Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Working with vector graphics. Vector fonts and elementsРобота з векторною графікою. Перемалювати в вектор шрифт та елементи

Translated

 1.  freelancer isn't working in the service any longer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. 643    15  1
  1 day700 UAH

  Good day
  I am an artist and illustrator, and I have experience in the creation of the Vector.
  Let’s discuss the details and get the best option.
  I’m ready to work and I’m happy to work together.
  Добрий день
  Я художниця і ілюстратор ,також є досвід у створені Вектору
  Обговоримо деталі і оберемо кращий варіант
  Готова приступити до роботи і буду рада співпраці

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 1017    19  0
  2 days500 UAH

  Good evening !
  Ready for smooth cooperation! I paint clearly in the vector, I do everything in time and quality. Examples of work - Freelancehunt
  I will set the price approximately, I will clarify when I will know the amount of work and the complexity. Let’s talk, let’s talk, let’s talk about the details.
  Доброго вечора!
  Готова до плідної співпраці! Малюю чітко в векторі, усе виконаю вчасно і якісно. Приклади робіт - Freelancehunt
  Ціну ставлю приблизно, уточню коли буду знати об'єм роботи та складність. Пишіть, поспілкуємося, домовимося про деталі.

 6. 199  
  5 days500 UAH

  Good morning, interested in your project and ready to work!
  Доброго дня, зацікавлений вашим проектом і готовий до роботи!

 7. proposal concealed by freelancer
 8. proposal concealed by freelancer
 9. proposal concealed by freelancer
 10. 371  
  1 day500 UAH

  Good evening !
  My name is Alona, I am a designer.
  I am interested in your proposal and I am happy to fulfill it.
  I have experience working as a designer for 4 years, I’m working at Illustrator, I’ve had to repaint fonts and graphic elements.
  Link to the portfolio:
  The Google Drive
  The price and deadlines are conditional, because I don't know the volume and complexity of the work. I hope for further cooperation with you.
  Доброго вечора!
  Мене звати Альона, я дизайнер.
  Зацікавила ваша пропозиція, та готова із задоволенням її виконати.
  Маю досвід роботи дизайнером 4 роки, працюю в Illustrator, доводилось вже перемальовувати шрифти та графічні елементи.
  Посилання на портфоліо:
  Google Drive
  Ціна та терміни виконання умовні, оскільки не знаю обсягу та складності роботи. Буду сподіватись на подальшу співпрацю з Вами.

 11. 556
   2  0

  1 day400 UAH

  My name is Lightning.
  I am moving full of self-giveness, love for work and the unlimited desire to bring beauty to the world!
  I am glad to participate in this project. I guarantee good and fast work.
  Write a message for further cooperation.
  My work is Freelancehunt
  Добрий вечір!Мене звати Світлана.
  Мною рухає повна самовіддача, любов до роботи та безмежне бажання приносити красу у світ!
  Рада взяти участь у цьому проекті. Гарантую якісну та швидку роботу.
  Пишіть у повідомлення для подальшої співпраці.
  Мої роботи Freelancehunt

 12. 1748
   35  0

  1 day500 UAH

  Congratulations to Andrew,
  I paint all the objects into AI 1 in 1 and give an existing. The work will be carried out until the final approval of the results within the previously agreed requirements.
  The assessment is approximate. To clarify it is necessary to get acquainted with the volume of work.
  My portfolio is: Freelancehunt

  A little about me:
  * Experience in work - over 20 years;
  I am in the TOP in a number of categories on one of the well-known freelance services. In particular, TOP-1 in the categories "Presentations" and "Icons", TOP-5 in the categories "Banner", "Scripts", "Design of Interfaces and Games" and "Cartography", as well as TOP-10 in the category "Design of Mobile Applications"
  * My main priority in work is the business goals of my customers. I’m not just “doing a beautiful picture,” I’m developing a design that helps my customers reach their commercial goals – a design that sells.

  I will be happy to collaborate, please contact us!
  Вітаю, Андрій,
  Перемалюю всі об'єкти в AI 1 в 1 та надам ісходник. Роботу виконую до остаточного затвердження результатів в межах попередньо узгоджених вимог
  Оцінку зробила поки що приблизну. Для уточнення необхідно ознайомитись з об'ємом робіт
  Моє портфоліо: Freelancehunt

  Трохи про мене:
  * Досвід роботи - понад 20 років;
  * Я входжу в ТОП в ряді категорій на одному з відомих фриланс-сервісів. Зокрема, ТОП-1 в категоріях "Презентації" та "Іконки", ТОП-5 в категоріях "Банери", "Шрифти", "Дизайн інтерфейсів та ігор" та "Картографія", а також ТОП-10 в категорії "Дизайн мобільних додатків"
  * Моїми головними пріоритетами в роботі є бізнес-цілі моїх клієнтів. Я не просто «роблю красиву картинку», я розробляю дизайн, що допомагає моїм клієнтам досягати їх комерційних цілей, - дизайн, що продає;

  Буду рада співробітництву, звертайтеся!

  Looking forward to hearing from you!

 13. 456    14  0
  1 day200 UAH

  Welcome to. I work in the century. I love accuracy, considering the little ones, so I can do such a task. Term and details will be discussed. The price of the work can be said only by discussing the details.
  Вітаю. Працюю у векторі. Люблю точність, уважна до дрібничок, тому можу зробити таке завдання. Терміни і деталі обговоримо. Ціну за роботу можна сказати тільки обговоривши деталі.

 14. 909    27  0
  1 day200 UAH

  Hello to

  I work on such programs (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Premiere Pro, After Effects)
  Video advertising is on Google Disk
  [link to the portfolio]
  Freelancehunt

  [Google Disk] - for easy viewing of works
  Google Drive

  turn to
  Здравствуйте

  Работаю в таких программах (Adobe Photoshop,Adobe Illustrator,Premiere Pro,After Effects)
  Видеореклама находится на Гугл Диске
  [Ссылка на портфолио]
  Freelancehunt

  [Google Disk]-для удобного просмотра работ
  Google Drive

  Обращайтесь

 15. 258  
  1 day500 UAH

  Good day !

  Great experience with the vector. I put the portfolio below. The price and time depends on the complexity. Go back, I’ll be happy to work together!
  Behance
  Добрий день!

  Великий досвід роботи з вектором. Нижче прикріплюю портфоліо. Ціна та строки залежать від складності. Звертайтеся, буду рада співпрацювати!
  Behance

 16. 366  
  2 days500 UAH

  I’m looking forward to the job, I’m working on the result. I will be happy to cooperate.
  Доброго вечора) зацікавило завдання) Відмалюю в точності, працюю на результат. Буду рада співпраці.

 17. 7000    362  0
  2 days300 UAH

  Good evening .
  I have done this job many times. I repain the model according to the requirements, precisely with a cut.

  I will be happy to cooperate.
  My portfolio by reference
  Freelancehunt
  Добрий вечір.
  Я багато разів робила таку роботу. Перемалюю макет відповідно до вимог, точно зі зрізком.

  Буду рада співпраці.
  Моє портфоліо за посиланням
  Freelancehunt

 18. 4460    173  0   2
  2 days1234 UAH

  Good day, I will be happy to work together.
  You can see my work here:
  Freelancehunt
  Добрий день, буду рада співпраці.
  Мої роботи можна побачити тут:
  Freelancehunt

 19. 498    14  0
  1 day1234 UAH

  Good day .
  Interested in your project.
  Ready for dialogue.
  I do according to TZ.
  Prices and deadlines are discussed.
  Let’s write, let’s discuss details.
  Добрий день.
  Зацікавив Ваш проект.
  Готовий до діалогу.
  Виконаю відповідно до ТЗ.
  Ціна та терміни обговорюються.
  Пишіть, обговоримо деталі.

 20. proposal concealed by freelancer
 21. 4027
   34  0

  2 days1234 UAH

  Good afternoon, I know in the vector.
  I specialize in:
  UI / UX (Game / Mobile / Desktop)
  Graphic Design
  2D Art
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Let's write, let's discuss all the details.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго вечора, знаюся на векторі.
  Специалізуюсь на:
  -UI/UX (Game/Mobile/Desktop)
  -Graphic design
  -2D Art
  Портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  Пишіть, обговоримо всі деталі.
  Звертайтесь буду радий співпраці.

 22. 702    3  0
  1 day500 UAH

  Good afternoon. I can perform my task quickly and efficiently. I would like to find out the details and the level of complexity of the project.
  Доброго вечора. Можу швидко і якісно виконати завдання. Хотіла би дізнатися деталі і рівень складності проекту.

 23. 920
   16  1

  1 day200 UAH

  Welcome to. Experience is great. I work quickly. Write it. Let’s talk about details. I will show you what is done.
  Вітаю. Досвід великий. Працюю швидко. Пишіть. Обговоримо деталі. Покажу на що здатен.

 24. 422    6  0
  2 days500 UAH

  Welcome to Vector Graphics.
  I will be happy to work together after discussing the details.
  Portfolio
  Behance
  Вітаю, працю з векторною графікою.
  Буду рада співпраці після обговорення деталей.
  Портфоліо
  Behance

 25. 598    6  0
  1 day600 UAH

  Hello Andrei. Interested in your project. We have great experience in vector graphics and illustration. Ready to get to work.
  Otrise one in one. very quickly.
  My portfolio:
  Behance
  Здравствуйте, Андрей. Заинтересовал ваш проект. Имеется большой опыт в векторной графике и иллюстрации. Готов взять в работу.
  Отрисовую один в один. Очень быстро.
  Мое портфолио:
  Behance

 26. 1228    20  1
  1 day500 UAH

  Congratulations to Andrew.
  It would be good to see an example. It’s so hard to starlight you in terms and values.
  Examples of the quality of my works can be seen in the portfolio. I’ll be glad to decide to go.
  Вітаю, Андрій.
  Було б добре побачити якійсь приклад. Бо так важко зорієнтувати Вас у термінах та вартості.
  Приклади якості моїх робіт можна подивитися у портфоліо. Буду рада якщо вирішити звернутися.

 27. 5467    168  10   5
  1 day500 UAH

  Good day . I can repaint in a vector of paintings or fonts of any complexity.
  I am a specialist in the vector. My portfolio is: Freelancehunt
  More accurately on the price and deadlines I will be able to tell when I will see the volume of work. The prices do not rise.
  Get back, most of the time on connection (except in emergencies when there is no connection throughout the city)
  Доброго дня. Можу перемалювати в вектор малюнок або шрифт будь-якої складності.
  Спеціалізуюсь на векторі. Моє портфоліо: Freelancehunt
  Більш точно по ціні та термінам зможу сказати коли побачу об'єм роботи. Ціни не завишаю.
  Звертайтесь, більшу частину доби на зв'язку (окрім екстрених ситуацій коли по всьому місту нема зв'язку)

 28. proposal concealed by freelancer
 29. 5468    230  0
  1 day1000 UAH

  Good day . Can you know what the third element is to be transmitted? I do without tracking, but I have to see the task.
  Доброго дня. А можна докладніше що за елементи третя пересаджувати? Я виконую без трасування, але треба побачити задачу.

 30. 1132    71  3   2
  1 day222 UAH

  Hello to you!
  I have drawn in the roast/vector for more than a decade, examples of work Freelancehunt
  Ready to draw, make directions if needed.
  Здравствуйте!
  Рисую в растре/векторе более десяти лет, примеры работ Freelancehunt
  Готов изобразить, внести правки, если понадобится

 31. 358  
  2 days450 UAH

  Good day . I have 3 years experience in vector graphics. I am pleased to accomplish this task. Ready for cooperation.
  Доброго дня. Маю досвід роботи з векторною графікою 3 роки. З задоволеням виконаю це завдання. Готовий до співпраці.

 32. 510    7  0
  2 days350 UAH

  Good day . Ready to display the image in the vector behind your sketch. The price will depend on the complexity. Quality is guaranteed. The painted vector image can be used anywhere: in polygraphy, in external advertising, on the internet, etc. Such image can be increased/reduced to any size without loss of quality. Read reviews and look at examples of works you can in my portfolio. Period 1 to 3 days (depending on the complexity).
  Добрий день. Готовий відобразити зображення у векторі за вашим ескізом. Ціна залежатиме від складності. Якість гарантую. Відмальоване векторне зображення можна буде використовувати будь-де: у поліграфії, у зовнішній рекламі, в інтернеті, і т. д. Таке зображення можна збільшувати/зменшувати до будь-яких розмірів без втрати якості. Почитати відгуки і подивитися приклади робіт ви можете в моєму портфоліо. Терміни 1 – 3 дні (залежно від складності).

 33. 348    2  0
  2 days800 UAH

  Good day !
  I paint accordingly the desires in the vector, identical to the drawn picture, taking into account the details. The price is written approximately, you need to see the volume and complexity.
  I'll be happy to work together)
  Добрий день!
  Перемалюю відповідно побажань у векторі, ідентично завданому малюнку з урахуванням деталей. Ціну пишу приблизно, тк треба бачити обсяг і складність.
  Пишіть, буду рада співпраці)

 34. 415    2  0
  1 day500 UAH

  Good day . I work in Vector and Raster. Photoshop and Illustrator.
  The portfolio has examples of translation (repairing) into a vector.
  I’m always in touch and I’m responding quickly.
  I work well, at a bit careful, I follow the deadlines.
  Write, I'm glad to help you.
  Portfolio of Freelancehunt
  Добрий день. Працюю у векторі та растрі. Photoshop, Illustrator,
  У портфоліо є приклади переводу (перемальовування) у вектор.
  Я завжди на зв’язку та відповідаю швидко.
  Працюю якісно, до дрібниць уважний, дотримуюсь термінів.
  Пишіть, радий буду вам допомогти.
  Портфоліо Freelancehunt

 35. 492    4  0
  2 days750 UAH

  Welcome to! I have the desire to work on your order. Ready to start immediately.
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю! Маю бажання попрацювати над Вашим замовленням. Готова розпочати одразу.
  Буду рада співпраці!

 36. proposal concealed by freelancer
 37. 414    2  0
  1 day500 UAH

  Welcome to!
  I will do it as quickly and efficiently as possible.

  Behance
  Вітаю!
  Зроблю максимально якісно та швидко .

  Behance

 38. 722    5  1
  1 day500 UAH

  Andrei, hello to you!

  We will create in the vector the elements you need according to your requirements.
  I’ve looked at TZ, if necessary I’ll ask questions, I’ll also send screenshots with performance so you can see if everything is right.
  Quality and responsibility is guaranteed.
  Write and discuss a more detailed order.
  I will be glad to cooperate with you!

  With respect, Darja

  My portfolio: Behance
  You can see the cases I worked on: https://goracio.com/cases/
  Андрей, здравствуйте!

  Создам в векторе нужные вам элементы, согласно Вашим требованиям.
  Посмотрела ТЗ, при необходимости задам вопросы, также буду отправлять скриншоты с выполнением, чтобы Вы могли посмотреть, всё ли верно.
  Качество и ответственность - гарантирую.
  Напишите и обговорим более детальней заказ.
  Буду рада сотрудничеству с Вами!

  С уважением, Дарья.

  Мое портфолио: Behance
  Можете ознакомиться с кейсами над которыми я работала: https://goracio.com/cases/

 39. 256  
  2 days200 UAH

  Welcome to! Let us work. In the vector. Any complexity
  Приветствую! Давайте работать. Отрисовка в векторе. Любая сложность

 40. 1560    47  0
  2 days1000 UAH

  Good day .
  • • • • • •
  I am a designer, a designer.
  I have been painting for more than 11 years, I have worked in programs for more than 6 years.
  Knowledge of Adobe Illustrator, Adobe Photoshop and CorelDRAW.
  Wacom Intos S
  • • • • • •
  Freelancehunt
  Доброго дня.
  --------------------------------------------------
  Я художник – дизайнер.
  Малюю понад 11 років, працюю у програмах понад 6 років.
  Знання програм Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW.
  Wacom Intos S
  --------------------------------------------------
  Freelancehunt

 41. proposal concealed by freelancer
 42. 1696    41  0
  2 days500 UAH

  Good day . I work with vector illustrations. Portfolio in profile. I will be happy to cooperate
  Доброго дня. Працюю з векторними ілюстраціями. Портфоліо в профілі. Буду рада співпраці

 43. 601    4  0
  1 day700 UAH

  Good day ! I will help you realize your project, but you are interested in the weekend files. Writing )
  Добрий день! Допоможу реалізувати ваш проект, проте цікавлять вихідні файли. Пишіть)

 44. 526    1  0
  1 day500 UAH

  Good day, I can quickly fulfill your order!
  I will be happy to collaborate!
  Portfolio: Freelancehunt
  Добрий день,можу швижко виконати ваше замовлення!
  Буду рада співпраці!
  Портфоліо: Freelancehunt

 45. 310    1  0
  2 days500 UAH

  Good day . I have experience working with Vector. I do it quickly and efficiently. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Маю досвід роботи з вектором. Виконаю швидко та якісно. Буду рада співпраці.

 46. 286  
  1 day500 UAH

  I’m going to do everything right, I’m going to get the material.
  HTTPS://freelancehunt.com/applicant/axnoZ.html
  зроблю все в точності, пришлить матеріал
  https://freelancehunt.com/applicant/axnoZ.html

 47. 365  
  2 days500 UAH

  Good Morning Andrei!
  I specialize in work in graphic editors and in the creation of vector graphics. I paint everything quickly, clean, carefully and quality. We are very loyal to our customers and we meet all our wishes. You can view my portfolio in the profile or here: Behance
  I will be very pleased to collaborate! Good day !
  Доброго дня, Андрій!
  Спеціалізуюся на роботі в графічних редакторах та на створенні векторної графіки. Перемалюю все швидко, чисто, аккуратно та якісно. Дуже лояльна до клієнтів та враховую всі побажання. Можете переглянути моє портфоліо в профілі або тут: Behance
  Буду дуже рада співпраці! Гарного дня!

 48. 281    1  0
  10 days500 UAH

  Good day ! Ready to work for you. The price is good, because there is a new one. Experience in work in the vector 3 years in healing) Write, agree)
  Доброго дня! Готова попрацювати для вас. Ціну попрошу адекватну, оскільки тут новачок. Досвід у роботі у векторі 3 роки вцілому) Пишіть , домовимося)

 49. 467    4  0
  2 days500 UAH

  Good morning, ready to fulfill your order. I will try to do everything as quickly as possible.)
  I want to offer you a couple of options so that you understand whether our vision of your order fits. I look forward to more detailed information from you and I begin to show work for you) if our vision coincides, I will be glad to cooperate)
  Добрый день, готова выполнить ваш заказ. Постараюсь сделать всё как можно быстрее )
  Хочу предложить вам пару вариантов чтобы вы понимали совпадает ли наше видение вашего заказа. Жду от вас более подробную информацию и приступаю к показной работе для вас) если наше видение совпадет, буду рада сотрудничеству)

 50. 259  
  1 day500 UAH

  Good day !
  I do the work accurately.
  Portfolio : Dribbble
  Доброго дня!
  Виконаю роботу якісно в точності.
  Портфоліо : Dribbble

 51. 197  
  5 days500 UAH

  Good day ! I will be happy to cooperate. Write - discuss the amount of work and price
  Доброго дня! Буду рада співпраці. Пишіть - обговоримо об'єм роботи та ціну

 • Ruslan Z.
  6 December 2022, 9:16 |

  Тут не можливо написати ЛС. ЛС може першим написати тільки замовник.

 • Lesya Shevchenko
  6 December 2022, 15:22 |

  Ми не можемо першими писати вам в ЛС:) Так само як скласти вартість, бо опис проекту занадто приблизний.

 • Ruslan Z.
  6 December 2022, 15:30 |

 • Lesya Shevchenko
  6 December 2022, 15:35 |

  Чому ви вирішили, що це вам повідомлення?

 • Bogdan Gatila
  6 December 2022, 19:53 |

  Шрифт сам по собі вектор. Так що перемальовувати не треба.


Client
Andrey Litvinchuk
Ukraine Ukraine  74  0
Project published
2 months ago
336 views
Labels
 • дизайн
 • баннер
 • рисунок
 • иллюстратор
 • Логотипы
 • иллюстрация
 • векторная графика
 • графический дизайн
 • дизайн логотипов
 • Adode Photoshop
 • дизайн полиграфии
 • иллюстрации и рисунки
 • Векторная отрисовка
 • Adode Illustrator
 • векторная иллюстрация