Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Managing and promoting a psychologist page on Instagram

Translated127 USD

 1. 689    19  1   2
  30 days254 USD

  Hello, my name is Elena, I am a SMM specialist.I promote goods and services on Instagram.
  Building a personal brand and increasing awareness
  I run the accounts and record the same of you a large amount of work on the daily account.➖➖➖If you have an appropriate proposal regarding the SMM and content cooperation, please send this message and we will discuss more in detail.
  Привіт, мене звати Олена, я смм-спеціаліст.

  ➖просуваю товари і послуги в Інстаграм
  ➖будую особистий бренд і підвищую впізнаваність
  ➖веду акаунти і знімаю тим самим з вас великий обсяг роботи по щоденному веденню акаунту.

  Якщо для вас актуальна пропозиція стосовно співпраці по смм і контенту, відпишіть на це повідомлення і ми обговоримо детальніше

 2. 504    6  0
  30 days127 USD

  Welcome to. My name is Tatiana. I am a SMM specialist, a Targetologist.
  Ready to take on full conduct and promote your profile. Visual, Text and Promotion.
  But first you need to analyze your page.
  If your page is not ready for promotion, I will make a profile package.
  I work with installing apps, ( Cap cut, Canva, and others.) I also use Chat GPT and Bing.
  Write in private to discuss details.
  Вітаю. Мене звати Тетяна. Я СММ спеціаліст , таргетолог.
  Готова взятися за повне ведення та просування вашого профілю. Візуал, тексти, просування.
  Але спочатку треба провести аналіз вашої сторінки.
  Якщо ваша сторінка не готова для просування, проведу упаковку профілю.
  Працюю з додатками для монтажу, ( Cap cut, Canva, та інші.) Також використовую Chat GPT та Bing .
  Пишіть в приват для обговорення деталей.

 3. 260  
  30 days127 USD

  Welcome to. I was interested in your vacation. I have worked in SMM for more than 2 years and have experience in managing a coach-psychologist page. For more detailed information, I look forward to
  Вітаю. Мене зацікавила Ваша вакансія. Працюю SMM більше 2 років та сала досвід ведення сторінки коуч-психолога. Для більше детальної інформації чекаю в директі

 4. 253    1  0
  30 days152 USD

  Welcome to.My name is Christina.I have 10 years of sales experience, so I’m quite unfathomly focused on the needs of customers and how to close them with the help of different techniques working with denials and marketing tools.Now I work as the director of the sales department, last year I have been working on freelance with various questions - writing script, analytics conducting commercial Instagram pages with further work as a SMM specialist, monitoring and analysis of the effectiveness of implemented models, also worked with questions on separate "instruments" marketing or SMM, such as - creating content plan, story maker, creating creatives and texts for advertising.
  She passed the courses - Genius Space - SMM-specialist and Comprehensive Internet Marketing, as well as LABA - Sales and Sales and Negotiation Manager 2022-2023.I am now looking for new interesting projects in management and marketing, with further work with the implementation of tools to optimize one or another processes (from writing scripts to running Instagram pages with the involvement of SMM tools)
  If you are interested in your project, I will be happy to work with you.The cost will depend on a few moments - k-ste posts/stores, or you provide a visual (photo) for posts..itp, it would be useful to further communicate to the PP.
  Вітаю. Мене звати Христина.

  Маю досвід у продажах 10 років, тому досить непогано орієнтуюся в потребах клієнтів та як їх закрити за допомогою різних технік роботи із запереченнями та маркетингових інструментів. Зараз працюю керівником відділу продажів, останній рік додатково працюю на фріланс із різними запитами - написання скриптів, аналітика ведення комерційних інстаграм сторінок із подальшою роботою як смм спеціаліст, моніторинг та аналіз ефективності впроваджених моделей, також працювала із запитами на окремі "інструменти" маркетингу чи смм, як - створення контент плану, сторіс мейкер, створення креативів та текстів для реклам..ітп
  Пройшла курси - Genius Space - SMM-спеціаліст та Комплексний інтернет-маркетинг, а також LABA - Менеджер по продажам та Продажі та переговори 2022-2023.

  Зараз знаходжусь в пошуку нових цікавих проектів у галузі менеджменту та маркетингу, з подальшою роботою із впровадженням інструментів для оптимізації тих чи інших процесів (від написання скриптів до ведення інстаграм сторінок із залученням SMM інструментів)
  Зацікавив Ваш проект, буду рада із Вами попрацювати.
  Вартість буде залежатти від декількох моментів - к-сті постів/сторіс, чи надаєте візуал (фото) для постів..ітп, доцільно було б додатково поспілкуватись в ПП.

 5. 526    8  2
  30 days254 USD

  I work with personal and commercial accounts on the Ukrainian, European and American market for 2 years and my main goal is to bring the business of customers environmentally and aesthetically.

  During this time, I worked with these niches:

  The Oneprice Store
  Plastic Surgeon
  bite the sphere (salons, the master's permanent, the contour plastic lips, etc.)
  The tourist company
  Restaurant business
  sales of modular houses in Estonia and Sweden;
  Academy of Logistics and Commerce
  Expert in modular houses in Estonia and Sweden;
  Conservation service and rental apartment in Italy;
  Children's toys and quests;
  Study abroad;
  psychological/social mental health project;
  shop of clothing;
  The shop of candles;

  My portfolio 👍🏻

  HTTPS://t.me/+p-eumjq8NJYYZGJi❤▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
  Працюю із особистими та комерційними акаунтами на українському, європейському та американському ринку вже 2 роки і моя головна ціль - екологічно та естетично принести бізнесу клієнтів ❤️

  За цей час я працювала з такими нішами:

  ▪️Мережею магазинів Oneprice
  ▪️пластичний хірург
  ▪️б'юті сферою (салони, майстри перманенту, контурної пластики губ тощо)
  ▪️туристичною компанією
  ▪️ресторанним бізнесом
  ▪️ продаж модульних будинків в Естонії та Швеції;
  ▪️академія логістики та торгівлі
  ▪️ експерт в сфері модульних будинків в Естонії та Швеції;
  ▪️консьєрж сервіс та арендуюа квартир в Італії;
  ▪️ магазином дитячих іграшок і квестів;
  ▪️навчання за кордоном;
  ▪️психологічний/соціальний проект ментального здоров‘я ;
  ▪️магазином одягу;
  ▪️магазином свічок;

  Моє портфоліо 👇🏻

  https://t.me/+p-eumjq8NJYyZGJi

 6. 351    8  0   1
  30 days127 USD

  Welcome to! I am fascinated by psychology and self-study, so the topic of the project is interesting.
  The price is “from”, everything can be discussed.
  I will be happy to cooperate!
  Вітаю! Сама захоплююсь психологією і вивченням себе, тому цікава дана тема проєкту.
  Ціна вказана «від», все можно обговорювати.
  Буду рада співпрацювати!

 7. 355  
  30 days127 USD

  Welcome to Igor)

  I am very interested in your project, can we discuss in personal messages?

  thank you)
  Здраствуйте, Егор)

  Меня очень заинтресовал ваш проект, мы можем обсудить в личных сообщениях?

  Спасибо)

 8. 291  
  30 days381 USD

  Hello to you!
  There is a successful experience in this niche.
  We can discuss the details of your project!
  Здравствуйте!
  Есть успешный опыт в этой нише.
  Можем обсудить детали вашего проекта!

 9. 273  
  4 days305 USD

  Hello to you!You want to build your business!The ?We have already burned in different niches: (white and gray)

  IT sphere , Protection agency , Beauti industrial , Marriage agency ,
  Luxury Brands, Tarologist

  We offer tips that will help you:

  Capture new customers.
  Increase the sales
  Becoming Mega-Popular

  Our Services :

  The SMM Expert:
  Let’s write a strategy to promote socks.🔗🔗🔗🔗The networks
  Drink good content.
  Starting advertising campaigns
  Make a business style.
  Visualize your brand.
  The Target Expert:
  We set the target in Sochi.🔗🔗🔗🔗🌀The networks
  Make a bomb announcement.
  Promote advertising campaigns
  CTR will be shaking.
  The Telegram Channel Manager:
  Create and Create a Channel
  Take a Content Plan
  We will post content.
  We hold and hold the audience.

  Why not others?🌀🌀🌀🤖🤖🤖🤖🥇Build Your Business : We Know How to Make Your Business Successful
  Individual approach: We will develop a promotion strategy for your goals
  Pricing standards: We offer favorable conditions for cooperation
  The result is guaranteed: we work on the result.

  Ready for the engine?⚡⚡⚡⚡Write to us
  We will answer all your questions and help you your goals!
  Привіт!

  Хочете прокачати свій бізнес !?

  Ми вже запалили в різних нішах:(Білі та сірі)

  ІТ сфера ,Охоронна агенція ,Beauti industrial,Шлюбна агенція ,
  Люксові бренди ,Таролог

  Ми пропонуємо фішки, які допоможуть вам:

  🔗Зачепити нових клієнтів
  🔗Збільшити продажі
  🔗Стати мега-популярними

  Наші послуги:

  SMM-експерт:
  🔗Напишемо стратегію просування в соц. мережах
  🔗Запилимо крутий контент
  🔗Запустимо рекламні кампанії
  🔗Розробимо фірмовий стиль
  🔗Візуалізуємо ваш бренд
  ТАРГЕТ-експерт :
  🌀Налаштуємо таргет в соц. мережах
  🌀Зробимо бомбезні оголошення
  🌀Прокачаємо рекламні кампанії
  🌀CTR буде зашкалювати
  Менеджер Telegram-каналу:
  🤖Створимо і оформимо канал
  🤖Запилимо контент-план
  🤖Будемо постити контент
  🤖Привернемо і утримаємо аудиторію

  🥇Чому не інші ?

  ⚡️Побудували свій бізнес : Ми знаємо, як зробити ваш бізнес успішним
  ⚡️Індивідуальний підхід: Розробимо стратегію просування під ваші цілі
  ⚡️Ціни норм: Ми пропонуємо вигідні умови співпраці
  ⚡️Результат гарантуємо: Працюємо на результат

  Готові до движухи?

  Пишіть нам
  Відповімо на всі ваші питання і допоможемо вам досягти цілей!

 10. 710    4  0
  30 days254 USD

  Good day
  I have been doing a complex SMM for more than 2 years.
  He worked with both commercial and personal brands.
  You can look at the portfolio on this website.
  Добрый день
  Делаю уже комплексный СММ уже более 2-х лет
  Работал как с коммерцией так и Личными Брендами
  Кейсы можете посмотреть в портфолио на этом сайте

 11. 5 more hidden bids
 1. 35954
   421  0

  30 days127 USD

  Good day ,

  I suggest you consider my candidacy.
  We have a great experience in conducting projects on various topics. Examples of work are presented in the portfolio Freelancehunt.
  Добрый день,

  Предлагаю вам рассмотреть мою кандидатуру.
  Есть большой опыт ведения проектов различных тематик. Примеры работ представлены в портфолио Freelancehunt.

 2. 24444
   185  0

  30 days330 USD

  https://freelancehunt.com/project/reklama-sotsialnih-merezhah/1336329.html?event-project-bid-created=1

 3. 284  
  30 days457 USD

  Welcome, my name is Daria, I am a SMM manager.
  I have been working in this field for more than 4 years. I saw your message on the vacation channel. I was very interested in your job and I would like to work with you.

  The main tasks I have closed:
  • Analysis of markets and competitors
  Writing SMM Strategy
  • Writing a Content Plan
  • account registration (highlights, utp, font selection and identics)
  • work with content (recording, installation, publication)

  I attach my portfolio with casks from different niches so that you understand my experience.

  Google Drive
  Вітаю, мене звати Дарія, я SMM-менеджерка.
  Працюю у цій сфері вже більше 4 років. Побачила ваше повідомлення на каналі вакансій. Мене дуже зацікавила ваша вакансія, і я хотіла б з вами співпрацювати.

  Основні задачі, які я закриваю:
  • аналіз ца, ринку та конкурентів
  • написання СММ стратегії
  • написання контент-плану
  • оформлення акаунту (highlights, утп, підбір шрифтів та айдентики)
  • робота з контентом (зйомка, монтаж, публікація)

  Прикріплюю моє портфоліо з кейсами з різних ніш, щоб ви розуміли мій досвід.

  Google Drive

 4. 235  
  5 days127 USD

  Welcome to
  Interested in your project.
  Ready to Start Work
  I will do everything quickly and well.
  Вітаю
  Зацікавив ваш проект
  Готова приступити до роботи
  Зроблю все якісно та швидко

 5. 198  
  30 days127 USD

  Good afternoon. I will offer you my targeting services. I will help you advance your services. I recommend discussing details in private messages
  Доброго вечора. Пропоную вам свої послуги таргетолога. Допоможу просунути ваші послуги. Пропоную деталі обговорити в приватних повідомленнях

 6. 793    2  0
  30 days254 USD

  Welcome to!

  - Successfully realized more than 25 projects, with an average LTV - 7 months.

  I work with a budget of up to $5,000 a month.

  - Revenue of customers in different niches, for a month of work with me - 687674 UAH, 345891 UAH, 650500 UAH

  You can find more information here (link and finger)

  Interested in your project.
  Let’s talk about how I can help you your goals. Contact me by pressing the message button next to my profile.

  “The price is admissible”
  Вітаю!

  - Успішно реалізував більш ніж 25 проєктів, з середнім LTV - 7 місяців.

  - Працюю з бюджетами до 5 000$ на місяць.

  - Прибуток клієнтів у різних нішах, за місяць роботи зі мною - 687674 грн, 345891 грн, 650500 грн

  Детальніше можна ознайомитися тут (палец и ссылка)

  Зацікавив ваш проєкт.
  Давайте обговоримо, як я можу допомогти вам досягти ваших цілей. Зв’яжіться зі мною, натиснувши кнопку повідомлення біля мого профілю.

  "Ціну вказано припустиму"

 7. 327  
  30 days381 USD

  Good day . I am a SMM specialist, I have been working for 4 years. Interested in your proposal. I can help you in the management and I can discuss your goals more in detail, conduct analysis and create a strategy for development and promotion.
  Доброго дня. Я SMM спеціаліст, працюю вже 4 роки. Зацікавила Ваша пропозиція. Можу допомогти Вам у веденні та ще можна більш детально обговорити Ваші цілі, провести аналіз та створити стратегію для розвитку, просування.

 8. 1047    5  0
  30 days305 USD

  Igor, a good day!

  There are cases to promote the pages of psychologists/esoterics/trainers, I can send to personal messages. I have previously promoted projects on such a topic, so I know how to work with such a target audience.

  Over the last year I have worked over 10+ similar projects that have my customers increase sales in the business and attract audiences to social networks.

  If you are interested in my proposal, write for details!

  I will wait for the answer. Thank you !
  Егор, добрый день!

  Есть кейсы по продвижению страниц психологов/эзотериков/коучей, могу отправить в личные сообщения. Раньше продвигал проекты в такой тематике, поэтому знаю, как можно работать с такой целевой аудиторией.

  За последний год я работал над 10+ похожими проектами, которые помогли моим клиентам увеличить продажи в бизнесе и привлечь аудиторию в социальные сети.

  Если Вас заинтересовало мое предложение – пишите для обсуждения деталей!

  Буду ждать ответа. Спасибо!

 9. 260  
  30 days203 USD

  Welcome to!I want to invite you to my services target and smm-specialist and I have the opportunity to help in advancing your business, namely: managing Instagram pages, Facebook; filling content according to the content plan (stores, posts, rolls).😊I am developing a strategy of promotion.The result of the work will be the report of the work done at the end of the month.As from a target you get my vision of promoting your business, advice on how to strengthen your brand, whether you need training for advertising, developing a advertising strategy, creating advertising creativity, setting up advertising, conducting tests, scaling (as needed).Every day I check the results of the advertising and put the directions.The result of the work will be the report of the work performed.Always in contact with you.Get 2 in 1: Targetologist and SMM specialist.We are waiting for cooperation!👋
  Вітаю! 😊

  Хочу вам запронувати свої послуги таргетолога та smm-спеціаліста та маю можливість допомогти в просуванні твого бізнесу, а саме: ведення сторінок інстаграм, фейсбук; наповнення контентом згідно з контент планом (сторіс, пости, рілс). Розробляю стратегію просування. Резльтатом роботи буде звіт виконаної роботи в кінці місяця.

  Як від таргетолога Ви отримуєте моє бачення просування вашого бізнесу, поради як зміцнити ваш бренд, чи потрібна підготовка до реклами, розробку рекламної стратегії, створення рекламних креативів, налаштування реклами, проведення тестів, масштабування (за потреби). Кожного дня котролюю результати реклами та вношу правки. Результатом роботи буде звіт виконаної роботи. Завжди з вами на зв'язку.
  Отримай 2 в 1: таргетолога та smm-фахівця.

  Чекаю для співпраці! 👋

 10. 355  
  30 days127 USD

  Good day !

  I was interested in your project and I would like to take it to work.
  I have a higher education psychologist.

  My portfolio is Freelancehunt
  Доброго дня!

  Мене зацікавив ваш проект, і я хотіла б взяти його в роботу.
  Маю вищу освіту психолог.

  Моє портфолио Freelancehunt

 11. 339  
  30 days203 USD

  Good day . Ready to implement your project. I have experience in managing Instagrams, developing strategies, content plans.
  More detail can be discussed in the personal

  My portfolio
  https://www.canva.com/design/DAFubFCXG_Y/aTA4hRVeF6YikHdF5kkryQ/edit?utm_content=DAFubFCXG_Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
  Доброго дня. Готова виконати Ваш проект. Маю досвід ведення інстаграм, розробки стратегії, контент- планів.
  Більш детально можна обговорити в особистих

  Моє портфоліо
  https://www.canva.com/design/DAFubFCXG_Y/aTA4hRVeF6YikHdF5kkryQ/edit?utm_content=DAFubFCXG_Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

 12. 503    1  0
  30 days228 USD

  Hello to you! Experience in Instagram for over 7 years. During this time promoted dozens of pages, from 0 to 30K (examples in the portfolio) I fully understand the algorithm of the site work and the psychology of the audience. I also lead my monetized blog on this network - https://www.instagram.com/kos.metaldetecting/ Ready for long-term cooperation.
  Здравствуйте! Опыт работы в инстаграм более 7 лет. За это время продвинул десятки страниц, с 0 до 30К(примеры в портфолио) Полностью понимаю алгоритм работы площадки и психологию аудитории. Также веду свой монетизированый блог в этой сети - https://www.instagram.com/kos.metaldetecting/ Готов к долгосрочному сотрудничеству.

 13. 266  
  31 days254 USD

  The Clear.Agency team welcomes you.Who are we and why can you choose us, your performers, among all?The !I will send the case to personal messages.

  The first and the main plus : His training our specialist graduated in one of the best and innovative schools of Target in Ukraine atom.univesity

  About 3 years, we worked on freelance and engaged in creative activities, video assembly We have developed and improved a creative approach to each customer and realize their dream into reality.📌📌🎞For our “user experience” and experience working in the World Wide Web, with the advertising office we are on “you”

  We specialize in the following sectors:
  Establishment and management of advertising companies
  Production of static and fraudulent creatives
  Guiding a page with increased indicators
  Creating chat bots for a page
  Exact analysis of competition

  Here is the site clear-target.online

  We also worked with such sites for our stage in Target:
  Facebook Ads
  by TIK TOK ADS
  The TargetMy
  by VK
  The Google Ads
  The Twitter ADS

  Unicity and uniqueity, brightness and desire to buy – this is what your advertising should be!📌📌📌📌📌📌📌📌Let us bring the idea into reality together.🎁❤
  Команда Clear.Agency приветствует вас.
  Кто мы такие и почему среди всех Вы можете выбрать именно Нас ,вашим исполнителем ?!
  Кейсы отправлю в личные сообщения)

  📌Первый и пожалуй главный плюс : Своё обучение наш специалист окончил в одной из лучших и новаторских школ Таргета в Украине atom.univesity

  📌Около 3 лет, мы работали на фрилансе и занимались креативной деятельностью, видеомонтаж 🎞Мы развили и улучшили творческий подход к каждому клиенту и помогли воплотить их мечту в реальность.

  📌За наш «пользовательский стаж» и опыт работы во Всемирной паутине, с рекламным кабинетном мы на «ты»

  Мы специализируемся в следующих отраслях:
  📌Настройка и ведение рекламных компаний
  📌Изготовление статичных и моушен креативов
  📌Ведение страницы с повышением показателей
  📌Создание чат ботов для страницы
  📌Точный анализ конкуренции

  📌Вот сайт clear-target.online

  📌Так же мы за свой стаж в таргете работали с такими площадками:
  -Facebook ADS
  -Tik Tok ADS
  -TargetMy
  -VK
  -Google ADS
  -Twitter ADS

  Уникальность и неповторимость, яркость и желание купить - вот какой должна быть Ваша реклама! Давайте вместе воплощать идею в реальность🎁❤️

 14. 288  
  30 days381 USD

  Good day
  My name is Sergey and I am engaged in setting up and conducting targeted advertising of various as well as conducting the social networks.
  I like to work with such interesting projects.
  I’m ready to take this task and create effective advertising on Instagram and Facebook.

  I am looking forward to your feedback to start your collaboration!
  Доброго дня
  Мене звати Сергій і я займаюсь налаштуванням та веденням таргетованої реклами різних бізнесів а також веденням самих соціальних мереж.
  Люблю працювати з такими цікавими проектами.
  Я готовий взятися за це завдання і створити ефективну рекламу на Instagram і Facebook.

  З нетерпінням чекаю вашого відгуку, щоб розпочати співпрацю!

 15. 357    5  1
  30 days254 USD

  Welcome to!My name is Anastasia.🙋♀I am a SMM specialist with more than 3 years of work experience.My portfolio
  https://www.canva.com/design/DAF1Fy7Mvds/GPqCXLwqEpQUIs_4hsc_-Q/edit?utm_content=DAF1Fy7Mvds&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

  I will be happy to collaborate!💻🖇😉I have experience in your topic.
  Вітаю! 🙋♀️
  Мене звати Анастасія. Я SMM-спеціаліст з досвідом роботи більше 3 років. 💻

  🖇️ Моє портфоліо
  https://www.canva.com/design/DAF1Fy7Mvds/GPqCXLwqEpQUIs_4hsc_-Q/edit?utm_content=DAF1Fy7Mvds&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

  😉 Буду рада співпраці! Маю досвід у вашій тематиці

 16. 1015    3  0
  15 days127 USD

  Good Morning, Igor

  There is experience working with your tension, namely:
  Psychologist / Tarologist / Numerologist.

  What was done:
  Promote your Instagram account + launch ADS FB ads.

  I invite you to a personal letter in which we can discuss details.
  Добрый день, Егор.

  Имеется опыт в работе с вашим напрвлением а именно:
  Психолог/Таролог/Нумеролог.

  Что делалось:
  Продвижение инстаграм аккаунта + запуск рекламы ADS FB.

  Приглашаю вас в личную переписку в которой мы сможем обсудить детали.

 17. 192  
  30 days203 USD

  Hello to
  We can take this project and discuss everything in personal messages.😊😊
  Здравствуйте 😊
  Можем взяться за этот проект и обсудить все в личных сообщениях 😊

 18. 211  
  25 days127 USD

  Good Morning, I am interested in your project.
  I will help you properly manage and move your page to Instagram.
  Доброго дня, зацікавив Ваш проект
  Допоможу правильно вести та просувати Вашу сторінку в Інстаграм

 19. 9 more hidden bids

Current freelance projects in the category Social media advertising

Target Instagram/Facebook

203 USD

We are looking for an experienced targetologist in the custom furniture niche to join our team. We need someone who understands targeting well in the furniture niche. Promotion will be for the Instagram page, website is in progress.

Social media marketingSocial media advertising ∙ 25 proposals

It is necessary to set up advertising on Facebook and Instagram

It is necessary to set up advertising on Facebook and Instagram for a store of men's and women's clothing. It is necessary to set up advertising on the website.

Lead generation and salesSocial media advertising ∙ 37 proposals

Record a video review about the transportation service

In connection with the launch of a new service for transportation, our team needs initial feedback from clients. It is necessary to record a video review (selfie video) and speak a small pre-prepared text.

Social media advertisingTeaser advertisements ∙ 5 proposals

I am looking for specialists in TikTok traffic.

25 USD

What needs to be done: • Development of advertising strategy;• Compilation of media plans and budget forecasts;• Setting tasks for designer and copywriter;• Launch, management of advertising • Reporting on advertising campaigns formation;

Social media marketingSocial media advertising ∙ 11 proposals

Setting up and Customizing LinkedIn Profile

Technical task: Design and Setup LinkedIn for Company Objective: Set up and optimize the company profile on LinkedIn to increase its visibility, attract potential clients, and strengthen the brand image. We ask potential performers to provide the cost of work for each stage…

Social media page designSocial media advertising ∙ 2 proposals

Client
Project published
1 month 22 days ago
217 views