Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Replacement of goods in the online store

Translated24 USD

 1. 676    26  0
  7 days24 USD

  Good Morning, Tatiana
  I have been working with the company owners for more than 15 years. Higher philosophical education, solid knowledge in the field of marketing. I do your task at a high level.
  If you need perfect results, contact us! I will be happy to help.
  Добрий день, Тетяна!
  Мій довід співпраці з власниками компаній більше 15 років. Вища філологічна освіта, тверді знання в сфері маркетингу. Виконаю Ваше завдання на вищому рівні.
  Якщо Вам потрібні досконалі результати, звертайтеся! Буду рада допомогти.

 2. 814    63  0
  1 day24 USD

  Good day ! Ready to implement the project. I have a lot of experience. A few examples of my work in the portfolio.
  Доброго дня! Готовий виконати проект. Маю чималий досвід. Декілька прикладів моїх робіт у портфоліо.

 3. 1426    27  1
  1 day24 USD

  I have worked as a copywriter for more than a year, and during this time I have written more than 200 texts on various topics in Ukrainian, English, German and Russian languages. I master English and German at B2 level.
  I use different styles of writing, I have the skills of a prop-engineer, SEO, LSI copywriting. I write texts in different formats: articles, posts, reviews, letters, news, advertising texts, landings, sales and information texts, comments, reviews, translations, recruitment and editorial.
  I use the following services: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google Docs, Excel, Canva, Copyscape, ChatGPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder.
  I make the meta tags: Title, Description. In general, I write laconic, understandable, structured, attractive and clear texts. I can quickly find information and print, and I also possess literary letters.
  Я работаю копирайтером уже более года, и за это время написала больше 200 текстов на различные темы на украинском, английском, немецком и русском языках. Владею английским и немецким на уровне B2.
  Использую разные стили написания, имею навыки работы промпт-инженера, SEO, LSI копирайтинга. Пишу тексты различных форматов: статьи, посты, обзоры, письма, новости, рекламные тексты, лендинги, продажные и информационные тексты, комментарии, отзывы, переводы, рерайтинг и редактуру.
  Использую следующие сервисы: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google Docs, Excel, Canva, Copyscape, ChatGPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder.
  Составляю мета-теги: Title, Description. В целом пишу лаконичные, понятные, структурированные, привлекательные и четкие тексты. Умею быстро находить информацию и печатать, а также владею грамотным письмом.

 4. 252    0  1
  7 days24 USD

  Good day . She worked on various platforms: Maudau, Silpo, prom, opencard, well-being. I write quickly and well. The work is understood. We can discuss the price in private.
  Добрий день. Працювала на різних платформах: МауДау, Сільпо, пром, опенкарт, хорошоп. Пишу швидко та якісно. Робота зрозуміла. Можем обговорити ціну в приват.

 5. 254    1  0
  3 days24 USD

  Welcome to!I am the person you need.The task will be performed quickly and efficiently.I will be able to create a bright, creative and unique product description that will definitely not be missing.You will be happy with my work, because its outcome will surprisingly surprise you.

  Examples of work and all other details can be discussed in personal.I'll be happy to work together.🥰
  Вітаю! Я саме та людина, яка Вам потрібна. Завдання виконуватиму швидко і якісно. Зможу створити яскравий, креативний та унікальний опис товарів, який точно не залишиться без уваги. Ви будете беззаперечно задоволені моєю роботою, адже її результат Вас неодмінно приємно здивує)

  Приклади робіт та всі інші деталі можемо обговорити в особистих.

  Пишіть, буду дуже рада співпраці🥰

 6. 123  
  10 days36 USD

  Welcome to!

  I have a good content on TZ. Experience in copying is 10 years.

  1000 symbols - 30-50 UAH, depends on the theme and requirements.

  I write 25 to 35 thousand characters per day.

  I worked with descriptions for different categories of goods.
  Вітаю!

  Підготую якісний контент по ТЗ. Досвід роботи копірайтером - 10 років.

  1000 символів - 30-50 грн, залежить від теми і вимог.

  В день пишу 25-35 000 символів.

  Працював з описами для різних категорій товарів.

 7. 178  
  4 days24 USD

  Good evening ! Ready to work on this project. Interested in details.
  Доброго вечора! Готова працювати над цим проектом. Цікавлять деталі.

 8. 201    1  0
  5 days24 USD

  Good day, I’m glad to work together, I have a great experience in this field, more than 5 years. Examples of work will go to LS.
  Добрий день, буду радий співпраці, маю великій досвід в цій сфері, більше 5 років. Приклади робіт скину в ЛС.

 9. 850    7  0
  1 day24 USD

  Good day .Ready to perform your task quickly and efficiently.Let's make a few descriptions as a test and we'll work on the result.What goods do you have?For example, a description of the candle:

  The premium collection of aromatic candles AROMATHERAPY HOME in premium performance will transform your house into an oasis of fragrances, filling it with pleasant odors and creating a quiet atmosphere that will allow you to always feel great.This long-term burning candle is equipped with three firewalls and is supplied in a glass container with a decorative shell available in gold or silver.It can burn for 35 hours, enriching your home with the unprecedented aroma of zephyr marshmallow.However, it is important to follow a few important warnings:

  1 .Do not let the candle burn for more than 3-4 hours in a row.The 2ndKeep it in an unavailable place for children.3 .Place the candle on a heat-stable surface.and 4.Do not take a candle out of the container.and 5.Burn it away from burning materials and objects.With AROMATHERAPY HOME in premium performance, you will be able to enjoy unbeatable fragrances and create an atmosphere of comfort and tranquillity in your home.
  Доброго дня. Готова швидко і якісно виконати ваше завдання. Давайте виконаю пару описів, як тестове і будемо працювати на результат. Які у вас товари?
  Як приклад, опис до свічки:

  Колекція преміум ароматичних свічок AROMATHERAPY HOME у преміум виконанні перетворить ваш дім на оазис ароматів, наповнивши його приємними запахами та створивши затишну атмосферу, що дозволить вам завжди почувати себе прекрасно.

  Ця свічка для тривалого горіння оснащена трьома горілками і постачається в скляному контейнері з декоративною кришкою, доступною в золотому або срібному виконанні. Вона здатна горіти цілих 35 годин, збагачуючи ваш дім непередаваним ароматом зефіру маршмеллоу.

  Проте важливо дотримуватися декількох важливих попереджень:

  1. Не допускайте горіння свічки більше 3-4 годин поспіль.
  2. Тримайте її в недоступному для дітей місці.
  3. Розмістіть свічку на теплостійкій поверхні.
  4. Не виймайте свічку із контейнера.
  5. Запалюйте її подалі від горючих матеріалів і предметів.

  З AROMATHERAPY HOME у преміум виконанні ви зможете насолодитися неперевершеними ароматами та створити атмосферу комфорту та затишку в вашому домі.

 10. 2413    167  0
  1 day24 USD

  Congratulations to Tatiana.
  There is experience of re-raining, I know how to structure the material, choose the main and make the texts unique without losing content. I can do the test. to turn.
  Вітаю, Тетяно.
  Є досвід рерайтингу, вмію структурувати матеріал, вибирати головне і робити тексти унікальними без втрати змісту. Можу виконати тестове. Звертайтеся.

 11. 389    5  0
  5 days24 USD

  Welcome to you!
  Ready to perform the task quickly and efficiently.
  The price and deadlines will be agreed.
  Quality and speed is guaranteed.
  Вітаю вас!
  Готовий швидко та якісно виконати завдання.
  По ціні та термінах домовимось)
  Якість і швидкість виконання гарантую!

 12. 1945    88  0
  1 day24 USD

  Good day .Ready for cooperation.
  in 2022.✅It has completed "The Foundations of Internet Marketing" by Google.My articles come out in the top of Google.The oriented value is 80 UAH for 1000 UAH with a unique value of 95% for text.ru and 3 Your key questions for 1000 UAH.Turn to! Let’s discuss the conditions.👍🤝
  Добрий день. Готова до співпраці.✅
  В 2022р. закінчила “Основи інтернет маркетингу” від Гугл.
  Мої статті виходять в топ Гугл.
  Орієнтовна вартість - 80 грн за 1000 збп при унікальності від 95% за текст.ру і 3 Вашими ключовими запитами на 1000 збп.
  Звертайтесь!👍 Обговоримо умови.🤝

 13. 825    7  1
  2 days24 USD

  Welcome to. There is time and desire to make unique descriptions. There is experience. I will make the first description as a test. to turn. I will be happy to cooperate.
  Вітаю. Є час та бажання зробити унікальні описи. Є досвід. Перший опис зроблю, як тест. Звертайтесь. Буду рада співпраці.

 14. 477    4  0
  3 days24 USD

  Good time ! Copywriter with 8 years of experience. My task is done according to your requirements. Standards I work according to: literary text for people, uniqueity, punctuality.
  Доброї доби! Копірайтер-рерайтер з 8 річним досвідом. Завдання, виконую за Вашими вимогами. Стандарти за якими працюю: чітабельний текст для людей, унікальність, пунктуальність.

 15. 102  
  3 days24 USD

  Welcome, I am very interested in your project. I have experience in the description of products for different platforms. I really want to join you.
  Вітаю, дуже зацікавлений у вашому проєкті. Маю досвід у описі товарів для різних платформ. Дуже хочу приєднатися до вас.

 16. 194  
  1 day24 USD

  Good day ! I have a great experience in re-righting and copying. I will take your request, so I will complete all the necessary tasks as quickly and cheap as possible.
  Добрий день! Я маю значний досвід рерайтингу та копірайтингу. Візьмусь за ваш запит, тому максимально швидко й дешево виконаю всі необхідні завдання)

 17. 272    2  0
  5 days24 USD

  Welcome to!
  Before you find out how unique descriptions are now, you need to see them.
  Please send a few examples of the description in the private message.
  I would also like to know about your vision how the final text should look.
  I look forward to your message.
  Вітаю!
  Перед тим, як дізнатися наскільки унікальні описи зараз, їх треба побачити.
  Тому прошу надіслати кілька зразків описів в приватні повідомлення.
  Також хотілося б дізнатися про ваше бачення як має виглядати кінцевий текст.
  Чекаю вашого повідомлення.

 18. 283    14  0
  1 day24 USD

  Good Morning
  Ready to work on the project, I have great experience working as a copywriter and content manager, one text I can do as a test task, so please contact us, we will be happy to discuss details
  Доброго вечора
  Готова виконати роботу над проєктом, маю великий досвід роботи як копірайтером, так і контент-менеджером, один текст можу зробити як тестове завдання, тому звертайтеся, з радістю обговоримо деталі

 19. 849    15  0
  1 day48 USD

  Tatiana is welcome.

  10 years of experience with e-commerce projects in different directions. We are now working with our wife, so we will be able to fully take the whole volume, but there are clarificing questions:

  1 . Can you show the site?
  The 2nd Only in Ukrainian or in any other language?
  3 . What is the length of the description, are there SEO keys?

  All these moments affect the price and deadlines.

  I am looking for the reversal connection. I am sure I will be able to offer the best option.

  With respect, Alexander
  Тетяна, вітаю.

  10 років досвіду з e-commerce проєктами у різних напрямках. Зараз працюємо разом з дружиною, тому зможемо повністю взяти весь обсяг, але є уточнюючі питання:

  1. Можете показати сайт?
  2. Описи тільки українською чи ще якоюсь мовою?
  3. Якої приблизно довжини мають бути описи, чи є seo-ключи?

  Ці всі моменти впливають на ціну та терміни.

  Чукаю на зворотній зворотній зв'язок. Впевнений, зможу запропонувати оптимальний варіант.

  З повагою, Олександр

 20. 584    4  0
  3 days24 USD

  Good evening, I will make a quality, unique reset. to turn.
  Доброго вечора, зроблю якісний, унікальний рерайт. Звертайтесь.

 21. 211    5  2
  10 days24 USD

  Hello to you! Ready to work.
  30 UAH . for a thousand sim.
  My work on links:
  HTTPS://realybiz.ru/biznes-v-internete/biznes-idej-vo-vremya-koronavirusa.html
  HTTPS://sunmag.me/odezhda-na-svadbu/svadebnoe-plate-s-bantom.html
  HTTPS://mamadetochek.ru/dieta-dlya-kormyashhih-mam-v-pervyiy-mesyats-zhizni-rebenka/

  I will be happy to cooperate!
  Здравствуйте! Готова к работе.
  30 грн. за 1000 сим.
  Мои работы по ссылкам:
  https://realybiz.ru/biznes-v-internete/biznes-idej-vo-vremya-koronavirusa.html
  https://sunmag.me/odezhda-na-svadbu/svadebnoe-plate-s-bantom.html
  https://mamadetochek.ru/dieta-dlya-kormyashhih-mam-v-pervyiy-mesyats-zhizni-rebenka/

  Буду рада сотрудничеству!

 22. 91  
  5 days36 USD

  Good day . Ready to fulfill your order. Details can be discussed in the messages.
  Добрий день. Готова виконати ваше замовлення. Деталі можемо обговорити у повідомленнях.

 23. 368    4  0
  1 day24 USD

  Good night, ready to take this task, so I will be able to complete this project. Please indicate which range to form the price.
  Добрий вечір, готовий взятись за дане завдання, тому зможу виконати даний проєкт. Підкажіть, будь ласка, що за асортимент, щоб сформувати ціну.

 24. 450    2  0
  2 days34 USD

  Good day !
  I have higher philosophical education and experience in re-rating and writing texts of different styles. I can help lovers. Unicity and quality guarantee
  Добрий день!
  Маю вищу філологічну освіту та досвід рерайту та редагування текстів різних стилів. Можу залюбки допомогти. Унікальність та якість гарантую

 25. 2691    85  0
  2 days24 USD

  Good day ! We will be very pleased to accept your order. I have been working in copywriting for more than 10 years. I am familiar with this topic, I have repeatedly written such articles. I guarantee 100% unique, written and quality text in short term.
  I offer 50 UAH/1000 ZN
  Добридень! З величезним задоволенням візьмуся за Ваше замовлення. У сфері копірайтингу працюю вже понад 10 років. Знайомий з цією тематикою, неодноразово писав такі статті. Гарантую 100% унікальність, грамотний та якісний текст у короткі терміни.
  Пропоную 50 грн/1000 зн

 26. 200  
  3 days36 USD

  Good day, call me Light! Ready to take your task! I will be happy if you answer!
  Доброго дня, мене звати Світлана! Готова взяти ваше завдання! Буду рада, якщо відповісте!

 27. 352    7  1
  4 days24 USD

  Good evening ! Here are a few reasons to choose me.

  1 . Experienced copywriter (8 years worked on a similar platform).

  The 2nd I can write light, interesting and unique texts without water, strictly in essence.

  3 . I work on different topics, so I am not scared of anything.

  and 4. I offer 35 UAH/1000 SIMV.
  Доброго вечора! Ось декілька причин обрати саме мене.

  1. Досвідчений копірайтер ( 8 років працювала на аналогічній платформі).

  2. Вмію писати легкі, цікаві та унікальні тексти без води, строго по суті.

  3. Працюю з різними тематиками, тому мене нічим не злякати)

  4. Пропоную 35 грн./1000 симв.

 28. 560    4  1
  1 day24 USD

  Good day !
  Interesting for the project. I will be happy to help!
  Ready to start the work immediately and put yourself in a tight time.

  I recommend discussing the details in the PP)
  Добрий день!
  Цікавить проєкт. Буду рада допомогти!
  Готова почати роботу одразу та вкластися в стислі терміни.

  Пропоную обговорити деталі в ПП)

 29. 200    3  1
  10 days24 USD

  Tatiana, good night! I am a professional copywriter, I have significant experience in re-righting various texts.
  My texts are written, interesting, unique (from 90%) and without excess water. I can download examples of my reraits in pp.
  The terms have already been stated above, the cost: 40 UAH-1000 ZBP.
  Turn on!
  Тетяно, добрий вечір! Я професійний копірайтер, є значний досвід у рерайті різноманітних текстів.
  Мої тексти грамотні,цікаві,унікальні(від 90%) та без зайвої води. Можу скинути приклади своїх рерайтів в пп.
  Терміни вже вказала вище, вартість:40 грн.-1000 збп.
  Звертайтеся!

 30. 2012    56  3   1
  1 day24 USD

  Good evening !
  Write more in detail about the product group, and the scope of the description.
  Get ready to discuss the terms, I will be happy to cooperate.
  Доброго вечора!
  Напишіть більш детальніше щодо товарної групи, та об'єму опису.
  Звертайтесь, готова обговорити умови, буду рада співпраці.

 31. 1326    98  6   1
  2 days24 USD

  I will perform my task quickly and efficiently. High copywriting experience guarantees excellent outcome. I write unique, creative and with attention to the details. The cost of copywriting is 35 UAH for 1k sbp.
  Быстро и качественно выполню задачу. Высокий опыт копирайтинга гарантирует превосходный результат. Пишу уникально, креативно и с вниманием к деталям. Стоимость копирайтинга - 35 грн за 1к сбп.

 32. 8423    465  1   5
  1 day24 USD

  Good day
  Open to cooperation)
  All details can be discussed in OP.
  to turn )
  Доброго дня
  Відкритий до співпраці)
  Всі деталі можем обговорити в оп
  Звертайтесь )

 33. 401    31  0
  30 days24 USD

  I offer my services. Great experience (14 years) in writing information, seo and sales articles. Informative, literally structured articles without water. The cost of work is 50 UAH. for a thousand. Signs and call.
  Ready to participate in your project, you can agree on the price for 1 product.
  Предлагаю свои услуги. Большой опыт (14 лет) написания информационных, сео и продающих статей. Информативные, грамотные структурированные статьи без воды. Стоимость работы – 50 грн. за тыс. знаков, обращайтесь.
  Готова поучаствовать в Вашем проекте, может договориться по стоимости за 1 товар.

 34. 388    14  0
  1 day24 USD

  Good night Tatiana! I suggest to consider my application to get unique, quality texts. I look forward to the details in private.
  Добрий вечір, Тетяно! Пропоную розглянути мою кандидатуру, щоб отримати унікальні, якісні тексти. На деталі чекаю в приватних.

 35. 545    21  0
  13 days24 USD

  Welcome to. I offer my services. Experience is great. Writing properly and unique. Please only tell us which service you are using to verify your uniqueity. The price is 40 UAH. A thousand symbols. I suggest to write one text as a paid test task so you can assess quality
  Вітаю. Пропоную свої послуги. Досвід великий. Напишу якісно та унікально. Тільки повідомте, будь ласка, яким сервісом користуєтесь для перевірки унікальності. Вартість - 40 грн. за тисячу символів. Пропоную написати один текст в якості оплачуваного тестового завдання, щоб ви могли оцінити якість

 36. 1070    56  2   1
  7 days24 USD

  Good day ! I will do the test so that I don’t write in the point of excess. The price for a re-right from 40 UAH, depends on the topic and requirements. Turn to!
  Добрий день! Зроблю тестове, щоб не писати в ставці зайвого. Ціна за рерайту від 40 грн, залежить від теми і вимог. Звертайтесь!

 37. 2559    144  0   1
  1 day24 USD

  Good afternoon Tatiana!
  Interested in cooperation.
  Create unique product descriptions.
  I work for $60 for 1000 characters.
  I can write 15,000 signs a day.
  Доброго вечора, Татьяна!
  Зацікавлений у співпраці.
  Створю унікальні описи товарів.
  Працюю по 60 гривень за 1000 знаків.
  В день можу писати від 15 000 знаків.

 38. 189  
  2 days24 USD

  Good evening . Ready to work on this task. A thousand sns. of 50 UAH.
  Добрий вечір. Готова працювати над даним завданям. 1000 зн. - 50 грн.

 39. 102  
  2 days24 USD

  I have long-term experience in this area. I have completed the website and online stores for more than two years.
  Маю досвід в довготривалій співпраці в даній сфері. Наповнюю сайт та інтернет-магазини більше двох років.

 40. 4244    170  0
  3 days24 USD

  Welcome to!
  I am proposing my candidacy.

  Why I am:
  I am copywriting since 2012.
  I write quality, interesting texts without water that are easy to read.
  I understand the SEO-copyright task.
  I don’t need to explain what this is unique, leadership, spammy, etc.
  My texts are structured, have lists and subtitles, the material is submitted in small paragraphs according to all the requirements of the PS.
  aimed at long-term cooperation.
  Examples of works can be found in the portfolio or by reference:
  Google Drive

  The desired price is 50 UAH for 1000 ZN.

  With respect, Dmitry.
  Вітаю!
  Пропоную свою кандидатуру.

  Чому я:
  Займаюся копірайтингом із 2012 року.
  Пишу якісні, цікаві тексти без води, що легко читаються.
  Розумію завдання SEO-копірайтингу.
  Мені не треба пояснювати, що таке унікальність, водність, спамність тощо.
  Мої тексти структуровані, мають списки та підзаголовки, матеріал подається невеликими абзацами за всіма вимогами ПС.
  Націлений на довгострокову співпрацю.
  З прикладами робіт можна ознайомитись у портфоліо або за посиланням:
  Google Drive

  Бажана ціна - 50 грн за 1000 зн.

  З повагою, Дмитро.

 41. 1006    15  0
  3 days24 USD

  Good day .
  I have more than 15 years of copywriter experience.
  I recommend discussing details regarding the performance of your order.
  Доброго дня.
  Маю досвід роботи копірайтером більше 15 років.
  Пропоную обговорити деталі стосовно виконання Вашого замовлення.

 42. 1738    12  0   1
  1 day24 USD

  Good afternoon Tatiana!

  I’m a Carina, and having experience in copywriting and SMM marketing, I understand how important it is to have a unique and attractive content for each product. My goal is to create descriptions that will not only be useful to customers but will also be easy to perceive and interest your audience.

  Each description will be structured, reflecting all of the product’s advantages and making it easy to understand for buyers. Working together, we can ensure that your goods will be presented in the best light, attracting new customers and providing satisfaction from the purchase.

  He is happy to take this task and start cooperation.

  With the best wishes,
  The Carina
  Доброго вечора, Тетяна!

  Мене звуть Каріна, і маючи досвід у сфері копірайтингу та СММ маркетингу, я розумію, наскільки важливо мати унікальний та привабливий зміст для кожного товару. Моя мета - створити описи, які не тільки будуть корисні для клієнтів, але й будуть легкими для сприйняття та зацікавлять вашу аудиторію.

  Кожен опис буде структурованим, відображаючи усі переваги продукту та роблячи його легко зрозумілим для покупців. Працюючи разом, ми можемо забезпечити, що ваші товари будуть представлені в найкращому світлі, залучаючи нових клієнтів та забезпечуючи задоволення від покупки.

  З радістю готова взятися за це завдання та розпочати співпрацю.

  З найкращими побажаннями,
  Каріна

 43. 244    4  0
  10 days24 USD

  I work on wisdom, I do work quickly and efficiently.
  I want to note that I have a great experience working in SMM and copywriting!I have been doing great projects from scratch often that need to write big profile texts.So I will be happy to help you.

  My advantages are that I am communicable, bullshit, quickly find a way out of any situation and quickly learn.

  I want to say, because of a lot of enthusiasm, I have the opportunity to share insides with you.
  I Study
  Themes of earnings in the field of marketing, cryptocurrency, targeting, arbitration of traffic, dropshipping.To all, I have a creative approach because of the fact that from a little bit she was getting up, she was cooking, and forced and to this day I am improving my skills.
  She managed to work with influencers by setting them targeted advertising.
  I have read a lot of artistic, psychological, motivational and historical literature.I have a good dictionary reserve.
  Працюю на совість ,виконаю роботу швидко та якісно .
  Хочу зазначити що маю великий досвід роботи в SMM та копірайтингу !Вела великі проекти з нуля часто ,що потребували написання великих профільних текстів.Тож з задоволенням вам допоможу.

  Мої переваги полягають в тому що я комунікабельна ,воротка,швидко знаходжу вихід з любої ситуації і швидко вчуся.

  Хочу сказати ,що через велику кількість захоплень маю можливість ділитися інсайдами з вами .
  Я вивчаю
  теми заробітку в сфері маркетингу ,криптовалюти,таргету,арбітражу трафіка ,дропшипінгу.До всього у мене творчій підхід через те що з малечку вишивала ,шила готувала ,в‘язала і по цей день вдосконалюю свої навички .
  Встигла попрацювати з інфлюенсерами налаштувавши їм таргетована рекламу .
  Прочитала багато художньої,психологічної ,мотиваційної та історичної літератури .Маю хороший словниковий запас .

 44. 4774    352  0
  1 day24 USD

  Good evening . I have a good content on TZ. Experience in work is 11 years. 1000 symbols – 70 UAH.
  My texts:
  Written and informative;
  Unique and structured;
  No water, with keywords and LSI.
  Portfolio - Freelancehunt
  I will do my task clearly and timely.
  Congratulations to Xenia Rudd Best-Content.
  Добрий вечір. Підготую якісний контент по ТЗ. Досвід роботи - 11 років. 1000 символів - 70 грн.
  Мої тексти:
  грамотні та інформативні;
  унікальні та структуровані;
  без води, з ключовими та LSI-словами.
  Портфоліо - Freelancehunt
  Звертайтесь, виконаю завдання чітко та вчасно!
  З повагою, Ксенія Руд Best-Content.

 45. 251  
  5 days36 USD

  Good day . Ready to take your job. I write unique texts for diplomas.
  Доброго дня. готова взятись за вашу роботу. Пишу унікальні тексти для дипломів.

 46. 931    40  0   1
  1 day24 USD

  Good afternoon. Ready to fulfill your order. Details can be discussed in private.
  Доброго вечора. Готовий виконати Ваше замовлення. Подробиці можемо обговорити в приваті.

 47. 478    5  0
  2 days24 USD

  Good night, ready to take this task, I have experience in re-riding, so I will be able to complete this project. Please tell me what price is for 1 product?
  Добрий вечір, готова взятись за дане завдання, маю досвід у рерайтингу, тому зможу виконати даний проєкт. Підскажіть, будь ласка, яка ціна за 1 товар виходить?

 48. 17 more hidden bids
 • Anna Kasperchuk
  26 October 2023, 19:45 |

  Добрий вечір. Можна дізнатись, що продає інтернет-магазин?

 • Olga Kolomiiets
  26 October 2023, 20:15 |

  Також цікавить, ніша магазину

 • Anastasiia T.
  26 October 2023, 22:23 |

  Добрий вечір. Яка тематика і обсяг роботи?

 • Anastasiia Bieinik
  28 October 2023, 17:42 |
  deleted by moderator

Current freelance projects in the category Copywriting

Content for Telegram

145 USD

Write posts for the Telegram channel for a month. 4 posts per day. Posts should be prepared for publication in order and have an image. The channel's theme is pregnancy and everything related to it. We need a girl who is well versed in this topic. Possible further cooperation as…

CopywritingArticle writing ∙ 3 proposals

A screenwriter is needed for a long-term video project.

Approximately 4 videos per month planned +- Scripts / approximate text needed for them Duration of one video 30min. - 50min. Topics: adaptation, first steps, and the path of business in America

CopywritingScript writing ∙ 2 proposals

Write articles about the website for placement on advertising services.

24 USD

What is required: Write advertising articles about the music service for placement and promotion of the project. Articles can be in the form of: Review of the site as a whole Review of the content on the site Review of the categories and sections of the site Review of the…

CopywritingArticle writing ∙ 15 proposals

Content plan for an Instagram page about making neon signs

Need help creating a content plan for repackaging Instagram, we can brainstorm for 1-2 hours and consider the cost in hours These ideas and plan will then be passed on to the copywriter and designer for visual creation

CopywritingSocial media marketing ∙ 16 proposals

SEO article for i-gaming: review The Thimbles

Need to prepare an SEO article for i-gaming with a review of the game, in Ukrainian. Volume: 400-500 words. Detailed specification - in the attachment. Deadline - 23.07.

CopywritingArticle writing ∙ 13 proposals

Client
Tetyana Konop
Ukraine Kyiv  9  0
Project published
8 months 22 days ago
411 views