Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Add extra pages from a PDF file

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. 1648    123  4   5
  1 day14 USD

  Welcome to. I am pleased to work with you.
  to turn. Ready to start immediately.
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю. З радістью співпрацюватиму з Вами.
  Звертайтесь. Готовий розпочати одразу.
  Портфоліо:
  Freelancehunt

 4. 3901
   183  0

  1 day14 USD

  I can collect excess pages from a PDF file without buying any software.
  I divide a PDF file with several documents on a separate file so that there is one file - one document.
  Можу прибрати зайві сторінки з PDF файлу без покупки якихось софтин.
  Розіб'ю файл pdf з кількома документами на окремі файли, щоб було один файл - один документ.

 5. 2731    105  0
  1 day14 USD

  Good day .
  I can do this work. I have a lot of experience with Pdf.
  I can pay a minimum of 500 per project.
  to turn.
  Доброго дня.
  Можу виконати цю роботу. Немалий досвід роботи з пдф.
  Мінімально тут можу поставити 500 за проект.
  Звертайтеся.

 6. 597    7  1
  1 day14 USD

  Welcome, I can do this work. I can start now and do it in less than 15 minutes.
  Вітаю, можу виконати дану роботу. Почати можу зараз і виконаю скоріше ніж за 15 хв.

 7. 872    13  0
  1 day14 USD

  Welcome to.
  I can remove everything I need now. I'm waiting for the file in L.S.
  Вітаю.
  Можу зараз видалити все, що потрібно. Чекаю файл в ЛС)

 8. 5204
   331  1

  1 day14 USD

  Good day .
  No problem, I get the extra pages from the file.
  Download the file in personal
  Доброго дня.
  Без проблем приберу зайві сторінки з файлу.
  Скиньте файл в особисті

 9. 1323    34  0
  1 day14 USD

  Welcome to. Ready to fulfill the task. Write - I'll do it quickly and without cakes.
  Вітаю. Готовий виконати завдання. Пишіть - зроблю швидко і без косяків.

 10. proposal concealed by freelancer
 11. 419    161  4   3
  1 day14 USD

  Welcome to!
  A big portfolio in the profile.
  Price and deadline after full acquaintance with TZ!
  Let’s talk about the task!
  Ready to start work! and :)
  Always in contact!
  Polygraphy for over 15 years.
  Вітаю!
  Велике портфоліо у профілі.
  Ціна та термін після повного ознайомлення з ТЗ!
  Пишіть, обговоримо завдання!
  Готовий приступити до роботи! :)
  Завжди на зв'язку!
  У поліграфії понад 15 років.

 12. 1781    30  0   1
  1 day14 USD

  We are ready to do it in short time.

  What file, how many pages do we remove?
  Вітаю Готовий виконати в короткі терміни.

  Що за файл, скільки сторінкон, що викидаємо?

 13. 1063    27  0
  1 day14 USD

  Welcome to.
  I do with joy.
  The software is.
  I take 200 rupees.
  Write, I'll be happy
  Вітаю.
  Виконаю з радістю.
  Софт є.
  Візьму 200 грн.
  Пишіть, буду радий

 14. proposal concealed by freelancer
 15. proposal concealed by freelancer
 16. 1182    22  0
  1 day14 USD

  Good day, I will do it quickly and well. Less than $500 to put not fashion, but the price of the work will be lower. About 200 pounds.
  Добрий день, зроблю все швидко та якісно. Менше ніж 500 гривень поставити не моду, але ціна роботи буде менша. Приблизно 200 гривень.

 17. 2297
   72  0

  1 day14 USD

  Good day ! I can do it for $200, thank you. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня! Можу зараз зробити за 200 грн, дякую. Буду рада співпраці.

 18. 1057    23  0
  1 day14 USD

  I will divide your file according to TZ into a few. I can do it for an hour. Payment through the seafood.
  Розділю ваш файл згідно ТЗ на декілька. Впораюсь протягом години. Оплата через сейф.

 19. 1668    35  0
  1 day14 USD

  Good day . I will be glad to help. I'm doing all the videos and well.
  Доброго дня. Буду радий допомогти. Виконаю все видео та якісно

 20. 203  
  1 day14 USD

  Hi, download the file, and write in detail TZ : what to leave and what to recover. The cost of work after familiarization with the file and full TZ.
  Добрий день скиньте файл, і пропишіть детально ТЗ : що залишити та що прибрати. Вартість роботи після ознайомлення з файлом і повним ТЗ.

 21. proposal concealed by freelancer
 22. 1646    105  0
  1 day14 USD

  I can edit the PDF file, I can do it now. I will keep it apart as you need. We can agree on the price.

  With reviews about the similar projects I have done, you can find out in the profile.
  Вітаю, редагую pdf-файли, можу зробити зараз. Збережу окремо, як вам буде потрібно. Можемо домовитись про ціну.

  З відгуками про виконані мною аналогічні проєкти можна ознайомитись у профілі.

 23. 470    26  1
  1 day14 USD

  Good day ! At work every few days I am engaged in editing PDF files, their division, etc. I can help with your task. Ready to start now. I will be glad to work with you!
  Добрий день! На роботі через кожні кілька днів займаюсь редагуванням PDF-файлів, їх розділенням тощо. Можу допомогти з вашим завданням. Готовий приступити зараз. Буду радий з вами працювати!

 24. 1443    48  0   1
  1 day14 USD

  I will make it for 200. Write in private. I will be glad for the coaching. Experience is there.
  Зроблю за 200 грн. Пишіть в приват. Буду радий співрпаці. Досвід є.

 25. 518    7  0
  1 day14 USD

  Good day .
  Ready to perform this work. I have experience in pdf. I do work properly and in the specified time. All details can be discussed in person.
  Доброго дня.
  Готови виконати дану роботу. Маю досвід роботи з pdf. Виконаю роботу якісно та у зазначені терміни. Всі деталі можемо обговорити в особистих.

 26. 4976    157  0   1
  1 day14 USD

  Good day .
  Ready to do today.
  I'm going to file a file, I'm going to take over pages.
  I am happy to cooperate.
  Доброго дня.
  готовий виконати за сьогодні.
  розоб'ю файл, приберу зайві сторінки.
  буду радий співпраці

 27.  freelancer isn't working in the service any longer
 28. 138  
  1 day14 USD

  Good day ! I have experience working with documents of different complexity. I can collect excess pages, add the necessary or edit the existing)
  Доброго дня! В мене є досвід роботи з документами різної складності. Можу прибрати зайві сторінки, добавити необхідні або редактувати існуючі)

 29. 1622    52  0
  1 day14 USD

  Good day . I will do it immediately after confirmation.
  Доброго дня. Звертайтеся, виконаю одразу після підтвердження.

 1. proposal withdrawn
 2. proposal concealed by freelancer
 • Olga K.
  28 May, 17:47 |

  доброго дня! який об'єм документу?