Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Targetologist for running ads on Facebook and Instagram.

Translated128 USD

Client's feedback on cooperation with Valentin Rehletsky

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Quickly responds during work. Made a very good impression. There was a significant number of contacts from potential clients. During work on the project, regularly inquired about the result and made adjustments from his side as necessary.

Freelancer's feedback on cooperation with Nataliia Ketskalo

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

It was a pleasure to work with this client. The task was clearly defined. There was always stable communication with the client. Hope for future cooperation.

 1. 763
   1  0

  5 days131 USD

  Hello, I can set up advertising for you, but not through the website. It is not suitable for advertising.
  Вітаю, можу налаштувати для вас рекламу, проте не через сайт. Він не годиться для реклами

 2. 501  
  30 days318 USD

  Hello, Natalia!

  My name is Yevhen, I am a specialist in social media advertising with 4 years of experience.

  I have experience with various projects, I need more information about your project, please contact me.

  Over the past year, world-renowned companies such as Jacobs cafe, 4Service, CoinCasso, and some government projects have entrusted me with their social media and advertising budgets.

  In 2023, over $720,000 was invested under my leadership for my clients' budgets.

  I also have experience working with small businesses with budgets up to $3,000 or even without a budget.

  Resume - Google Drive

  Some case studies:
  1) Google Drive

  2) https://docs.google.com/presentation/d/123ZQ7b2E07LWhXFfpTGZjr4wFvW8fMyVakQy9069ZyI/edit?usp=sharing
  Вітаю, Наталія!

  Мене звуть Євген, я спеціаліст з реклами у соціальних мережах з досвідом роботи 4 роки

  В мене є досвід з різними проєктами, мені потрібно більше інформації про ваш проект, зв'яжіться зі мною

  За останній рік мені довіряли свої соціальні мережі та рекламні бюджети світові компанії, такі як Jacobs cafe, 4Service, CoinCasso та деякі державні проекти.

  За 2023 рік під моїм керівництвом було інвестованого понад 720 000$ бюджету для моїх клієнтів

  Але також в мене є досвід роботи з малим бізнесом з бюджетом до 3000$ або взагалі без бюджету

  Резюме - Google Drive

  Частина кейсів:
  1) Google Drive

  2) https://docs.google.com/presentation/d/123ZQ7b2E07LWhXFfpTGZjr4wFvW8fMyVakQy9069ZyI/edit?usp=sharing

 3. 459    1  0
  Winning proposal10 days128 USD

  Good day 👋

  My name is Valentin, and I am interested in your project. I would like to take it on.

  My advantages:
  - Over 65 successful projects, with positive feedback from clients
  - Experience in various niches: from real estate in Ukraine to car rentals in Dubai.
  - Worked with budgets ranging from $10 to $2000/day, achieving success in projects regardless of the budget
  - Have a team that can handle any digital marketing-related issues
  - Always available
  - Daily reporting and a comprehensive report at the end of the collaboration/period.

  I suggest discussing your project via direct messages or a call. Looking forward to hearing back.
  Доброго дня 👋

  Мене звати Валентин, і Ваш проект мене зацікавив. Я хотів би взяти його в роботу

  Мої переваги:
  - Більше 65+ успішних проєктів, з позитивнии відгуками від клієнтів
  - Досвід роботи з багатьма нішами: від перманенту в Україні до оренди авто в Дубаї.
  - Працював з бюджетами 10-2000$/день, і при будь-якому бюджеті досягали успіху в проектах
  - Маю команду, котра може вирішити будь-яке питання повязане з digital-маркетингом.
  - Постійно на зв'язку
  - Щоденна звітність та загальний звіт в кінці співпраці/періоду.

  Пропоную обговорити Ваш проект в особистих повідомленнях або ж при зідзвоні. Сподіваюсь на зворотній зв'язок

 4. 222  
  14 days128 USD

  Good day, my name is Stasya)
  I am very interested in your project with fluffy animals))
  I currently have free time to dedicate enough attention to your project.
  Write me privately and we will discuss the details, but the website recommended making some changes)
  Добрий день, мене звати Стася)
  Дуже зацікавив ваш проект з пухнастиками))
  Наразі є вільний час, щоб приділяти достатньо уваги на ваш проект.
  Напишіть в особисті і обговоримо деталі, але сайт рекомендувала б трішки змінити )

 5. 355  
  30 days147 USD

  Hello, Natalia! Our team will set up an advertising campaign to increase your sales, develop several detailed marketing strategies, and provide full consultation on growing your business.

  Write to me in a private message to discuss the details.
  Вітаю, Наталія! Наша команда налаштує рекламну кампанію для збільшення Ваших продажів, розробемо декілька детальних маркетингових стратегій, та надомо повну консультацію по розвику Вашого бізнесу.

  Пишіть мені в особисті повідомлення для обговорення деталей.

 6. 745    6  0
  14 days128 USD

  👋🏼 Hello! I am an expert in targeted advertising for businesses in the lead generation segment.

  🚀 I have 4 years of experience in marketing on Facebook and Instagram platforms. My expertise allows me to effectively implement marketing strategies on the Meta platform, ensuring audience engagement and sales growth.

  💻 My services include:

  🧐 Audit and optimization of advertising campaigns.
  💻 Development and management of campaigns.
  💰 Increasing sales with lower costs.
  📊 Analytics and results tracking.
  🛠 Audit of landing pages and their optimization.
  💡 Optimization and scaling of advertising campaigns.

  🌐 My experience covers various industries, including e-commerce, beauty salons, education/EdTech, advertising agencies, and more.

  📈 I am ready to take responsibility for your targeted advertising on Instagram/Facebook, allowing you to focus on business development.

  📈 I invite you to a brief meeting or chat to discuss a comprehensive strategy aimed at achieving the highest return on investment (ROI).
  Have a great day!🙂
  👋🏼 Вітаю! Я експерт із таргетованої реклами для бізнесів у сегменті лідогенерації

  🚀 Обладаю 4 роками досвіду у сфері маркетингу на платформах Facebook та Instagram. Моя експертність дозволяє ефективно впроваджувати маркетингові стратегії на платформі Meta, забезпечуючи залучення аудиторії та зростання продажів.

  💻 Мої послуги включають:

  🧐 Аудит та оптимізацію рекламних кампаній.
  💻 Розробку та управління кампаніями.
  💰 Збільшення продажів при менших витратах.
  📊 Проведення аналітики та відстеження результатів.
  🛠 Аудит посадкових сторінок та їх оптимізацію.
  💡 Оптимізацію та масштабування рекламних оголошень.

  🌐 Мій досвід охоплює різні галузі, включаючи е-комерцію, салони краси, освіту/EdTech, рекламні агенції та інше.

  📈 Я готовий взяти на себе відповідальність за вашу таргетовану рекламу в Інстаграм/Фейсбук, дозволяючи вам зосередитися на розвитку бізнесу.

  📈 Запрошую до короткої зустрічі або чату для обговорення повноцінної стратегії, спрямованої на найвищий рівень повернення інвестицій (ROI).
  Гарного дня!🙂

 7. 829    15  0
  30 days128 USD

  Good evening! Can I see the analysis and research of the previous targetologist? Please write in private messages - I have a few questions.
  Доброго вечора! Чи можна подивитись аналіз та дослідження попереднього таргетолога? Напишіть будь ласка у приватні повідомлення - є декілька запитань

 8. 403  
  30 days128 USD

  My name is Ilya, and I specialize in setting up targeted/contextual advertising.

  My responsibilities include:

  🟢 Business theme analysis
  🟢 Setting up advertising account
  🟢 Page analysis
  🟢 Defining target audience
  🟢 Audience selection
  🟢 Audience segmentation
  🟢 Pixel installation
  🟢 Advertising campaign testing
  🟢 Advertising campaign optimization
  🟢 Creative development
  🟢 Text writing
  🟢 Retargeting
  🟢 Reporting

  I am ready to cooperate! If you are interested, feel free to contact me 📩. The advertising budget depends on the settings and ad placement.
  Мене звуть Ілля, і я спеціалізуюся на налаштуванні таргетованої/контекстної реклами

  Мої обов'язки включають:

  🟢 Аналіз тематики бізнесу
  🟢 Налаштування рекламного кабінету
  🟢 Аналіз сторінки
  🟢 Визначення цільової аудиторії
  🟢 Підбір аудиторії
  🟢 Сегментування аудиторії
  🟢 Установка пікселя
  🟢 Тестування рекламної кампанії
  🟢 Оптимізація рекламної кампанії
  🟢 Розробка креативів
  🟢 Написання тексів
  🟢 Ретаргетинг
  🟢 Звітність

  Я готовий до співпраці! Якщо вас зацікавило, не соромтеся зв'язатися зі мною 📩. Бюджет на рекламу залежить від налаштувань та місця розміщення реклами.

 9. 213  
  30 days128 USD

  Hello! My name is Alena! I am a targetologist, to be honest, my work experience is not extensive, but it exists! I worked as a web designer for three years before targeting, so developing creatives is not a problem for me. Since the first thing a user sees when scrolling through the feed is the creative, and if the picture is interesting, they will stop and read further! Therefore, my experience is very important!
  Currently, I am working with an experienced targetologist who has his own target agency, so my small experience + his huge one will definitely bring results))

  I apologize for my frankness, but I agree with one of my competitors who wrote that the site is not suitable for advertising! It's really like that(((
  Your site does not inspire trust, you position yourself as a breeder, but there is no information about the breeding. No information about the parents of the kittens, whether there are awards, what the pedigree is, whether the kittens are vaccinated... There are no reviews, no photos of clients with purchased kittens...

  I would be grateful for feedback.
  Привіт! Мене звати Альона!.Я таргетолог, скажу чесно досвід роботи не великий, але він є! До таргету я три роки працювала веб дизайнером, тому розробка креативів для мене не є проблемою, а оскільки перше що бачить користувач гортаючи стрічку - це креатив, і якщо картинка цікава, то він на ній запинеться і далі вже буде читати! Тому, мій досвід має велике значення!
  Наразі я працюю з досвідченим таргетологом, у якого є власне таргет агенство, тому мій невеликий досвід + його величезний обовязково дасть результат ))

  Вибачте за мою прямоту, але я згодна з одним із конкурентів своїх, який написав, що сайт не годиться для реклами! Це дійсно так(((
  Ваш сайт не викликає довіри, ви позіціонуєте себе, як розплідник, а інфи про розплідник жодної! Ніякої інформації про батьків кошенят, чи є нагороди, яка родословна, чи кошенятя привиті..... Відгуків немає, фото кліентів з купленими кошенятами...

  Буду вдячна за зворотній звʼязок

 10. 291  
  31 days245 USD

  Good day!

  My name is Nastya, I am a targetologist.
  I have a case in your niche with the following indicators:
  Invested $350
  Received 78,000 UAH.

  My promotion strategy on Instagram will help your business attract customers who will become regulars.
  Доброго дня!

  Мене звати Настя, я таргетолог.
  Маю кейс у вашій ніші з такими показниками:
  Вклали 350$
  Отримали 78 000 грн.

  Моя стратегія просування в Instagram, допоможе вашому бізнесу залучити клієнтів, які стануть постійниками

 11. 987    19  0   1
  30 days147 USD

  Good day, I am interested in your project. I am confident that the task aligns with my professional skills and experience.

  I am ready to pay great attention to details and ensure high-quality task completion. I have experience working on similar projects and understand the requirements of your project well.

  I would be grateful for the opportunity to discuss your expectations in more detail and find optimal solutions together. Ready to start work immediately and ensure successful implementation of your project ideas.
  Доброго дня, мене зацікавив ваш проект. Впевнений, що завдання відповідає моїм професійним навичкам та досвіду.

  Я готовий приділити велику увагу деталям та забезпечити високоякісне виконання завдання. Маю досвід роботи зі схожими проектами та відмінно розумію вимоги вашого проекту.

  Буду вдячний за можливість обговорити докладніше ваші очікування та спільно знайти оптимальні рішення. Готовий розпочати роботу негайно та забезпечити успішне втілення ідей вашого проекту.

 12. 468    3  0
  30 days245 USD

  Hello Natali! I am a media buyer, have experience working with Meta Ads services for over 3 years and I know exactly how to use their capabilities to set up a quality advertising campaign and increase the number of clients for your website.📈

  I have extensive experience in setting up advertising campaigns from scratch in various fields, know how to set up targeted advertising in your niche, optimize conversions, and get your site to the top positions. Would it be convenient for you to have a short online meeting today or tomorrow, where I can show you the advertising accounts of past projects? Below I will attach the latest cases for your understanding.

  $0.83 cost of starting a conversation for a cosmetics brand | Meta Ads
  https://freelancehunt.com/showcase/work/0-83-vartist-pochatku-rozmovi-dlya-brendu/1817046.html

  $0.67 cost of registration on a freelance service | Meta Ads
  https://freelancehunt.com/showcase/work/0-67-vartist-reestratsiyi-na-frilans-servis/1789664.html

  ✅ 30+ satisfied clients (USA, Canada, Europe, Australia)
  ✅ 12 months - average cooperation time with my clients
  ✅ Average ROAS of my projects - 350%
  ✅ Average monthly budget over $10,000

  I am interested in your project. Please write to me privately.
  Have a great day!🤝
  Вітаю Наталіє! Я медіа байер, маю досвід роботи з сервісами Meta Ads більше 3 років і я точно знаю, як використовувати їх можливості, щоб налаштувати якісну рекламну кампанію та підвищити кількість клієнтів для Вашого сайту.📈

  Маю великий досвід в налаштуванні рекламних кампаній з нуля у різних сферах, знаю як якісно налаштувати таргетовану рекламу у Вашій ніші,налаштувати конверсії та вивести Ваш сайт на перші позиції. Вам буде зручно вийти сьогодні або завтра на коротку онлайн-зустріч, де я Вам покажу рекламні кабінети минулих проєктів? Нижче прикріплю останні кейси для вашого розуміння моїх можливостей.

  0,83$ вартість початку розмови для бренду косметики | Meta Ads
  https://freelancehunt.com/showcase/work/0-83-vartist-pochatku-rozmovi-dlya-brendu/1817046.html

  0.67$ вартість реєстрації на фриланс сервіс | Meta Ads
  https://freelancehunt.com/showcase/work/0-67-vartist-reestratsiyi-na-frilans-servis/1789664.html

  ✅ 30+ задоволених клієнтів (США, Канада, Європа, Австралія)
  ✅ 12 місяців - середній час співпраці з моїми клієнтами
  ✅ Середній ROAS моїх проектів – 350%
  ✅ Середній бюджет в місяць більше $10,000

  Зацікавив Ваш проект. Напишіть мені будь ласка в особисті.
  Гарного дня!🤝

 13. 247  
  30 days128 USD

  I am writing to you regarding your proposal for the position of a targetologist.

  My name is Mykola, I am a digital marketer, currently creating chatbots and setting up advertising on Google, Meta (Instagram and Facebook).

  I have extensive experience in advertising, marketing, and sales. I have not worked in your niche before, but I have a strong desire to. I would like to arrange a Zoom meeting with you to discuss the project in detail and offer my vision for the development of your business.

  I have been looking for a suitable company in your field for a long time, and it seems to me that we will have synergy and a good result together.

  Could you please let me know if it is convenient for you to have a Zoom meeting?
  Пишу вам стосовно вашої пропозиції на посаду таргетолога.

  Мене звати Микола, я діджитал маркетолог, на разі створюю чат боти та налаштовую рекламу: Гугл, Мета (інстаграм та фб)

  Маю багатий досвід в рекламі, маркетингу та продажах, у вашій ніші ще не працював, але маю велике бажання, я хотів би домовитись з вами про зум зустріч аби детальніше обговорити проєкт та запропонувати своє бачення розвитку вашого бізнесу.

  Я давно шукаю підходящу компаній у вашому напрямку і мені здається у нас з вами буде Синергія і гарний результат.

  Скажіть, чи зручно вам вийти на зум зустріч?

 14. 4918    132  0   3
  5 days147 USD

  Good day! 👋
  My name is Alexander, I am a specialist in targeting, contextual advertising, and SMM.
  I will gladly take on the implementation of your project and show successful results.
  Over 5 years of work experience, hundreds of satisfied clients.
  Implemented projects worth more than $1,000,000.
  Feel free to contact me!
  Доброго дня! 👋
  Мене звати Олександр, я спеціаліст в сфері таргетингу, контекстної реклами та SMM.
  З радістю візьмуся за реалізацію вашого проекту, та покажу успішні результати.
  Досвід роботи понад 5 років, сотні задоволених клієнтів.
  Реалізовано проектів більш ніж 1 000 000 $
  Звертайтеся!

 15. 1048    26  2
  30 days122 USD

  Good day
  Experience in Target 8 years
  I live in Ukraine
  work with Europe, USA, Dubai, Turkey and other countries
  -
  PORTFOLIO targetologist Facebook Instagram
  URLs SEO
  https://www.youtube.com/watch?v=KGNvt7XMszE&t=225s
  Lawyers
  https://www.youtube.com/watch?v=OR6XqbZxYYk&t=2s
  Spine Medical Center
  https://youtu.be/FEIcfEdbT-w
  Narcological Clinic
  https://youtu.be/AClCKUcxmpw
  Dentistry
  https://youtu.be/FjC4gTruADg
  Lingerie
  https://youtu.be/FEgZ_G_VvJQ
  Paintings
  https://youtu.be/vNp5DzdX2b8
  Real estate Montenegro Germany
  https://youtu.be/9aaiP5X_AN0
  Telegram channel amoeba
  https://www.youtube.com/watch?v=CBj1rXWuizY
  Shopify
  https://youtu.be/KZKk9KQWU9g
  CRM AmoCRM BITRIX24
  https://youtu.be/fWag9LOvXIQ
  Tourism
  https://youtu.be/v-Fm8ULRu-8
  Добрий день
  Досвід у Таргеті 8 років
  Я мешкаю в Україні
  працюю з Європа, США, Дубаи, Туреччина та інші країни
  -
  ПОРТФОЛІО таргетолог Фейсбук Інстаграм
  Верстати ЧПУ
  https://www.youtube.com/watch?v=KGNvt7XMszE&t=225s
  Юристи
  https://www.youtube.com/watch?v=OR6XqbZxYYk&t=2s
  Мед центр хребта
  https://youtu.be/FEIcfEdbT-w
  Наркологічна Клініка
  https://youtu.be/AClCKUcxmpw
  Стоматологія
  https://youtu.be/FjC4gTruADg
  Нижня білизна
  https://youtu.be/FEgZ_G_VvJQ
  Картини
  https://youtu.be/vNp5DzdX2b8
  Нерухоміть Черногорія Німетчина
  https://youtu.be/9aaiP5X_AN0
  Телеграмм канал амёба
  https://www.youtube.com/watch?v=CBj1rXWuizY
  Shopify Шопіфай
  https://youtu.be/KZKk9KQWU9g
  CRM AmoCRM BITRIX24
  https://youtu.be/fWag9LOvXIQ
  Туризм
  https://youtu.be/v-Fm8ULRu-8

 16. 4 more hidden bids
 1. 30815
   211  0

  30 days318 USD

  Good day👋.

  I am interested in your project and would like to take it on.

  My advantages:
  - I am in the top 3 in the social media marketing (SMM) category.
  - A professional with over 8 years of experience.
  - Successfully completed 300+ projects, receiving many positive reviews from clients.
  - Proud to have worked with large budgets and achieved success in projects.

  You can find more details here
  Freelancehunt

  Let's discuss how I can help you achieve your goals. Contact me by clicking the message button next to my profile.
  Добрый день👋.

  Меня заинтересовал ваш проект и я хотел бы взять его в работу.

  Мои приимущества:
  - Вхожу в топ 3 в категории продвижение в социальных сетях (SMM)
  - Профессионал с более чем 8-летним опытом работы.
  - Успешно реализовали 300+ проектов, получив при этом множество положительных отзывов от клиентов.
  - Горжусь тем, что работал с большими бюджетами и добились успеха в проектах.

  Детальнее можете ознкомиться тут
  Freelancehunt

  Давайте обсудим, как я могу помочь вам достичь ваших целей. Свяжитесь со мной, нажав на кнопку сообщения возле моего профиля.

 • Oleksii R.
  7 May, 16:35 |

  😂😂😂

 • Serhii Kharkivshchenko Dream Marketing
  7 May, 16:52 |

  Рекомендую Вам  виставити оголошення на ОЛХ та проплатити краще його, а також по групам в фейсбук зробити оголошення.

  Тому що через таргет просто буде не вигідно просувати все

 • Nataliia Ketskalo
  7 May, 20:02 |

  Уже робили в першу чергу.

 • Olga Kaplun
  7 May, 18:11 |

  Доброго дня, обʼєктивно, як чесний таргетолог рекомендую вам не витрачати час та гроші на рекламу. Сайт тут не допоможе, в принципі продавати чистокровних котів складно, тому знайти людину, яка захоче купити метиса це нереальне завдання. Це я вже як кошатник зі стажем кажу. Якщо я захочу купити кошеня певної породи, то точно не розглядатиму варіант про метиса, а якщо мені байдуже порода, то не проблема знайти безкоштовно. Зараз багато тварин потребують опіки. Щодо сайту, то він вас в принципі не для продажів, скоріше інформативна історія. 


  Краще виставте на олх, якщо хочете спробуйте рекламу там, щоб бути в топі оголошень, але в будь-якому випадку дивіться на ефективність тієї реклами. Якщо протягом тижня, наприклад, немає жодного запиту, то точно вимикайте і шукайте кошенятам безкоштовного господаря. Тут варто розуміти, щоб чим доросліше кошеня, тим важче знайти йому господаря, тому тут вже вам потрібно розуміти, що у вас по часу.

Current freelance projects in the category Social media advertising

Set up advertising for Instagram for eyelash extensions in Poland

12 USD

Here is the translated HTML snippet: Here is the Instagram: alicja.lash My sister manages the Instagram, and I want to help her. We live in a small town in Poland called Mlawa, with a population of around 30k (many Ukrainians). We need to attract clients for eyelash…

Lead generation and salesSocial media advertising ∙ 9 proposals

Setting up targeting, FB

73 USD

Good day, a fairly specific service is needed, namely: It is necessary to check the level of demand for a new product by launching targeted FB advertising that will lead to a landing page. The goal is to get the first orders (10-20 requests), within the first week and a half.…

Lead generation and salesSocial media advertising ∙ 15 proposals

Traffic Arbitrage Creative Director

Hello, We are a thriving performance marketing firm based in Miami, FL and specializing in affiliate marketing/traffic arbitrage. Currently, we are looking for a creative director who will be responsible for ad creation process from start to finish focused on optimizing…

Project managementSocial media advertising ∙ 1 proposal

Targetologist for Telegram channel

24 USD

Hello! We are a media buying team, running our Telegram channel about marketing, media buying, useful tips, interviews, etc. Currently, we need a good targetologist to test advertising on our Telegram channel. Test budget up to $500. If you have experience and cool cases,…

Social media marketingSocial media advertising ∙ 10 proposals

Traffic on Telegram channel

171 USD

Drive traffic to Telegram from TikTok or other Telegram channels. Topic: Refund Earning Scheme People who have experience working with Telegram and traffic are needed

Social media marketingSocial media advertising ∙ 3 proposals

Client
Nataliia Ketskalo
Ukraine Ivano-Frankovsk  1  0
Project published
2 months 5 days ago
233 views