Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

The YouTube Channel of BAKAI

Translated62 USD

 1. 303    3  0
  4 days62 USD

  Good day .
  I am engaged in writing posts, articles and scripts.
  I have experience writing a script for the tr-cream channel: https://docs.google.com/document/d/1lbfpKVsNqrM49Y7KqrSFFh4Lh606UQfoP7NyCVpsO3A/edit?usp=sharing

  Interesting story about Dorothy Idy, he heard of a mysterious incident in her early childhood.
  Interested in cooperation, I will be happy to help.

  Thank you for your attention and a good day.
  Добрий день.
  Займаюсь написанням постів, статей та сценаріїв.
  Мав досвід із написанням сценарію для тру-крайм каналу: https://docs.google.com/document/d/1lbfpKVsNqrM49Y7KqrSFFh4Lh606UQfoP7NyCVpsO3A/edit?usp=sharing

  Цікава історія про Дороті Іді, чув про загадковий випадок у її ранньому дитинстві.
  Зацікавлений у співробітництві, буду радий допомогти)

  Дякую за увагу та гарного дня).

 2. 2374    38  0
  4 days66 USD

  Welcome to! Interested in your project!

  I write the script for more than 4 years and during this time it has managed to work with the most diverse projects (series, computer games, tables, cartoons and, ALWAYS, YouTube).
  I used to work with bloggers and YouTube channels (this is my main link here)
  I'm very excited about the topic you're working on (to things! interesting projects here is rare, so separate you + in karma for such a project)
  Examples of my works can be viewed in my portfolio or I can leave them to you in person.

  And it is!
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю! Зацікавив твій проєкт!

  Пишу сценарії вже понад 4 роки і за цей час встигла попрацювати з найрізноманітнішими проєктрам (серіали, комп'ютерні ігри, настолки, мультфільми і, ЗВИЧАЙНО Ж, Ютуб).
  Звикла працювати з блогерами та Ютуб-каналами (це мій основний напрямок тут)
  + мені дуже імпонує тема над якою ти працюєш (до речі! цікаві проєкти тут рідкість, тому окремий тобі + в карму за такий проєкт)
  Приклади моїх робіт можна глянути у моєму портфоліо або ж я можу кинути тобі їх в особисті.

  А ще-ее!
  Буду рада співпраці!

 3. 337  
  7 days62 USD

  Welcome to! My name is Michael, I am a content designer.
  I will be glad to be helpful to you. In my arsenal: great experience in blogging, constant generation of ideas and impressive content solutions. I will help you improve your channel and generate great ideas. On my side, I try to do everything beautifully and well.
  My work:
  Google Drive
  I look forward to our fruitful cooperation.The !
  Вітаю! Мене звуть Михаїл, я дизайнер контент- кріейтор.
  Буду радий бути корисним для вас. У моєму арсеналі: чималий досвід у веденні блогу, постійна генерація ідей та вражаючі рішення для контенту. Допоможу покращити ваш канал та згенерувати класні ідеї. Зі своєї сторони стараюсь робити все красиво і якісно.
  Мої роботи:
  Google Drive
  Сподіваюсь на нашу плідну співпрацю.!

 4. 858    22  0
  4 days62 USD

  Welcome to Sergey. It’s work for me, but I’ve even once created a documentary thread on the topic “Legend and Myth of Tripoli”, and gave a lot of facts. You can see.
  HTTPS://www.youtube.com/watch?v=IgRxmA4SSKk&list=PLdX7zrjDZDuNeve4arXgYaQI48KSyHELE
  Вітаю, Сергіє. Робота саме для мене, ядже я навіть колись створив документальну стрічку на тему "легенда та міфи Трипілля", і надав масу фактів. Можете переглянути.
  https://www.youtube.com/watch?v=IgRxmA4SSKk&list=PLdX7zrjDZDuNeve4arXgYaQI48KSyHELE

 5. 322    5  0
  2 days62 USD

  Welcome to. I love local topics. It would be interesting to try to accomplish such a task. I can do a test.
  Вітаю. Люблю Містичні теми. Цікаво було би попробувати виконати таке завдання. Можу зробити тестове

 6. 2397    44  1   1
  3 days62 USD

  Hello to you!) I think we approach each other, and that’s why:

  I love mythical themes and I’m always immersed in the search for real information. I know where to find the facts, as well as how to attract the audience into the video. I know how to break the cracks.

  In addition, I am seeking continuous cooperation.

  Experience: Screenwriter and director with a diploma, I have worked with many major YouTube channels for two years, many videos receive 500x1x views.

  Example of the video by my script is https://youtu.be/wArzfWN1K90?si=fXb6Gk4oUpt3Hm9U
  Здравствуйте!) Я думаю мы друг другу подходим, и вот почему:

  Я обожаю тематику мистики и всегда погружаюсь в поиск реальной информации. Знаю где находить факты, а так же как завлечь зрителя в видео. Умею расставлять крюки.

  К тому же сейчас я ищу сотрудничество на постоянной основе.

  Опыт: Сценарист и режиссёр с дипломом, работаю со многими крупными Ютуб каналами на протяжении двух лет, многие видео получают 500к-1кк просмотров.

  Пример видео по моему сценарию - https://youtu.be/wArzfWN1K90?si=fXb6Gk4oUpt3Hm9U

 7. 1265    19  0
  1 day62 USD

  Good day !
  Ready to collaborate!
  There is experience in copywriting and retrievals.
  Доброго дня!
  Готовий перейти до співпраці!
  Досвід в копірайтах та рерайтах є.

 8. 1141    16  0
  5 days62 USD

  Good afternoon. A writer, editor, copywriter with over 10 years of experience. Now I work mostly with the stories of companies and the genre of trolls, examples I can provide in personal publishing. I’ve looked at your channel, quite close to stylism even to those things I’m doing now + also interested in collaboration on a constant basis. to turn.
  Доброго вечора. Сценарист, редактор, копірайтер зі стажем понад 10 років. Зараз працюю переважно з історіями компаній та жанром тру крайм, приклади можу надати в особистому листуванні. Переглянула ваш канал, досить близько за стилістикою навіть до тих речей, котрі я роблю зараз + також зацікавлена у співпраці на постійній основі. Звертайтесь.

 9. 1831    31  0
  4 days62 USD

  And Mary! Screenwriter of popular reality show on TV, (Ukraine, Poland), author and producer of youth projects on youth and other creative projects! The portfolio is on the website here! Ready for cooperation.
  Я-Марія! Сценарист популярних реаліті- шоу на ТБ,(Україна, Польща), автор та продюсер ютьюб проектів на ютьюб та інших творчих проектів! Портфоліо є на сайті тут! Готова до співпраці.

 10. 498    3  0
  4 days62 USD

  Good evening Sergey! I have great experience in writing script for YouTube channels. Examples of works can be viewed in the portfolio. Go back, let’s discuss the details. I will be happy to cooperate!
  Доброго вечора, Сергій! Маю великий досвід написання сценаріїв для ютуб-каналів. Приклади робіт можна переглянути в портфоліо. Звертайтесь, обговоримо деталі. Буду радий співпраці!

 11. 553    16  0
  7 days62 USD

  Good day ! Interesting to collaborate with you, I like your direction. If honestly, then scenarios I had not to write, but I was engaged in searching and processing information. Always open to criticism, right, fulfilled according to the requirements.
  Доброго дня! Цікавить співпраця з вами, подобається напрям вашої рубрики. Якщо чесно, то сценарії мені писати не доводилося, але я займалася пошуком та обробкою інформації. Завжди відкрита до критики, правок, виконую згідно вимог.

 12. 427    2  0
  1 day62 USD

  Good day ! I write scripts, text. I create an animated advertising rollers (under key). Such advertising is not removed and cared for to the end, as it contains a fun character and is suitable for placing on entertainment sites: FB, Instagram and YouTube. Examples of works:
  HTTPS://www.youtube.com/watch?v=BIBrHq47Qwk
  https://www.youtube.com/watch?v=X7HrzMXxjxw
  https://www.youtube.com/watch?v=Sbq4dpPIwnM
  HTTPS://www.youtube.com/watch?v=SJ324AnBx3s
  https://www.youtube.com/watch?v=FCnRGgPOdRw
  https://www.youtube.com/watch?v=UdtAQe5wn-A
  Добридень! Пишу сценарії, тексти. Створюю анімаційні рекламні ролики (під ключ). Таку рекламу не вимикають і доглядають до кінця, оскільки вона містить у собі розважальний характер і підходить для розміщення на розважальних майданчиках: ФБ, Інстаграм та Ютуб. Приклади робіт:
  https://www.youtube.com/watch?v=BIBrHq47Qwk
  https://www.youtube.com/watch?v=X7HrzMXxjxw
  https://www.youtube.com/watch?v=Sbq4dpPIwnM
  https://www.youtube.com/watch?v=SJ324AnBx3s
  https://www.youtube.com/watch?v=FCnRGgPOdRw
  https://www.youtube.com/watch?v=UdtAQe5wn-A

 13. 4 more hidden bids
 • Yelena Golovataya
  27 September 2023, 19:25 |

  Сценарій має бути в американському форматі? Яка вартість за хвилину чи кілознак?

 • Serhii Bakay
  27 September 2023, 19:48 |

  що таке в американському форматі?🙂 

 • Yelena Golovataya
  27 September 2023, 21:44 |

  Це спеціалізований формат написання, уніфікований таким чином, щоб було зручно режисеру, сценаристу та акторам.

Current freelance projects in the category Script writing

Reals

Write a script for reels about the company: tell about the service for partner clients, in 55 seconds Specify titles, frames, and find visualization examples

Video advertisingScript writing ∙ 6 proposals

Crypto copywriter with English C1-C2

107 USD

We are looking for a copywriter WITH EXPERIENCE IN THE CRYPTO NICHE and English C1-C2 level. Someone who has worked in this niche and understands the peculiarities and style of writing, attracting and retaining attention. Knows the terms, slang, how to communicate with the…

CopywritingScript writing ∙ 14 proposals

Narrative Game Designer

Good day! Looking for a Narrative Game Designer with experience in developing game design scenarios. Our project is a game for mobile devices. Thank you in advance!

Mobile apps designScript writing ∙ 4 proposals

We are looking for a scriptwriter for an escape room.

The company INGAME https://ingame.com.ua/kiev invites a scriptwriter to create scripts for quest rooms. 90% of our projects are for children and families. Requirements for the scriptwriter:Experience in creating quest scripts. Send an example.Ability to describe the script…

Script writing ∙ 3 proposals

Script for a travel channel on YouTube

246 USD

Video theme - true crime, the loudest/most interesting murder stories in a specific city (next - Dubai) needed: collect the most interesting cases in the target city (3 cases will be in one video) briefly describe approve write a script for ~50k characters looking for a…

Script writing ∙ 15 proposals

Client
Serhii Bakay
Ukraine Kyiv  10  0
Project published
8 months 19 days ago
112 views