Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Visualization/design of tables, tables and closets to the websiteWizualizacja/projekt stołów, stolików oraz szafek na stronę internetow

Translated

 1. 1306    37  0
  10 days10 000 UAH

  Hello to you. Ready to perform. Write to discuss all details.
  Здравствуйте. Готов выполнить. Пишите для обсуждения всех деталей

 2. 651    8  1
  3 days1000 UAH

  Good morning, there is experience in creating photoralist furniture, examples I add. If they are interested in you, I would be happy to work with you. I can get to the project immediately after the discussion.

  Google Drive
  Доброго дня, є досвід у створенні фоторалістичних меблів, приклади додаю. Якщо вони вас зацікавили був би радий з вами співпрацювати. За проект можу взятись одразу після обговорення

  Google Drive

 3. proposal concealed by freelancer
 4. 3552    27  0
  1 day1111 UAH

  Good day .
  I offer my services in 3D modeling and visualization.
  The Portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Please go to private news, discuss details.
  Final price and deadline - after full examination of the original information.
  Dzień dobry.
  Oferuję swoje usługi w zakresie modelowania i wizualizacji 3D.
  Portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Zapraszam do prywatnych wiadomości, omówić szczegóły.
  Ostateczna cena i termin - po pełnym zbadaniu pierwotnych informacji.

 5. 485    3  0
  6 days23 000 UAH

  Welcome to heart. Valentine on this side. He will be happy to do this project.
  Witam serdecznie. Valentyn z tej strony. Chętnie zrobie ten projekt.

 6. 368    1  0
  10 days4500 UAH

  Welcome, ready to fulfill your order, your own hand creates stone texture that will give your models unique.
  I will always be in touch that will allow you to put the directions in every stage of the project.
  I will be happy to cooperate!
  Вітаю, готовий виконати ваше замовленя, власноруч створю текстури каменю, що надасть вашим моделям унікальності.
  Буду завжди на зв'язку, що надасть вам змогу вносити правки на кожному етапі проекту
  Буду радий співпраці !

 7. proposal concealed by freelancer
 8. 694    8  0
  5 days5000 UAH

  Welcome to!!The !
  I can help modeling and rendering images.
  I have great experience in visualizing objects, making products as realistic as possible.
  Tell me, do you have pictures? Can there be ready 3D models?

  I gave the price, let’s talk about the details :)
  Witam!!!
  Mogę pomóc w modelowaniu i renderowaniu obrazów.
  Mam duże doświadczenie w wizualizacji przedmiotów, wykonam produkty jak najbardziej realistyczne.
  Powiedz mi, czy posiadasz rysunki? Czy może istnieją gotowe modele 3D?

  Podałem wstępną cenę, omówmy szczegóły:)

 9. proposal concealed by freelancer
 10. 327    6  0
  2 days1000 UAH

  Welcome to.
  I have experience working with such products.
  Examples of work Freelancehunt
  Вітаю.
  Звертайтесь, маю досвід роботи з подібними виробами.
  Приклади робіт Freelancehunt

 11. 270  
  2 days1000 UAH

  Good afternoon.Ready to complete the task.Let's talk about the details.
  Доброго дня.Готовий виконати завдання.Звертайтесь,деталі обговоримо.

 12. 625    17  1   1
  10 days10 000 UAH

  Good day .
  Ready to discuss and implement the project.
  Examples of portfolio work: Freelancehunt
  or from the link:
  - Google Drive
  - Google Drive

  I would be happy to cooperate.
  The expenses and deadlines are specified in the correspondence.
  With caution,

  by Sergey.
  Dzień dobry.
  Gotowy do omówienia i zrealizowania projektu.
  Przykładowe prace w portfolio: Freelancehunt
  lub z linku:
  - Google Drive
  - Google Drive

  Chętnie podejmę współpracę.
  Koszt pracy i termin ustalamy w korespondencji.
  Z poważaniem,

  Siergiej.

 13. 560    2  0
  10 days20 000 UAH

  Good day, ready to complete your project. I work in 3d max + Corona, Autocad. Let’s talk about all the details.
  Добрий день, готовий виконати ваш проект. Працюю в 3d max + Corona, Autocad. Звертайтесь обговоримо всі деталі.

 14. proposal concealed by freelancer
 15. 4033    140  1   2
  5 days10 000 UAH

  Welcome
  3D isn’t my main specialization now, but I’m developing in that direction.
  Ready for 3D modeling and rendering
  example of a similar model Behance

  We're talking about the budget - we need to look at all the models
  Witam
  3D nie jest obecnie moją główną specjalizacją - ale rozwijam się w tym kierunku.
  Gotowy do modelowania i renderowania 3D
  przykład podobnego modelu Behance

  rozmawiamy o budżecie - trzeba spojrzeć na wszystkie modele

 16. 97  
  5 days10 000 UAH

  HTTPS://www.facebook.com/100010303895472/videos/759863678675499 here portfolio
  https://www.facebook.com/100010303895472/videos/759863678675499 тут портфолио

 17. 313  
  2 days1000 UAH

  Hi, I have some experience in creating photorealistic 3D models, I can offer my services to create your project, I would like to discuss all the children. I will be happy with our cooperation!
  Доброго дня, маю певний досвід у створеннні фотореалістичних 3D моделей, можу запропонувати свої послуги для створення вашого проекту, хотілося б обговорити усі детелі. Буду рада нашій співпраці!

 18. 369  
  3 days1000 UAH

  Let’s regain that stone. Price for 1 model. What do you have with materials? References to textures.
  Давайте оживимо той камінь. Ціна за 1 модель. Що у вас з матеріалами? Референси для тектур.

 19. 319  
  5 days2000 UAH

  Ready to perform your order quickly and efficiently. I guarantee a constant feedback and a rational position to the observations.
  Go back and we will do everything in the best way!
  Готовий виконати ваше замовлення швидко та якісно. Гарантую постійний зворотній зв'язок та раціональне становлення до зауважень.
  Звертайтеся і все зробимо в найкращому вигляді!

 20. 595    7  0
  1 day2000 UAH

  Hello I develop and design, with furniture worked enough, I can bring creative into the design
  привет разработаю и сконструирую ,с мебелью работал достаточно ,могу внести креатив в дизайн

 21. 226    1  0
  8 days6000 UAH

  Hello, I'm a novice here, but there's a great experience in modeling and visualization, ready to perform 3D model and rendering, please contact us
  Добрий день, я тут новачок, але є великий досвід в моделюванні та візуалізації, готовий виконати 3D модель та рендери, звертайтесь

 22. 317  
  2 days3000 UAH

  Welcome to!

  I am a professional interior designer with experience working in this field. I’m ready to visually shape the first floor of your house with regard to your needs and desires.

  Contact me to discuss the details of the project and discuss the payment. Thank you !
  Filed to:Google Drive
  The price of 250-500 UAH per m^2, ready to discuss more in detail all formalities
  Вітаю!

  Я професійний дизайнер інтер'єру з досвідом роботи в цій галузі. Я готовий візуально оформити перший поверх вашого будинку з огляду на ваші потреби та бажання.

  Зв'яжіться зі мною, щоб обговорити деталі проекту та обговорити оплату. Дякую!
  Портфоліо: Google Drive
  Вартість 250-500 грн за м^2, готова більше детально обговорити всі формальності

 • Aleksandr Podolyan
  20 March, 23:26 |

  Добрый день! 3d модели изделий у Вас есть или нужно все моделировать самому? Или же нужна только визуализация! Спасибо

 • V'yacheslav Kurovsky
  20 March, 23:44 |

  WItam.
  Jaką informacje Pan ma? Czy 3d modele już jest czyli trzeba modelować?