Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Linear drawing (.ai)

Translated

 1. 601
   1  0

  2 days25 USD

  Good day, Daria! My task is to create a flawless linear drawing using Adobe Illustrator. I have many years of experience working with this program, I can create neat lines and have artistic taste. I am ready to complete your task quickly and qualitatively. I will send examples of work during the discussion.
  Доброго дня, Дарья! Моє завдання - створення бездоганного лінійного малюнка з використанням Adobe Illustrator. Маю багаторічний досвід у роботі з цією програмою, вмію створювати аккуратні лінії та маю художній смак. Готова виконати вашу задачу швидко та якісно. Надішлю приклади робіт під час обговорення.

 2. 2389
   21  0

  1 day25 USD

  Hello, I have experience in line art, examples from the portfolio:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/liniyni-portreti-po-foto/1770933.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/konturni-malyunki-riznih-vidiv-rib/1772070.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/rozmalovka-kviti/1830806.html
  I have been working in Illustrator for 6 years, drawing on a graphics tablet)
  Вітаю, маю досвід у лайн арті, приклади з портфоліо:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/liniyni-portreti-po-foto/1770933.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/konturni-malyunki-riznih-vidiv-rib/1772070.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/rozmalovka-kviti/1830806.html
  Працюю в ілюстраторі 6 років, малюю на графічному планшеті)

 3. 1391
   107  2

  5 days25 USD

  I am interested in your project!
  I draw on a graphics tablet!
  Freelancehunt
  Зацікавив ваш проект!
  Малюю на графічному планшеті!
  Freelancehunt

 4. 501    4  0
  1 day25 USD

  Good day, Daria!

  I am a professional artist with 3 years of experience in the line art style! And I would love to work on your project because all your requests are exactly about me - I work on a tablet in Adobe Illustrator, using a "brush" that is quite similar to a "pencil" in most cases - I draw portraits of couples - sometimes upon request, I outline the surroundings, buildings, animals, add a frame with flowers.
  I have exactly these works in my portfolio. If more examples with surroundings are needed - let me know!

  Since I am an artist by education - I have no questions about anatomy and a creative approach to work, even if it is mostly outlining.
  I have a shop on a western marketplace where I have had over 1000 orders in line art with reviews - I can provide a link in private!

  I am a newcomer to this site, but my experience is actually extensive and since this is my native style - I will complete the order as quickly as possible!

  I would be very happy to work with you!
  Thank you!

  Anna
  Доброго дня, Дарья!

  Я професійна художниця з 3х річним досвідом саме у стилистиці лайн арті! І я би дуже хотіла взятися за ваш проєкт, бо всі ваші запити рівно про мене - я працюю на планшеті у Adobe Illustrator, через " пензлик" який доволі близький до " олівця " у більшості - малюю портрет пар - іноді по запиту обводка оточення, будинків, тварин, додавання рамки з квітів.
  В мене у портфоліо - є як раз саме ці роботи. Якщо потрібно більше прикладів з оточенням - дайте знати!

  Так як я за освітою художниця - в мене не має питаннь з анатомією та творчім підзодом до роботи, навіть якщо це здебільшого обводка.
  Я маю магазин на західному маркетплейсі де в мене більше 1000 замовлень було у лайнарті з відгуками - посилання можу надати у особисті!

  Я новачок саме на цьому сайті, але мій досвід насправді великий і так як це мій рідний стиль - я зроблю замовлення максимально швидко!

  Буду дуже рада попрацювати з вами!
  Дякую!

  Анна

 5. 3230    49  1
  7 days25 USD

  Daria, congratulations, I am interested in your task, I will be happy to create a line art for you with clear and neat lines. I leave a link to the portfolio and will be happy to discuss the details in private messages:
  Freelancehunt
  Дарʼя, вітаю, зацікавило ваше завдання, буду рада створити до вас лайн арти з чіткими та охайними лініями. Залишаю посилання на портфоліо та буду рада обговорити деталі в приватних повідомленнях:
  Freelancehunt

 6. 236  
  2 days44 USD

  Good day, I have great experience (over 10 years) in creating illustrations in various styles and techniques, recently worked on a similar project. I guarantee professionalism, quality, and vector files. If interested, I will send examples of work.
  Доброго дня, маю великий досвід (більше 10 років) в створенні ілюстрацій в різних стилях та техніках, недавно працювала над аналогічним проектом,
  Гарантую професійність, якість та файли в векторі.
  Якщо зацікавить,
  відправлю приклади робіт.

 7. 320    2  0
  1 day12 USD

  Hello.
  I will be happy to complete your task.
  Ready to start immediately after discussing and approving project details.
  Let's cooperate!
  Вітаю.
  Буду радий виконати ваше завдання.
  Готовий розпочати відразу ж після обговорення та затвердження деталей проекту.
  Давайте співпрацювати!

 8. 627    3  0
  1 day25 USD

  Good day!
  Ready to cooperate :)
  Portfolio: Google Drive
  Добрий день!
  Готова до співпраці)
  Портфоліо: Google Drive

 9. 579    10  1
  1 day25 USD

  Good day. Contact me.
  My graphics range from a pencil sketch to a vector image on a PC.
  A professional artist with a degree in graphics, painting, design in many directions.
  With great experience and expertise.
  Доброго дня. Звертайтеся.
  Моя графіка - від ескізу олівцем, до векторного зображення на ПК.
  Професійний художник з вищою - графіка, живопис, дизайн у багатьох напрямках.
  З великим стажем та досвідом.

 10. 249    1  0
  2 days37 USD

  Hello, maybe I will suit you, although I prefer to do something similar manually. I can translate it into curves later. I had to try)
  Вітаю, можливо я вам підійду, хоч більше надаю перевагу робити подібне вручну.Можу вже згодом перевести в криві.Повинна була спробувати)

 11. 338  
  4 days25 USD

  Good day!
  I draw on a tablet and by hand.
  I have experience drawing animals, people.
  I have an art education.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня!
  Малюю на планшеті і від руки.
  Маю досвід малювання тварин, людей
  Маю художню освіту
  Буду радий співпрацювати

 12. 322  
  5 days25 USD

  Good day, interested in your project, have experience working with line arts in Illustrator, draw by hand on a tablet
  also have an art education, understand anatomy
  Examples of works: Behance
  Will be glad to cooperate)
  Добрый день, заинтересовал ваш проект, есть опыт работы с линейными артами в иллюстраторе, рисую на планшете от руки
  так же есть художественное образование, разбираюсь в анатомии
  Примеры работ: Behance
  Буду рада сотрудничать)

 13. 748    4  0
  7 days17 USD

  Good day, I draw in this style, I have created something similar for mobile applications as anti-stress coloring. I will be happy to share my experience with you and complete the task. I can provide examples of drawings in a personal message :)
  Доброго дня, малюю в цьому стилі, щось схоже створювала для мобільних додатків в якості антістрес розмальовок. Буду рада поділитися з вами досвідом і виконати завдання. Приклад малюнків можу надати в особисті повідомлення :)

 14. 358  
  2 days25 USD

  Good day. I will be glad to cooperate with you. I have skills in Illustrator. I study at the Shag Academy (illustrators have already passed), completed the illustration course at the "SKVOT" school.
  Доброго дня. Буду рада співпраці з Вами. Маю навички в іллюстраторі. Навчаюся в Академії Шаг (іллюстратоор вже пройшли), завершила курс ілюстрації у школі "SKVOT"

 15. 732    6  0
  3 days32 USD

  Good day. I am ready to take your order. I have done many similar works. I have worked in various directions and styles.

  I am a decorator artist specializing for over 15 years, a teacher of traditional painting techniques, and also a graphic designer by second specialization.

  I studied at the M.B. Grekov Academy, where I received a diploma in the direction of a decorator artist, as well as at SHAG, where I received a diploma in graphic design - my second immediate specialization.

  My portfolio: Behance

  I write deadlines with a margin.
  Доброго дня. Готова узяти Ваше замовлення. Виконувала багато подібних робіт. Працювала в різних напрямках та стилях.

  Я художник оформлювач по спеціалізації вже понад 15 років, викладач з традиційних технік мистецтв живопису, а також за другою спеціалізацією графічний дизайнер.

  Вчилася в Академії М. Б. Грекова, де отримала диплом з направленням художника - оформлювач, а також в ШАГ, де отримала диплом графічного дизайну - моя друга безпосередня спеціалізація.


  Моє портфоліо. Behance

  Терміни пишу з запасом.

 16. 706  
  4 days25 USD

  Greetings, here are my works for your reference: Behance
  Feel free to contact me
  Приветствую, мои работы для ознакомления: Behance
  Обращайтесь

 17. 1566    103  3   2
  1 day12 USD

  Hello!
  I have been drawing in raster/vector (photoshop, illustrator, corelDraw) for over ten years,
  examples of works Freelancehunt
  Ready to draw, make edits if needed
  but we need to discuss the moment
  Здравствуйте!
  Рисую в растре/векторе (photishop, illustrator, corelDraw) более десяти лет,
  примеры работ Freelancehunt
  Готов изобразить, внести правки, если понадобится
  но нужно обсудить момент

 18. 491    6  0
  1 day12 USD

  Hello, I have done similar work for lighting fixture layouts. I work in vector in Adobe Illustrator. Example: https://freelancehunt.com/showcase/work/maket-akrilovogo-svitilnika-pid-lazernu/1829312.html
  More works in the profile Freelancehunt
  Contact me to discuss project details)
  Здравствуйте, делала подобную работу для макетов светильников. Работаю в векторе в Adobe Illustrator. Пример: https://freelancehunt.com/showcase/work/maket-akrilovogo-svitilnika-pid-lazernu/1829312.html
  Ещё больше работ в профиле Freelancehunt
  Обращайтесь для обсуждения деталей проекта)

 19. 217  
  3 days14 USD

  Good day!

  I am very interested in your task, so I am ready to handle the job qualitatively and promptly. I will ensure the task is completed on time, according to your requirements and expectations.
  Feel free to contact me, I will be happy to cooperate.
  Добрий день!

  Дуже зацікавлена в Вашому завданні, тому готова якісно та оперативно впоратися з поставленою роботою. Забезпечу виконання роботи в термін, відповідно до ваших задач та очікувань.
  Звертайтесь, буду рада співпраці)

 20. 4140    117  5   1
  1 day25 USD

  Hello.
  Interested in the project. I can draw a line in vector. Write, let's discuss the details of cooperation.
  Thank you.
  Вітаю.
  Зацікавлений у проєкті. Умію малювати лайн у векторі. Пишіть, обговоримо деталі співпраці.
  Дякую.

 21. 3008    150  2   2
  1 day12 USD

  Ready to collaborate.
  Portfolio can be viewed in the profile.
  Готова к сотрудничеству.
  Портфолио можно просмотреть в профиле.

 22. 4 more hidden bids
  2 more hidden bids
 • Anna Timina
  23 May, 12:31 |

  Посмотрите статистику по заказчику прежде, чем делать ставку на проект

 • Karina S.
  23 May, 12:49 |

  А що там окрім демпінгу ? 🚩🫰

 • Pavlo Tiutiunyk
  24 May, 8:09 |

  Амнезия?😕 

Current freelance projects in the category Artwork

Spine animation project

Need to implement Spine animation for Slot game. Need to animate background, symbols, BIG/MEGA/HUGE wins popups as well as Free spins popup Looking for someone with previous experience working on similar games

Illustrations and drawingsArtwork

2D animation videos for social media

Looking for a specialist who can create: 1) Animated main character of the project (2D) 2) Animated videos for social media up to 30-60 seconds (2D) Project: Children's studio Character: In the finalization process. Preliminarily a penguin or a dog. Videos to be created with…

ArtworkIllustrations and drawings ∙ 6 proposals

Draw and animate little men in the specified style

Hello. There is an image in 2.5D where a wigwam is painted. It is necessary to draw little men who will come out of the wigwam, go to chop wood, hit stones with a church, go beyond the screen with a list and back with loot. And carry all this back to the wigwam. This should be a…

AnimationArtwork ∙ 6 proposals

Need to redraw 100 pictures for children while preserving the style

Very high-quality work is needed to process the initial images for children (animals, vegetables, fruits, transport, etc.). Create new images based on existing ones that will be different but in the existing style. Some images for example are in the attached file.

Illustrations and drawingsArtwork ∙ 44 proposals

Cover design for a fiction book

25 USD

Need a cover for a fiction book. Collection of children's fairy tales in the style of Russian folklore. Size 500*625 px. Details in DM.

ArtworkIllustrations and drawings ∙ 27 proposals

Client
Darya Osadchaya
Ukraine Zaporozhe  32  0
Project published
26 days 23 hours ago
295 views