Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Battle CatsБойові котики

Translated

 1. 378    1  0
  1 day350 UAH

  Hi, I can contact and send a new mail, the photos that weal I can show in LS, weal just cats
  Здравствуйте, могу связать и отправить новой почтой, фото которые вязала могу показать в ЛС, вязала именно котиков

 2. 1267    16  0   1
  2 days1000 UAH

  Good day !
  I am exactly what you need! Please see my work in the portfolio Freelancehunt
  Behance
  I can in a vector, I can acrylic and translate into a vector.
  I will send my personal paintings.
  Добрий день!
  Я саме та, що вам потрібно! подивіться будь ласка мої роботи в портфоліо Freelancehunt
  Behance
  можу у векторі, можу акрилом та перевести у вектор
  відправлю в особисті свої малюнки)

 3. 657    16  0
  2 days650 UAH

  Good day, I paint for you living and bright cats.
  I am looking forward to your message!
  Portfolio: Freelancehunt
  Доброго дня, намалюю для вас живих та яскравих котиків.
  З нетерпінням чекаю на ваше повідомлення!
  Портфоліо: Freelancehunt

 4. 3688    135  2   1
  1 day350 UAH

  Ready to fulfill the task.
  Portfolio: https://illustrators.ru/users/edberrot
  Готова выполнить задаччу.
  Портфолио: https://illustrators.ru/users/edberrot

 5. 1078    70  3   2
  1 day300 UAH

  Welcome to!
  I have painted in roast / vector for more than a decade, examples of work Freelancehunt
  Ready to make a picture, make a line if needed
  We need to discuss the moment.
  Вітаю!
  Малюю в растрі / векторі більше десяти років, приклади робіт Freelancehunt
  Готовий зобразити, внести правки, якщо знадобиться
  але потрібно обговорити момент

 6. 208    1  0
  123 days1234 UAH

  Welcome, you are ready to help with your project.
  Interested in the details of the task.
  Portfolio: Behance
  Здравствуйте.готов помочь с реализацией Вашего проекта.
  Интересуют подробности задачи.
  Портфолио: Behance

 7. 509    5  0
  2 days600 UAH

  Welcome to! It looks interesting, it would be nice to work with you.
  I love to do it quickly and quickly, I will do it all according to your wishes.
  Freelancehunt
  Вітаю! Виглядає цікаво, було б круто з вами попрацювати.
  Люблю робити стильно та швидко, виконаю все під ваші побажання.
  Freelancehunt

 8. 415  
  2 days500 UAH

  Good day ! Ready to perform the authors' painting of cats quickly and quality. The result will not make you wait. The work is 2 days with your instructions.
  I have experience in drawing characters and illustrations for books. I will be happy to cooperate.
  There is an opportunity to look at one of the options in the portfolio.
  The I am very interested in this cooperation.
  Доброго дня! Готова виконати авторський малюнок котиків швидко та якісно. Результат не змусить вас чекати. Виконання роботи складає 2 дні з вашими правками.
  Маю досвід у малюванні персонажів та ілюстрацій до книжок. Буду рада співпраці.
  Є можливість переглянути один з варіантів у портфоліо
  . Дуже зацікавленна такою співпрацею.

 9. 493    8  0
  4 days1500 UAH

  Good day . I don’t have any plans, but I would like to do this. to turn. My portfolio: https://www.artstation.com/pocahontas
  Доброго дня. Готових не має але хотілося б виконати такий проект. Звертайтеся. Моє портфоліо: https://www.artstation.com/pocahontas

 10. 362    1  0
  1 day500 UAH

  Good day, I am an illustrator, I am pleased to take your work.
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Добрий день, я художник-ілюстратор, з радістю візьмусь за вашу роботу
  Портфоліо:
  Freelancehunt

 11. 1483    11  0
  11 days1111 UAH

  Good morning, I'm very interested in your task, I'm an illustrator working in the vector and rastre, I'm happy to paint for you cats
  Portfolio
  Freelancehunt
  Behance
  Доброго дня, дуже зацікавило ваше завдання, я ілюстратор працюю в векторі та растрі, з задоволенням намалюю для вас котиків
  Портфоліо
  Freelancehunt
  Behance

 12. proposal concealed by freelancer
 13. 663    6  0
  7 days1000 UAH

  Good morning, ready to complete for you quality and original illustrations for further printing. I work in Illustrator. Open to the right.
  Доброго дня, готова виконати для Вас якісні та оригінальні ілюстрації для подальшого друку. Працюю в Illustrаtor. Відкрита для правок.

 14. 485    10  0
  3 days500 UAH

  My portfolio is Behance
  Доброго дня , моє портфоліо - Behance

 15. 868    15  0
  1 day500 UAH

  Welcome to! I am not ready, but I will make love.
  Examples of my work in the profile.
  Turn on!
  Вітання! готових нема, але розроблю залюбки)
  Приклади моїх робіт у профілі.
  Звертайтеся!

 16. 174  
  4 days300 UAH

  Good day ! I was interested in your order, I painted cats and I can paint you!
  Here is my portfolio: https://www.deviantart.com/lsvvsivil
  There is 1 example of a cat, I can show another 1.
  Доброго дня! Зацікавило ваше замовлення, котиків малювала й можу намалювати вам!
  Ось моє портфоліо: https://www.deviantart.com/lsvvsivil
  Там є 1 приклад котика, можу показати ще 1.

 17. proposal concealed by freelancer
 18. 136  
  1 day200 UAH

  Good day,I put you in the vector of battle cats for print.I will do everything original.
  Portfolio
  Freelancehunt
  Добрий день,намалюю вам в векторі бойових котиків для друку.Зроблю все оригінально.
  Портфоліо
  Freelancehunt

 19. 1715    31  0   1
  3 days1000 UAH

  Ready to get to work.
  I work in the authorship style.
  Price in Ls because I don't know the volume
  Some of my work can be viewed here- Behance Let’s discuss details.
  I start in different styles.
  I give you all the files I need.
  I will do it in the best.
  The work and work will be discussed before the start.
  Готовий взятись за роботу.
  Працюю у авторському стилі
  Ціна в лс так як не знаю обсягутроботи
  Деякі мої роботи можна розглянути тут- Behance Пишіть обговоримо деталі.
  Првцюю в різних стилях.
  По поребі даю всі файи які потрібно
  Зроблю в найкоащоиу виді
  Правки та обсяг роботи обговорюю до початку

 20. 1491    25  1
  3 days1000 UAH

  Good morning, I will give you the cats. Write to Ls, discuss the project
  Доброго дня, відмалюю вам котиків. Пишіть в лс, обговоремо проект

 21. proposal concealed by freelancer
 22. 799
   10  0

  123 days1234 UAH

  Good day !
  Tell me in what style would you like to see cats? Please send examples.
  Write in private to clarify the details of the task.
  My portfolio is Freelancehunt
  We are waiting for feedback!
  Доброго дня!
  Скажіть, в якому стилі ви хотіли б бачити котиків? Пришліть, будь ласка, приклади.
  Напишіть в приват для з’ясування деталей завдання.
  Моє плртфоліо Freelancehunt
  Чекаю зворотнього зв’язку!

 23. 5079
   71  0

  1 day120 900 UAH

  The price for each project is individually determined.

  We can discuss more in detail and determine the exact prices and deadlines for execution.

  Get in personal message.
  Ціну на кожний проект визначаю індивідуально

  Можемо обговорити більш детально та визначити точні ціни та термін виконання

  Звертайтесь в особисті повідомлення

 24. 1223    11  0
  1 day200 UAH

  Good day . No style and number of works. Time and price are approximate.
  I put one of the works, more in the profile. Write
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/illyustratsii-na-zakaz/1542615.html
  Добрий день. Не вказали стиль та кількість робіт. Тому сроки та ціна приблизна.
  Прикладаю одну з робіт , більше в профілі. Пишіть
  https://freelancehunt.com/showcase/work/illyustratsii-na-zakaz/1542615.html

 25. 309    1  0
  1 day1200 UAH

  Good day, very interesting and nice task, I will be glad to participate. I like to draw graphics, I like to draw similar characters. I’ve never drawn print for the brick toys, so I’d like to try, contact!
  Доброго дня, дуже цікаве і миле завдання, буду радий взяти участь. Малюю растрову графіку, люблю малювати подібних персонажів. Ніколи не малював принти для яликових іграшок, тому хотілося би спробувати, звертайтесь!

 26. 2038    76  0   2
  2 days500 UAH

  welcome Constantine, interesting order, look at the work in the portfolio and write to ls.
  вітаю Константин, цікаве замовлення, дивіться роботи у портфоліо та пишіть в лс.

 27. proposal concealed by freelancer
 28. 501    4  0
  1 day700 UAH

  Hello to you. Ready to make your project, guarantee quality.

  I am a professional digital artist with a lot of experience. I am engaged in creating NFT, 2D, 3D ART, illustration, etc. I attach my work below and can show more if necessary.
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/stiker-nashivka/1608581.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/nft-art/1581615.html

  Write to discuss the project in detail and the exact cost.
  Здравствуйте. Готова сделать ваш проект, гарантирую качество.

  Я профессиональный цифровой художник, с большим опытом работы. Занимаюсь созданием NFT, 2D, 3D ART, иллюстрации и т.д. Прикрепляю свою работу ниже и могу показать больше, если необходимо.
  https://freelancehunt.com/showcase/work/stiker-nashivka/1608581.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/nft-art/1581615.html

  Пишите, чтобы обсудить подробнее проект и точную стоимость .

 29. proposal concealed by freelancer
 30. 412    1  0
  5 days1000 UAH

  Welcome to Constantine.
  I have experience in illustration, I know how to work with references.
  He is familiar with the orientative style and complexity.
  I will be happy to make the cats for you!
  Portfolio: Freelancehunt
  Вітаю, Константин.
  Маю досвід в ілюстрації, вмію працювати з референсами.
  Ознайомилась з орієнтивним стилем та складністю.
  Буду рада помалювати котиків для вас!
  Портфоліо: Freelancehunt

 31. 408    11  0   1
  2 days1000 UAH

  Good Morning, Constantine Interested in the project. Ready to work with you. Portfolio in profile. Turn on!
  Доброго вечора, Константин. Зацікавив проект. Готова з вами працювати. Портфоліо в профілі. Звертайтеся!

 32. 1950    106  3   3
  1 day500 UAH

  Good day ! I will be happy to help with the illustration. My work: Behance Freelancehunt
  Доброго дня! Дуже рада буду допомогти із ілюстрацією. Мої роботи: Behance Freelancehunt

 33. 881    8  0
  3 days3000 UAH

  Good night !
  I can paint you as new as well as offer my already painted
  I have not only cats, if you are interested - I can show other jobs

  The Fighting:
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/dzhavelin-ta-dzhavelon/1616094.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/kit-zi-zbroeyu/1616096.html

  with Ukrainian-Polish flags: https://freelancehunt.com/showcase/work/dvi-podrugi/1593343.html
  Добрий вечір!
  Можу намалювати вам як нових так і запропонувати вже своїх намальованих
  Маю не тільки котиків, якщо цікавить - можу показати інші роботи

  бойові:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/dzhavelin-ta-dzhavelon/1616094.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/kit-zi-zbroeyu/1616096.html

  з українсько-польськими прапорами: https://freelancehunt.com/showcase/work/dvi-podrugi/1593343.html

 34. 266    1  0
  3 days500 UAH

  Good morning, I am interested in your project. Great experience in illustrating animals. Portfolio in the profile.
  Добрый день, интересует ваш проект. Большой опыт в иллюстрирование животных. портфолио в профиле.

 35. 348    1  0
  3 days750 UAH

  Good day !
  I want to help with the project. I am a professional 2D artist with a graduate superior, so you can undoubtedly trust me creating these printes. At the same time, I now paint the genuine cattle balls with "boat cats". This is a strike!

  Freelancehunt is a link to my portfolio where you can evaluate examples of work. The price is indicated for the development of one design.

  I am pleased to clarify all the work nuances in PP, Elena.
  Добрий день!
  Хочу допомогти із проектом. Я професійний 2D художник із закінченим вищим, тому можете без сумнівів довірити мені створення цих принтів. До того ж, зараз розмальовую справжні ялинкові кульки "бойовими котиками". Ось такий збіг!

  Freelancehunt - за посиланням моє портфоліо, де ви можете оцінити приклади робіт. Ціна вказана за розробку одного дизайну.

  Рада уточнити всі робочі нюанси в ПП, Олена.

 36. 451  
  3 days300 UAH

  Good day !
  I can paint and from my hand:) I am engaged in creating NFT, 2D, 3D ART.
  I can do in an anime style.

  50 grn/year
  Добрий день!
  Можу намалювати і від руки:) займаюся створенням NFT, 2D, 3D ART.
  Можу зробити в аніме стилі.

  50грн/година

 37. 2322    52  0
  3 days1000 UAH

  Good time for the day! Interested in your project! Ready to draw an illustration on your application.
  My portfolio:
  Behance
  Freelancehunt
  Доброго времени суток! Заинтересовал ваш проект! Готова нарисовать иллюстрацию по вашей заявке.
  Мое портфолио:
  Behance
  Freelancehunt

 38. 1834    35  3
  1 day500 UAH

  Good Morning Constantine!
  Interested in your project!
  I am a 2D illustrator and graphic designer with 4 years of work experience.
  Portfolio: Behance
  Let me write! I will be happy to collaborate with you!
  Доброго дня, Константин!
  Зацікавив ваш проект!
  Я 2Д ілюстраторка та графічна дизайнерка з 4 річним досвідом роботи.
  Портфоліо: Behance
  Пишіть! Буду рада співпраці з вами!

 39. 998    36  0
  1 day500 UAH

  Please look at my sketch:
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/kotik-zsu/1616942.html
  If the price of 500 UAH is worth you, I will paint it realistically and in detail.
  This is the following: https://freelancehunt.com/showcase/work/lis-mislivets/1616947.html
  Вітаю:) Подивіться мій ескіз:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/kotik-zsu/1616942.html
  Якщо вартість 500 грн вас влаштовує, відмалюю реалістично і детально.
  Ось так: https://freelancehunt.com/showcase/work/lis-mislivets/1616947.html

 40. 260    1  0
  10 days500 UAH

  Hello to you! It sounds interesting :) my portfolio here https://www.anastasiyarudyk.com/
  I will be happy to work with you!
  Привіт! Звучить цікаво :) моє портфоліо тут https://www.anastasiyarudyk.com/
  Буду рада попрацювати з вами!

 • Elizaveta Tkachenko
  4 October, 21:58 |

  Здравствуйте !

  Напишіть, скільки конкретно котиків потрібно ?

  І які є концепт-арти конкретних котиків ?