Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Label for shoesЕтикетка для шкарпеток

Translated300 UAH

Applications 2

App view is available only registered users.
 1. 1406    25  1
  1 day300 UAH

  Good morning, Oleg, ready to develop the label, I can start work right now.

  I have many years of experience in design.
  I am counting all your rights!
  You can see my portfolio here: Freelancehunt
  Доброго дня, Олег, готовий розробити етикетку, до роботи можу приступити прямо зараз.

  - Маю багаторічний досвід у дизайні.
  - Врахую всі Ваші правки!
  З моїм портфоліо можете ознайомитись тут: Freelancehunt

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 3245    99  0   1
  2 days300 UAH

  Good day ! I do with pleasure. I will be happy to cooperate.
  ........................................................................
  Доброго дня! Виконаю із задоволенням. Буду радий співпраці.
  ................................................

 4. 362    2  0
  1 day350 UAH

  Welcome to! I can go to work immediately. I work in an illustrator, I prepare a template for printing. You can view my work in the profile.
  Вітаю! Можу одразу приступати до роботи. Працюю в ілюстраторі, підготую макет для друку. Можете переглянути мої роботи в профілі.

 5. 2290    170  3
  1 day299 UAH

  Oleg, good day !
  I will develop a label for you in such a spirit - quickly and professionally.
  Many years of experience in labelling and packaging design
  Ready to start right now.
  I’m glad to work together.
  Олег, доброго дня!
  Розроблю для вас етикетку в такому дусі - швидко і професійно.
  Багаторічний досвід розробки дизайну етикеток і упаковок
  Готовий розпочати прямо зараз.
  Звертайтесь, буду радий співпрацювати.

 6.  freelancer isn't working in the service any longer
 7. 300    4  0
  2 days300 UAH

  Good day !
  I do well and creatively.
  You will be satisfied with the result!
  Доброго дня!
  Виконаю якісно та креативно.
  Результатом будете задоволені!

 8. 235    1  0
  1 day300 UAH

  Good day . Interested in your project. Ready to cooperate with you. I own Photoshop, Illustrator, I have experience in printing designs for more than 4 years. All details can be discussed in private.
  Доброго дня. Зацікавив Ваш проект. Готовий з Вами співпрацювати. Добре володію Photoshop, Illustrator, маю досвід в додрукарській підготовці макетів більше 4-х років. Усі деталі можемо обговорити в приваті.

 9. 292    1  0
  2 days300 UAH

  Good evening !
  I am pleased to help you with the design of the label.
  Доброго вечора!
  Із задоволенням допоможу вам з дезайном етикетки.

 10. proposal concealed by freelancer
 11. 531    1  0
  1 day300 UAH

  Good night, I’m developing a quality label, I have great experience in design.

  My portfolio is Freelancehunt
  Добрий вечір, розроблю якісну етикетку, маю великий досвід у дизайні

  Моє портфоліо Freelancehunt

 12. proposal concealed by freelancer
 13. proposal concealed by freelancer
 14. 579    8  0
  1 day300 UAH

  Good day
  Interested in your project.
  I will be happy to discuss all the details with you.
  Turn to
  Доброго дня
  Зацікавив ваш проект
  Буду рада обговорити з вами всі деталі
  Звертайтеся

 15. 455    1  0
  1 day300 UAH

  Good day !
  I paint a label.
  Experience in work, please contact us.
  Доброго дня!
  Залюбки намалюю етикетку.
  Є досвід роботи, звертайтесь)

 16. 2135    45  0   2
  1 day300 UAH

  Ready to get to work.
  Some of my work can be viewed here- Behance Let’s discuss details.
  I start in different styles.
  I give you all the files I need.
  I will do it in the best.
  The work and work will be discussed before the start.
  Готовий взятись за роботу.
  Деякі мої роботи можна розглянути тут- Behance Пишіть обговоримо деталі.
  Првцюю в різних стилях.
  По поребі даю всі файи які потрібно
  Зроблю в найкоащоиу виді
  Правки та обсяг роботи обговорюю до початку

 17. proposal concealed by freelancer
 18. 619    38  1   1
  1 day300 UAH

  Welcome to! Love creates a good design for you.
  Prepared for work
  Вітаю! Залюбки створю для Вас гарний дизайн)
  До роботи готовий

 19. proposal concealed by freelancer
 20. 2002    48  0
  2 days300 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 21. proposal concealed by freelancer
 22. 592    20  1   1
  4 days400 UAH

  Good day !
  Interested in cooperation
  Create high quality and modern design.
  Portfolio Freelancehunt and Behance
  Details can be discussed in personal listing.
  Добридень!
  Зацікавлена у співпраці
  Створюю якісний та сучасний дизайн
  Портфоліо Freelancehunt та Behance
  Деталі можемо обговорити в особистому листуванні

 23. proposal concealed by freelancer
 24. 1435    89  0
  1 day300 UAH

  I will make a few options.
  I will start now.
  I have a great experience and a great desire.)
  Turn to!
  Зроблю декілька варіантів.
  Почну зараз.
  Маю великий досвід і велике бажання))
  Звертайтесь!

 25. proposal concealed by freelancer
 26. 243    1  0
  1 day300 UAH

  Welcome to! I am pleased to accomplish this project. The portfolio:
  Freelancehunt
  Turn to!
  Вітаю! З радістю виконаю цей проект. Портфоліо:
  Freelancehunt
  Звертайтесь!

 27. 977    54  0
  1 day300 UAH

  Good day !
  I’ll offer you three options.
  There is great experience in the development of labels for large brands.
  Generally, such a project costs me much cheaper, but now I have a few projects in work and I can perform your for 300 UAH)
  My portfolio
  Behance
  доброго дня!
  Запропоную вам 3 варіанти на вибір.
  Є великий досвід у розробці етикеток для великих брендів.
  Взагалі такий проект у мене коштує значно дешевше, але зараз у мене мало проектів у роботі і я можу виконати ваш за 300 грн)
  Мое портфоліо
  Behance

 28. 416  
  1 day300 UAH

  Welcome to Olga!
  I am welcomed. I'm going to make a good label in Adobe Illustrator.
  Google Drive
  Вітаю, Олеже!
  Я Віталій. Зроблю файну етикетку у Adobe Illustrator.
  Google Drive

 29. 979
   6  0

  1 day300 UAH

  Mr. Oleg, I will be glad to work with you!
  I have more than 15 years of experience.
  I can do it quickly and efficiently!
  Behance
  Пане Олег, буду рада з Вами попрацювати!
  Маю досвід понад 15 років.
  Можу виконати швидко і якісно!
  Behance

 30. 691    2  0
  1 day350 UAH

  Good evening ! I'm happy to take it and make a class label for the shoes. Everything according to the requirements for printing.
  Доброго вечора! Із задоволенням візьмусь і зроблю класну етикетку для шкарпеток. Все згідно вимог для друкарень.

 31. 367    3  0
  1 day300 UAH

  Good day, I have experience working with the storage, ready to complete the task)

  Free in unlimited amounts
  I have two concepts.
  Freelancehunt
  Behance✅✅
  Доброго дня, в мене є досвід роботи з обкладинками, готова виконати завдання)

  ✅ Правки безкоштовні в необмеженій кількості
  ✅ Надам 2 концепції
  Freelancehunt
  Behance

 32. proposal concealed by freelancer
 33. 11852
   440  0

  2 days300 UAH

  Good day . I will be happy to have a great experience with packaging. A lot of work and reviews in the profile. I recognize all your wishes.
  Добрый день. Буду рада имею Большой опыт работы с упаковкой. Много работ и отзывов в профиле. Учту все ваши пожелания

 34. 411    4  0
  1 day300 UAH

  Hello, I am very pleased to work with this project.
  I have free graphic editors, I will do everything quality and at the time. You can see my portfolio on Behance Freelancehunt
  I’ve done the time with the stock, but I’ll do it faster.
  Здравствуйте, огромное желание поработать с данным проектом.
  Свободно владею графическими редакторами, сделаю все качественно и в поставленные сроки. С моим портфолио можете ознакомиться на платформе Behance Freelancehunt
  Срок сделал с запасом, но сделаю быстрее.

 35. proposal concealed by freelancer
 36. 1715
   96  0

  1 day300 UAH

  Good day .
  The task is clear, I will make a quality and stylish design.
  I will make a makeup for the first time.
  I have all your wishes and requests, I work on the result.
  Always in connection
  Доброго дня.
  Завдання зрозуміле, зроблю якісний та стильний дизайн.
  Підготую макет до друку.
  Врахую усі Ваші побажання та вимоги, працюю на результат.
  Завжди на зв'язку

 37. 446  
  2 days300 UAH

  Good day .
  Experience in working with such tasks.
  I do with pleasure :)

  Portfolio
  Behance
  Freelancehunt
  Доброго дня.
  Є досвід роботи із подібними завданнями.
  Виконаю із задоволенням :)

  Портфоліо
  Behance
  Freelancehunt

 38. 441    3  0   1
  2 days300 UAH

  Interested in your project.
  I will be happy to collaborate, please.

  Portfolio
  Behance
  Behance
  Behance
  Здравствуйте) заинтересовал ваш проект
  Буду рад сотрудничеству, обращайтесь

  ПОРТФОЛИО
  Behance
  Behance
  Behance

 39. 1084
   19  0

  3 days300 UAH

  My name is Hope.
  I am working on graphic design.

  V Technical Skills

  Design: the foundations of composition and typography, color theory, the foundations of branding.

  Polygraphy: development of packaging, preparation of materials for printing, work with rotor and vector
  The schedule.

  Programs: Figma, Adobe Illustrator and Photoshop.

  in Soft Skills

  Time management and follow-up of delays.

  Organization of work processes.

  Co-operation online through messengers, calls and plugins to Google Myths if necessary.

  Reaction to constructive criticism.
  I also want to note:
  All routes during the robot are free.
  I am very loyal to the customers, always ready to go to a meeting if necessary.
  Ready for further cooperation with additional discounts and discounts

  My examples of work:
  Freelancehunt
  Добрый день, меня зовут Надежда.
  Я занимаюсь разработкой графического дизайна.

  v Технические навыки

  Дизайн: основы композиции и типографики, цветовая теория, основы брендинга.

  Полиграфия: разработка упаковки, подготовка материалов к печати, работа с растровой и векторной
  графикой.

  Програмы: Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.

  v Софт скилы

  Тайм-менеджмент и соблюдение дедлайнов.

  Организация рабочих процессов.

  Сотрудничество онлайн через месенджеры, созвоны и встечи в гугл мит при необходимости.

  Адекватная реакция на конструктивную критику.
  Хочу также отметить:
  -все правки в ходе роботы БЕСПЛАТНЫЕ
  - я очень лояльна к заказчикам, всегда готова пойти на встречу при необходимости
  - готова к дальнейшему сотрудничеству с дополнительными плюшками и скидками

  Мои примеры работ:
  Freelancehunt

 40. 280    6  0   1
  1 day300 UAH

  Good day, I will perform quickly and quality, 20 years experience in graphic design, portfolio https://viapradanew.portfoliobox.net/
  Добрый день, выполню быстро и качественно, опыт в графическом дизайне 20 лет, портфолио https://viapradanew.portfoliobox.net/

 41. 1855    69  0
  2 days300 UAH

  Good evening . Interesting for your project. Write me and discuss all details.
  Добрий вечір. Цікавить ваш проект. Напишіть меня і обговоримо всі деталі

 42. 2553    88  1
  2 days500 UAH

  Good day ! I will be happy to cooperate. Duration of 1 to 2 days

  Portfolio: Freelancehunt

  Experience in the field of polygraphy over 5 years : logo, fir.
  catalogues, banners, visit cards, menu, flags, booklets and more.
  Добрий день! Буду рада співпраці. Термін виконання 1-2 дні

  Портфоліо: Freelancehunt

  Досвід роботи у сфері поліграфії понад 5 років : лого, фір.
  каталоги, банера, візитки, меню, флаєри, буклети та інше.

 43. 917
   15  0

  1 day300 UAH

  Good morning, I am pleased to develop an interesting and quality label design for you.
  If you like my portfolio I would be happy to collaborate.
  Portfolio: Behance
  Доброго дня, з радістю розроблю для вас цікавий та якісний дизайн етикетки.
  Якщо вам сподобається моє портфоліо була б рада співпраці
  Портфоліо: Behance

 44. 398    10  0
  2 days300 UAH

  I want to work on your project.Previously I worked on a washing factory, so such labels made a lot.Experience in graphic design - 11 years.You will be satisfied with the result.Choose me an executive, we will work) Thank you for your attention and good day☺🇺🇦
  Хочу попрацювати над Вашим проектом. Раніше працював на швейній фабриці, тому таких етикеток зробив дуже багато. Досвід в графічному дизайні - 11 років.
  Результатом будете задоволені. Вибирайте мене виконавцем, будемо працювати) Дякую за увагу і гарного дня☺️🇺🇦

 45. 498    14  0
  1 day450 UAH

  Good day .
  Interested in your project.
  Ready for dialogue.
  I do according to TZ.
  Prices and deadlines are discussed.
  Let’s write, let’s discuss details.
  Добрий день.
  Зацікавив Ваш проект.
  Готовий до діалогу.
  Виконаю відповідно до ТЗ.
  Ціна та терміни обговорюються.
  Пишіть, обговоримо деталі.

 46. proposal concealed by freelancer
 47. 740    6  0
  4 days300 UAH

  Good day .
  Ready to design the label. I work mainly in minimalist style.
  I count all your wishes.
  Together with the label you will get:
  -Etiquette in all the necessary formats (for printing, for web, for vector)
  Presentation with visualization on the nose.
  File archives in formats: AI, SVG, PNG, JPG
  I will be happy to cooperate.
  You can see my work here on the website and also my portfolio on Behance.
  Freelancehunt
  Behance
  Доброго дня.
  Готова зробити дизайн етикетки. Працюю в основному в мінімалістичному стилі.
  Врахую усі Ваші побажання.
  Разом з етикеткою Ви отримуєте:
  -етикетку у всіх необхідних форматах (для друку, для веб, вектор)
  -презентацію із візуалізацією на носіях.
  - архів із файлами у форматах: AI, SVG, PNG, JPG
  Буду рада співпраці.
  Мої роботи ви можете побачити тут на сайті та також моє портфоліо на Behance
  Freelancehunt
  Behance

 48. 2050    31  0
  3 days300 UAH

  Hello to you!
  Ready to take the project. Examples of graphics are in profile. Go to turn.
  Здравствуйте!
  Готова взяться за проект. Примеры графики - в профиле. Обращайтесь.

 49. 639    7  0
  2 days300 UAH

  Mr. Oleg, I’ll make a fun label, for example, with “human” shoes.
  Results in pdf/jpg or other non-doctoral format
  Пане Олеже, зроблю веселу етикетку, наприклад, з "олюдненими" шкарпетками.
  Результат в pdf / jpg чи іншому невекторному форматі

 50. 272    3  0
  2 days300 UAH

  Good day !
  I have 1.5 years experience in polygraphy, I will perform quickly and efficiently.
  Freelancehunt
  Доброго дня!
  Готова виконати ваше завдання,маю досвід в поліграфії 1,5роки, виконаю швидко та якісно.
  Freelancehunt

 51. 2951    237  0   5
  1 day300 UAH

  and greetings. I'll make a great label for your nails. Turn to it :)
  Привіт. Зроблю чудову етикетку для ваших носків. Звертайтеся :)

 52. proposal concealed by freelancer
 53. 1518    62  0
  1 day500 UAH

  Good day ! I do well and stylish! Portfolio in the profile and here Behance
  Go back, let’s talk about it!
  Добридень! Виконаю якісно та стильно! Портфоліо у профілі і тут Behance
  Звертайтесь, обговоримо ТЗ!

 54. 412    2  1
  2 days300 UAH

  Good day !
  I make a label.

  https://www.instagram.com/luba.designer
  Добрий день!
  Зроблю этикетку

  https://www.instagram.com/luba.designer

 55. 780    17  0
  3 days300 UAH

  Make a tag for shoes you can only see the shoes themselves) If you are ready to accept only one version of the design option and trust the designer - contact me, I will help.
  Зробити етикетку для шкарпеток можна лише побачивши самі шкарпетки) Якщо ви готові прийняти лише одну версію варіанту дизайну і довіритись дизайнеру — звертайтесь, допоможу.

 56. 144  
  1 day300 UAH

  I do for a symbolic amount due to the absence of a portfolio.
  I recognize all your wishes.
  Сделаю за символическую сумму в силу отсутсвия портфолио.
  Учту все ваши желания.

 57. 286    2  0
  2 days300 UAH

  Good day
  Interested in your project.
  I do accordingly.
  Portfolio: Behance
  I will be happy to cooperate
  Доброго дня
  Зацікавив Ваш проект
  Виконаю відповідно ТЗ
  Портфоліо: Behance
  Буду рада співпраці

 58. proposal concealed by freelancer
 59. 2088    68  0   1
  2 days300 UAH

  Good day . I have experience in the development of labels for clothing, shoes, etc. I do it timely. Turn to
  Доброго дня. Маю досвід в розробці етикеток для одягу, шкарпеток, тощо. Виконаю вчасно. Звертайтесь

 60. 269    1
  1 day300 UAH

  Good day, Oleg, I will make the label fast and quality, and most importantly stylish.
  https://www.instagram.com/klochkova_dreaming/
  HTTPS://www.instagram.com/klochkova_dreaming/ my work
  Добрий день, Олег, виконаю етикетку швидко та якісно, а найголовніше стильно
  https://www.instagram.com/klochkova_dreaming/
  https://www.instagram.com/klochkova_dreaming/ мої роботи

 1. proposal withdrawn
 • Oleksandr M.
  3 November 2022, 11:10 |

  Сделав дизайн, дизайнер не сможет себе даже носки купить!)