Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Content Manager in TG Channel

Translated26 USD

 1. 252  
  1 day26 USD

  Good day ! I am interested in psychology. In my free time, I often read and listen to such content. I'm happy to join the team of the useful TG channel ;)
  Доброго дня! Мене цікавить психологія. У вільний час часто читаю та слухаю подібний контент. Рада буду долучитися до команди корисного ТГ каналу ;)

 2. 698    43  0
  1 day26 USD

  Good day ! Ready to implement the project. I have a lot of experience. A few examples of my work in the portfolio.
  Доброго дня! Готовий виконати проект. Маю чималий досвід. Декілька прикладів моїх робіт у портфоліо.

 3. 168  
  1 day26 USD

  Welcome to. I have experience with social networks. All information can be discussed in private messages. Thank you !
  Вітаю. Маю досвід з ведення соціальних мереж. Всю інформацію можемо обговорити в приватних повідомленнях. Дякую!

 4. 1932    149  0
  7 days26 USD

  Good day ! I will be happy to cooperate. I am a teacher, a teacher of child psychology and pedagogics. I have experience writing articles on this topic. I am interested in psychology, I write interesting and thorough texts. Any question I study perfectly before creating a text related to it. Ready to discuss details.
  Доброго дня! Буду рада співпраці. За фахом я педагог, викладач дитячої психології та педагогіки. Маю досвід написання статей за даною тематикою. Цікавлюся психологією, пишу цікаві та ґрунтовні тексти. Будь-яке питання вивчаю досконально перед тим, як створити текст, пов'язаний з ним. Готова обговорити деталі.

 5. 57  
  7 days26 USD

  Hello to you!
  I think I’m going to be helpful because I’m a psychologist and I have sufficient knowledge of psychology influence. Experience in writing posts and articles.
  I work with Figma, so the illustration creates without problems.
  If you are interested, I'll be happy to talk!
  Привіт!
  Думаю, буду корисна, оскільки я психолог і маю достатньо знань про психологію впливу. Є досвід написання постів та статей.
  Працюю з Figma, тому ілюстрації створю без проблем.
  Якщо цікавить - буду рада поспілкуватися!

 6. 283  
  7 days26 USD

  Good night ! I’m interested in your task and I’m ready to do it quality and carefully! I have the skills in working with telegram, I have passed the course of Bogdan Timoshuk "Winning on telegram channels from A to I", I know how to create channels and correctly lead them. I also love the topic of psychology, self-development, motivation, self-knowledge; I have a lot of ideas about creating content on your topic. I know how to search, analyze and unify information, make infographics under post and properly collect images/video; I have copywriter skills. I have examples of written posts on the topic of psychology, self-development Behance ( you can see here). I will make a test post under your channel and perform the tasks in your consistency. I will be happy to cooperate, I think we will be able to work long-term) I will wait for a feedback in the personal message! Good night !
  Добрий вечір! Мене зацікавило Ваше завдання і я готова виконати його якісно та старанно! Я маю навички в роботі з телеграмом, пройшла курс Богдана Тимощука «Заробіток на телеграм каналах від А до Я», вмію створювати канали та коректно їх вести. Також дуже люблю тему психології, саморозвитку, мотивації, пізнання себе; маю багато ідей щодо створення контенту на Вашу тематику. Вмію шукати, аналізувати та унікалізувати інформацію, робити інфографіку під пости та доречно добирати картинки/ відео; володію навичками копірайтера. Маю приклади написаних постів на тему психології, саморозвитку Behance ( можете подивитись тут). Зроблю тестові пости під Ваш канал та виконаю завдання в Вашій послідовності. Буду рада співпраці, думаю ми зможемо працювати на довгострок) Буду чекати на зворотній зв‘язок у особисті повідомлення! Доброї ночі!

 7. 822    13  1
  1 day26 USD

  I have worked as a copywriter for more than a year, and during this time I have written more than 200 texts on various topics in Ukrainian, English, German and Russian languages. I master English and German at B2 level.
  I use different styles of writing, I have the skills of a prop-engineer, SEO, LSI copywriting. I write texts in different formats: articles, posts, reviews, letters, news, advertising texts, landings, sales and information texts, comments, reviews, translations, recruitment and editorial.
  I use the following services: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google Docs, Excel, Canva, Copyscape, ChatGPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder.
  I make the meta tags: Title, Description. In general, I write laconic, understandable, structured, attractive and clear texts. I can quickly find information and print, and I also possess literary letters.
  Я работаю копирайтером уже более года, и за это время написала больше 200 текстов на различные темы на украинском, английском, немецком и русском языках. Владею английским и немецким на уровне B2.
  Использую разные стили написания, имею навыки работы промпт-инженера, SEO, LSI копирайтинга. Пишу тексты различных форматов: статьи, посты, обзоры, письма, новости, рекламные тексты, лендинги, продажные и информационные тексты, комментарии, отзывы, переводы, рерайтинг и редактуру.
  Использую следующие сервисы: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google Docs, Excel, Canva, Copyscape, ChatGPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder.
  Составляю мета-теги: Title, Description. В целом пишу лаконичные, понятные, структурированные, привлекательные и четкие тексты. Умею быстро находить информацию и печатать, а также владею грамотным письмом.

 8. 202    1  0
  1 day26 USD

  Good day ! I have 3 social networks looking for a job of 10,000 subscribers in total, I have experience and skills to launch, I have a psychology education and can help you lead a channel and create content
  Доброго дня! Веду 3 соцмережі по пошуку роботи 10 000 підписників сумарно, маю досвід та навики для запуску, маю освіту у галузі психології та можу Вам допомогти вести канал та стоворювати контент

 9. 839    35  0
  5 days26 USD

  Welcome to! I have a great experience in writing psychology. I can provide examples of works for the Zen Channel. Ready to discuss the conditions of work.
  Вітаю! Маю великий досвід написання текстів по психології. Можу надати приклади робіт для Дзен-каналу. Готов обговорити умови роботи.

 10. 1230    81  3   5
  7 days26 USD

  Welcome to. I am interested in your project!
  I have been fascinated by psychology since adolescence. I understand both psychology and medicine (especially psychiatry).
  A philosopher’s education. I have a word. In the free time I write a little prose and verses.

  I can send examples of work in OP.

  Write to me please.

  One text is estimated at approximately 200 UAH.
  Вітаю. Дуууже цікавить ваш проект!
  Психологією я захоплююсь з підліткового віку. Добре розуміюсь і на психології, і на медицині (особливо психіатрії).
  За освітою філолог. Володію словом. У вільний час пишу малу прозу і вірші.

  Можу надіслати приклади робіт в ОП.

  Напишіть мені, будь ласка.

  Один текст оцінюю приблизно в 200 грн.

 11. 1096    53  2   1
  3 days26 USD

  Good Morning ! Ready to take your project. I am not only interested in psychology, but I am also actively studying in the courses. It is accessible, easy. I know what I’m interested in it, its pain. It is signed on a number of channels, so it can be said that the competitors have already studied. To search for information, we use foreign sources. I write a test post. We are sure that our cooperation will be smooth.
  Доброго ранку! Готова взятися за Ваш проєкт. Психологією не тільки цікавлюся, А й активно вивчаю на курсах. Пишу доступно, легко. Знаю, що цікавить ЦА, її болі. Сама підписана на кільки каналів, тому, можна сказати, що конкурентів вже вивчила. Для пошуку інформації використовую зарубіжні джерела. Напишу тестовий пост. Звертайтесь, впевнена, що наша співпраця буде плідною.

 12. 501    7  0
  14 days26 USD

  Good night !
  Interested in your project. I love psychology and everything that has to do with it.
  I will be glad to help you.
  I look forward to the agreement of all details.
  Добрий вечір!
  Зацікавив ваш проєкт. Обожнюю психологію і все, що з цим пов'язано.
  Буду рада вам допомогти.
  Очікую на узгодження усіх деталей.

 13. 1 bid hidden
  2 more hidden bids
 • Valentina Vell
  29 October 2023, 18:35 |

  Якщо потрібен контент-менеджер, то чому не обрати категорію "Контент-менеджер"? Загадка.

 • Capuccino Capuccino
  29 October 2023, 18:54 |

  дякую за коментар. зробив уточнення

Current freelance projects in the category Article writing

Imagine 10 scripts for a stream of knowledge

new
31 USD

Imagine 10 scripts on the stream of the news needs a scripture of a hard entry that a person wanted to look further We are looking for a screenwriter with successful work experience in true (viral) videos for TickTok, Rils, etc. You need to create 10 scripts with hucks,…

Article writingScript writing ∙ 3 proposals

Write the article. It is a theme. in English. Without a. 1,100 words

new

Without the use of complex, long words, good English 1100 words (without taking into account the title names) uniqueness not less than 90% for copyleaks! No use of artificial intelligence for copyleaks. Don’t waste your time and your time. I know how to check. Indicate the sum…

CopywritingArticle writing ∙ 9 proposals

Writing prof text for the blog

new

I need to write texts in Ukrainian language for the esoteric blog on the submitted topics I give my vision and mechanics for which it should be working.

Article writingRewriting ∙ 27 proposals

Content Manager

new

Create content through ChatGPT (no copy). Hotels and Games. Create images through Canva. Experience in content manager from 3 years. Furthermore, the creation of metatags, filling sites. That is, we will make you the specialist we need. The main desire is to develop. Learn…

Article writingText editing and proofreading ∙ 17 proposals

Writing of Articles on Metal and Metal Services

new
26 USD

You need to write about 100 articles about the description of the product METALOPROCAT, 2000-2500 symbols without spaces * with keywords (no keywords, need help from you) *Unicity 100 percent, *spamness up to 50 percent, water up to 15 percent by (techst.ru)* by Glowred Unicity…

CopywritingArticle writing ∙ 30 proposals

Client
Capuccino Capuccino
Ukraine Kyiv  5  0
Project published
3 months 30 days ago
178 views