Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

You need to make a banner (post/sites) in the Insta account. Terminal

Translated19 USD

 1. 1558
   14  1

  4 days100 USD

  Good day !

  I will be happy to get a project. My portfolio and detailed information about me in the profile: Freelancehunt

  Pricing and Dedline oriented - detail about your project in personal messages.

  Thank you,
  With respect,
  Maxim Skvortsov
  Доброго дня!

  Буду радий отримати проєкт. Моє порфтоліо і детальна інформація про мене у профілі: Freelancehunt

  Ціна та дедлайн орієнтовні - детально про ваш проєкт у особистих повідомленнях.

  Дякую,
  З повагою,
  Максим Скворцов

 2. 1738
   23  0

  1 day19 USD

  Good day, please send examples of banners (references) that you want to get in the result.
  and photo of the product to start the work
  Добрий день, надішліть, будь ласка, приклади банерів (референси), які ви бажаєте отримати в результаті.
  І фото продукції, щоб розпочати роботу

 3. 1366
   28  0

  1 day19 USD

  Welcome to Dmitry!
  There is experience of social networking. I’ll make a few options for your choice. There is an example of work in my portfolio. I have all the wishes about work. Ready to start your project.
  Вітаю, Дмитро!
  Є досвід оформлення соціальних мереж. Розроблю кілька варіантів оформлення на Ваш вибір. Є приклад роботи у моєму портфоліо. Врахую всі побажання щодо роботи. Готовий приступити до Вашого проекту.

 4. 8668
   236  0
  Work samples:
  Banner for Websites
  2 days30 USD

  Good day . I specialize in the development of the banner.
  I am one of the top designers on this site.
  If you want to get a really quality banner - the cost of at least 400 UAH per picture, such a price I can offer for one picture.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Спеціалізуюсь на розробці банерів.
  Входжу в ТОП дизайнерів на цьому сайті.
  Якщо Ви хочете отримати справді якісний банер - вартість хоча б 400 грн за картинку, таку ціну можу запропонувати за одну картинку.
  Рада буду співпраці.

 5. 750    9  0
  2 days19 USD

  Good Morning, Dmitry
  I get acquainted with the public pages, I like your style, I want to work on it
  Let’s talk more in detail and make a test pattern (if I agree to take it into the portfolio)
  My work:
  Google Drive
  Доброго дня, Дмитро
  Ознайомилася із публічними сторінками, дуже подобається ваш стиль, хочу у ньому попрацювати
  Давайте обговоримо детальніше та зробимо тестовий макет (зі згоди заберу у портфоліо)
  Мої роботи:
  Google Drive

 6. 251  
  1 day19 USD

  I want to work with you very much! I can do it in a different style.
  Вітаю) Можу вам зробити) Дуже хочу з вами попрацювати! Додаю приклад) Можу зробити в інакшому стилі.

 7. 277  
  1 day20 USD

  I work in the photoshop and I can work in the photoshop.
  I will be very happy to work on a constant basis.)
  Працюю у фотошопі і можу звами працювати
  буду дуже радий працювати звами на постійній основі)

 8. 115  
  2 days19 USD

  Dear Contractor,

  I want to go back
  At your order!
  With confidence in your skills,
  I offer a professional decision.
  which attract attention.

  I am looking forward to the start of work!
  Шановний Замовнику,

  Бажаю відгукнутись
  на ваше замовлення!
  З впевненістю в своїх навичках,
  пропоную професійне рішення,
  яке приверне увагу.

  З нетерпінням чекаю початку роботи!

 9. 183  
  1 day19 USD

  Welcome to!
  Ready for your order,
  I will do it in good time and I will give you a few options.
  Вітаю!
  Готовий взятися за ваше замовлення,
  зроблю якісо та вчасно, за потреби надам декілька варіантів

 10. 100  
  1 day20 USD

  I am a journalist and I know how to be creative. I am sure, we will work. I will be happy to help, I can do my task today.
  Маю освіту журналіста, вмію креативити. Впевнена, спрацюємося. Буду рада допомогти, завдання можу виконати сьогодні.

 11. 571    7  0
  1 day19 USD

  Good Morning Dmitry!
  I am very interested in your project.
  Ready to start right now!
  Please write, ready to discuss all the details.
  My portfolio is Freelancehunt
  My Vehance - Behance
  Доброго дня Дмитро!
  Дуже зацікавлений у вашому проєкті.
  Готовий приступити прямо зараз!
  Пишіть, готовий обговорити всі деталі.👇🏻
  Моє портоліо - Freelancehunt
  Мій Вehance - Behance

 12. 1250    52  3
  1 day19 USD

  Hello, I will be happy to help.
  Details will be discussed.

  I will be happy to cooperate!
  Turn to it :)
  Привіт, з радістю допоможу.
  Деталі обговоримо.

  Буду радий співпраці!
  Звертайтеся:)

 13. 795    12  0
  2 days19 USD

  Good day, get acquainted with TZ and ready to offer your services, you can get acquainted with my portfolio on the links.I have 3 years of experience.💻I love to work with customers on a constant basis.
  If necessary, I can also communicate directly with polygraphs.
  Per hour payment 200 UAH - 1 hour or fixed price
  I need to give 2 concepts to choose (for the second concept of the hour I don't count)
  Link to my portfolio.
  Behance
  Freelancehunt
  Works with After Effects
  Google Drive
  🖐🏻 Добрий день, ознайомилась з ТЗ та готова запропонувати свої послуги, ви можете ознайомитись з моїм портфоліо за посиланнями.
  💻Маю 3 роки досвіду.
  ✅ Обожнюю працювати з замовниками на постійній основі
  ✅ Також за потребою, можу на пряму комунікувати з поліграфіями
  ✅ Беру по годинну оплату 200 грн - 1 год або фікс прайс
  ✅ За потребою надаю 2 концепції на вибір( за другу концепцію години не рахую )
  ⬇️ Посилання на моє портфоліо)
  Behance
  Freelancehunt
  ⬇️ Роботи з After Effects
  Google Drive

 14. 1232    29  0
  1 day19 USD

  Welcome to! Interested in your project.
  I have 3 years of experience in design.
  I work in different styles and directions.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Вітаю! Зацікавив Ваш проект.
  Я маю 3 роки досвіду у дизайні.
  Працюю у різних стилях та напрямках.
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 15. 276  
  1 day19 USD

  Welcome to. Ready to work with your project. Turn to
  Portfolio: Freelancehunt
  Вітаю. Готовий до роботи з вашим проєктом. Звертайтесь
  Портфоліо: Freelancehunt

 16. 518    6  0
  1 day19 USD

  Good Morning Dmitry.
  I am going to work right now!
  Portfolio Freelancehunt
  I will be happy to cooperate with you!
  Добрий день Дмитрий.
  Приступлю до роботи прямо зараз!
  Портфоліо Freelancehunt
  Буду рада співпрацювати з вами!

 17. 1024    41  0
  1 day19 USD

  Welcome to. My portfolio is Freelancehunt
  Let’s write, let’s discuss details.
  Вітаю. Моє портфоліо - Freelancehunt
  Пишіть, обговоримо деталі.

 18. 393    1  0
  1 day19 USD

  Welcome to Dmitry!

  Interested in your project. Ready to start performing.

  The theme of the project is clear. I want to know what size it is to do.
  Let’s talk in personal messages.

  I'm looking forward to your answer) Good day!
  You can see the work here:
  Freelancehunt
  Behance
  Вітаю, Дмитро!

  Зацікавив ваш проєкт. Готова почати виконання.

  Тематика проекту зрозуміла. Хочу дізнатися в якому розмірі потрібно зробити.
  Давайте обговоримо в особистих повідомленнях?

  Дуже чекаю вашу відповідь) Гарного дня!
  Тут можна побачити роботи:
  Freelancehunt
  Behance

 19. 499    1  0
  2 days19 USD

  Good day !
  I am engaged in the development of advertising banners, analyze the target audience and competitors to create unique concepts.
  I guarantee the operational execution of the project, ensuring you high quality.
  I am ready to start work immediately after your consent and providing all the necessary materials.
  1 banner - 250 UAH, reside - 50 UAH, portfolio in the profile.
  Добрий день!
  Я займаюся розробкою рекламних банерів, аналізую цільову аудиторію та конкурентів для створення унікальних концепцій.
  Гарантую оперативне виконання проекту, забезпечивши вам високу якість.
  Я готова розпочати роботу відразу після вашої згоди та надання всіх необхідних матеріалів.
  1 банер – 250 грн, ресайз – 50 грн, портфоліо у профілі.

 20. 766    36  0
  3 days19 USD

  Hello to you! I will develop banner design, my portfolio Freelancehunt
  Details of the project are in the message.
  Привіт! розроблю дизайн банерів, моє портфоліо Freelancehunt
  деталі проекту пишіть в повідомленні

 21. 375    1  0
  1 day19 USD

  Welcome to! Starting work is ready now. My portfolio of similar works is here: Behance
  Вітаю! Розпочати роботу готова зараз. Моє портфоліо з подібними роботами є тут: Behance

 22. 212  
  2 days19 USD

  Good Morning, DmitryInstead of empty promises, I will tell you that with similar projects, and that’s about the development of banners for Instagram in the fsh didn’t work, but I already see that something impossible is not.I’ve worked a lot with banners for YouTube, but I’ll be glad to have such an experience!My portfolio is: Freelancehunt
  or: Behance
  In connection with 24/7.🖇🕙I have been working stable for 1 year, ready for permanent cooperation.I work quickly!🏆Write to me, let’s talk about the details!Work is ready now.🙌
  Доброго дня, Дмитро!
  Замість пустих обіцянок розкажу, що з подібними проектами, а саме по розробці банерів для інстаграму у фш не працювала, але вже бачу, що чогось неможливого немає. Багато працювала з банерами для ютубу, але буду рада мати подібний досвід!
  🖇 моє портфоліо: Freelancehunt
  або: Behance
  🕙 На зв'язку 24\7. Стабільно працюю 1 рік, готова до постійної співпраці.
  🏆 Працюю швидко!

  Напишіть мені - обговоримо деталі! Почати роботу готова зараз🙌

 23. 425    2  0
  2 days19 USD

  Good day, I'm glad to work with you.
  Please write me and we will discuss all the details.
  Here is my portfolio.
  Behance
  Freelancehunt
  Доброго дня , буду радий попрацювати з вами
  Напишіть будь ласка мені і обговорим всі деталі
  Ось моє портфоліо
  Behance
  Freelancehunt

 24. 658    11  0
  2 days19 USD

  Welcome to!
  I am very pleased to fulfill your order. I will do it quickly and efficiently with all your wishes at a pleasant price.

  You can read my portfolio here: Freelancehunt

  I can get to work immediately after the discussion.
  Ready to work for your budget.
  Вітаю!
  З великим задоволенням виконаю Ваше замовлення. Зроблю швидко та якісно з урахуванням всіх Ваших побажань за приємною ціною.

  З моїм портфоліо можете ознайомитись тут : Freelancehunt

  Можу приступити до роботи відразу після обговорення.
  Готова працювати за Вашим бюджетом.

 25. 1080    27  0
  1 day19 USD

  Welcome to! Interested in your order. I will do it properly and timely.
  Let's write, let's discuss all the details. I will start work right now.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Вітаю! Зацікавило ваше замовлення. Зроблю якісно та вчасно.
  Пишіть, обговоримо всі деталі. Розпочну роботу прямо зараз.
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 26. 12 more hidden bids
 • Andrii Protsko
  16 November 2023, 15:13 |

  За 250 грн мабуть буде просто фото. або й того не буде)

Current freelance projects in the category Banners

P.1.01

114 USD

Good day! I need to create a project for wrapping a car for a service company. I will describe everything in detail in a private message. Warm regards, waiting for contact 730335833

BannersIndustrial design ∙ 7 proposals

Outdoor advertising, banner development for a gas station

A banner design in bright colors is needed. Free engine oil replacement*. Size 10 meters by 0.9 meters.

BannersVector graphics ∙ 36 proposals

Develop a design with infographics for product cards on Rozetka

125 USD

What needs to be done: - develop a unique design and infographic based on the technical task and data from the manufacturer or third-party services (for example, from Aliexpress, Alibaba, Wildberries, Amazon) Main requirements: - a good portfolio of work specifically in the…

BannersInfographics ∙ 17 proposals

Development of static and animated banners for advertising on social networks

Concept of static creatives: Slogans that we provide should be integrated into two rows with a product photo. Fonts we use: Onest and Gilroy (they will be sent) Backgrounds/photos: We will provide photos that can be used, but if they are not suitable, you can create suitable…

Banners ∙ 16 proposals

I need a designer/video editor for TikTok.

25 USD

Hello. There are 3 collaboration options: 1) Stamping I provide a brief + materials: - ready-made video sequence; - Music; - text for subtitles and voice-over. Required: 1) Translate the text using AI (into the required language); 2) Overlay voice-over + subtitles (I…

Audio and video editingBanners ∙ 17 proposals

Client
Dmitry Yefimov
Ukraine Kharkiv  6  0
Project published
6 months 8 days ago
243 views