Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Professional translation of 6 pages from Russian to English is required.Требуется профессиональный перевод 6 страниц с русскогого на англ.

Translated

 1. 169    2  0
  1 day200 UAH

  Hello to you,
  Ready for translation from Russian to English.
  150 UAH / 1000 Sbp
  Здравствуйте,
  Готова к переводу с русского на английский.
  150 грн/ 1000 сбп

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 4604    237  0   1
  1 day500 UAH

  Good morning, I will be glad to perform the quality translation of the text, my level of English C2.
  Добрый день, буду рада выполнить качественный перевод текста, мой уровень английского С2.

 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. proposal concealed by freelancer
 7. proposal concealed by freelancer
 8. 163    1  0
  2 days200 UAH

  Hello to you!
  I have been translating for more than 10 years. I can get your text to work today.
  The cost is 150 UAH/1800 ZSP.
  with respect,
  by Anna
  Здравствуйте!
  Занимаюсь переводческой деятельностью более 10 лет. Могу взять Ваш текст в работу уже сегодня.
  Стоимость 150 грн/ 1800 зсп.
  С уважением,
  Анна

 9. proposal concealed by freelancer
 10. 520    11  0
  3 days600 UAH

  Good day . I offer translation services in a pair of Russian-English. I guarantee responsibility on my part.
  The price is 100 UAH/1000 ZBP.
  I will be happy to cooperate.

  Ready to take a test fragment to confirm skills.
  Добрый день. Предлагаю услуги перевода в паре русский-английский. Ответственность со своей стороны гарантирую.
  Цена 100 грн/1000 збп.
  Буду рада сотрудничеству.

  Готова взять тестовый фрагмент для подтверждения навыков.

 11. 253  
  1 day420 UAH

  Hello to you! I will do the work quickly and quality. 70 rupees / page.
  Experience in translation from English - 10 years.
  I will complete the translation with a reading and understanding of the text.
  Call me, don’t regret me!
  Здравствуйте! Работу сделаю быстро и качественно. 70 грн./стр.
  Есть опыт переводов с английского - 10 лет.
  Выполню перевод с вычиткой и пониманием текста.
  Обращайтесь, не пожалеете!

 12. proposal concealed by freelancer
 13. proposal concealed by freelancer
 14. 261  
  1 day1000 UAH

  Welcome to!
  I want to know the topic of the text, then I can indicate the rhythm. Thank you !
  Вітаю!
  Хочу знати тематику тексту, тоді зможу вказати рейт. Дякую!

 15. proposal concealed by freelancer
 16. 206  
  2 days500 UAH

  Hello to you. I speak English at C2 level. I can do the translation.
  Здравствуйте. Владею английским языком на уровне C2. Могу выполнить перевод.

 17. 2754    158  0
  2 days200 UAH

  Good day .
  Ready to perform a quality and fastest translation.
  The English S2.
  A professional translator with experience.
  100 UAH-1000 Symbols
  Please call me, I will be happy to cooperate.
  Добрый день.
  Готова выполнить качественный и максимально быстрый перевод.
  Английский-С2.
  Профессиональный переводчик с опытом работы.
  100 грн-1000 символов
  Обращайтесь, буду рада сотрудничеству.

 18. proposal concealed by freelancer
 19. proposal concealed by freelancer
 20. proposal concealed by freelancer
 21. proposal concealed by freelancer
 22. 181  
  6 days700 UAH

  Good morning, I am an English teacher and translator. Ready to start translating your story.
  Добрий день, я викладач англійської та перекладач. Готова почати переклад вашої історії.

 23. proposal concealed by freelancer
 24. 393    2  0
  1 day200 UAH

  Paul, good day.
  I am a freelancer who has studied English for 15 years and has been engaged in professional translations for about 2 years. Examples of works and reviews can be seen in the profile. The price for 1000 symbols without breaks is 45 UAH. I look forward to your answer. Good day to you.
  Пол, доброго дня.
  Я фрілансер який вивчає англійську протягом 15 років, та займається професійними перекладами близько 2-х років. Приклади робіт та відгуки можна побачити у профілі. Ціна за 1000 символів без пробілів - 45 грн. Чекаю на вашу відповідь. Гарного вам дня.

 25. 742    28  4
  1 day500 UAH

  hi there,
  filolog
  4 years experience as a copywriter
  degree in english
  regards

 26. 351  
  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 27. 1834    35  3
  1 day50 USD

  Good Morning Paul!
  Interested in your project!
  There are 5 years of experience in translations and writing sales, information and SEO texts in German, English, Ukrainian and Russian languages.
  Examples and Reviews are in the Profile.
  Let me write! I will be happy to collaborate with you!
  Доброго дня, Paul!
  Зацікавив ваш проект!
  Є 5 річний досвід у перекладах та написанні продаючих, інформаційних та SEO текстів німецькою, англійською, українською та російською мовами.
  Приклади та Відгуки знаходяться в Профілі.
  Пишіть! Буду рада співпраці з вами!

 28. 1245    82  2   1
  1 day200 UAH

  Hello to
  I do it as quickly and quality as possible.
  Can you read the text to understand the cost and time?
  Здравствуйте
  Сделаю максимально качественно и быстро.
  Можно ознакомиться с текстом, чтобы понимать стоимость и сроки?

 29. 284    1  1
  1 day200 UAH

  Good day ! There is sufficient experience in translating materials from history. The price is 100 UAH for 1000 without a breakthrough. I can complete a few paragraphs for quality assessment.
  Добрый день! Есть достаточный опыт переводов материалов по истории. Расценки 100 грн за 1000 без пробелов. Могу выполнить пару абзацев для оценки качества

 30. 193  
  3 days600 UAH

  Hello to you!I will be glad to help you.I have a level of English-B2.I will translate exclusively manually, keeping the original meaning and meaning of the text.ReplyNo Google translator will be here.😁😊
  Здравствуйте! Я буду рада Вам помочь.У меня уровень английского— B2.Перевожу исключительно вручную,сохраняя исходный смысл и значение текста.Обращайтесь,никакого Гугл-переводчика здесь не будет😁😊

 31. 203    3  1   2
  1 day600 UAH

  Good day, I am called Daniel. I have English language level C1+, ready to cooperate with you, the price for 6 pages is fixed. Duration of 1 to 2 days. I’m sure you’ll be happy with the translation, as I’m going to translate everything without the use of the translator. Thank you for your attention, let’s start right now.
  Добрий день, мене звати Данило. Маю рівень англійської мови С1+, готовий співпрацювати з вами, ціна за 6 сторінок фіксована. Сроки 1-2 дня. Впевнений, що перекладом будете задоволені, так як все буду переводити без використання перекладача. Дякую за вашу увагу, пишіть, почнемо прямо зараз

 32. proposal concealed by freelancer
 33. proposal concealed by freelancer
 34. 284    7  1
  3 days700 UAH

  Hello to you! Ready to execute the order. I have a translator diploma (baccalaureate) and I am currently studying at the master's degree in this specialty. 2 years of experience as a translator in the fields of IT, Business, Marketing. Good aware of the history of both the world and Ukraine - this will help me to make a quality translation.

  English at B2 level
  Здравствуйте! Готов выполнить заказ. Имею диплом переводчика (бакалавр), на данный момент обучаюсь на магистратуре по этой специальности. 2 года опыта работы переводчиком в сферах IT, Business, Marketing. Хорошо осведомлен в истории, как всемирной, так и Украины - это мне поможет сделать качественный перевод.

  Английский на уровне В2

 35. 326  
  2 days600 UAH

  Good morning I am interested in your work I will be happy to collaborate...
  Доброго дня мене зацікавила ваша робота буду рада співпраці....