Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Copywriter for several projects

Translated

 1. 229  
  2 days12 USD

  Hello! I am a copywriter with two years of experience. I write articles on various topics, except for law. Feel free to contact me, I will be happy to collaborate.
  Здравствуйте! Я копирайтер с опытом работы два года. Пишу статьи на разные темы, кроме адвокатуры. Обращайтесь, буду рада сотрудничеству.

 2. 805    21  0   1
  1 day12 USD

  Hello! I will gladly help with completing the assigned task. I am studying journalism, writing and editing texts. 1000 characters without spaces - 85 UAH
  I will complete the work quickly and qualitatively. Best wishes!
  Вітаю! З радістю допоможу з виконанням поставленного завдання. Навчаюсь на спеціальності журналістика, пишу та редагую тексти. 1000 збп - 85 грн
  Виконаю роботу в короткі терміни та якісно. З найкращими побажаннями!

 3. 302    1  0
  1 day12 USD

  I am a young but hardworking copywriter.
  50 UAH per 1000 characterswithoutspaces.
  I will be happy to cooperate with you.
  Я молодий проте старанний копірайтер.
  50 грн за 1000 знаківбезпробілів.
  Із радістю співпрацюватиму з вами.

 4. 403    1  0
  1 day12 USD

  Hello, Alex! I am a copywriter with 10 years of experience, working in various niches, creating high-quality unique texts promptly according to the task.

  Examples of works, resume - Google Drive

  Upon request, I can send personal screenshots of my other articles in the directions where the work will be carried out. Interested in long-term cooperation.
  Вітаю, Олексію! Я копірайтерка із 10-річним досвідом, працюю у різних нішах, оперативно створюю якісні унікальні тексти відповідно до ТЗ.

  Приклади робіт, резюме - Google Drive

  За запитом можу надіслати в особисті скріни інших своїх статей тих напрямків, у яких буде здійснюватись робота. Зацікавлена у довготривалій співпраці.

 5. 1426    27  1
  1 day12 USD

  I have been working as a copywriter for over a year, during this time I have written more than 200 texts on various topics in Ukrainian, English, German, and Russian languages. I have a B2 level in English and German.
  I use different writing styles, have skills in prompt engineering, SEO, LSI copywriting. I write texts in various formats: articles, posts, reviews, letters, news, advertising, landing pages, sales, informational texts, comments, reviews, translations, rewriting, editing.
  I use the following services: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder, pr-cy.
  I create meta tags: Title, Description. In general, I write concise, understandable, structured, attractive, clear texts. I can quickly find information and type, and I also have good writing skills.
  Я понад рік працюю копірайтером, за цей час написала більше ніж 200 текстів на різні тематики на українській, англійській, німецькій, російській мовах. Англійською та німецькою володію на рівні B2.
  Використовую різні стилі письма, маю навички промпт-інженера, SEO, LSI копірайтинга. Пишу тексти різних форматів: статті, пости, огляди, листи, новини, реклама, лендинги, продаючі, інформаційні тексти, коментарі, відгуки, переклади, рерайтинг, редактура.
  Використовую наступні сервіси: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder, pr-cy.
  Складаю мета-теги: Title, Description. Загалом пишу лаконічні, зрозумілі, структуровані, привабливі, чіткі тексти. Вмію швидко знаходити інформацію та друкувати, а також володію грамотною письмовою мовою.

 6. 337  
  2 days14 USD

  Welcome to the world of words, where each expression has the power to transform ideas into actions, attract attention, and persuade.

  I am a creative copywriter, ready to help you achieve your goals. Whether you need advertising texts, blog articles, content for social media, or anything else, I will create content that sets you apart in the market and attracts your target audience.

  60 UAH - 1000 characters with spaces
  Ласкаво просимо у світ слів, де кожен вираз має силу перетворити ідеї на дії, привернути увагу та переконати.

  Я творчий копірайтер, готова допомогти вам досягти ваших цілей. Незалежно від того, чи потрібні вам рекламні тексти, статті для блогу, контент для соціальних мереж або ще щось, я розроблю контент, який виділяє вас на ринку і залучає вашу цільову аудиторію.

  60 грн - 1000 збп

 7. 231  
  1 day12 USD

  Hello, Alexey! I have 12 years of experience in copywriting. I work with various topics. Currently looking for a permanent job. I suggest discussing the topics and terms of cooperation. Rate - 40 UAH/1000 characters.
  Вітаю, Олексію! Досвід у копірайтингу - 12 років. Працюю з різними темами. Зараз у пошуку постійної роботи. Пропоную обговорити тематику та умови співпраці.
  Ставка - 40 грн/1000 сбп.

 8. 1868    198  0
  1 day12 USD

  Hello!
  I work responsibly and quickly)
  Many years of experience as a copywriter and journalist.
  Price - 80 UAH/1000 characters without spaces.
  Interested in project details.
  Вітаю!
  Працюю відповідально і швидко)
  Багаторічний досвід копірайтера і журналіста.
  Ціна - 80 грн./1000 збп.
  Цікавлять деталі проекту.

 9. 650    15  0
  1 day12 USD

  Good day, Alexey. I am interested in your project. Write to me, let's discuss the details.
  Experience in writing texts is huge.
  Добрий день, Олексію. Зацікавив ваш проєкт. Напишіть мені, обговоримо деталі.
  Досвід в написанні текстів величезний.

 10. 516    3  0
  1 day12 USD

  Good day! Ready to fulfill your order. I am just starting on Freelancehunt, but I have sufficient experience in the field of copywriting. I work quickly and efficiently.
  1k zn = 50 UAH
  I set minimal terms and cost, as we can discuss based on the specific volume of articles.
  Доброго дня! Готова виконати Ваше замовлення. На Freelancehunt тільки починаю, проте маю достатній досвід у сфері копірайту. Працюю швидко і якісно.
  1к збп = 50 грн
  Терміни і вартість ставлю мінімальні, так як точно зможемо обговорити спираючись на конкретний обсяг статей.

 11. 2372    78  0
  1 day12 USD

  Hello! I want to start working on your project today, I am available to work right now. I have a degree in journalism with a focus on publishing and editing. Excellent knowledge of modern Ukrainian literary language, experience in writing various materials.

  I can write up to 30k characters per day, fresh articles are also available. I am very flexible and can work on any type of text - from scientific articles about horse joints to product descriptions. Even if I have never written on certain topics before, I am ready to research deeply, delve into the subject, and deliver quality text without spam, fluff, plagiarism, or AI. The price for SEO copywriting is 80 UAH/1000 characters.

  Here is a link to my portfolio where you can see my proficiency, professionalism, and sufficient experience: Freelancehunt

  The project seems interesting, so I hope for a fruitful cooperation :)
  Вітаю! Хочу почати роботу над Вашим проєктом вже сьогодні, зараз вільна для роботи. Маю освіту журналіста за програмою видавнича справа та редагування. Чудове знання сучасної української літературної мови, є досвід у написанні різних матеріалів.

  На день можу писати до 30к сбп, свіжі статті теж є. Я дуже гнучка і можу зробити будь-який текст - від наукового про суглоби коня, до опису товару. Навіть якщо ніколи не писала на деякі тематики, - я готова розібратися, глибоко вникнути в тему та видати якісний текст без спаму, води, плагіату та АІ. Ціна за сео-копірайт - 80 грн/1000 збп.

  Ось посилання на моє портфоліо, де Ви зможете переконатися в грамотності, професійності та в достатньому досвіді: Freelancehunt

  Замовлення цікаве, тож сподіваюсь на плідну співпрацю)

 12. 367  
  1 day12 USD

  Hello!
  I will do everything quickly and qualitatively, the text will be attractive
  Ready to discuss everything in PM
  Вітаю!
  Зроблю все швидко та якісно, текст буде привабливий
  Готовий обговорити все в ЛС

 13. 3497    176  0
  20 days36 USD

  Hello. My areas of expertise: primary and secondary real estate, land market, Prozorro electronic auctions, car insurance, tourism.
  Вітаю. Мої напрямки: нерухомість первинна та вторинна, земельний ринок, електронні аукціони Прозорро, автострахування, туризм.

 14. 333    8  0
  1 day12 USD

  Hello, Alexander.

  I am a copywriter with experience and a higher education in editing. I am ready to quickly and qualitatively perform tasks, taking into account all wishes and edits. I can write on various topics.

  I will gladly complete your task, feel free to contact me.
  Вітаю, Олександре.

  Я копірайтер з досвідом та вищою освітою редактора. Готова швидко та якісно виконувати завдання, враховувати усі побажання та правки. Можу писати на різні теми.

  Залюбки виконаю Ваше завдання, звертайтесь.

 15. 814    63  0
  1 day12 USD

  Dear Alex,

  I read your proposal to work on several projects with great interest. I was immediately intrigued by the opportunity to collaborate with you and apply my skills and experience to create quality texts that will help you achieve your goals.

  I have 10 years of experience in copywriting and during this time, I have successfully completed numerous projects in various fields such as:

  marketing, psychology, technology, crypto, finance, etc.
  I possess a wide range of skills that allow me to:

  Create texts that resonate with your target audience and your marketing goals.
  Write clearly, concisely, and engagingly.
  Optimize texts for search engines (SEO).
  Generate various types of content, such as articles, web pages, advertising copy, email texts, etc.
  Work quickly and efficiently.
  I always strive for my texts to be not only informative but also engaging and persuasive.

  I also have experience working on multiple projects simultaneously and can effectively manage my time.

  I am very interested in your projects and I am confident that I can make a significant contribution to their successful implementation.

  Here are some recent cases that may interest you:

  https://docs.google.com/document/d/1faJglNvziNK5HEgdxW2Q8rGfbT6uHITSnAbWxYRY0ak/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1kdw4NTRgn6Fy498AhgsOCidD0T4EYW5TVyH6A2g0rY0/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1sPSWm0lAbl8T5P2FTny7UChr4wanvwzeCcoOuId1AsY/edit?usp=sharing
  I would be happy to discuss your projects in more detail.

  Looking forward to your response!

  P.S. I can also provide you with recommendations from my previous clients. I am confident that I am the copywriter you are looking for.

  I can help you achieve your goals with my skills, experience, and dedication to my work.

  Contact me now, and we will start working on your projects right away!
  Шановний Олексію,

  З великим інтересом я прочитав Вашу пропозицію про роботу над декількома проектами. Мене одразу зацікавила можливість співпрацювати з Вами та застосувати свої навички та досвід для створення якісних текстів, які допоможуть Вам досягти Ваших цілей.

  Я маю 10 років досвіду роботи в копірайтингу і за цей час успішно виконав безліч проектів у різних галузях, таких як:

  маркетинг, психологія, техніка, крипта, фінанси та ін.
  Я володію широким спектром навичок, що дозволяють мені:

  Створювати тексти, які відповідають Вашій цільовій аудиторії та Вашим маркетинговим цілям.
  Писати чітко, лаконічно та цікаво.
  Оптимізувати тексти для пошукових систем (SEO).
  Генератувати різні типи контенту, такі як статті, веб-сторінки, рекламні тексти, тексти для email-розсилок, тощо.
  Працювати швидко та якісно.
  Я завжди прагну до того, щоб мої тексти були не лише інформативними, але й захопливими та переконливими.

  Я також маю досвід роботи з декількома проектами одночасно і можу ефективно розподіляти свій час.

  Мене дуже цікавлять Ваші проекти і я впевнений, що зможу зробити значний внесок у їх успішне втілення.

  Ось декілька свіжих кейсів, які можуть Вас зацікавити:

  https://docs.google.com/document/d/1faJglNvziNK5HEgdxW2Q8rGfbT6uHITSnAbWxYRY0ak/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1kdw4NTRgn6Fy498AhgsOCidD0T4EYW5TVyH6A2g0rY0/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1sPSWm0lAbl8T5P2FTny7UChr4wanvwzeCcoOuId1AsY/edit?usp=sharing
  Я буду радий обговорити з Вами Ваші проекти більш детально.

  З нетерпінням чекаю Вашої відповіді!


  P.S. Я також можу надати Вам рекомендації від моїх попередніх клієнтів.
  Впевнений, що я - саме той копірайтер, якого Ви шукаєте.

  Я можу допомогти Вам досягти Ваших цілей завдяки своїм навичкам, досвіду та відданості своїй справі.

  Зверніться до мене вже зараз, і ми розпочнемо роботу над Вашими проектами!

 16. 1006    15  0
  1 day12 USD

  Good day.
  I offer my services for creating quality and interesting content.
  SEO copywriter experience for over 17 years.
  Добрий день.
  Пропоную свої послуги для створення якісного та цікавого контенту.
  Досвід роботи СЕО-копірайтером більше 17 років.

 17. 240  
  2 days12 USD

  Hello.
  I have been working as a copywriter for over a year.
  I have experience in various topics.
  Such as promotion, casino, and much more.
  I guarantee perfect quality of work.
  I check for uniqueness above 90%, water not more than 20%, spam not more than 40%, correct spelling and everything like that I perform according to the terms of reference or just at a high level.
  I will be glad to get acquainted with this task more closely!
  Здравствуйте.
  Работаю копирайтером более года.
  Есть опыт в разных тематиках.
  Таких как продвижение,казино и многое другое.
  Гарантирую идеальное качество работы.
  Проверяю на текст ру. Уникальность свыше 90%, вода не более 20%, заспамленость не более 40%, правильное написание и все в этом роде исполняю согласно тз или же просто на высоком уровне.
  Буду рад ознакомиться поближе с данным заданием!

 18. 891    44  2
  1 day12 USD

  Good day, I am ready to offer my candidacy for this task. Interested in cooperation. Ready to perform a test task or send examples of texts via personal messages. Price for 1000 characters including spaces - 70 UAH. Will complete quickly and qualitatively. Feel free to contact me.
  Доброго дня, готова запропонувати свою кандидатуру для цього завдання.
  Зацікавлена у співпраці.)
  Готова виконати тестове завдання або надіслати приклади текстів до особистих повідомень.
  Ціна за 1000 сбп - 70 грн.
  Виконаю швидко та якісно. Звертайтеся.

 19. 158  
  1 day24 USD

  Good morning
  I write from 30 UAH per kilo. Examples of work in the portfolio. I will be glad to cooperate.
  Доброго ранку
  Пишу від 30 грн за кіло. Приклади робіт в портфоліо. Буду рада співпраці.

 20. 388    14  0
  1 day12 USD

  Hello! I am interested in your proposal. Looking forward to a new collaboration. I have completed many projects successfully. I write correctly, legibly, and promptly.
  Вітаю! Зацікавила ваша пропозиція. Зрадію новій співпраці. Маю чимало успішно завершених проєктів. Пишу грамотно, читабельно, оперативно.

 21. 3174    128  0   1
  1 day12 USD

  Good day. I have been working as a copywriter for 4 years. Lately, I have been writing a lot for the Vencon website:
  https://docs.google.com/document/d/1AgDg0QW0KhsR8sajwfRGkriFejwHTat6PcO2DM81C5Y/edit?usp=drive_link
  https://docs.google.com/document/d/1bGwOSlMylhK-daLgcm2zmZOs2PFhPPd-SdEHDcHuSSg/edit?usp=drive_link
  https://docs.google.com/document/d/172C2rM5t8rZmhZjU49DRCgU1hEOC8gPE7apuzWgE9Mk/edit?usp=drive_link
  I have worked with various topics - from cars to cosmetics. Examples can be viewed in my profile. I meet deadlines, currently available for work and can write about 20K characters per day. Price - 80 UAH/1000 characters. Feel free to contact me, I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Працюю копірайтером 4 роки. Останнім часом багато писала для сайту Vencon:
  https://docs.google.com/document/d/1AgDg0QW0KhsR8sajwfRGkriFejwHTat6PcO2DM81C5Y/edit?usp=drive_link
  https://docs.google.com/document/d/1bGwOSlMylhK-daLgcm2zmZOs2PFhPPd-SdEHDcHuSSg/edit?usp=drive_link
  https://docs.google.com/document/d/172C2rM5t8rZmhZjU49DRCgU1hEOC8gPE7apuzWgE9Mk/edit?usp=drive_link
  Працювала з різними тематиками - від авто до косметики. Приклади можна переглянути в моєму профілі. Термінів дотримуюсь, зараз вільна для роботи і можу писати близько 20К сбп на день. Вартість - 80 грн/1000 сбп. Звертайтесь, буду рада співпраці.

 22. Mikita Ostrovsky Flashorder
  21961    519  2   3
  2 days12 USD

  Good day, we offer the services of the translation bureau "Flashorder". Translators (native speakers) with experience in translating into over 50 language pairs. Proofreading, editing. Copywriting, rewriting, and writing. Extensive portfolio of works. Writing texts on any topic. Ready to listen to your conditions. Always willing to compromise. More advantageous than individual translators, freelancers. We have some of the best and reasonable prices on the market. With respect, Services of a professional translation bureau.
  Доброго дня, пропонуємо послуги бюро перекладів "Flashorder".
  Перекладачі (носії) з досвідом перекладу на понад 50 мовних пар. Вичитування, редактура. Копірайтинг, рерайтинг і написання.
  Велике портфоліо робіт. Написання текстів на будь-які тематики.
  Готові вислухати ваші умови. Завжди йдемо на поступки.
  Вигідніше, ніж окремі перекладачі, фрілансери. У нас одні з найкращих і адекватних цін на ринку.
  З повагою,
  Послуги професійного бюро перекладів.

 23. 246  
  1 day12 USD

  Hello. I am interested in your vacancy.
  I provide a resume
  https://sweetcv.com/isu2taig7947b
  Google Drive

  Some texts from freelance times. I have experience working in an IT company.
  It would be interesting to communicate more detailed.

  Thank you for your attention.
  Вітаю. зацікавила ваша вакансія.
  надаю сівішку
  https://sweetcv.com/isu2taig7947b
  Google Drive

  трохи текстів за часів фріланса. є досвід роботи в ІТ компанії.
  цікаво поспілкуватись більш детально.

  дякую за увагу.

 24. 506    10  0
  1 day24 USD

  Great project! You could only improve it if you specified the topics for which texts need to be written. But regardless, I will try to make a bid. 100 UAH for 1 thousand characters, I can provide 10 thousand texts daily promptly, if urgent, a little more is possible.
  чудовий проект! Покращити його ви могли б тільки, якщо б зазначили тематики, для яких треба писати тексти. Але незалежно від цього спробую зробити ставку. 100 грн за 1 тис знаків, щоденно та оперативно можу давати 10 тис тексту, якщо горить, можна трошки більше

 25. 528    8  0
  2 days12 USD

  Good day. What topics do you prefer? What kind of texts do you need (SEO, longreads, for link exchanges?). I have many fresh case studies on various topics, I can send works via private messages. Some are also in the portfolio. Price: from 80 UAH/1000 characters with spaces.
  Добрий день. Які тематики у вас переважають? Які тексти потрібні (SEO, лонгриди, для бірж посилань?). Маю багато свіжих кейсів на різні теми, можу надіслати роботи у приватні повідомлення. Дещо є й у портфоліо. Ціна: від 80 грн/1000 збп

 26. 1663    36  0
  1 day12 USD

  Good day,
  Here miraculously gathered exclusively copywriters who have been working for 10 years, so I will be original and just say that the experience is significant)
  Ready to discuss possible topics - I will take on not just any, but only those where I will definitely provide a high level of material
  I deliver texts on time and without delays
  Price discussion - after familiarizing with the brief
  Feel free to contact me, I will be happy to cooperate
  Доброго дня
  Тут дивовижним чином зібралися виключно копірайтери, що працюють 10 років, тому я буду оригінальним і просто скажу, що досвід чималий)
  Готовий обговорювати можливі теми - візьмуся не за будь-які, а лише за ті, де точно видам високий рівень матеріалу
  Тексти здаю вчасно і без затримок
  Обговорення ціни - після ознайомлення з ТЗ
  Звертайтеся, буду радий співпрацювати

 27. 2691    85  0
  1 day12 USD

  Hello! I will gladly take on your order. I have been working in the field of copywriting for over 10 years. Familiar with this topic, I have written such articles many times. I guarantee 100% uniqueness, well-written, and high-quality text within short deadlines.
  Добридень! З величезним задоволенням візьмуся за Ваше замовлення. У сфері копірайтингу працюю вже понад 10 років. Знайомий з цією тематикою, неодноразово писав такі статті. Гарантую 100% унікальність, грамотний та якісний текст у короткі терміни.

 28. 248  
  1 day12 USD

  Good day. Ready to cooperate.
  Work experience in copywriting - over 10 years.
  Price 50 UAH/1000 characters
  Доброго дня. Готова до співпраці.
  Досвід роботи в сфері копірайтингу - більше 10 років.
  Ціна 50 грн/1000 сбп

 29. 340    34  0
  1 day12 USD

  Hello! Ready to cooperate on long-term projects. Price from 50 UAH per 1000 characters. I value my time and respect the time of others, so everything is always fine with deadlines) Contact me!
  Вітаю! Готова співпрацювати у довготривалих проєктах. Вартість від 50 грн за 1000 сбп. Ціную свій час і поважаю час інших, тому з дедлайнами завжди все гаразд) Звертайтесь!

 30. 684    29  0
  1 day12 USD

  Good day.
  I promptly complete tasks: an article of 10,000 characters within a day or 3-4 of smaller volume.
  I have been engaged in copywriting for 10 years. In the archive, there are hundreds of texts on various topics. I will provide examples of work if you are interested in my candidacy.
  The price is low: from 50 UAH/1000 characters.
  Доброго дня.
  Оперативно виконую завдання: стаття на 10 000 символів протягом доби або 3-4 меншого об'єму.
  Займаюсь копірайтингом 10 років. В архіві сотні текстів різної тематики. Надам приклади робіт, якщо зацікавитесь моєю кандидатурою.
  Ціна невисока: від 50 грн/1000 символів.

 31. 1684    161  0   3
  2 days12 USD

  Good day.
  Over 10 years of experience.
  I write quality SEO texts, useful and understandable for readers.
  I guarantee expertise, uniqueness, and informativeness.
  60 UAH - 1000 characters without spaces.
  P.S. VERY MUCH IN NEED OF WORK
  Доброго дня.
  Досвід понад 10 років.
  Пишу якісні СЕО тексти, корисні та зрозумілі для читачів.
  Гарантую експертність, унікальність, та інформативність.
  60 грн - 1000 збп.
  P.S. ДУЖЕ ПОТРІБНА РОБОТА

 32. 367    10  0
  10 days24 USD

  Hello! I have over 10 years of experience in copywriting. I have worked with various niches: both white and gray. I write in English, German, Ukrainian, and can also write in Russian if needed. I fulfill orders on time and taking into account all requirements. Feel free to contact me via direct messages, let's discuss your projects!
  Вітаю! Маю досвід в копірайтингу більше 10 років. Працювала з різними нішами: як білими, так і сірими. Пишу англійською, німецькою, українською, можу й російською, якщо треба. Замовлення виконую своєчасно та з урахуванням всіх вимог. Звертайтеся в особисті повідомлення, обговоримо ваші проекти!

 33. 228    0  1
  1 day12 USD

  Good day.
  Completely free to work.
  Specify in which direction to write, to provide cases as an example, tourist direction :) https://docs.google.com/document/d/1bmUR7B_RyBplHNzgnmUBn9ROZFM8ityz/edit?usp=drivesdk&ouid=103604213559007583757&rtpof=true&sd=true
  By education, a lawyer, a copywriter for more than 5 years.
  I write optimized texts in Russian and Ukrainian.
  I have experience working with product descriptions and much more.
  Write - we will agree.
  Доброго дня.
  Повністю вільна для роботи.
  Уточніть в якому напрямку писати, щоб надати кейси як приклад, туристичний напрямок :) https://docs.google.com/document/d/1bmUR7B_RyBplHNzgnmUBn9ROZFM8ityz/edit?usp=drivesdk&ouid=103604213559007583757&rtpof=true&sd=true
  За освітою юрист, копірайтер більше 5 років.
  Пишу оптимізовані тексти російською та українською.
  Є досвід роботи з описами товарів та ще багато з чим.
  Пишіть - домовимось.

 34. 1253    35  0
  1 day12 USD

  Good day, I have experience in writing various texts and articles. I work as a copywriter. Ready to qualitatively perform your task.
  Добрий день, маю досвід написання різних текстів та статей. Працюю копірайтером. Готова якісно виконати Ваше завдання

 35. 360    14  0
  1 day12 USD

  Good day! Interested in your offer. I write quality texts quickly, currently available for work. I write only in Ukrainian, can provide translation into English. The price is reasonable, we can agree. Looking forward to cooperation.
  Доброго дня! Цікавить ваша пропозиція. Швидко пишу якісні тексти, зараз вільна для роботи. Пишу тільки українською, можу зробити переклад на англійську. Ціна адекватна, домовимось. Буду рада співпраці

 36. 1212    29  0
  1 day12 USD

  Good day.
  Open to cooperation. Over 8 years of experience, wrote on various topics.

  I will create quality, structured, and unique texts.
  I guarantee efficiency (up to 15k characters with spaces per day), clear execution of the terms of reference, and deadlines.
  From recent cases - in the last three months, I received more than 20 positive reviews from customers. I will provide examples.
  Payment from 75 UAH per 1k characters with spaces, depending on the complexity of the tasks.
  I invite you to discuss in PM.
  Добрий день.
  Відкрита до співпраці. Досвід понад 8 років, писала на різні теми.

  Зроблю якісні, структуровані та унікальні тексти.
  Гарантую оперативність (до 15к збп в день), чітке виконання ТЗ та термінів.
  Зі свіжих кейсів - за останні три місяці отримала більше 20 позитивних відгуків замовників) Приклади скину.
  Оплата від 75 грн за 1 к збп, залежно від складності завдань.
  Запрошую до обговорення у пп.

 37. 1070    56  2   1
  2 days12 USD

  Good day! I work qualitatively, quickly, adhere to the terms of reference. Rate 70 UAH per 1k characters without spaces. For regular large volumes, we will agree. Fresh reviews in the profile. I will do a test. Contact me!
  Добрий день! Працюю якісно, швидко, дотримуюсь ТЗ. Ставка 70 грн за 1к збп. При регулярних великих об'ємах, домовимось. Свіжі відгуки в профілі. Зроблю тестове. Звертайтесь!

 38. 1560    34  0
  1 day12 USD

  🔻Good day🔻

  🔻Interested in long-term cooperation
  🔻Have extensive experience in writing content for blogs and social media + SEO usage

  🔻Examples of work in portfolio - Freelancehunt
  🔻Доброго дня🔻

  🔻Зацікавлена в довгостроковій співпраці
  🔻Маю великий досвід написання контенту для блогів та соцмереж + використання ШІ

  🔻Приклади робіт в портфоліо - Freelancehunt

 39. 502    25  0   1
  1 day12 USD

  Hello Alexey,
  It would be interesting to work with you.
  9 years of experience. Screenwriter/philologist. Specialization: SEO|Scripts|Copywriting/rewriting|Commercial/Selling texts.
  Languages: Ukrainian/Russian/Czech/English/German
  I work with WordPress. I have many interesting ideas available.
  I will send examples of articles in a personal message.
  Вітаю Олексій
  Цікаво було б з Вами попрацювати
  Досвід роботи 9 років. Сценарист/філолог. Спеціалізація: SEO|Сценарії|Копірайт/рерайт|Комерційні/Продаючі тексти.
  Мови:Українська/Російська/Чеська/Англійська/Німецька
  Працюю з WorldPress.В наявності багато цікавих ідей.
  Приклади статей надішлю в особистому повідомленні.

 40. 636    7  0
  1 day12 USD

  Hello! My name is Sophia, and I am an experienced copywriter and editor with over two years of work experience. My skills include not only creating unique content for websites and blogs, but also editing and proofreading texts according to client requirements. Work experience includes:
  Creating unique content: Developing texts for various websites and blogs, focusing on quality and specified structure, rewriting.
  I can guarantee a high level of uniqueness and relevance. There are examples of some works in the portfolio, if you are interested in a specific topic, I can send more projects in personal messages Freelancehunt
  Привіт! Мене звати Cофія, і я є досвідченим копірайтером та редактором з більш ніж дворічним досвідом роботи. Мої здібності охоплюють не лише створення унікального контенту для веб-сайтів і блогів, а й редагування та корекцію текстів з врахуванням вимог клієнта.Досвід роботи включає в себе:
  Створення унікального контенту: Розробка текстів для різноманітних веб-сайтів та блогів, з фокусом на якість та вказану структуру, рерайтинг.
  Можу гарантувати високий рівень унікальності і актуальності. В портфоліо є приклади деяких робіт, якщо цікавить певна тематика, можу скинути в особисті повідомлення ще проекти Freelancehunt

 41. 6382    299  0   3
  1 day12 USD

  Hello!
  I am a copywriter with experience
  Worked with different niches
  Will be glad to cooperate with you
  Contact me
  Вітаю!
  Я копірайтер з досвідом
  Працювала з різними нішами
  Буду рада співпраці з вами
  Звертайтеся

 42. 9736    584  0   1
  2 days12 USD

  Hello! I have been working as a copywriter for 7 years, writing texts on the specified topic. I do not outsource to anyone, I write myself, with vast experience. Price - 50 UAH per 1k characters. I will do it quickly, I will start your project right away. Contact me!
  Вітаю! Працюю копірайтером уже 7 років, пишу тексти на вказану тему. Нікому не передаю, пишу сам, колосальний досвід. Ціна – 50 гр за 1к символів. Зроблю швидко, відразу ж займусь вашим проектом. Звертайтесь!

 43. 16 more hidden bids
  2 more hidden bids
 • Natalya Chub
  10 June, 21:56 |

  Добрий вечір! Можна узнати тематику?

 • Yelena Golovataya
  11 June, 10:21 |

  Есть контент-планы и ТЗ? Какая тематика и бюджет, сроки?

Current freelance projects in the category Article writing

Content for Telegram

145 USD

Write posts for the Telegram channel for a month. 4 posts per day. Posts should be prepared for publication in order and have an image. The channel's theme is pregnancy and everything related to it. We need a girl who is well versed in this topic. Possible further cooperation as…

CopywritingArticle writing ∙ 3 proposals

Write articles about the website for placement on advertising services.

24 USD

What is required: Write advertising articles about the music service for placement and promotion of the project. Articles can be in the form of: Review of the site as a whole Review of the content on the site Review of the categories and sections of the site Review of the…

CopywritingArticle writing ∙ 15 proposals

SEO article for i-gaming: review The Thimbles

Need to prepare an SEO article for i-gaming with a review of the game, in Ukrainian. Volume: 400-500 words. Detailed specification - in the attachment. Deadline - 23.07.

CopywritingArticle writing ∙ 13 proposals

SEO article for i-gaming: review The Dog House

Need to prepare an SEO article for i-gaming with a game review, in Ukrainian. Volume: 450-550 words. Detailed specification - in the attachment. Deadline - 24.07.

CopywritingArticle writing ∙ 14 proposals

SEO article for i-gaming: Hot Fiesta review

Need to prepare an SEO article for i-gaming with a game review, in Ukrainian. Volume: 500 words. Detailed specification - in the attachment. Deadline - 24.07.

CopywritingArticle writing ∙ 13 proposals

Client
Project published
1 month 8 days ago
366 views