Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Need to layout 1 table

Translated14 USD

 1. 1841    25  0
  1 day48 USD

  Hello.
  Ready to cooperate.
  I have over 5 years of experience in layout and website development of various complexity levels.
  Вітаю.
  Готовий до співпраці.
  Маю досвід більше 5 років у верстці та розробці сайтів різних рівнів складності.

 2. 537    6  1
  2 days14 USD

  Good day. Ready to perform your task. Will create all necessary filters with corresponding fields for backend integration.
  Доброго дня. Готовий виконати ваше завдання. Зроблю всі необхідні фільтри з відповідними полями для підключення бекуенду.

 3. 588    1  1
  2 days19 USD

  👋 Good day!

  Will you provide options for selection in the selectors?

  💫 I recently worked on a similar task, so I can complete your task quickly and efficiently.
  ⏰ Ready to start work as soon as possible.

  💰 Cost: 800 UAH.
  ⏱️ Deadline: 2 days.
  🌟 I work without prepayment.

  🎨 Completed projects:
  🔗 https://www.voxloud.com/it/en
  🔗 https://www.thehomehub.net
  🔗 https://www.elmont.com.ua
  🔗 https://go.voxloud.com/activate_now/signup
  🔗 https://vlad-yermolayev.github.io/specteh/dist

  📩 Write, let's discuss in more detail.
  👋 Добрый день!

  Варианты выбора опций в селекторах предоставите?

  💫 Недавно работал с похожей задачей, поэтому выполнить Вашу задачу быстро и качественно.
  ⏰ Готов приступить к работе как можно быстрее.

  💰 Стоимость: 800 UAH.
  ⏱️ Срок выполнения: 2 дня.
  🌟 Работаю без предоплаты.

  🎨 Выполненные проекты:
  🔗 https://www.voxloud.com/it/en
  🔗 https://www.thehomehub.net
  🔗 https://www.elmont.com.ua
  🔗 https://go.voxloud.com/activate_now/signup
  🔗 https://vlad-yermolayev.github.io/specteh/dist

  📩 Пишите, обговорим детальней.

 4. 769    2  0
  4 days27 USD

  Good day! I will be glad to cooperate with you and fulfill the order in the shortest terms. In my work, I pay special attention to the reliability of the code, the quality of the created website, and user convenience. My websites are cross-browser, adaptive, and have animations. They are perfect for pixels. I am ready to discuss a price acceptable to you. Ready to start working.

  Here is a link to my portfolio:
  Freelancehunt

  Reasons to work with me:

  - Clean and minimal code for your easy understanding.
  - Always ready to discuss your vision of the final product.
  - Easy communication.
  - Deep interest in understanding the main idea of your vision.

  I can help you with:

  - HTML5 and CSS3.
  - JavaScript.
  - BEM methodology.
  - Compatibility with different browsers (Firefox, Chrome, Opera, Safari.).
  - If needed, mobile-first approach.
  - Modern and adaptive design.
  - Complex CSS/JS animations.
  - Parallax effect.
  - Working with Figma layouts.
  - Pixel Perfect Conversion.
  - Implementation in light and dark themes.
  - Automatic switching of the website theme when switching the operating system theme.
  - Switch between light and dark themes using a toggle switch.

  Best regards,
  Bohdan Hotra
  Доброго дня!
  Буду радий з Вами співпрацювати і виконати замовлення в найкоротші терміни. У своїй роботі я приділяю особливу увагу надійності коду, якості створеного сайту та зручності користувача. Мої сайти кросбраузерні, адаптивні та мають анімацію. Вони ідеальні для пікселів. Готовий обговорити прийнятну для Вас ціну. Готовий приступити до роботи.

  Ось посилання на моє портфоліо:
  Freelancehunt

  Причини працювати зі мною:

  - Чистий і мінімальний код для вашого легкого розуміння.
  - Завжди готовий обговорити ваше бачення готового продукту.
  - Легке спілкування.
  - Глибокий інтерес до розуміння головної ідеї свого бачення.


  Я можу допомогти вам з:

  - HTML5 і CSS3.
  - JavaScript.
  - Методологія БЕМ.
  - Сумісність з різними браузерами (Firefox, Chrome, Opera, Safari.).
  - Якщо потрібно, то спочатку мобільний.
  - Сучасний і адаптивний дизайн.
  - Складна CSS/JS анімація.
  - Ефект паралакса.
  - Робота з макетами Figma.
  - Pixel Perfect Conversion.
  - Реалізація в світлій і темній темі
  - Автоматичне перемикання теми сайту при перемиканні теми операційної системи
  - Перемикайтеся між світлою та темною темами за допомогою прапорця

  З повагою,
  Богдан Готра

 5. 2568    84  0
  2 days72 USD

  Hello.
  Ready to layout qualitatively for a minimum price.
  Will take into account nuances for further integration with the backend.
  Write!
  Вітаю.
  Готовий якісно зверстати за мінімальну ціну.
  Врахую нюанси для подальшої інтеграції з бекендом.
  Пишіть!

 6. 320    1  0
  2 days36 USD

  Good day, I can take on your order.
  Write in private messages to discuss the details.
  Доброго дня, можу взятися за ваше замовлення.
  Пишіть в особисті повідомлення для обговорення деталей

 7. 466    2  0
  2 days24 USD

  Good day, Gleb!
  I have familiarized myself with your task to create a table with dropdown filters using the correct elements. It's not the first time I've seen your task. If you have any issues with another developer, I can answer questions before starting the layout. css up to 1k, js up to 2k

  Execution cost: 1000 UAH
  Execution time: 2 days

  I work without prepayment.

  Similar work examples:
  https://misterkyryl.github.io/ZlatMax/
  https://misterkyryl.github.io/Cactus/
  https://misterkyryl.github.io/Architecture/

  !!! GUARANTEE !!!
  After handing over the archive, you can expect free error corrections within the next week.

  !!! 50% DISCOUNT ON THE FIRST 10 PROJECTS ON THIS SITE !!!
  (price is taken from the market)
  Доброго дня, Глеб!
  Я ознайомився із вашим завданням зробити таблицю з випадаючими фільтрами, використовуючи правильні елементи. Вже не перший раз побачив ваше завдання. Якщо у вас возникли якісь проблеми з іншим розробником, можу відповісти на питання перед початком верстки. css до 1к, js до 2к

  Вартість виконання: 1000 UAH
  Термін виконання: 2 дні

  Працюю без передоплати.

  Подібні приклади робіт:
  https://misterkyryl.github.io/ZlatMax/
  https://misterkyryl.github.io/Cactus/
  https://misterkyryl.github.io/Architecture/

  !!! ГАРАНТІЯ !!!
  Після передачі архіву, ви можете розраховувати на безкоштовне виправлення помилок протягом наступного тижня.

  !!! 50% ЗНИЖКИ НА ПЕРШІ 10 ПРОЕКТІВ НА ЦЬОМУ САЙТ І!!!
  (ціна береться від ринкової)

 8. 385    2  0
  3 days24 USD

  Hello. I can perform your task qualitatively and according to the agreed structure. I can work with bootstrap and clean html/css.

  Contact me.
  Вітаю. Я можу виконати ваше завдання якісно і згадано погодженої структури. Вмію працювати бутстрапом і чистим html/css

  Звертайтесь.

 9. 667    3  0
  2 days36 USD

  Good day
  Ready to perform the task, have 2+ years of experience.
  Write in private, we will discuss the details.
  Добрий день
  Готовий виконати завдання, маю 2+ роки досвіду.
  Пишіть в приватні, обговоримо деталі.

 10. 3225    31  0
  2 days29 USD

  Good day, Gleb
  I will do your layout qualitatively and on time.

  I will be glad to cooperate
  Добрый день, Глеб
  Сделаю Вашу верстку качественно и в срок.

  Буду рад сотрудничать

 11. 1720    25  1   1
  5 days121 USD

  Good day!
  I am ready to implement the layout of your design. In my work, I will use html, css, js.
  I can start working on the task right away.
  Examples of my work:
  1) https://pashadahulych.github.io/NFT/ - landing

  2) https://pashadahulych.github.io/Delote-Beauty/ - multipage website with custom map styling

  3) https://pashadahulych.github.io/NFT__Marketplace/ - multipage website

  4) https://pashadahulych.github.io/CEX.io/ - landing

  5) https://pashadahulych.github.io/Element__Home/ - online store

  6) https://pashadahulych.github.io/Digital-Planner/ - application layout, already hosted

  7) https://pashadahulych.github.io/Matoa/ - online store, lots of sliders, gallery, tabs. Special feature - cart animation written in pure javascript
  Добрий день!
  Готовий виконати верстку вашого макету. В роботі буду використовувати html, css, js.
  Можу одразу приступити до виконання роботи.
  Приклади моїх робіт:
  1) https://pashadahulych.github.io/NFT/ - лендінг

  2) https://pashadahulych.github.io/Delote-Beauty/ багатосторінковий сайт, з кастомною стилізацією карти

  3) https://pashadahulych.github.io/NFT__Marketplace/ - багатосторінковий сайт

  4) https://pashadahulych.github.io/CEX.io/ - лендос

  5) https://pashadahulych.github.io/Element__Home/ - інтернет магазин

  6) https://pashadahulych.github.io/Digital-Planner/ - верстка додатку, вже є на хостингу

  7) https://pashadahulych.github.io/Matoa/ - інтернет магазин, купа слайдерів, галерея, таби. Особливість - анімація додавання в корзину написана на чистому javascript

 12. 1683    48  1
  1 day21 USD

  Good day, I can make the table by evening.
  Price per item.
  Добрий день, можу зробити табличку до вечора.
  Ціна в ставці.

 13. 1364    16  0
  2 days121 USD

  Hello!
  I will be glad to cooperate.
  Always in touch. Contact me.
  Examples of works https://web.khorol.com.ua
  Вітаю!
  Буду радий співпраці.
  Завжди на зв'язку. Звертайтесь.
  Приклади робіт https://web.khorol.com.ua

 14. 1045    19  1
  2 days48 USD

  Good day
  Ready to start
  Waiting for feedback

  My recent works figma => wordpress + acf

  https://ururur.com.ua/
  https://tpke.org/
  https://supware.pro/
  https://ackontrols.lv/
  https://dvcars.pl/
  https://nextwave.ink/
  https://aff-brain.com/
  https://lfc.technology/
  https://vchasno-trans.com/
  https://ua-canada.ca/
  https://www.grammar.com.ua/
  https://valkyrieclinicaltrials.com/
  https://godigitalpartner.com/
  https://delta-service.od.ua/
  https://antconstruction.net/
  https://www.magoestate.com/
  https://wlink.dp.ua/
  https://www.grammar.com.ua/
  Доброго дня
  Готова взятись
  Чекаю на зворотній зв`язок

  Мої останні роботи figma => wordpress + acf

  https://ururur.com.ua/
  https://tpke.org/
  https://supware.pro/
  https://ackontrols.lv/
  https://dvcars.pl/
  https://nextwave.ink/
  https://aff-brain.com/
  https://lfc.technology/
  https://vchasno-trans.com/
  https://ua-canada.ca/
  https://www.grammar.com.ua/
  https://valkyrieclinicaltrials.com/
  https://godigitalpartner.com/
  https://delta-service.od.ua/
  https://antconstruction.net/
  https://www.magoestate.com/
  https://wlink.dp.ua/
  https://www.grammar.com.ua/

 15. 1410    15  0
  1 day14 USD

  Hello, I will do
  Hello, I will do
  Hello, I will do
  Hello, I will do
  Здравствуйте, сделаю
  Здравствуйте, сделаю
  Здравствуйте, сделаю
  Здравствуйте, сделаю

 16. 453  
  1 day48 USD

  Hello. Ready to perform the task with high quality, for details contact in PM.
  Вітаю. Готовий якісно виконати завдання, за подробицями звертайтесь в ПП.

 17. 5 more hidden bids

Current freelance projects in the category JavaScript

Website selling marijuana

Good day, I would like to receive consultation and discuss deadlines and costs Website for selling marijuana in Winnipeg, Canada. This activity is legal according to Canadian laws Online store with mobile device adaptability. Options CartOrder processingPayment on the…

JavaScriptWeb programming ∙ 8 proposals

Set up Captcha in the form and correct CSS styles on Joomla CMS websites

12 USD

https://sylach.com.ua/ 1. Solve the problem of Google Captcha not working in this form. Note: the issue is technical, Google keys are correct. 2. In this form in the mobile version, simply adjust the CSS so that the button does not overlap with Google Captcha Also, change…

JavaScriptWeb programming ∙ 3 proposals

Creating a robot for registration on a wordpress site.

Hello, I need to write a bot that will take the data entered by a person on the website: https://orif-rejestracja.pl/ - the site is made on WordPress and transfer this data to the website: https://pl.oriflame.com/ under my login and password (I will provide access to the…

JavaScriptPython ∙ 3 proposals

Make edits to the Django + Javascript project

289 USD

The website where you can view the work - https://twoj-lekarz.sonisapps.com Need to make all the edits from this file - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_wWjLAMkUfO7EJ5HFBKTB9TNVHK3sMYOKgRjWFuGFOU/edit?gid=0#gid=0 Check the entire website for any related bugs, and also…

JavaScriptPython ∙ 1 proposal

Help with the implementation of the web3js + 0x Swap API swap

42 USD

Need help with implementing swap Currently encountering errors with quotas and gas calculation Ultimately, the swap should work correctly at all stages No need to work with the interface Using web3js and 0x Swap API (not considering switching to other solutions)

BlockchainJavaScript ∙ 1 proposal

Client
Gleb Maystrenko
Ukraine Odessa  6  0
Project published
1 month 1 day ago
269 views