Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Logo and brand designer to enhance UI/UX studioЛого та бренд дизайнер для підсилення UI/UX студії

Translated5000 UAH

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 3423
   72  1

  10 days5000 UAH

  Ready to work on your project. My work and skills are viewed in the profile. Go back, I'll be happy to work together! Congratulations to Eugene.
  Привіт!
Готовий попрацювати над вашим проєктом. Мої роботи та навички дивіться у профілі. 

Звертайтесь, буду радий співпраці! 

З повагою, 
Євгеній

 3. 313    1  0
  5 days5000 UAH

  My greetings. I am a designer who is greatly creating logos and brands so ready to provide you with their services. Portfolio in the profile.
  Мої вітання . Я дизайнер який чудово створює логотипи та брендбуки тож готовий надати Вам свої послуги . Портфоліо в профілі .

 4. 326    1  0
  11 days5000 UAH

  Good Morning)
  I will develop a modern and creative design for you (I will take into account your wishes)
  I'm going to do it well, with the delight.
  My work by link: Behance and in profile
  We will discuss everything in detail in the OP (payments, deadlines, etc.)🌟I will be happy with our cooperation.😊
  Доброго дня)
  Розроблю для вас сучасний та креативний дизайн (візьму до уваги ваші побажання)
  Зроблю все якісно, з дотриманням дедлайну🌟
  Мої роботи за посиланням: Behance та у профілі
  Детальніше все обговоримо в оп (оплата, терміни і т.д.)
  Буду рада нашій співпраці😊

 5. proposal concealed by freelancer
 6. proposal concealed by freelancer
 7. 355  
  14 days5000 UAH

  Good day ! I have experience in creating a company style and logo.
  Personally I love minimalism so I can make a very beautiful simple and easy logo to perceive.
  I will develop the logotype options for your choice.
  I count all your wishes.
  My portfolio is Freelancehunt
  Доброго дня! Маю досвід в створенні фірмового стилю та лого.
  Особисто люблю мінімалізм тому можу зробити дуже красивий простий та легкий логотип для сприйняття.
  Розроблю варіанти логотипу для вашого вибору.
  Врахую всі ваші побажання.
  Моє портфоліо Freelancehunt

 8. proposal concealed by freelancer
 9. 1453
   13  0
  Work samples:
  Logo for the trading company 3L TRADE
  10 days8000 UAH

  Good day
  10 years experience in branding.
  Look at my work.
  Freelancehunt

  + Experience and a large portfolio of works in the style of Smart Minimalism.
  + Multiple reviews of satisfied customers (This service has not long been available. link to the main profile).
  Opportunity to work under the contract and pay on the bill.
  + Reply quickly. You can always call me.
  Free bonus before ordering:
  1 . A beautiful avatar with a logo for social networks;
  The 2nd Fowicon for the site,
  3 . Realist demonstration of the logo in the isometry on several wearers.

  See also my work here:
  Behance
  Dribbble
  Добрий день
  10 років досвіду у розробці брендингу.
  Подивіться на мої роботи.
  Freelancehunt

  + Досвід та велике портфоліо з роботами в стилі Smart мінімалізм.
  + Численні відгуки задоволених клієнтів (На цьому сервісі не давно. Посилання на основний профіль надам).
  + Можливість роботи за договором та оплати на розрахунковий рахунок.
  + Відповідаю швидко. Ви можете завжди зателефонувати мені
  + Безкоштовний бонус до замовлення:
  1. Красива аватарка з лого для соцмереж;
  2. Фовікон для сайту,
  3. Реалістична демонстрація логотипу в ізометрії на кількох носіях.

  Дивіться також мої роботи тут:
  Behance
  Dribbble

  Similar completed project: Лого + стиль дизайн

 10. 465    23  0
  5 days5000 UAH

  Welcome to!
  I develop individual logos and other visual, ready patterns for printing and web.
  I make a design for pages in social networks.
  The term and cost depends on the

  See examples in the portfolio Freelancehunt
  and on the website Behance

  Let’s talk about details!
  Вітаю!
  Розробляю індивідуальні логотипи та інший візуал, готую макети для друку та веб.
  Роблю дизайн для сторінок в соц мережах
  Термін виконання та вартість залежать від ТЗ

  Дивіться приклади в портфоліо Freelancehunt
  та на сайті Behance

  Пишіть, обговоримо деталі!

 11. proposal concealed by freelancer
 12. proposal concealed by freelancer
 13. proposal concealed by freelancer
 14. 1452
   25  0

  10 days5000 UAH

  Hello to you.

  My name is Svetlana, I am a graduated artist-illustrator + graphic designer. More than 10 years of experience in design and illustration.

  Write, we will discuss the details of the project.

  Freelancehunt
  Здравствуйте.

  Меня зовут Светлана, я дипломированный художник-иллюстратор + графический дизайнер. Более 10 лет опыта работы в сфере дизайна и иллюстрации.

  Пишите, обсудим детали проекта.

  Freelancehunt

 15. 9235    94  1   4
  10 days6000 UAH

  Good day .
  Ready to discuss the nuances in a personal letter,
  I will do it properly, taking into account all your wishes.
  I work until the full approval of the project.
  • • • • • • • •
  Portfolio Freelancehunt
  Dribbble
  Behance
  Добрый день.
  Готова обсудить нюансы в личной переписке,
  сделаю качественно, учту все Ваши пожелания.
  Работаю до полного утверждения проекта!
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  Портфолио Freelancehunt
  Dribbble
  Behance

 16. proposal concealed by freelancer
 17. proposal concealed by freelancer
 18. 10548    483  1   7
  111 days11 111 UAH

  Mickey is welcome!

  Portfolio - Behance
  More discussions can be held in private.
  Микито, вітаю!

  Портфоліо - Behance
  Подальше обговорення можемо провести в приваті.

 19. 4385
   44  0

  5 days5000 UAH

  Good time of time.
  I will be happy to cooperate. I work to full consensus, taking into account all the wishes.
  Portfolio in the profile:
  Freelancehunt
  Доброго часу доби.
  Буду рада співпраці. Працюю до повного узгодження, враховуючи всі побажання.
  Портфоліо в профілі:
  Freelancehunt

 20. proposal concealed by freelancer
 21. 1507
   5  0

  5 days5000 UAH

  Good Morning Mickey. I would be interested in collaborating with your studio. I have enormous experience in creating design, advertising, corporate style and ready to share them. Ready to offer interesting modern solutions on branding and other directions.
  Доброго дня, Микита. Мені було б цікава співпраця з вашою студією. Маю чималий досвід у створенні дизайну, реклами, фірмового стилю і готовий ділитися ним. Готовий запропонувати цікаві сучасні рішення по брендингу та іншим напрямкам.

 22. proposal concealed by freelancer
 23. proposal concealed by freelancer
 24. proposal concealed by freelancer
 25. 600

  5 days5000 UAH

  Good day .
  My name is Olga, I will offer you my services.
  I develop logos and corporate style.
  The process of my work:
  Study of the client (activity, sphere, likeness, etc.)
  Analysis of the application of the logo
  - Developing several ideas of logos, approval and processing
  The deadlines and cost depend on the technical task.
  Добрий день.
  Мене звати Олеся, я пропоную вам свої послуги.
  Розробляю логотипи та фірмовий стиль.
  Процес моєї роботи:
  - Вивчення клієнта (діяльність, сфера, вподобання тощо)
  - Аналіз сфери застосування лого
  - Розробка декількох ідей лого, затвердження та доопрацювання
  Терміни виконання та вартість залежать від технічного завдання.

 26. 758
   3  0
  Work samples:
  Design of mobile appliance for dog walking
  1 day5000 UAH

  Good day !
  Very interesting offer, my portfolio Behance
  Добрий день!
  Дуже зацікава пропозиція, моє портфоліо Behance

 27. 260  
  5 days5000 UAH

  Goodbye to Mickey!
  I have more than 5 years of experience in the development of logos, fonts, visits, banners, visual style for companies and brands.
  Let’s talk about the working moments!
  Привіт, Микита!
  Маю більше 5 років досвіду в розробці логотипів, шрифтів, візиток, банерів, візуального стилю для компаній та брендів.
  Звертайтесь обвоговоримо робочі моменти!

 28. 1720
   20  0

  5 days5000 UAH

  Welcome to
  I’m happy to work together.👏Look at the portfolio.
  Freelancehunt
  Behance

  with respect,
  by Victoria😉
  Привіт👏
  Звертайтесь, буду рада співпраці.

  Переглянути портфоліо↓↓
  Freelancehunt
  Behance

  З Повагою,
  Вікторія😉

 29. proposal concealed by freelancer
 30. proposal concealed by freelancer
 31. 6168    214  1   6
  5 days4999 UAH

  Welcome to!
  I specialize in vector graphics, external advertising, logos and corporate style.
  My advantage is that I am a professional artist.
  I work in any style of flats, material design, minimalism .... herbs, stamps, ornaments, typographics, lettering...
  I prepare the files in the required formats and sizes ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Ready to perform your work.
  Examples can be viewed in the portfolio Freelancehunt
  Вітаю!
  Спеціалізуюся на векторній графіці, зовнішній рекламі, логотипах і фірмовому стилі.
  Моя перевага в тому що я професійний художник.
  Працюю в будь-якому стилі флат, матеріал дизайн, мінімалізм .... Герби, штампи, орнаменти, типографіка, леттерінг...
  Підготую файли в необхідних форматах і розмірах ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Готовий виконати вашу роботу.
  Приклади дивіться в портфоліо Freelancehunt

 32. proposal concealed by freelancer
 33. proposal concealed by freelancer
 34. 1444    18  0
  4 days5000 UAH

  I go out, Mickey!
  The portfolio:
  Freelancehunt
  I develop logos, polygraphy, logos, brandbooks, corporate style
  Examples of different logos in different spheres in one file for the convenience of others are in the portfolio:
  Google Drive
  Вытаю, Микита!
  портфоліо:
  Freelancehunt
  Розробляю логотипи, поліграфія, логобуки, брендбуки, фірмовий стиль
  приклади різних лого в різних сферах в одному файлі для зручності інші є в портфоліо:
  Google Drive

 35. 940
   21  2

  7 days5000 UAH

  Hello, I was interested in your project.
  I work only on quality, I take into account all the desires.
  I am constantly in contact, answering all questions.
  Discuss details in personal messages.

  Portfolio - Behance

  Behance
  Привіт, зацікавив Ваш проект.
  Працюю тільки на якість, враховую всі побажання.
  На зв'язку постійно, відповідаю на всі запитання!
  Обговоримо деталі в особистих повідомленнях

  Портфоліо - Behance

  Behance

 36. proposal concealed by freelancer
 37. 1871
   24  0

  5 days5000 UAH

  I specialize in idol. Examples of work can be seen here: Freelancehunt
  Специализируюсь на айдентике. Примеры работ можно посмотреть здесь: Freelancehunt

 38. 458    2  0
  1 day5000 UAH

  Good Morning Mickey!
  I am a graphic designer. I am interested in your project, specializing in branding, logo and polygraphic design.
  My portfolio
  Behance
  More robots here.
  Freelancehunt
  Congratulations to Margo!
  Доброго дня, Микита!
  Я — графічний дизайнер. Зацікавив ваш проект, спеціалізуюсь на брендингу, лого та поліграфічному дизайні.
  Моє портфоліо
  Behance
  Та більше робот тут
  Freelancehunt
  З повагою, Марго!

 39. 870
   7  0

  2 days5000 UAH

  Good day !

  I am a Roman, I am a professional.
  UX / UI designer. Online every day.
  Interested in your project.

  What is my job:
  Information about your company and its competitors.
  I’m going to have a good job (3-5)
  I work according to your wishes.
  I will prepare all the necessary formats and output files.
  I work with Figma, Adobe Illustrator, Photoshop, Tilda.

  Also :
  Free editing
  Добридень!

  Мене звуть Логінов Роман, я професійний
  UX/UI дизайнер. Онлайн – щодня.
  Зацікавив ваш проект.

  У чому полягає моя робота:
  - Вивчу інформацію про вашу компанію та її конкурентів
  - Розроблю хороші робочі варіанти (3-5)
  - Доопрацюю згідно з вашими побажаннями
  - Підготую всі необхідні формати та вихідні файли
  - Працюю у Figma, Adobe Illustrator, Photoshop, Tilda

  Також:
  - Безкоштовні редагування

 40. proposal concealed by freelancer
 41. proposal concealed by freelancer
 42. 508    2  0
  10 days5000 UAH

  Good day, we can work.
  I propose to discuss the details of the cooperation.
  Behance
  Freelancehunt
  Доброго дня, можемо попрацювати.
  Пропоную обговорити деталі стосовно співпраці.
  Behance
  Freelancehunt

 43. proposal concealed by freelancer
 44. 297    3  0
  10 days5000 UAH

  Hello, I will be happy to collaborate. I have experience in branding and branding strategy. I can distinguish the main advantages of the customer and transmit them in visual decisions.
  You can see my portfolio here: Behance
  I’m waiting for a reply ;)
  Привіт, буду рада співпраці. Маю досвід створення брендингу та бренд стратегії. Вмію вирізняти головні переваги клієнта та передавати їх у візуальних рішеннях.
  Тут можете переглянути моє портфоліо: Behance
  Чекатиму відповідь ;)

 45. 658    13  0
  100 days5000 UAH

  Good day
  Experience in design over 2.5 years
  It has developed a branding for 4 restaurants that work well in Ukraine, in addition to the full branding of a massage salon. In a private message, I can send a video with the already realised design in restaurants.
  I work with social networks (especially now it is feed for animals in Miami, made for them packaging, I do design for Instagram)
  Also advertising creatives that give a good result
  I make a full package of polygraphy with preparation for printing (visit cards, menu, gadgets, checklists, blocknotes, firm forms)
  Logotypes
  Design for social.net
  Illustrations
  Wide-frame printing (I have experience in making billboards, sitilates, etc.)
  Payment can be fixed or fixed.
  I will be happy to cooperate
  Portfolio: Behance
  I will tell you and tell you in detail.
  Добрий день
  Досвід в дизайні більше ніж 2.5 роки
  Розробила брендинг для 4-х ресторанів, які успішно функціонують в Україні, крім того повний брендинг масажного салону. В приватні повідомлення можу надіслати відео з уже реалізованим дизайном в ресторанах
  Працюю з соц мережами(зокрема наразі це корм для тварин в Маямі, виготовила для них упаковки, роблю дизайн для інстаграму)
  Також рекламні креативи, які дають хороший результат
  Виготовляю повний пакет поліграфії з підготовкою до друку(візитки, меню, гайди, чек-листи, блокноти, конверти фірмові бланки)
  Логотипи
  дизайн для соц.мереж
  Ілюстрації
  Широкофрматний друк (маю досвід у виготовленні білбордів, сітілайтів і т.д.)
  Оплата може бути фіксованою або попроектною
  Буду рада співпраці
  Портфоліо: Behance
  Звертайтеся, все надішлю та розкажу детально

 46. 915
   19  0

  5 days5000 UAH

  Welcome to!An incredibly interesting project, I would like to work with you.I have great experience in creating mimilistic and stylish logos, I will choose the best solution for you.I also have experience in creating a business style.Working with me you will get:
  I offer 10 options of the logo.
  a unique logo that will emphasize all the best quality of your product;
  PDF presentation with demonstration on the wearers;
  Free tickets to complete approval.☑☑☑☑We can discuss all your wishes in private messages!
  Вітаю!
  Неймовірно цікавий проект, хотів би з Вами попрацювати. Маю великий досвід створення мімімалістичних та стильних логотипів, для Вас підберу найкраще рішення. Також маю досвід створення фірмового стилю.

  Працюючи зі мною ви отримаєте:
  ☑ запропоную 10 варіантів лого;
  ☑ унікальний логотип який підкреслить всі найкращі якості Вашого продукту;
  ☑ pdf-презентацію з демонстрацією на носіях;
  ☑ безкоштовні правки до повного затвердження.

  Всі Ваші побажання можемо обговорити в приватних повідомленях!

 47. proposal concealed by freelancer
 48. 225    1  1
  10 days5000 UAH

  Good day . Experience in graphic design, web development (wix, platform lp, wordpress + elementor) and UX UI (figma, sketch lunacy) 8 years.
  Portfolio
  HTTPS://vadimbelokda.wixsite.com/portfolio
  Google Drive
  Добрий день. Досвід роботи в графічному дизайні, веб-розробці (wix, platforma lp, wordpres + elementor) та UX UI (figma, sketch lunacy) 8 років.
  Портфоліо
  https://vadimbelokda.wixsite.com/portfolio
  Google Drive

 49. 393  
  7 days5000 UAH

  Welcome to Mickey!I have experience in design, ready to take the project.
  I do hard and in the shortest time to meet your requirements.
  All questions can be discussed at P.P.👋✅✉
  Вітаю, Микита! 👋
  Я маю досвід у дизайні, готова взятись за проєкт)
  Виконаю круто та в найкоротші терміни, щоб відповідало Вашим вимогам ✅
  Всі питання можемо обговорити у ПП ✉!

 50. proposal concealed by freelancer
 51. 2596    58  0
  9 days5000 UAH

  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 52. 765    27  2
  10 days5000 UAH

  Вітаю, Микито. Спеціалізуюсь на створенні логотипів і комплексній розробці фірмового стилю. Буду радий співпраці. Бюджет і термін виконання робіт визначаємо після уточнення об'єму робіт. Приклади робіт:
  Логотипи: Google Drive
  Брендбуки: Google Drive

 53. 1005    65  0
  4 days5000 UAH

  Доброго дня, Микита!
  Виконаю)

  Мої роботи -
  https://tinyurl.com/ywtbzuuj

 54. proposal concealed by freelancer
 55. proposal concealed by freelancer
 56. 226  
  5 days5000 UAH

  Доброго дня. Буду рада попрацювати у Вашому проекті.
  Гарантую відпвідальність, старанність і креативний підхід.
  приклади робіт можна подивитись в моєму профілі та на Behanceоплату та строки можно також обговорити індивідуально.

 57. 429  
  1 day5000 UAH

  Добрий день,

  Я представляю команду дизайнерів та розробників.
  Наші спеціалісти займаються повним спектром задач, що стосуються брендингу: логотипи, гайдлайни, корпоративний стиль, брендбуки.

  З нашими проектами ви можете ознайомитись в нашому портфоліо.

  Для того щоб оптимізувати процес, пропоную в особистих повідомленнях обговорити деталі щодо проекту, скласти ТЗ, після чого ми зможемо детально оцінити обсяг робіт.

 58. 796    11  0
  5 days5000 UAH

  Вітаю! Freelancehunt
  Мене звуть Дар’я, я займаюся розробкою графічного дизайну. Онлайн – щодня.
  Привернув до уваги цей проект, над яким я готова попрацювати. Готова обговорити докладніше всі деталі.
  - ознайомлюся з вашою компанією докладніше
  - проаналізую ринок ваших конкурентів
  - створю прототипи для кращого розуміння ваших задумів та їх реалізації
  - зроблю дизайн в будь-якому стилі, що відповідає вашій тематиці
  - доопрацюю згідно з усіма вашими правками та побажаннями
  Я працюю в таких редакторах як Illusrator та Photoshop.

  Хочу також зазначити:
  -Всі правки в ході роботи БЕЗКОШТОВНІ
  - я дуже лояльна до замовників, завжди готова піти на зустріч за необхідності
  - готова до подальшої співпраці з додатковими плюшками та знижками

 59. proposal concealed by freelancer
 60. 315  
  5 days5000 UAH

  Добрий день!
  Дуже цікавий проєкт.
  Маю досвід створення логотипів та брендбуків.
  Створю логобук у вигляді презентації з кількома варіантами лого, поясненнями та візуалізацією. Обраний логотип надішлю у всіх необхідних форматах.
  Буду рада співпраці!

  Посилання на портфоліо:
  Behance
  Freelancehunt

 61. 262  
  10 days5000 UAH

  Привіт попрацюю над Вашим замовленням. Дуже цікавий проект особливо для мене.
  Моє портфоліо Freelancehunt

 62.  freelancer isn't working in the service any longer
 63. 119  
  2 days5500 UAH

  Hello I am Gafurov Radmir, I am a graphic designer, I work in photoshop, illustrator and Figma, I know how to make a modern quality design. I know how to make both logos, visit cards and banners as well as beautiful website design, I will be very pleased to collaborate with you) here is my portfolio: https://hh.ru/applicant/gallery
  Здравствуйте я Гафуров Радмир, я графический дизайнер, я работаю в фотошопе, илюстраторе и в фигме, умею делать современный качественный дизайн. Я умею делать как логотипы, визитки и банеры так и красивый дизайн сайтов, буду очень рад с вами сотрудничать) вот мое портфолио: https://hh.ru/applicant/gallery

 • Yury D.
  2 February, 12:51 |

  Вам потрібно у розділ вакансій

 • Yury D.
  2 February, 12:52 |

  Також проекти на конкурсній основі заборонені на сервісі.
  Є можливість зробити конкурс у розділі конкурси

 • Volodymyr Pryshchepa
  2 February, 12:52 |

  Навіщо аж 10 варіантів, якщо можна детальніше прописати ТЗ і зробити оптимальних 3 варіанти? Як раз таки профани і роблять десятки варіантів з яких немає нічого вибрати. 

 • Nataliia Shampanska
  2 February, 18:20 |

  Отличный вариант для профессионального выгорания


Client
Mikita Poputko
Ukraine Ukraine  9  0
Project published
1 month 22 days ago
378 views
Labels
 • logo
 • логотип
 • Логотипы
 • Фирменный стиль
 • Разработка логотипа
 • дизайн логотипов
 • разработка логотипов
 • логотип и фирменный стиль
 • создание логотипов
 • logo design