Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Copywriter for the tool store

Translated101 USD

 1. 1851    49  1
  1 day101 USD

  Good morning, this task meets my specialization and I can do it in a short time and the most efficiently possible.Ready for Long-Term Cooperation
  90 UAH for 1000 symbols without breakdowns
  I will be happy to discuss the conditions of cooperation with you.💯💯
  Доброго дня, дане завдання відповідає моїй спеціалізації і я можу виконати його в короткі терміни і максимально якісно. 

  💯Готова до довготривалої співпраці💯
  90 грн за 1 000 символів без пробілів 

  Буду рада обговорити з вами умови співпраці.

 2. 1586    76  0
  1 day101 USD

  The good day.Ready for cooperation.
  In 2022.✅It has completed the "Internet Marketing Foundations" from Google.My articles are in the top of Google.Great experience in your subject.The oriented price is 80 UAH for 1000 UAH with a unique value of 95% for text.ru and the number of keys issued by you not more than 3 pieces.by 1000 pcs.Turn to!Let’s discuss the conditions.
  Добридень. Готова до співпраці.✅
  У 2022 р. закінчила "Основи інтернет-маркетингу" від Google.
  Мої статті входять до Топ Гугл.
  Великий досвід роботи у вашій тематиці.
  Орієнтовна ціна – 80 грн за 1000 збп при унікальності від 95% за текст.ру та кількістю Вами виданих ключів не більше 3 шт. на 1000 збп.
  Звертайтесь! Обговоримо умови.

 3. 461    2  0
  3 days101 USD

  Congratulations to Mr. Vladislav!
  Interested in your project, I would like to work with you.
  I am copywriting since 2014. I write easily and clearly, even on difficult, at first glance, topics.
  You can find examples of work in my portfolio: Freelancehunt
  The price is 80-100 UAH for 1000 spb depending on the TZ.
  Write in person, let’s discuss the details of the collaboration.
  Вітаю, пані Владиславо!
  Зацікавив Ваш проєкт, хотілось би попрацювати з Вами.
  Займаюсь копірайтингом з 2014 року. Пишу легко та зрозуміло, навіть на складні, на перший погляд, теми.
  З прикладами робіт можете ознайомитись у моєму портфоліо: Freelancehunt
  Ціна 80-100 грн за 1000 спб залежно від ТЗ.
  Пишіть в особисті, обговоримо деталі співпраці.

 4. 1166    17  0
  1 day101 USD

  Good day !
  Ready to collaborate!
  Experience in similar projects.
  * Details in Personal
  Доброго дня!
  Готовий перейти до співпраці!
  Досвід в схожих проектах - є.
  *деталі в особистих*

 5. 675    13  0
  5 days101 USD

  Good day . I have close contact with tools, repairs and all of this in real life. She also wrote texts about repairs, where some terms were clearly used. I am ready to help you with writing good texts, star-oriented to the reader. Specifically on the topic of tools I haven’t written, but, as written above, I have close contact with them.
  Also with respect, Ksenia
  Доброго дня. Маю тісний контакт з інструментами, ремонтами та всім цим в реальному житті. Також писала тексти про ремонти, де звісно використовувалися деякі терміни. Я готова допомогати вам з написанням гарних текстів, зорієнтованих на читача. Конкретно на тематику інструментів я не писала, але, як написано вище, маю з ними тісний контакт.
  Також з повагою, Ксенія

 6. 2345    67  0
  1 day101 USD

  Good day ! We will be very pleased to accept your order. I have been working in copywriting for more than 10 years. I am familiar with this topic, I have repeatedly written such articles. I guarantee 100% unique, written and quality text in short term.
  Добридень! З величезним задоволенням візьмуся за Ваше замовлення. У сфері копірайтингу працюю вже понад 10 років. Знайомий з цією тематикою, неодноразово писав такі статті. Гарантую 100% унікальність, грамотний та якісний текст у короткі терміни.

 7. 2155    59  0
  5 days101 USD

  Welcome to Vladislav!
  In copywriting for over 10 years. I have copywriter diplomas and SMM specialists (you can see in my profile). I also listened to a thorough course on the SEA. So I think I have enough experience in the professional skills plan.
  I also have a technical education (radio engineer, KPI). He has repeatedly used electrical tools. The topic is well known to me.
  The cost of my work is from 100 to 150 UAH/1000 ZBP and depends on TZ.
  With respect, Sergey
  Вітаю, Владислава!
  В копірайтингу понад 10 років. Маю дипломи копірайтера та СММ - фахівця (можна побачити в моєму профілі). Також прослухав поглиблений курс по СЕО. Тому, гадаю, в плані професійних навичок маю достатній досвід.
  До того ж маю технічну освіту (радіоінженер, КПІ). Сам неодноразово користувався електроінструментами. Тема для мене добре знайома.
  Вартість моєї роботи складає від 100 - 150 грн/1000 збп та залежить від ТЗ.
  З повагою, Сергій.

 8. 440    5  0
  30 days455 USD

  I'm very interested in the project, I have experience in writing SEO articles, I'm quickly familiar with new information. The level of knowledge of English is C1, and the Ukrainian language is excellent. The price is usually 60 UAH. 1000 characters, but you can do it.
  Portfolio - Freelancehunt
  Дуже зацікавив проєкт, маю досвід у написанні SEO статей, швидко ознайомлююся з новою інформацією. Рівень знань англійської - С1, українською володію чудово. Зазвичай вказую ціну 60 грн. за 1000 символів, але можна й за домовленістю
  Портфоліо - Freelancehunt

 9. 1528    98  6   1
  2 days101 USD

  I will quickly and efficiently fulfill my task. High copywriting experience guarantees bright outcome. I write unique, creative and with attention to the details. The price of copywriting is 40 UAH for 1k SBB, translation is 35 UAH for 1k SBB.
  Швидко та якісно виконаю задачу. Високий досвід копірайтингу гарантує блискучий результат. Пишу унікально, креативно та з увагою до деталей. Ціна копірайтингу - 40 грн за 1к сбп, переклад - 35 грн за 1к сбп.

 10. 2102    111  0
  30 days531 USD

  Welcome to!
  I am interested in your project and I will be happy to work together.
  I guarantee uniqueity, informativity, structurability. I write the keywords harmoniously and follow TZ.
  I do work properly and timely.
  Portfolio Freelancehunt
  The price of 1000 symbols is 70 UAH. The price indicated with the calculation of 300 thousand symbols/month.
  Write, I am online.
  Вітаю!
  Зацікавив Ваш проект, буду рада співпраці.
  Гарантую унікальність, інформативність, структурованість. Гармонійно вписую ключові слова та дотримуюся ТЗ.
  Виконую роботу якісно та вчасно.
  Портфоліо Freelancehunt
  Вартість 1000 символів 70 грн. Вартість вказала з врахуванням 300 тис символів/місяць.
  Пишіть, я онлайн.

 11. 743    24  0
  1 day101 USD

  Good evening !
  My copywriter experience is 12 years. Plus, I am a musician, I have a music education, I am a vocal teacher. But now, in connection with the transfer (my hometown is now under occupation) is forced to concentrate on the making of texts. If you’re interested in it, you’ll be angry. I will answer any questions.
  70 UAH - 1000 Sbp.
  Freelancehunt
  Доброго вечора!
  Мій досвід копірайтера - 12 років. Плюс - я музикант, маю музичну освіту, викладач вокалу. Але тепер, у зв'язку з переїздом (моє рідне місто зараз під окупацією) вимушен сконцентруватися на виготовленні текстів. Якщо ще шось цікавить, пишить у приваті. Відповім на будь-які запитання.
  70 грн - 1000 сбп.
  Freelancehunt

 12. 870    21  1
  1 day101 USD

  You are ready to do your work quickly and efficiently. There is experience in this field. I will do all the work at your price. I will be happy to cooperate with you.
  Здравствуйте, готов сделать всю вашу работу качественно и быстро. Есть опыт работы в данной сфере. Всю работу сделаю за вашу цену. Буду рад сотрудничеству с вами.

 13. 579    13  0
  8 days101 USD

  Good day . Interested in your proposal, ready to fulfill your task. I have experience in writing articles for online shops and blogs. I freely speak Ukrainian, English and Russian languages, including working with English-speaking sources. Cost of writing: 65 UAH/1000 ZBP. More details are ready to be discussed in private messages. Ready for Long-Term Cooperation
  Доброго дня. Зацікавила ваша пропозиція, готовий виконати завдання. Маю досвід у написанні статей для інтернет-магазинів та блогів. Вільно володію українською, англійською та російською мовами, в тому числі працював із англомовними джерелами. Вартість написання: 65 грн/1000 ЗБП. Більше деталей готовий обговорити у приватних повідомленнях. Готовий до довготривалої співпраці

 14. 1002    19  1
  1 day101 USD

  I have worked as a copywriter for more than a year, and during this time I have written more than 200 texts on various topics in Ukrainian, English, German and Russian languages. I master English and German at B2 level.
  I use different styles of writing, I have the skills of a prop-engineer, SEO, LSI copywriting. I write texts in different formats: articles, posts, reviews, letters, news, advertising texts, landings, sales and information texts, comments, reviews, translations, recruitment and editorial.
  I use the following services: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google Docs, Excel, Canva, Copyscape, ChatGPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder, pr-cy.
  I make the meta tags: Title, Description. In general, I write laconic, understandable, structured, attractive and clear texts. I can quickly find information and print, and I also possess literary letters.
  Я работаю копирайтером уже более года, и за это время написала больше 200 текстов на различные темы на украинском, английском, немецком и русском языках. Владею английским и немецким на уровне B2.
  Использую разные стили написания, имею навыки работы промпт-инженера, SEO, LSI копирайтинга. Пишу тексты различных форматов: статьи, посты, обзоры, письма, новости, рекламные тексты, лендинги, продажные и информационные тексты, комментарии, отзывы, переводы, рерайтинг и редактуру.
  Использую следующие сервисы: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google Docs, Excel, Canva, Copyscape, ChatGPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder, pr-cy.
  Составляю мета-теги: Title, Description. В целом пишу лаконичные, понятные, структурированные, привлекательные и четкие тексты. Умею быстро находить информацию и печатать, а также владею грамотным письмом.

 15. 1975    57  0
  30 days531 USD

  Welcome to! I want to start work on your project today, now free to work. I am looking for constant cooperation. I have a journalist education under the editorial and editing program. A great knowledge of modern Ukrainian literary language, is experience in writing different materials.

  I'm very flexible and I can make any text - from the scientific about the joints of the horse to the description of the product. Even if I’ve never written on some topics, I’m ready to discuss, deep into the topic and issue quality text without spam and water. The price for the seo-copyright is 70 UAH/1000 ZBP.

  Here’s a link to my portfolio where you can make sure of your literacy, professionalism and sufficient experience: Freelancehunt

  The order is interesting, so I hope for fruitful cooperation)
  Вітаю! Хочу почати роботу над Вашим проєктом вже сьогодні, зараз вільна для роботи. Шукаю постійну співпрацю. Маю освіту журналіста за програмою видавнича справа та редагування. Чудове знання сучасної української літературної мови, є досвід у написанні різних матеріалів.

  Я дуже гнучка і можу зробити будь-який текст - від наукового про суглоби коня, до опису товару. Навіть якщо ніколи не писала на деякі тематики, - я готова розібратися, глибоко вникнути в тему та видати якісний текст без спаму та води. Ціна за сео-копірайт - 70 грн/1000 збп.

  Ось посилання на моє портфоліо, де Ви зможете переконатися в грамотності, професійності та в достатньому досвіді: Freelancehunt

  Замовлення цікаве, тож сподіваюсь на плідну співпрацю)

 16. 9 more hidden bids
  1 bid hidden

Current freelance projects in the category Copywriting

Host for TikTok

505 USD

We are looking for managers who will talk about legalization abroad, namely advertise 2 services, visa and residence permit. The videos should be interesting and informative, both for experts and for those seeking advice or advertising. The main goal is to generate leads.

CopywritingScript writing ∙ 1 proposal

It is necessary to translate the text into Estonian. Estonians accept the work

It is necessary to translate the text of creatives and advertisements into Estonian. The work is accepted by Estonians. Thank you! Brief at the link: https://docs.google.com/document/d/1MVH0CtVhKezC3yXRGFP03jBRmj2xNyDEW6X3xOTew9M/edit?usp=sharing

CopywritingText translation ∙ 9 proposals

Description of products for a fishing online store

Create descriptions for two products in two languages - Russian and Ukrainian. We are considering only candidates who are knowledgeable about fishing, please indicate this in your response to this project, you can also include a photo from a fishing trip :) If the texts are…

Copywriting ∙ 16 proposals

Write an article. IT topic. In English. Without AI/ML. 1300 words

Without using complex, long sentences, good English 1300 words (excluding headings) uniqueness not less than 90% according to copyleaks without using artificial intelligence (I check after making all edits, as the last stage). Do not waste your and my time if you are writing…

CopywritingArticle writing ∙ 7 proposals

Write a prompt for generating GPT-4 text that passes an AI detector

13 USD

Write a prompt for GPT-4 to generate text in Ukrainian or Russian languages that pass through an AI detector. https://copyleaks.com/ai-content-detector https://smodin.io/ai-content-detector The task is considered completed if 5 texts are not identified as written by AI. Price…

CopywritingArticle writing ∙ 5 proposals

Project published
1 month 24 days ago
287 views