Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Unique product description on the site according to the specified templatesУнікальний опис продукції на сайті згідно заданих шаблонів

Translated

 1. 2255    133  0
  5 days500 UAH

  Welcome to! I have a great experience working with online stores. She described a variety of products: from garden furniture to pumps, electrical instruments and even granite products. I’m happy to work together.
  The price is 60 UAH/1000 symbols.
  Вітаю! Маю величезний досвід роботи з інтернет-магазинами. Описувала різноманітну продукцію: від садових меблів до насосів, електроінструментів і навіть гранітних виробів. Звертайтесь, буду рада співпраці.
  Вартість - 60 грн/1000 символів.

 2. 403    4  0
  2 days200 UAH

  Welcome to! Copywriting for over 10 years. I write unique, useful and structured articles according to TZ. Easy slug and the lack of excess information for signs.

  The cost of 1000 Sbp is 40 UAH.
  I speak Russian and Ukrainian languages.

  I offer fruitful cooperation.
  Вітаю! У копірайтингу понад 10 років. Напишу унікальні, корисні та структуровані статті згідно ТЗ. Легкий слог та відсутність зайвої інформації для набивання знаків.

  Вартість 1000 сбп - 40 грн.
  Вільно володію українською та російською мовами.

  Пропоную плідну співпрацю.

 3. 596    14  0
  1 day200 UAH

  Good day ! I have experience writing the description of the goods. I love to work on the project. Price 1000 spp - 40 yuan, translation for 1000 spb - 10 yuan
  Доброго дня! Маю досвід написання описів товарів. Залюбки попрацюю над проектом. Вартість 1000 сбп - 40 гривень, перевод за 1000 спб - 10 гривень

 4.  freelancer isn't working in the service any longer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. 3039
   123  0

  4 days1500 UAH

  Andrei Good Morning. I propose cooperation. Experience (7 years) allows you to write the text of the given topic. If necessary, I select the keywords independently, integrate them in the text, make a link between the sections.

  She worked with the online stores Parfumer (cosmetics), green elephant (home goods, food), "Sitkar" (home goods, garden goods)

  Cost of services 100 UAH for 1000 Sbp (Ukrainian + Russian version)
  Андрій, доброго дня. Пропоную співпрацю. Досвід (7 років) дозволяє якісно писати тексти заданої тематики. При необхідності самостійно підбираю ключові слова, грамотно інтегрую їх у текст, роблю перелінковку між розділами.

  Працювала із інтернет-магазинами Парфумер (косметика), зелений слон (товари для дому, харчування), "Сіткар" (господарські товари, товари для саду)

  Вартість послуг 100 грн за 1000 сбп (українська +російська версія)

 7. proposal concealed by freelancer
 8. 578    13  0
  3 days500 UAH

  Congratulations to Andrew!
  My name is Nathalie, I am a copywriter.
  I will be very pleased to cooperate.
  I will describe the goods thoroughly and interestingly. I am going to work immediately.
  Write to me, let’s talk more in detail.
  Вітаю, Андрій!
  Мене звати Наталя, я копірайтер.
  Буду дуже рада співпраці.
  Грамотно та цікаво опишу товари. До роботи приступлю одразу.
  Напишіть мені, обговоримо детальніше.

 9. 987    22  0
  1 day200 UAH

  Welcome to!
  I offer my own services. In the field of writing content from 2017. Timely tracking trends and changes in the SEO progress.

  Please read the example of several product descriptions: https://docs.google.com/document/d/1NnlEdZSup5sLzAXhM352RQOJcXMTe6BPXc26lYndQ-Q/edit?usp=drivesdk. It has been filled with the most diverse online stores.

  The price for 1k bp is 40 UAH + 10 UAH translation. Work ready immediately after the terms are discussed; I issue up to 15 000-20 000 spp daily.
  Вітаю!
  Пропоную власні послуги. В сфері написання контенту з 2017 року. Вчасно відслідковую тенденції та зміни в СЕО просуванні.

  Прошу ознайомитися з прикладом декількох описів товарів: https://docs.google.com/document/d/1NnlEdZSup5sLzAXhM352RQOJcXMTe6BPXc26lYndQ-Q/edit?usp=drivesdk. Взагалі ж наповнювала найрізноманітніші інтернет-магазини.

  Ціна за 1к збп — 40 грн + 10 грн переклад. Працювати готова відразу після обговорення умов; щодня видаю до 15 000-20 000 збп.

 10. 970    24  0
  1 day200 UAH

  Welcome to! Open to cooperation. The cost of copywriting is 40 UAH / 1K Sbp and translation is 10 UAH / 1K Sbp. A good day.
  Вітаю! Відкритий до співпраці. Вартість копірайту 40 грн/1К сбп та переклад 10 грн/1К сбп. Гарного дня.

 11. 457    6  0
  2 days500 UAH

  Good day ! Price: 50 UAH / 1000 Sbp. Translated into ROS. or UCR. Language - 20 UAH / 1000 Sbp (No machine translation).
  I have a great experience of working in the description of products of different categories for online stores and marketplaces. Cosmetics, cars, accessories, eco and more - all to your services!
  I guarantee good texts.
  I can perform a test task. Ready for long-term cooperation.
  Доброго дня! Прайс: 50 грн/ 1000 сбп. Переклад на рос. чи укр. мову — 20 грн / 1000 сбп (НЕ машинний переклад).
  Маю великий досвід роботи опису товарів різних категорій для інтернет-магазинів та маркетплейсів. Косметика, авто, аксесуари, еко та інше — все до ваших послуг!
  Гарантую якісні тексти.
  Можу виконати тестове задання. Готова до довготривалої співпраці!

 12. proposal concealed by freelancer
 13. 262    1  0
  3 days500 UAH

  My name is Tallinn. It would be interesting to work with your task. I propose to discuss all the conditions in a private dialogue.
  Вітаю, мене звати Таліна. Було б цікаво попрацювати з Вашим завданням. Пропоную обговорити всі умови в приватному діалозі.

 14. 390  
  2 days500 UAH

  Good day ! Interested in your offer, ready to perform quickly and quality. Knowledge of Ukrainian, Russian and English on a high level.
  1000 / 35 UAH
  Добрий день! Зацікавлений у вашій пропозиції, готовий виконати швидко та якісно. Знання української, російської та англійської мов на високому рівні.
  1000/35 грн

 15. proposal concealed by freelancer
 16. 199    1  0
  5 days500 UAH

  Good afternoon, I will take your task. I’m going to do it quickly and well, I have a great experience.
  We will discuss details in our personal messages.
  Доброго вечора, візьмусь за ваше завдання. Зроблю все якісно та швидко, маю великий досвід роботи.
  Звертайтесь, деталі обговоримо в особистих повідомленнях.

 17. 334  
  2 days300 UAH

  Good morning, Andrei is ready to start the work right away.
  I have experience working with writing such texts because I worked in an Instagram store.
  I know Ukrainian and Russian languages well.
  I will be glad to help.
  Доброго дня, Андрій, готовий приступити до роботи прямо зарас.
  Маю досвід роботи з написання таких текстів, тому що працював у інстаграм-магазині.
  Добре володію українською та російською мовами.
  Буду радий допомогти.

 18. 161  
  1 day200 UAH

  Welcome to. I have 20 years of experience in writing diverse texts: from journalistic investigations to SEO texts and copywriting for social networks. She worked with various projects: from technical topics to creative topics on gifts and travel. I do work timely and well.

  Cost of work: 80 UAH / 1000 UAH
  Вітаю. У мене 20 років стажу в написанні різноформатних текстів: від журналістських розслідувань до СЕО-текстів та копірайтингу для соцмереж. працювала із різноплановими проектами: від технічних тем до креативів на тему подарунків та подорожей. Виконаю роботу вчасно та якісно.

  Вартість роботи: 80 грн/1000 зн.б.пр

 19. proposal concealed by freelancer
 20. proposal concealed by freelancer
 21. 176  
  6 days600 UAH

  Hi, I’ve been interested in your project, I have experience in writing articles for stores, I’ll be able to describe your product interesting and quality. Examples of work will be provided in a private register. I have both Russian and Ukrainian languages. I will be happy to cooperate with you. 1000 rpm - 20 rpm
  Добрий день, зацікавив ваш проект, маю досвід у написанні статей для магазинів, зможу цікаво і якісно описати ваш товар. Приклади роботи надам у приватній переписці. Гарно володію як російською, так і українською мовами. Буду рада співпраці з Вами. 1000 зн.- 20 грн

 22. 351  
  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 23. 586    5  0
  3 days500 UAH

  Hello to you! Ready to complete the order after clarification of the details of the TZ! My price is 80 UAH. for a thousand spp.
  Здравствуйте! Готова выполнить заказ после уточнения деталей ТЗ! Моя цена - 80 грн. за 1000 сбп.

 24. 654    10  0
  30 days1000 UAH

  Good day !
  Interested in cooperation with you!
  I have been working with texts for more than 6 years, I have editorial education and knowledge of the principles of writing quality and effective letters.
  She also taught SEO optimization and applied knowledge to make texts work.
  The cost of 1000 Zbp is 70 UAH.
  I will be happy to have an interesting and productive collaboration!
  Доброго дня!
  Зацікавлена у співпраці з Вами!
  Більше 6-ти років працюю з текстами, маю редакторську освіту та знання принципів написання якісних та ефективних дописів.
  Також навчалась SEO-оптимізації та застосовую на практиці знання для того, щоб тексти «працювали».
  Вартість 1000 збп - 70 грн.
  Буду рада цікавій та продуктивній співпраці!