proposes himself as a scriptwriter. I don’t know how to paint, but since I do paintings for scratches for pictures, I can dissolve as a story can be placed in the pictures.
  Ready for cooperation
  Доброго дня, я сценарист з досвідом (реаліті- шоу на ТВ, ютьюб програми, реклами, фільми і тд). Моє портфоліо тут на сайті.
  Пропонує себе як сценариста. Малювати не вмію, але оскільки роблю замальовки для розкадровок для зйомок, то рощумію як сюжет може бути вкладений в картинки.
  Готова до співпраці

 7. proposal concealed by freelancer
 8. 509    5  0
  3 days4000 UAH

  Welcome to! It looks interesting, it would be nice to work with you.
  I love to do it quickly and quickly, I will do it all according to your wishes.
  Freelancehunt
  Вітаю! Виглядає цікаво, було б круто з вами попрацювати.
  Люблю робити стильно та швидко, виконаю все під ваші побажання.
  Freelancehunt

 9. 5388    99  3   1
  3 days4000 UAH

  Good day ! I am an illustrator who has great experience in creating comics. Please check out the work on the links Behance Behance Behance https://irynapetrenkoo.wixsite.com/illustratorsite , more work will be submitted in the messages.
  Добрий день! Я ілюстратор який має великий досвід у створенні коміксів. Прошу переглянути роботи за посиланнями Behance Behance Behance https://irynapetrenkoo.wixsite.com/illustratorsite , більше робіт надішлю в повідомленнях .Звертайтесь за якісним виконанням, по бюджету проінформую після обговорення деталей!

 10. 227    5  1
  1 day4000 UAH

  Good day ,
  Interested in cooperation) Experience in different genres and formats, interest in each project) Productivity and time guaranteed!
  Добрый день,
  заинтересована в сотрудничестве) Опыт в разных жанрах и форматах, интерес к каждому проекту) Продуктивность и сроки гарантирую!

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 412    1  0
  3 days4000 UAH

  Congratulations to Eugene.
  I have experience in illustration, sometimes in comics, I know how to work with references.
  I am pleased to discuss all the details with you.
  Portfolio: Freelancehunt
  Вітаю, Євген.
  Маю досвід в ілюстрації, часково в коміксах, вмію працювати з референсами.
  Радо обговорю усі деталі з вами.
  Портфоліо: Freelancehunt

 13. proposal concealed by freelancer
 14. 225  
  6 days4000 UAH

  Good day, I am interested in your order, I work in the procreate program
  Добрий день, зацікавило ваше замовлення, працюю в програмі procreate

 15. 1020    9  0
  5 days4000 UAH

  Good day !
  I am creating new characters, creating new characters.)
  I have a portfolio work, I look like a patriot comic.
  Freelancehunt
  Write to me and we will discuss the deadlines and all details
  Good day !
  Добрий день!
  Малюю персонажів, створюю щось нове))
  В портфоліо маю роботу, схожу на патріотичний комікс)
  Freelancehunt
  Напишіть мені і ми обговоримо терміни і всі деталі
  Гарного дня!

 16. 2041    75  0   2
  3 days4000 UAH

  Welcome to Eugene, interesting order, look at the work in the portfolio and write to ls.
  вітаю Евгенія, цікаве замовлення, дивіться роботи у портфоліо та пишіть в лс.

 17. 115  
  3 days4000 UAH

  Welcome, very interested in painting the comic, I understand in interesting currents, and color solutions
  My portfolio: Behance
  Вітаю, дуже зацікавлений в відмальовуванні комікса, розуміюся в цікавих ракурсах, та кольорових рішеннях
  Моє портфоліо: Behance

 18. 542    11  1
  2 days4000 UAH

  Good day !
  Just recently painted a patriotic comic example:
  Behance
  Here is an example of another comic:
  Behance
  I have a graphic tablet and good painting skills, the comics will go out quickly.
  There is a lot of free time and therefore the prospect of long-term cooperation is completely overwhelming.

  Thank you for your attention, I will be happy to work together!
  Доброго дня!
  Якраз недавно малювала патріотичний комікс приклад:
  Behance
  Ось приклад ще одного коміксу:
  Behance
  Маю графічний планшет та хороші навички малювання , комікс буде виходити швидко .
  Є багато вільного часу і а отже перспектива довготривалої співпраці повністю влаштовує.

  Дякую за увагу , буду дуже радо співпрацювати!

 19. 430    2  0
  1 day4000 UAH

  I draw comics on order. He worked with famous magazines and publications. I'll be happy to help with the examples of the work in the portfolio.
  Малюю комікси під замовлення. Співпрацювала з відомими журналами та виданнями. Звертайтесь, буду рада допомогти, приклади робіт у портфоліо.

 20. 333  
  7 days4000 UAH

  Hello, I was interested in your offer. He had experience drawing his comics on paper. I paint mainly on the tablet in photoshop, but there is experience in other programs. Write, I will be happy to collaborate.
  Здравствуйте, заинтересовало ваше предложение. Был опыт рисования своего комикса на бумаге. Рисую в основном на планшете в фотошопе, но есть опыт и в других программах. Пишите, буду рад сотрудничеству

 21. 1715    31  0   1
  2 days4000 UAH

  Ready to get to work.
  Some of my work can be viewed here- Behance Let’s discuss details.
  I start in different styles.
  I give you all the files I need.
  I will do it in the best.
  The work and work will be discussed before the start.
  Готовий взятись за роботу.
  Деякі мої роботи можна розглянути тут- Behance Пишіть обговоримо деталі.
  Првцюю в різних стилях.
  По поребі даю всі файи які потрібно
  Зроблю в найкоащоиу виді
  Правки та обсяг роботи обговорюю до початку

 22. 264  
  3 days4000 UAH

  Hand painting and graphic table.

  Freelancehunt
  by portfoliobox.io
  Behance
  Рисунок от руки и Графический планшет.

  Freelancehunt
  sergiira.portfoliobox.io
  Behance

 23. 510    2  0
  1 day4000 UAH

  Good day . My portfolio is Behance
  Interesting proposal. Turn to
  Доброго дня. Моє портфоліо Behance
  Цікава пропозиція. Звертайтесь

 24. proposal concealed by freelancer
 25. 257  
  5 days4000 UAH

  Good day
  I am interested in your project and I am pleased to take it on. I work with Adobe Illustrator and Adobe Photoshop. Examples of works can be viewed in the portfolio.
  Доброго дня
  Зацікавив Ваш проект, з радістю візьмусь за його виконання. Працюю в Adobe Illustrator та Adobe Photoshop. Приклади робіт можна переглянути в портфоліо

 26. 572    3  0
  9 days4000 UAH

  Good day ! It sounds light. I am a writer and copywriter.
  I work on 2D animation, advertising, promotions. I also write texts for social networks and websites.
  They also take the keys. In the team I work with an animators, illustrators and dictors.
  HTTPS://docs.google.com/document/d/17Fyuid2QWyQ08RIzoBaKsYyyvNI6fctvT1X4wZJsoL4/edit

  I will be happy to cooperate. Take care of yourself!
  Доброго дня! Мене звуть Світлана. Я сценаристка та копірайтерка.
  Я працюю над 2D анімацією, рекламою, промо. Також пишу тексти для соціальних мереж та сайтів.
  Також беру проєкти під ключ. В команді зі мною працюють анмітора, ілюстратор та диктори.
  https://docs.google.com/document/d/17Fyuid2QWyQ08RIzoBaKsYyyvNI6fctvT1X4wZJsoL4/edit

  Буду рада співпраці. Бережіть себе!

 27. 282  
  3 days4000 UAH

  I am pleased to help you with the illustration of your comic , contact in personal
  я з радістю допоможу вас з ілюстрацією вашего комікса , звертайтися у особисті

 28. 240  
  7 days4000 UAH

  I am a writer-screenwriter. I can write for you an interesting and attractive script for your comic. I have long wanted to work on something like that.
  Я писатель-сценарист. Могу написать для вас интересный и привлекающий сценарий для вашего комикса. Давно хотел поработать над чем нибудь таким)

 29. proposal concealed by freelancer
 30. 193  
  5 days5000 UAH

  You’re my goal of comic, theme, and I’m a script for you in the best way.
  Ви мені ціль комікса , тематику , а я вам сценарій в найкращому вигляді.

 31. 681    5  0
  123 days4000 UAH

  Welcome to)
  Ready to fulfill this order.
  Examples of profiles
  Freelancehunt
  I will be happy to work with you.)
  Здравствуйте)
  Готова выполнить данный заказ
  Примеры работ в профиле
  Freelancehunt
  Буду рада сотрудничеству с Вами))

 32. proposal concealed by freelancer
 33. 1950    106  3   3
  10 days4000 UAH

  Good day ! I will be happy to help with the illustration. My work: Behance Freelancehunt
  Доброго дня! Дуже рада буду допомогти із ілюстрацією. Мої роботи: Behance Freelancehunt

 34. 306  
  5 days4000 UAH

  I am a professional artist, portfolio in profile. I can paint quality and quickly illustrations to the comic.
  Я професійна художниця, портфоліо в профілі. Зможу якісно і швидко намалювати ілюстрації до коміксу)

 35. proposal concealed by freelancer
 36. 544    8  1
  1 day4000 UAH

  Hello to you
  I can write a script, but I am an illustrator. If there are illustrations, then together I can make an application for the playmarket, in the style of a visual novel.
  Здраствуйте,
  могу написать сценарий, но иллюстратор я такой себе. Если будут илюстрации то заодно могу и сделать приложение для плеймаркета, в стиле визуальной новеллы.

 37. 332  
  4 days4000 UAH

  Good morning I'm here on this platform for a few months so I want to soon start working here) I was very interested in your topic so I can be useful for you))
  My portfolio is here: Freelancehunt
  Доброго дня я тут на цій платформі декілька місяців тож хочу скоріш розпочати працювати тут) мене ваше тема дуже зацікавила тож я можу буди для вас корисним))
  моє портфоліо ось: Freelancehunt