Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

I need an illustrator to create a telegram stick.Потрібен ілюстратор для створення стікерпаку для telegram

Translated

 1. 2062    78  0   3
  5 days1999 UAH

  Hello Mary, I'm glad to take your project, with the maximum attention to the details I approach to the matter.
  вітаю Марія, з радістю візьмусь за ваш проект,з максимальною увагою до деталій підхожу до справи.

 2. 1458    11  0
  11 days1111 UAH

  Good morning, I am an illustrator I work in the row and vector, I perform the row quality, I listen to the ears of desires
  Portfolio
  Freelancehunt
  Behance
  Доброго дня, я ілюстратор працюю в растрі та векторі, виконаю стікери якісно, дослухаюсь до усих побажань
  Портфоліо
  Freelancehunt
  Behance

 3. 588    13  1
  1 day1000 UAH

  Good day
  I am an artist and illustrator, and I have experience in the creation of sketches.
  Let’s discuss the details and get the best option.
  I’m ready to work and I’m happy to work together.
  Добрий день
  Я художниця і ілюстратор ,також є досвід у створені стікерів
  Обговоримо деталі і оберемо кращий варіант
  Готова приступити до роботи і буду рада співпраці

 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. 320  
  8 days1490 UAH

  Good day, I am an artist-illustrator, interested in your project, ready to collaborate
  Painting in Graphics.
  I have experience in the creation.
  Here are my examples of work:
  Behance
  Добрий день, я художник-ілюстратор, зацікавилась вашим проектом, готова до співпраці
  Малюю у растровій графіці
  Маю досвід у створенні стікерів
  Тут мої приклади робіт:
  Behance

 7. 4213
   34  0

  2 days1234 UAH

  Good day, there is experience of creating stickers, and the skills of art.
  I specialize in:
  UI / UX (Game / Mobile / Desktop)
  Graphic Design
  2D Art
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Let's write, let's discuss all the details.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня, є досвід створення стікерів, та навички арту.
  Специалізуюсь на:
  -UI/UX (Game/Mobile/Desktop)
  -Graphic design
  -2D Art
  Портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  Пишіть, обговоримо всі деталі.
  Звертайтесь буду радий співпраці.

 8. 1854    28  2
  7 days3000 UAH

  Good day . There is a great experience in developing sketches, painting good illustrations and developing a unique character.

  Examples of my work - Freelancehunt
  Добрий день. Є великий досвід розробці стікерів, намалюю гарні ілюстрації і розроблю унікального персонажа.

  Приклади моїх робіт - Freelancehunt

 9. 1176    12  0
  4 days1000 UAH

  I’m making you a unique character, and on the basis of it, you’re already a stickers. I have experience
  I can send examples.
  My portfolio is Behance
  Вітаю !Створю вам унікального персонажа,а на основі нього вже стікери. Маю досвід
  Можу надіслати приклади
  Моє портфоліо Behance

 10. 839
   5  0

  7 days200 UAH

  Welcome to. I have experience in developing stickers, for example here are stickers that are currently popular in telegram (more than 3000 downloads) https://freelancehunt.com/showcase/work/patriotichni-stikeri/1638680.html
  You can also review my work in the portfolio to understand the style in which I draw.
  The price is 200 grams per stickers. The deadlines will depend on the number of stickers.
  Вітаю. Маю досвід у розробці стікерів, для прикладу ось стікери які користуються зараз популярністю у telegram (більше 3000 завантажень) https://freelancehunt.com/showcase/work/patriotichni-stikeri/1638680.html
  Також можете переглянути мої роботи в портфоліо для розуміння стилю в якому я малюю.
  По ціні 200грн за стікер. Терміни будуть залежить від кількості стікерів.

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 553    7  0
  5 days1000 UAH

  Welcome to Mary. I am an illustrator with experience in creating characters and speakers, my work can be viewed in the profile. The price depends on the amount and style, so write if my illustrations come to your mind.
  Вітаю, Марія. Я ілюстратор з досвідом у створенні персонажів та спікерів, мої роботи можна подивитись у профілі. Ціна залежить від кількості та стилю, тому пишуть, якщо мої ілюстрації прийдуться Вам до душі.

 13. proposal concealed by freelancer
 14. 294    1  0
  10 days1500 UAH

  Hello to you! Ready to take!
  We have great experience in creating characters.
  Здравствуйте! Готова взяться !
  Есть большой опыт в создании персонажей

 15. 595    20  1   1
  10 days3500 UAH

  Good day !
  Interested in cooperation
  Create bright and interesting stores.
  Portfolio Freelancehunt and Behance
  Details can be discussed in personal listing.
  Добридень!
  Зацікавлена у співпраці
  Створю яскраві і цікаві стікери
  Портфоліо Freelancehunt та Behance
  Деталі можемо обговорити в особистому листуванні

 16. 5097    75  0
  10 days2500 UAH

  Good Morning)
  I’m going to make a class box)
  Work in Portfolio)
  Go to turn!
  Доброго вечора)
  Зроблю класні стікери)
  Роботи в портфоліо)
  Звертвйтесь!

 17. 1537    74  1   1
  4 days1000 UAH

  I wanna! I will be happy to accomplish your interesting project.
  I will make bright and bright stores.
  Віиаю! Буду рада виконати Ваш цікавий проект.
  Зроблю яскраві та яскраві стікери.

 18. proposal concealed by freelancer
 19. 230  
  5 days1500 UAH

  Good day !
  I can fulfill your order.
  I have great experience in painting.
  You can check out my portfolio:
  Behance
  Доброго дня!
  Я можу виконати ваше замовлення.
  Маю великий досвід у малюванні стікерів.
  Можете ознайомитися із моїм портфоліо:
  Behance

 20. 2221    52  0
  10 days2500 UAH

  Good time for the day! Interested in your project! Ready to draw the sticker-pack on your application.
  My portfolio:
  Behance
  Freelancehunt
  Доброго времени суток! Заинтересовал ваш проект! Готова нарисовать стикер-пак по вашей заявке.
  Мое портфолио:
  Behance
  Freelancehunt

 21. 1770    28  1
  3 days1000 UAH

  Good afternoon, I will not have any problems with the interesting and cool stalkers. Working in the profile. We can discuss stylism and price in personal communication!
  Доброго вечора, без проблем відмалюю цікаві і круті стікери. Роботи в профілі. Можемо обговорити стилістику і ціну в особистому спілкуванні !

 22. 323  
  7 days700 UAH

  Good afternoon,
  I have experience in scratching, if you are interested you can add my scratch-pack for telegram, it is patriot created gradually
  In search must be written -
  by HelenDG

  Price is separate for different stucks : portrait stucks (personages), association stucks, frases stucks.⬇If you watched the stickers from my stickers pack with pleasure I will make a cool stickers pack for you.The price for one stickers characters, the simpler stickers cheaper.The deadline depends on the number, write in the message and all agree.🙂
  Доброго вечора,
  Маю досвід в відмальовці стікерів, якщо цікавить можете додати мій стікер-пак для telegram, він патріотичний створювався поступово ⬇️
  В пошуку потрібно написати -
  HelenDG

  Прайс окремий на різні стікери : стікери портретні (персонажі), стікери-асоціації, стікери-фрази.

  Якщо вам приглянулись стікери з мого стікер-паку з радістю зроблю для вас крутий стікер пак.

  Ціна за один стікер персонаж, простіші стікери дешевше. Термін виконання залежить від кількості, пишіть в повідомлення та все узгодимо 🙂

 23. 656    5  0
  7 days1500 UAH

  Good day !
  I am interested in a project, ready to get into work!
  Examples of performance can be viewed in the profile.
  I am pleased to cooperate)
  Доброго дня!
  Зацікавив проект, готовий взяти в роботу!
  Приклади виконання можна переглянути в профілі.
  Буду радий співпраці)

 24. 281    1  0
  10 days1500 UAH

  Good day ! I can take the stickers. I have 2 years of experience in painting for crypto projects) You can view the works by link
  Google Drive
  There are projects both with the character provided by the customer and created by me according to the approximate description of the customer. We can discuss details if you are interested in my candidacy of course :)
  Доброго дня! Можу взятися за стікерпак. Маю досвід 2 роки у малюванні стікерпаків для криптопроектів) Роботи можете переглянути за посиланням
  Google Drive
  Там є проекти як із персонажем наданим замовником, так і створені мною за приблизним описом клієнта. Можемо обговорити деталі, якщо вас зацікавить моя кандидатура звичайно :)

 25. proposal concealed by freelancer
 26. 1165    28  0   1
  4 days3000 UAH

  Hello, interesting task, there is understanding how to do it, I'm glad to work together )
  Portfolio with similar works - Behance
  Привіт, цікава задача, є розуміння як її виконати, буду радий співпрацювати )
  Портфоліо зі схожими роботами – Behance

 27. 500    2  0
  2 days1500 UAH

  Good day, I will be happy to work with you. Fast and quality I will do your task) I have a higher education in graphic designer. I draw in a vector graph. From the hand and on the graphic tablet. Here is my portfolio Freelancehunt
  Добрый день, буду рада сотрудничать с вами. Быстро и качество сделаю вашу задачу) Имею высшее образование графического дизайнера. Рисую в растровой, векторной графике. От руки и на графическом планшете . Вот моё портфолио Freelancehunt

 28. 1893    41  0   2
  1 day500 UAH

  Hello to you! You have an interesting project that you want to create in life. Write me, I have a few questions and suggestions.I am ready to work with you.
  Some of my work can be viewed here- Behance Let’s discuss details.
  I start in different styles.
  I give you all the files I need.
  I will do it in the best.
  The work and work will be discussed before the start.
  Привіт! В тебе цікавий проект який хочеться створити в житя. Напиши мені, маю декілька питань та пропозицій.Готовий до співпраці саме з тобою.
  Деякі мої роботи можна розглянути тут- Behance Пишіть обговоримо деталі.
  Првцюю в різних стилях.
  По поребі даю всі файи які потрібно
  Зроблю в найкоащоиу виді
  Правки та обсяг роботи обговорюю до початку

 29. proposal concealed by freelancer
 30. 1218    13  0
  7 days1000 UAH

  Good day . I add pictures just as an example. More robots in the profile.
  Price and time depends on the amount.

  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/achivki-na-sayt/1613683.html
  Добрий день. Додаю малюнки просто як приклад. Більше робот в профілі.
  Ціна та сроки залежать від кількості

  https://freelancehunt.com/showcase/work/achivki-na-sayt/1613683.html

 31. 811    9  0
  10 days2000 UAH

  Good day, I have experience and a lot of ideas!
  I am pleased to develop for you unique, stylish and original stickers!
  Portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Добрий день, маю досвід і купу ідей!
  Із задоволенням розроблю для вас унікальні, стильні та оригінальні стікери!
  Портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 32. 460    2  0
  111 days555 UAH

  Good day .
  I draw good. The stallers :)
  Examples of work: Freelancehunt
  Prices and deadlines after agreement of details.
  Добрий день.
  Намалюю гарні. прикольні стікери :)
  Приклади робіт: Freelancehunt
  Ціна і терміни після узгодження деталей.

 33. 637    5  0
  1 day3000 UAH

  Good Morning)
  Ready to execute this order.
  Prices and deadlines are better to discuss.
  Examples of profiles
  Freelancehunt
  Behance
  I will be happy to work with you.)
  Доброго дня)
  Готова виконати це замовлення
  Ціну і терміни краще обговорити
  Приклади робіт у профілі
  Freelancehunt
  Behance
  Буду рада співпраці з Вами))

 34. 783    10  0
  5 days2000 UAH

  Welcome to! Freelancehunt
  My name is Daria, I am engaged in the development of graphic design. Online every day.
  I’ve taken into consideration this project I’m ready to work on. Ready to discuss all the details.
  I’ll get to know your company more in detail.
  Analyze the market of your competitors.
  Create prototypes to better understand your ideas and their implementation.
  I will make a design in any style that meets your theme.
  I will work according to all your wishes and requests.
  I work in such editors as Illusrator and Photoshop.

  I also want to note:
  All the works are free.
  I am very loyal to the customers, always ready to go to a meeting if necessary.
  Ready for further cooperation with additional plushes and discounts
  Вітаю! Freelancehunt
  Мене звуть Дар’я, я займаюся розробкою графічного дизайну. Онлайн – щодня.
  Привернув до уваги цей проект, над яким я готова попрацювати. Готова обговорити докладніше всі деталі.
  - ознайомлюся з вашою компанією докладніше
  - проаналізую ринок ваших конкурентів
  - створю прототипи для кращого розуміння ваших задумів та їх реалізації
  - зроблю дизайн в будь-якому стилі, що відповідає вашій тематиці
  - доопрацюю згідно з усіма вашими правками та побажаннями
  Я працюю в таких редакторах як Illusrator та Photoshop.

  Хочу також зазначити:
  -Всі правки в ході роботи БЕЗКОШТОВНІ
  - я дуже лояльна до замовників, завжди готова піти на зустріч за необхідності
  - готова до подальшої співпраці з додатковими плюшками та знижками

 35. 604    6  0
  111 days1111 UAH

  Good Morning)
  Interested in your project)
  Let’s talk about details!
  Write in private for agreement!
  Доброго вечора)
  Зацікавив ваш проек)
  Давайте обговоримо деталі!
  Пишіть в приват для узгодження!

 36. 238  
  3 days1000 UAH

  Hello, I can take a project. I do it quality and quickly. I have a portfolio in my profile.
  Здравствуйте, могу взяться за проект. Сделаю качественно и быстро. Портфолио у меня в профиле.

 37. 312    1  0
  5 days3000 UAH

  Hello, I’m an illustrator open to collaboration!
  Price depends on the number of stickers.
  My portfolio: Behance
  Привіт, я ілюстраторб відкрита до співпраці!
  ціна залежить від кількості стикерів
  мое портфоліо: Behance

 38. proposal concealed by freelancer
 39. 702    3  0
  7 days2500 UAH

  Good Morning Mary.
  I was very interested in your project. I have great experience in the development of stickers.
  I will be able to create interesting and fun stakes for you))
  Examples of my works:
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/personalnyie-zabavnyie-stikeryi/1632378.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/stikeryi-zhenskie-frazyi/1407153.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/stikeryi-zabavnyie-kotyi/1225931.html
  Write, let's discuss the details and stylism of the stickers, and I'll be able to calculate the cost more accurately and the deadline)
  Доброго дня, Марія.
  Дуже зацікавив ваш проект. Маю великий досвід у розробці стікерпаків.
  Зможу створити для вас цікаві і веселі стікери))
  Приклади моїх робіт:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/personalnyie-zabavnyie-stikeryi/1632378.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/stikeryi-zhenskie-frazyi/1407153.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/stikeryi-zabavnyie-kotyi/1225931.html
  Пишіть, обговоримо деталі і стилістику стікерів, і я зможу більш точно розрахувати вартість і дедлайн)

 40. 555
   1  0

  7 days1600 UAH

  Good Morning Mary!
  My name is Annie, I am an illustrator and graphic designer.
  Interesting for your project, I want to be useful to you and to develop a unique character that can be used in the stickers.
  I have experience in creating stickers.
  Creation of the character - 1600 UAH, each next stickers - 500 UAH
  The best summary is the portfolio: Behance
  Добрий день, Маріє!
  Мене звати Аня, я ілюстратор та графічний дизайнер.
  Цікавить Ваш проект, я хочу бути корисною Вам та розробити унікального персонажа, який можна буде використовувати у стікерах.
  Маю досвід у створенні стікерпаків.
  Створення персонажа - 1600 грн, кожен наступний стікер - 500 грн
  Найкраще резюме - це портфоліо: Behance

 1. proposal concealed by freelancer

Client
Project published
1 month 19 days ago
329 views
Labels
 • дизайн
 • рисунок
 • иллюстратор
 • иллюстрация
 • Фирменный стиль
 • иллюстрации и рисунки