Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Figma (Design) Online ShopFigma(дизайн) онлайн магазин

Translated

 1. 458    1  0
  14 days3500 UAH

  Welcome to Irina!I am familiar with your order and interested in its execution.I work at Figma and have experience in designing different complexity designs.Prepared to start the work on the order immediately after agreement of terms and terms.You can find out my work here.
  Dribbble📌
  Вітаю, Ірина! Ознайомився з вашим замовленням і зацікавлений в його виконанні. Працюю в Figma і маю досвід в розробці дизайну різної складності. Готовий почати роботу над замовленням одразу після погодження умов і термінів.

  📌З моїми роботами можна ознайомитися тут
  Dribbble

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 536
   1  0

  2 days200 UAH

  Good day .
  Write in personal contacts and we will all discuss, give advice.
  It is very simple and minimalist (
  Добрый день.
  Напишите в личные контакты и все обсудим, дам советы.
  На данный момент у вас все очень просто и минималистично (

 4. 258  
  10 days10 000 UAH

  Good Morning, Irina
  I am a UI/UX designer, I will be happy to help in developing the design for your site.
  Ready to discuss the details of the project at any time convenient for you.
  Link to my portfolio Behance
  Congratulations to Elena!
  Добрий день, Ірина!
  Я UI/UX дизайнер, буду рада допомогти у розробці дизайну для вашого сайту.
  Готова обговорити деталі проекту в будь-який зручний для Вас час.
  Посилання на моє портфоліо Behance
  З повагою, Олена!

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 671
   3  0

  6 days2500 UAH

  Good day !
  Interested in your project, create a good design for you.
  Working at Figma
  My portfolio
  Freelancehunt
  Добрий день!
  Зацікавив Ваш проект, створю Вам гарний дизайн)
  Працюю у Figma
  Моє портфоліо
  Freelancehunt

 7. proposal concealed by freelancer
 8. 3642
   57  0

  7 days19 000 UAH

  Good day ! Ready to talk.
  Portfolio: Behance Freelancehunt
  Доброго дня! Готовий обговорити.
  Портфолио: Behance Freelancehunt

 9. 5170
   73  0

  15 days8000 UAH

  Good day .I have read your application and will be glad to help you.I’ve been doing these tasks many times, so I’m ready to complete the project in a quality and timely manner.Here is a link to similar projects: https://bit.ly/3UGXYWa, https://bit.ly/3Nyo3To
  HTTPS://bit.ly/3NAhOyk
  I propose the work to start with a detailed analysis of competitors, making portraits of users and scenarios of their action.After that, the development of a detailed schematic prototype on which you can understand how and where the elements of the site will be placed.After approval of the prototype, we make a clean design
  The average budget is the design of the main page of $100, the secondary is $30.Adaptive for all pages in mobile and tablet extensions +50$.With a period of up to 5 days, 1 - 2 - secondary.Possible trading within the framework of the intelligence.At the output Figma the model is ready for the wheat.In addition, I can do an animation and visually show the interaction of the objects.The contract is made through a seafood or overpayment.The design patterns are made with the next adaptive layer.After completing the design work, I will give you contacts with excellent professionals for programming, layout and promotion of your project in any price category.You can find more detailed examples of my previous works at: https://bit.ly/3O2j5xQ
  I recommend discussing the project in the chat.I will be happy to answer all your questions and I will ask you everything I need to start.I will be happy to cooperate.with respect Sergey.
  Доброго дня. Я ознайомився з вашою заявкою і буду радий вам допомогти. Я вже неодноразово робив подібні завдання, тому готовий якісно та вчасно виконати проєкт.
  Ось посилання на схожі проєкти: https://bit.ly/3UGXYWa, https://bit.ly/3Nyo3To
  https://bit.ly/3NAhOyk
  Роботу пропоную розпочати з детального аналізу конкурентів, складання портретів користувачів та сценаріїв їхньої дії. Після того, розробка детального схематичного прототипу по якому можна зрозуміти, як і де розміщуватимуться елементи сайту. Після затвердження прототипу робимо чистовий дизайн
  Середній бюджет - дизайну головної сторінки 100$, другорядної - 30$.
  Адаптив на всі сторінки в розширенні мобільного та планшету + 50$. По термінах до 5 днів головна, 1 – 2 – другорядна. Можливий торг у рамках розумного.
  На виході Figma макет готовий до верстки. Крім цього можу зробити анімацію та наочно показати взаємодію об'єктів. Оформлення угоди через сейф чи за передоплатою.
  Макети дизайну робляться з урахуванням наступної адаптивної верстки.
  Після закінчення робіт з дизайну я надам вам контакти відмінних фахівців для програмування, верстки та просування ваш проєкт у будь-якій ціновій категорії.
  Більш детально ознайомитись з прикладами моїх попередніх робіт ви можете за посиланням: – https://bit.ly/3O2j5xQ
  Пропоную обговорити проєкт у чаті. З радістю відповім на всі ваші питання і звичайно випитаю у вас все, що мені потрібно для початку. Буду радий співпраці.
  З повагою Сергій

 10. 888    9  0
  7 days6500 UAH

  Hello to you!
  I draw 5-8 first screens to determine the design style.
  I am working on the project until full approval.

  My UX/UI design experience over 8 years, see the portfolio:
  Behance
  Freelancehunt

  Write to person - we agree.
  Здравствуйте!
  – Нарисую 5-8 первых экранов, чтобы определить стиль дизайна.
  – Работаю над проектом до полного утверждения!

  Мой опыт UX/UI design более 8 лет, ознакомьтесь с портфолио:
  Behance
  Freelancehunt

  Пишите в личные – договоримся

 11. proposal concealed by freelancer
 12. proposal concealed by freelancer
 13. 2927    19  0
  14 days15 000 UAH

  Welcome to Irina
  Experience in creating designs and sites "under key" 4 years
  I can create a design for you for an online store.
  Turn to
  Вітаю, Ірина
  Досвід створення дизайнів та сайтів "під ключ" 4 роки
  Зможу без проблем створити для вас дизайн для інтернет магазину
  Звертайтесь

 14. 468    5  1
  4 days900 UAH

  Good afternoon, I can start even today, I will do everything quickly and stylish.
  Here is my portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  from me:
  Free amendments
  I am always in contact.
  I do everything in time.
  I also guarantee that you will be 100% happy with my work.
  Let’s talk more and more in detail.😎
  Добрий день, зрозумiла завдання, можу приступити хоть сьогодні, виконаю все швидко якісно та стильно😎
  Ось моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  Від мене:
  Безкоштовні поправки
  Я завжди на зв'язку
  Виконаю все точно в термiн
  Також я гарантую вам що ви будете задоволені моєю роботою на всі 100%
  Давайте обговоримо все більш детально

 15. proposal concealed by freelancer
 16. 588
   3  0

  3 days1234 UAH

  Good day Irina.
  I make a beautiful and modern design, plus an adaptive.
  Ready to discuss details.
  portfolio: Behance
  Добрый день, Ирина.
  Сделаю красивый и современный дизайн, плюс адаптив.
  Готова обсудить подробности.
  портфолио: Behance

 17. proposal concealed by freelancer
 18. proposal concealed by freelancer
 19. proposal concealed by freelancer
 20. proposal concealed by freelancer
 21. proposal concealed by freelancer
 22. proposal concealed by freelancer
 23. 296  
  14 days3500 UAH

  Good day!I have read your proposal. I will do it quickly and efficiently, I will offer a few design options. I will always be in touch with you, I will always be in touch with your wishes and wishes.
  Portfolio: Behance
  Добрий день!
Я ознайомилась з вашою пропозицією. 
Зроблю якісно та швидко, запропоную декілька варіантів дизайну. Завжди буду на зв‘язку.
Врахую усі Ваші побажання та правки.
  Портфоліо: Behance

 24. 1224
   14  0

  5 days5000 UAH

  Good day Irina.
  I am a designer with more than five years of experience.
  Ready to create your online store design on figma. I respect all wishes and directions on work.
  The portfolio can be viewed in my profile at Freelancehunt.
  Добрый день, Ирина.
  Я дизайнер, с опытом работы более пяти лет.
  Готов создать дизайн Вашего онлайн магазина на figma. Учту все пожелания и правки по работе.
  Портфолио можете посмотреть в моем профиле на Freelancehunt

 25. 273  
  25 days35 000 UAH

  We are a private web studio, and that means we have the most beneficial conditions of cooperation!
  Create a website with a sales guarantee, any difficulty.
  Visit cards, landing pages, corporate websites, websites catalogs, online stores, etc.
  Мы частная Web студия, а это означает что у нас самые выгодные условия сотрудничества!
  Создание сайтов с гарантией продаж, любой сложности.
  Визитки, одностраничники (Landing page), корпоративные сайты, сайты-каталоги, интернет-магазины и др.

 26. 303  
  2 days2000 UAH

  Good day . I am a designer with a great ability to embody your desires into the digital reality. I will be happy to fulfill your order.
  I guarantee myself:
  - High quality
  Unlimited number of routes.
  Timely performing the task.
  Your smile is the result.
  I hope for a successful collaboration, thank you.
  Portfolio: Behance
  I already have a few ideas.
  Доброго дня. Я дзизайнер гарним вмінням втілювати ваші побажання в цифрову реальність. Буду радий виконати саме ваше замовлення.
  Від себе гарнатую:
  - високу якість
  - необмежену кількість правок
  - своєчасне виконання завдання
  - вашу посмішку в результаті.
  Надіюсь на плідну співпрацю, дякую.
  Портфоліо: Behance
  Маю вже декілька ідей.

 27. 487    2  0
  3 days6000 UAH

  Good day . I looked at the Figma. I make a design. The price is 6,000g.
  Добрий день. Переглянув макет в фігма. Дороблю дизайн. По цені - 6000грн.

 28. 1005    11  0
  40 days20 000 UAH

  To assess the cost and deadlines, you need to know the amount of work. If you take, for example, the design of 10 pages from 2 to 6 blocks in 3 sizes, then it will cost $600, 23 days + time for agreement

  The portfolio:
  Behance
  Щоб оцінити вартість і терміни, треба знати обсяг роботи. Якщо взяти, наприклад, розробку дизайну 10 сторінок від 2 до 6 блоків у 3 розмірах, то це коштуватиме $600, 23 дні + час на узгодження

  Портфоліо:
  Behance

 29. proposal concealed by freelancer
 30. 778
   2  0

  3 days1234 UAH

  Welcome to Irina!

  I am ready to cooperate with you and help in implementing your online store. Contact me, let’s talk about the details, because I have good experience.

  behance: Behance
  Вітаю, Ірино!

  Я готовий співпрацювати з Вами, та допомогти у реалізації вашого онлайн магазину. Зв’яжіться зі мною, обговоримо деталі, адже маю хороший досвід.

  behance: Behance

 31. 596    3  0
  6 days4000 UAH

  Good day,
  I make a convenient and modern interface with the already provided design system in a hat and floor that the user will be pleasant to use and the business will get profits from increased conversion.
  I have experience with the most complex online stores.
  + punctuality
  Welcome to any directions
  Argumentation of the work done
  I am pleased to discuss all the details and start work immediately.
  by Behance
  Доброго дня,
  Сделаю удобный и современный интерфейс с уже предоставленной дизайн-системой в шапке и подвале, которым пользователю будет приятно пользоваться, а бизнес получать прибыль от увеличенной конверсии.
  Имею опыт со сложнейшими интернет-магазинами.
  + Пунктуальность
  + Приветствую любые правки
  + Аргументирую проделанную работу
  Рад обсудить все детали и сразу приступить к работе
  Behance

 32. 258  
  10 days5000 UAH

  Good Morning, Irina

  I’ve got acquainted with your project and I’ll be happy to help. First I will develop the prototype of the main page, after its approval I will go to design. I will then make an adaptation to the mobile devices.

  My portfolio is Behance

  We can discuss the details of your project via the phone or in the chat)
  Доброго дня, Ірино.

  Я ознайомилася з вашим проектом по наданому посиланню і з радістю допоможу. Спочатку я розроблю прототип головної сторінки, після його затвердження перейду до дизайну. Потім зроблю адаптацію під мобільні пристрої.

  Моє портфоліо Behance

  Можемо обговорити деталі вашого проекту через дзвінок або в чаті)

 33. proposal concealed by freelancer
 34. proposal concealed by freelancer
 35. 1211    16  0
  5 days3000 UAH

  Hello, I will be happy to help you with the implementation of further design. Let’s choose the right design. I can start immediately after the discussion.
  Go to turn.
  Здравствуйте, с удовольствием помогу вам с реализацией дальнейшего дизайна. Подберем вместе подходящий вариант дизайна. Смогу приступить сразу же после обсуждения.
  Обращайтесь.

 36. 267  
  7 days1000 UAH

  Good day !
  Ready to perform the Lending creative design
  I work in Figma.
  I will be happy to collaborate!
  Доброго дня!
  Готова виконати креативний дизайн лендінгу
  Працюю у Фігмі
  Буду рада співпраці!

 37. 4540
   119  0

  3 days3500 UAH

  Welcome to.
  I propose timely and efficient performance. Always in contact and quickly account for all the wishes.

  My portfolio:
  Logo: Behance
  Web design: Behance
  Вітаю.
  Пропоную своєчасне та якісне виконання завдання. Завжди на зв'язку та оперативно враховую всі побажання.

  Моє портфоліо:
  Лого: Behance
  Веб-дизайн: Behance

 38. 1276    29  0
  12 days2222 UAH

  Good day !I am a web designer, 7 years experience
  I want to work with you Write in the face to make a more accurate TZ
  I go now, link to the portfolio look at the profile I Behance And Dribbble Experience in site building 5 years Contact me and discuss details
  Portfolio Behance Dribbble Comments on TILDA, Adobe XD, Adobe Muse, Figma, Photoshop in the Profile FREE🔥🔥✅➡🔥🔥
  ДОБРОГО ДНЯ!
  Я веб-дизайнер, досвід 7 років
  хочу працювати з вами Напишіть у личку для складання більш точного ТЗ
  🔥 Приступаю зараз, посилання на портфоліо дивитись у профілі І Behance І 🔥 Dribbble ✅ Досвід у сайтобудуванні 5 років ➡️ Зв'язатися зі мною та обговорити деталі
  🔥 ПОРТФОЛІО Behance 🔥 Dribbble Відгуки про ТІЛЬДА, Adobe XD, Adobe Muse, Figma, Photoshop у профілі Правки БЕЗКОШТОВНІ

 39. 323  
  4 days444 UAH

  “Good day!
  Thank you for the link to TZ. I have 4 years of experience in web design, professional use of Photoshop, Illustrator. Let me write, I’m glad to work together.”
  "Доброго дня!
  Дякую за посилання на ТЗ. Швидко і якісно виконаю завдання, маю 4 роки досвіду роботи у веб дизайні, професійно використовую Photoshop, Illustrator. Пишіть, буду рада співпрацювати."

 40. 613    4  0
  5 days2000 UAH

  Welcome to call me Mickey. I was very interested in your proposal and would like to offer your candidacy.
  I have the skills of creating both desktop versions of websites and mobile. Experience in web design for 3 years.
  You can view my portfolio at: Freelancehunt
  Вітаю, мене звати Микита. Дуже зацікавила ваша пропозиція та хотів би запропанувати свою кандидатуру.
  Володію навичками створення як десктоп версій сайтів так і мобільних. Досвід роботи в веб-дизайні 3 роки.
  Моє портфоліо можете переглянути за посиланням: Freelancehunt

 41. proposal concealed by freelancer
 42. 331    2  0
  1 day1234 UAH

  Good night .
  My name is Aishat, I am a Ux/Ui designer.
  I have been actively engaged in design for more than a year.
  I work with tools such as:
  by Figma;
  The Adobe Illustrator;
  by Photoshop;
  I’ve met your predecessor, ready to cooperate.
  I do everything in good time and with a low budget.
  To visit here is my portfolio - Behance .
  I look forward to your message, good evening.
  Добрый вечер .
  Меня зовут Айшат , я - Ux/Ui designer .
  Занимаюсь активно дизайном больше года .
  Работаю с такими инструментами как :
  - Figma ;
  - Adobe Illustrator ;
  - Photoshop ;
  Ознакомилась с Вашим предварительным ТЗ , готова сотрудничать .
  Сделаю все качественно , в срок доворенности и по низкому бюджету .
  Для ознакомления вот мое портфолио - Behance .
  Жду Ваше сообщение , хорошего вечера .

 43. proposal concealed by freelancer
 44. 1442
   7  0

  5 days15 000 UAH

  Good morning, I was interested in your online store, recently completed a similar project. We can discuss the ideas of the project, the objectives and come to the final tz. I have been a UI/UX designer for more than 5 years.
  Доброго дня, зацікавився вашим інтернет-магазином, недавно закінчив похожий проект. Можемо разом обговорити ідеї проекту, цілі і прийти до фінального тз. Працюю UI/UX дизайнером більше 5-ти років.

 45. 301  
  14 days2500 UAH

  Welcome to! I looked at the Figma file, and I would like to suggest you a little to simplify what already exists. Make a more modern and minimalist design that will better work and be perceived by the users of the site. This will be a contribution to the future, as the sites are now simplified and becoming more convenient for the customer.

  Approximately 14 days (this is with stock, taking into account the problems with light now in Kiev).
  Вітаю! Я подивився на Figma файл, та хотів би запропонувати вам трохи спростити те що вже існує. Зробити більш сучасний та мінімалістичніший дизайн, який буде краще працювати та сприйматися користувачами сайту. Це буде вклад у майбутнє, так як сайти зараз максимально спрощуються та стають зручнішими для клієнта.

  Приблизний час 14 днів (це з запасом, враховуючи проблеми зі світлом зараз у Києві).

 46. proposal concealed by freelancer
 47. 746    2  0
  14 days6500 UAH

  Hello to you! There is experience working in this field, in personal messages I can attach a demo with which you can interact that would evaluate the work.

  We will help make a TZ, put different ideas for the store and in the coming days we will show the first results.

  I think I can help you with this task and if necessary, I have an experienced helmet in my team.
  I will be glad to have the opportunity to cooperate with you and work on this project and provide you with the design and layout of this site with adaptability under all devices and the prototype with which you can interact. I look forward to your answer!

  My portfolio
  Freelancehunt
  Thank you for the time spent reading this bet!
  Здравствуйте! Есть опыт работы в этой сфере, в личные сообщения могу прикрепить демо с которым сможете взаимодействовать что бы оценить работу.

  Поможем составить ТЗ, накидаем различных идей для магазина и в ближайшие дни покажем первые результаты.

  Считаю что могу помочь вам с данной задачей и если нужно, в команде со мной есть опытный верстальщик.
  Буду рад иметь возможность посотрудничать с Вами и поработать над данным проектом и предоставить вам дизайн и верстка данного сайта с адаптивностью под все устройства а так-же прототипом с которым Вы сможете взаимодействовать. Жду вашего ответа!

  Моё портфолио
  Freelancehunt
  Спасибо за время уделенное прочтению данной ставки!

 48. 625
   3  0

  3 days2000 UAH

  Congratulations to Ukraine!
  I will be happy to help you)
  Ready to discuss the details and begin the work.
  Слава Україні!
  Буду радий допомогти Вам)
  Готовий обсудити деталі та приступити до роботи)

 49. 298  
  7 days3500 UAH

  Good day !
  I read the task and ready to discuss details and begin.
  There are a few of my works in the profile you can evaluate my level.
  Write in private we will discuss details.
  I am pleased to cooperate
  Доброго дня!
  Я прочитав завдання та готовий обговорити деталі та приступити.
  Є декілька моїх робіт у профілі можете оцінити мій рівень.
  Напишіть в приват обсудимо деталі.
  Буду радий співпраці

 50. proposal concealed by freelancer
 51. proposal concealed by freelancer
 52. 802    3  0
  7 days5000 UAH

  Welcome, your publication was interested, I want to make you a good website that will bring direct benefit to your business. I got acquainted with the information you provide and would like to discuss more in detail your specific wishes.

  My goal as a specialist is first and foremost to make your personal brand recognized, to structure information about your product/service, to save you time and to increase the number of customers.

  Difference from others: a complete process of analyzing the target audience of the site and potential competitors with the unquestionable consideration of your desires at all stages of work.

  My portfolio is Freelancehunt
  Behance - Behance
  My CV is https://www.figma.com/proto/BTJ7G3kVa0KvNqCpKBEXpx/CV?page-id=0%3A1&node-id=215%3A279&viewport=-125%2C116%2C0.13&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=45%3A17
  Вітаю, зацікавила ваша публікація, хочу зробити вам крутий сайт, котрий принесе безпосередню користь вашому бізнесу. Ознайомився з наданою вами інформацією і хотів би більш детально обговорити ваші конкретні побажання.

  Моя мета як спеціаліста в першу чергу це зробити впізнаваним ваш особистий бренд, структурувати інформацію про ваш продукт/послугу, зекономити вам час і збільшити кількість клієнтів.

  Відмінність від інших: повний процес аналізу цільовової аудиторії сайту та потенційних конкурентів з безперечним врахуванням ваших побажань на всіх етапах роботи.

  Моє портфоліо - Freelancehunt
  Behance - Behance
  Моє CV - https://www.figma.com/proto/BTJ7G3kVa0KvNqCpKBEXpx/CV?page-id=0%3A1&node-id=215%3A279&viewport=-125%2C116%2C0.13&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=45%3A17

 53. proposal concealed by freelancer
 54. 1490    19  0   1
  14 days10 000 UAH

  Good Morning Irina.

  Ready to discuss all the details and begin the work.👋Prices and times are approximate, ready to provide accurate after discussion!My projects:

  Lotana - E-commerce
  HTTPS://lotana.com.ua/uk/

  GP Real Estate - Landing Page:
  HTTPS://gpcyprus.com

  Ideals - E-Commerce
  HTTPS www.idealis.shop

  Architecture - Web site:
  HTTPS://www.figma.com/file/L5W1KsZo5xkFf8dgtga2Yc/Architecture-example?node-id=0%3A1

  Domolux - website:
  HTTPS://domolux.if.ua

  IIntegrality - web site:
  by HTTPS://integrality.io

  Landing page - landing page
  HTTPS://www.figma.com/file/4oxrTylnIfXFdZBM5l3Z3x/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD?node-id=1%3A2

  My dog - web-site, Dashboard:
  HTTPS://www.figma.com/file/p9z1A5PQBgPMgzuDBP4TpQ/My-dog?node-id=0%3A1

  Mon Mou - E-commerce, web-site
  HTTPS://www.figma.com/file/Dpxsd2IfpCdXuvtfTlQNIv/MON-MOU-example?node-id=0%3A1

  All my other projects can be seen on behance
  Behance , as well as in the portfolio.✒❗❗❗❗❗❗❗❗❗💡 Freelancehunt

  I will be glad to help you.Good day !🤝🌞
  Доброго дня Ірино.👋

  Готовий обсудити всі деталі і приступати до роботи.
  Ціна та сроки приблизні, готовий надати точні після обговорення!

  Мої проекти✒️:

  ❗️Lotana - E-commerce:
  https://lotana.com.ua/uk/

  ❗️GP Real Estate - Landing Page:
  https://gpcyprus.com

  ❗️Idealias - E-commerce:
  https://www.idealis.shop

  ❗️Architecture - web-site:
  https://www.figma.com/file/L5W1KsZo5xkFf8dgtga2Yc/Architecture-example?node-id=0%3A1

  ❗️Domolux - web-site:
  https://domolux.if.ua

  I❗️Integrality - web-site:
  https://integrality.io

  ❗️Аквамарин - landing page:
  https://www.figma.com/file/4oxrTylnIfXFdZBM5l3Z3x/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD?node-id=1%3A2

  ❗️My dog - web-site, Dashboard:
  https://www.figma.com/file/p9z1A5PQBgPMgzuDBP4TpQ/My-dog?node-id=0%3A1

  ❗️Mon Mou - E-commerce, web-site
  https://www.figma.com/file/Dpxsd2IfpCdXuvtfTlQNIv/MON-MOU-example?node-id=0%3A1

  💡Всі інші мої проекти можна побачити на behance
  Behance , а також у портфоліо. Freelancehunt

  Буду радий вам допомогти. 🤝

  Гарного дня! 🌞

 55. 343    1  0
  10 days7000 UAH

  Welcome to!
  It is very interesting to work on your project, there are already ideas that I can offer. There will be a few concepts in the form of a mudboard, after we decide what’s more suitable for this concept I’m going to stick and make the design.

  You can view my work at: Behance
  Вітаю!
  Дуже цікаво попрацювати над Вашим проектом, вже є ідеї, які можу запропонувати. Буде декілька концепцій у вигляді мудборду, після того як вирішемо що ж більше підходить на цю концепцюю буду спиратися та робити дизайн.

  Мої роботи можете проглянути за посиланням: Behance

 56. 270  
  10 days10 000 UAH

  Good day . The IT company from Kiev is ready to consider this project. The company works on the development of websites, their promotion and contextual advertising, only on the basis of TZ we can talk about the implementation of the project. We work with a guarantee. With respect, Alexander
  Добрый день. ИТ компания из Киева готова рассмотреть этот проект. Компания работает по разработке сайтов, их продвижению и контекстной рекламе, только на основании ТЗ можем говорить о выполнении проекта. Мы работаем с гарантией. С уважением, Александр.

 57. 1231    17  0
  14 days15 500 UAH

  Good Morning, Irina Ready to perform your task, I specialize in e-commerce.
  Link to my portfolio Behance
  Доброго дня, Ірино! Готовий виконати ваше завдання, спеціалізуюся на E-commerce.
  Посилання на моє портфоліо Behance

 58. 427    4  0
  7 days4000 UAH

  Hello to you!
  I'm very interested in your project and I'm glad to work on it! I do all the design tasks that you are enthusiastic.
  I will make a unique, modern, stylish and quality design.
  I’m working on figma and ready to start immediately after the details are clarified.
  I will be happy to cooperate)
  Portfolio Behance
  Привіт!
  Мене дуже зацікавив ваш проект і я з радістю попрацюю над ним! Виконаю всі дизайнерські завдання, які ви забажаєте.
  Зроблю унікальний, сучасний, стильний та якісний дизайн.
  Я працюю у figma і готова приступити відразу після уточнення деталей.
  Буду рада співпраці)
  Портфоліо Behance

 59. proposal concealed by freelancer
 60. 716
   2  0

  15 days5000 UAH

  Good day !
  Ready to discuss the details of cooperation and take your project. Close to the TZ.

  I work in Figma, Photoshop, AfterEffects, WordPress, Tilda, Webflow

  Behance
  Добрый день!
  Готова обсудить детали сотрудничества и взять ваш проект. Сcылку на TЗ прикрепите.

  Работаю в Figma, Photoshop, AfterEffects, WordPress, Tilda, Webflow

  Behance

 61. 332    1  0
  10 days2000 UAH

  Irina, good day!
  I’ve checked your link in the figure and I already have a few ideas about your site. I suggest you start working together - you will be comfortable and understandable with me)
  Ірина, доброго дня!
  Переглянула Ваше посилання у фігмі та вже маю кілька ідей щодо Вашого сайту. Пропоную почати співпрацю - Вам зі мною буде зручно і зрозуміло)

 62. 410    1  0
  20 days4000 UAH

  Good day .
  If you were interested in your project, I would like to work on it.
  I work in Figma, my portfolio can be viewed here: Behance
  I will take responsibility for all the projects in time.
  Contact me for further discussion of the project.
  Congratulations to Victoria!
  Доброго дня.
  Зацікавив ваш проект, хотілося б попрацювати над ним.
  Працюю в фігмі, моє портфоліо можна переглянути тут: Behance
  До роботи ставлюсь відповідально усі проекти здаю вчасно.
  Звяжіться зі мною для подальшого обговорення проекту.
  З повагою Вікторія!

 63. 256  
  10 days7000 UAH

  Good day .
  Ready to be useful for your business.
  We will make your site creative and unique, and the main site it sells.

  The price depends on the number of pages and whether an adapter is needed. But for greater understanding the design of the main strip 3000 UAH/ 4-5 days ( considering that you have already started ), each next page 1000 UAH/1-2 days, and adaptive /2-3 days +2000 UAH ( in 4 versions -1000 ,768,480,320.)


  After the work is completed, you will have a pattern in Figma and an animated example of the reaction of buttons and cards for convenience.

  Working at Figma. The number of links is unlimited and free, and a discount is also possible in the case of a multi-page site.


  You can get acquainted with my work.
  Behance
  Доброго дня.
  Готова бути корисною для вашого бізнесу .
  Зробимо ваш сайт креативним та унікальним, а головне сайтом який продає.

  Ціна залежить від кількості сторінок та чи потрібен адаптив . Але для більшого розуміння дизайн головної стрікни 3000 грн/ 4-5 днів ( ураховуючи що ви вже почали ), кожна наступна сторінка 1000 грн/1-2 дні, та адаптив /2-3 дні +2000 грн ( у 4 версіях -1000 ,768,480,320.)


  Після закінчення роботи у вас буде макет у Figma та анімований приклад реакції кнопок та карток для зручності.

  Працю у Figma. кількість правок необмежена та безоплатна, також можлива знижка у випадку багатосторінкового сайту.


  З моїми роботами ви можете ознайомитись
  Behance

 64. 1196    6  0   1
  11 days4000 UAH

  Good day ,
  Design of any difficulty.
  Example of Landings: https://docs.google.com/document/d/1N1FMN9EmBD7TcUh2E78G72LMoyh6BV6C-GYFmhN-b-0/edit
  Example of the Company's Website: https://docs.google.com/document/d/1VGGLrxQRNnDSbs4MXajG3qCJ0D-kmkcu4F4cNm1tIK4/edit
  Example of the Internet store: https://docs.google.com/document/d/1UMMQD1vVWvD0Sy5XIBR-hFdPkDUlf_j8ZUXYDa3Gxb0/edit
  Examples of Bitrix: https://docs.google.com/document/d/1jODwASlvMoEI9HBXy7VVKjq5qZmcho04tP6qvSQdkH0/edit

  Order of Work
  1 . The deadlines and the final budget of the project will be announced after the completion of the brief.
  2nd Prototype
  Three The design option is developed one, if several are needed - then the price will be higher.
  4 . The number of routes is limited to three sets
  Добрый день,
  Делаю дизайн любой сложности
  Пример Лендингов: https://docs.google.com/document/d/1N1FMN9EmBD7TcUh2E78G72LMoyh6BV6C-GYFmhN-b-0/edit
  Пример Сайт компании: https://docs.google.com/document/d/1VGGLrxQRNnDSbs4MXajG3qCJ0D-kmkcu4F4cNm1tIK4/edit
  Пример Интернет магазина: https://docs.google.com/document/d/1UMMQD1vVWvD0Sy5XIBR-hFdPkDUlf_j8ZUXYDa3Gxb0/edit
  Примеры Битрикс: https://docs.google.com/document/d/1jODwASlvMoEI9HBXy7VVKjq5qZmcho04tP6qvSQdkH0/edit

  Порядок работы
  1. Сроки и итоговый бюджет проекта объявляться после заполнения Брифа.
  2. Прототип
  3. Вариант дизайна разрабатывается один, если необходимо несколько - то цена будет выше.
  4. Количество правок ограничивается тремя комплектами

 65. 1130    10  1
  10 days5000 UAH

  Hello to Irina. Create the best design for your project.
  I am an Interface Design Specialist:
  Mobile Applications, Web
  More than 1000 orders!
  My work:
  Behance
  Write to me, I will be happy to collaborate!
  Здравствуйте Ирина. Создам лучший дизайн для вашего проекта.
  Я специалист по дизайну интерфейсов:
  - мобильных приложений, веб
  - Более 1000 выполненных заказов!
  Мои работы:
  Behance
  Пишите мне - буду рада сотрудничеству!

 66. 975    18  0
  5 days3000 UAH

  Hello, I am among the top 150 creators of freelance sites. I’ve been working with Figma for a long time and I’ll make a design in it. I strongly advise you to look at my portfolio in the profile, you’ll be sure you’ll be happy)) More in detail discuss the project I offer in personal messages, write - I’ll always answer all questions.
  Здравствуйте, вхожу в топ 150 создателей сайтов на фрилансхант. Давно работаю с Фигмой, в ней сделаю дизайн. Очень советую взглянуть на моё портфолио в профиле, уверен вы останетесь довольны)) Более детально обсудить проект предлагаю в личных сообщениях, пишите - всегда отвечу на все вопросы.

 67. 1227    14  0
  7 days1111 UAH

  Good Morning Irina
  Ready for dialogue and performance.
  I’m going to be on the link and help you understand what you need.
  Dribbble
  Freelancehunt
  https://www.instagram.com/parten_designer/
  Добрий день Ірина
  Готовий до діалогу та виконання.
  Буду на звяку та допоможу зрозуміти що вам треба.
  Dribbble
  Freelancehunt
  https://www.instagram.com/parten_designer/

 68. 318  
  7 days5000 UAH

  Welcome to Mrs. Irina!
  I will be happy to help you with the site!
  I am an interface designer, I love DIY very much and I understand the target audience in this field.
  To begin, I will select references for you to determine the style of your future site. The next step is the development of the map of the site, its main and secondary elements, and then the model itself.
  I will also perform for you an animated prototype, animation visits and sliding windows. I will answer all the questions of the specialist of the board and will help him all the way.
  Additionally, I have great experience in copywriting and understand the subject of manual work, so if necessary work with filling - I am to your services.
  My portfolio is Freelancehunt
  Вітаю, пані Ірино!
  Буду рада допомогти Вам з сайтом!
  Я дизайнер інтерфейсів, сама дуже люблю DIY і чудово розумію цільову аудиторію в цій сфері.
  Для початку підберу для вас референси для визначення стилю майбутнього сайту. Наступний крок - розробка мапи сайту, його головних і другорядних елементів, а далі вже сам макет.
  Також виконаю для Вас анімований прототип, анімації наведення і спливаючі вікна. Відповім на всі питання спеціаліста з верстки і всебічно йому допомагатиму.
  Додатково - маю великий досвід у копірайті та розуміюсь на темі ручної роботи, тому якщо необхідна робота з наповненням - я до Ваших послуг.
  Моє портфоліо - Freelancehunt

 69. 188  
  20 days15 000 UAH

  Hello to
  Ready to make a modern and understandable design for your business.
  Portfolio of Behance
  Здравствуйте
  Готова сделать современный и понятный дизайн для вашего бизнеса.
  Портфолио Behance

 70. 3732    22  0
  22 days15 555 UAH

  Good time)

  Quality above all, I will be able to realize your project.
  There is huge experience working with many customers from countries such as Ukraine, the United States, Canada, Germany, Kazakhstan, Moldova, Switzerland, China, France, Israel. Let’s discuss your project in more detail.

  Part of work!

  HTTPS://sugacards.com/
  HTTPS://advilion.com
  HTTP://axiomaplus.com
  HTTPS://maxinstal.ch/
  HTTPS://brokersrealestate24.com
  HTTP://otpad.com
  HTTPS://hotelkolos.info/
  by http://spectrum.net.ua/  Detailed discussions, advice, arrangements, evaluation in personal discussions!
  Доброго часу)

  Якість понад усе, зможу реалізувати Ваш проект.
  Є величезний досвід роботи з багатьма клієнтами з таких країн як Україна, США, Канада, Німеччина, Казахстан, Молдова, Швейцарія, Китай, Франція, Ізраїль. Давайте обговоримо Ваш проект детальніше...

  Частина робіт!

  https://sugacards.com/
  https://advilion.com
  http://axiomaplus.com.ua/
  https://maxinstal.ch/
  https://brokersrealestate24.com/
  http://otpad.com.ua/
  https://hotelkolos.info/
  http://spectrum.net.ua/  Детальне обговорення, поради, уподобання, оцінка в особистих обговореннях!

 71. proposal concealed by freelancer
 72. proposal concealed by freelancer
 73. 528
   3  0

  7 days5000 UAH

  Good Morning, Irina
  It is ready to make the best, modernized website design for you taking into account all the trends and your desires.I am a designer with more than 5 years of work experience and I can guarantee the best realization of your request.My work: Behance
  https://www.instagram.com/ux.lubiakova/

  My work consists of several stages: the development process begins with the niche analysis and the structure of the necessary elements for the better conversion of the future site.The prototype is further created taking into account the user's future convenience and customer wishes.Colors, references are selected and a full visual concept is developed.After approval of the main page and introduction of the right (if necessary), the following and adaptive versions are developed.I have perfectly owned Figma and Photoshop, so the outlets will be provided in a better form.My specialization is UX/UI design, which understood beauty and convenience, as well as good coverage.Further, I can provide my design to a familiar developer who is specialized and uncompleted in code.The whole process takes an average of 7-10 working days, but we can discuss deadlines if there is timing.It is also open to price discussion.

  Let’s go to talk about details.
  Доброго дня, Ірина
  Готова зробити найкращий, модернізований редизайн сайту для Вас з урахуванням всіх тенденцій та ваших побажань.
  Я дизайнер з досвідом роботи понад 5 років і можу гарантувати кращу реалізацію вашого запиту.
  Мої роботи: Behance
  https://www.instagram.com/ux.lubiakova/

  Моя робота складається з кількох етапів: процес розробки починається з аналізу ніші та структурування необхідних елементів для кращої конвертації майбутнього сайту. Далі створюється прототип з урахуванням майбутньої зручності користувачів і побажань клієнта. Підбираються кольори, референси та розроблюється повна концепцію візуалу. Після затвердження головної сторінки та внесення правок (якщо такі необхідні) розробляються наступні та адаптивні версії.

  Я досконало володію Figma i Photoshop, тому вихідники будуть надані в кращому вигляді. Моя спеціалізація саме UX/UI дизайн, що під собою розуміє красу та зручність, а також гарну коверсію. Надалі свій макет можу надати знайомому розробнику, який спеціалізується та неперевершений у коді.
  Весь процес займає в середньому 7-10 робочих днів, проте ми можемо обговорити терміни, якщо є терміновість. Також відкрита до обговорення ціни

  Давайте спишемось, щоб обговорити деталі?

 74. 440    1  0
  15 days5000 UAH

  Good Morning, Irina

  I can do on figma design, there is experience. You can find out how many goods are planned to be placed, this depends on the time to develop the site, its structure. I'm ready to talk to you and think about ideas about the site design if you had it in mind. We can discuss all of this and create a TZ where it will be clearly clear what is needed. I'm also listening to ideas about the style of the site, maybe there's something you like? Or there are competitors, we can discuss all of this.

  While it is difficult to say in time and price, because it all depends on the design of the structure to make it comfortable for the user, and how long the design will be developed. Everything can be discussed.

  Write, ready to talk :)
  Добрий день, Ірина

  Можу зробити на figma дизайн, є досвід. Можно дізнатися як багато товару планується розташовувати, від цього залежіть час на розробку сайту, його структури. Я готова з вами поговорити та подумати ідеї щодо дизайну сайту, якщо ви це мали на увазі. Ми можем все це обговорити і створити ТЗ де буде чітко зрозуміло що потрібно. Також вислухаю ідеї щодо стилю сайту, можливо є щось що подобається? Або ж є конкуренти, це все можемо обсудити.

  Поки складно сказати по часу та по ціна, бо все залежить від розробки структури, щоб зробити її комфортним для користувача, та від того як довго буде розроблятися дизайн. Все можно розібрати при обговорені.

  Пишіть, готова обговорювати :)

 75. 453    1  0
  7 days2500 UAH

  Good Morning, Irina
  Your task is clear and interesting to me! Make the necessary pages. I will do everything quickly and well. I have experience in creating convenient and stylish websites. Requests are free!

  Price: 2500 UAH
  Duration: 7 days

  Portfolio: in profile or by link https://1drv.ms/u/s!AlYRpnb4o1DNc8n4XO0dOQ1-b_8?e=2clwsh
  I will be happy to work together)
  Добрий день, Ірино!
  Ваше завдання зрозуміле і цікаве для мене! Розробимо необхідні сторінки. Зроблю все швидко та якісно. Маю досвід у створенні зручних та стильних сайтів. Правки - безкоштовні!

  Ціна: 2500 грн
  Строк виконання: 7 днів

  Портфоліо: у профілі або за посиланням https://1drv.ms/u/s!AlYRpnb4o1DNc8n4XO0dOQ1-b_8?e=2clwsh
  Буду рада співпрацювати)

 76. 301    4  0
  1 day1000 UAH

  Hello, I am Natalya and Ux/Ui designer.
  I have been working in design for over eight years. More details about me and examples of my works https://readymag.com/u36902125/NataAwgust/
  I am pleased to work with good people and interesting projects.
  Good day :)
  Привіт, я Наталія і Ux/Ui дизайнер.
  Займаюсь дизайном, уже більше 8 років. Більш детально про мене та приклади моїх робіт https://readymag.com/u36902125/NataAwgust/
  Рада співпраці з класними людьми та над цікавими проектами.
  Гарного дня :)

 77. 567
   5  0

  3 days1000 UAH

  Good day !
  Interested in your project,
  Ready to start after discussion!
  Experience with this task!
  My portfolio is: Freelancehunt Behance
  Добрый день!
  Заинтересовал ваш проект,
  готов начать после обсуждения!
  Есть опыт работы с этой задачей!
  Мое портфолио: Freelancehunt Behance

 78. 256    2  0
  14 days14 000 UAH

  Good Morning Irina! I can take a project, but you don’t have a prototype and it’s hard to estimate how long it all will take and what will be worth it. If there you need to think about everything from scratch and there will be a lot of pages, then the price is from 10 000grn. Generally, I am engaged in the development of sites under the key, so if you want to quickly REALIZE the project) Term and price I will put approximately. We will talk and agree, we will be happy to work together.
  Добрий вечір Ірино! Можу взятися за проект, але у вас немає прототипу і важко оцінити скільки часу це все займе і яка буде вартісь. Якщо там потрібно все продумувати з нуля і буде багато сторінок, то ціна від 10 000грн. Взагалі займаюсь розробкою сайтів під ключ, тому якщо бажаєте швидко РЕАЛІЗУЄМО проект) Термін і ціну ставлю приблизну. Звертайтеся, все обговоримо і домовимось, буду рада співпраці)

 79. 1052    8  1
  3 days1500 UAH

  Hello to Irina.

  The task is fully understood
  I am working on Brandbook/Landing page/Smart Shop
  I’m going to make a website under any task at the key!)
  I draw in Figma, I also make adaptations for devices.

  Your project is very interesting to me, and I would like to start your task soon!
  I will be pleased to cooperate
  Здравствуйте, Ирина.

  Задача полностью понятна
  Занимаюсь разработкой Brandbook/Landing page/Smart Shop
  Вообщем делаю сайты под любые задачи под ключ!)
  Рисую в Figma, так же делаю адаптацию для устройств

  Ваш проект мне очень интересен, хотел бы приступить к реализации вашей задачи в скором времени!
  Буду рад сотрудничеству

 80. 685    4  0
  6 days6000 UAH

  Good day !
  I am a web designer with 2 years of experience, previously worked in design studios
  I work in Figma, Illustrator, Photoshop
  I will do well and well.
  I will take all the wishes in mind and give all the directions you will consider necessary)
  Write to discuss details.
  Examples can be downloaded in personal messages.

  Portfolio: Behance

  Freelancehunt
  Доброго дня!
  Я веб дизайнер з 2 річним досвідом, раніше працювала в дизайн студіях
  Працюю в Figma, Illustrator, Photoshop
  Зроблю якісно та гарно
  Візьму до уваги всі побажання та внесу всі правки які будете вважати потрібними)
  Пишіть для обговорення деталей
  Приклади можу скинути в особисті повідомлення

  Портфоліо: Behance

  Freelancehunt

 81. 1292    11  0
  12 days1234 UAH

  Welcome, I am a ui/ux designer and a 2D illustrator drawing in vector and scale graphics in any style. Examples of work in the profile. Ready to start now. This is an excellent feature of Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. The deadline and deadline after the TZ can be said. I will be happy to collaborate!
  Вітаю, я ui/ux дизайнер та 2д ілюстратор малюю у векторній та растровій графіці у будь-якому стилі. Приклади робіт у профілі. Готова почати зараз. Чудове володіння Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Термін та сроки після ТЗ зможу скаазати. Буду рада співпраці!

 82. 271  
  3 days1800 UAH

  Welcome to Irina!
  Ready to start work.
  Order quickly and at a good price.

  Price: 1800 UAH
  Duration: 3 days

  You can look at my portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю, Ірино!
  Готовий приступити до роботи.
  Замовлення виконаю швидко та якісно за смачну ціну)

  Ціна: 1800 грн
  Термін: 3 дні

  Поки можете переглянути моє портфоліо:
  Freelancehunt

 83. 348

  5 days5000 UAH

  Good day Irina!

  I read the task carefully and I was interested in your project. I’m sure I’ll be able to do it at a high level, as I have experience working with such cases, you can find out more about them in my portfolio.

  More about my work experience:

  3 months experience in design.
  Working with landings, online stores, adaptive design versions

  The portfolio:
  Behance

  The cost of a unique design for your task: from 150 UE. up to 200.
  Stages of work and timetables I want to suggest discuss more subjectively with you personally.

  With respect, Michelle
  Добрый день, Ирина!

  Я внимательно прочитала задачу и меня заинтересовал Ваш проект. Уверена, что смогу выполнить её на высоком уровне, так как у меня есть опыт работы с подобными кейсами, подробнее с ними вы можете ознакомится в моем портфолио.

  Больше о моем опыте работы:

  – 3 месяца опыта работы в дизайне.
  – Работа с лендингами, интернет-магазинами, адаптивными версиями дизайна

  Портфолио:
  Behance

  Стоимость уникального дизайна по вашей задачи: от 150 уе. до 200 уе.
  Этапы работы и сроки хочу предложить обсудить более предметно с Вами лично.

  С уважением, Мишель.

 84. 423    4  0
  20 days8000 UAH

  Iro, greetings

  You have a very interesting project, it has fallen into the heart, I love to do something with my own hands))
  Let’s go together, we’ll solve your fault and understand what you want, and the main thing that buyers want!)👋There are a couple of ideas that we can put on the main to make the conversion grow and resulting in the growth of profits as I have experience in the development of eCommerce.Here is the link: https://freelancehunt.com/showcase/work/e-commerce-vYO%D1%9C-specialized/1643552.html

  Please write to me in person, we will discuss all the nuances, accurate dates and details.My portfolio:
  Freelancehunt
  Behance

  by P.S. You’ll get a nice gift with me! :)
  Іро, привіт👋

  Дуже вже в Вас цікавий проект, припало до серця, сама обожнюю щось творити своїми руками))
  Давайте разом, вирішимо Вашу біду і зрозуміємо що ви хочете, і головне що хочуть покупці!)
  Є пару ідей, що можемо помістити на головну, щоб конверсія росла, а в результаті ріс прибуток, оскільки маю досвід в розробці електронної комерції.
  Ось посилання: https://freelancehunt.com/showcase/work/e-commerce-vYO%D1%9C-specialized/1643552.html

  Прошу напишіть мені в особисті, обсудимо всі нюанси, точні сроки і деталі.

  Моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance

  P.S. За співпрацю зі мною отримаєте приємні подаруночки!))

 85. 232  
  2 days1000 UAH

  Welcome to Irina!
  Inspired by your project.
  I will be incredibly pleased with the collaboration.
  I have to be honest, this order will be for me the first, I will be very grateful for faith in me. I am sure I can help you!
  Posts Tagged: Behance
  Вітаю, Ірино!
  Надихнулася Вашим проектом.
  Буду неймовірно рада співробітництву.
  Маю бути чесною, це замовлення буде для мене першим, буду дуже вдячна за віру в мене. Але переконана, що зможу Вам допомгти!
  Порфоліо: Behance

 86. 426  
  10 days15 000 UAH

  The word :wave
  I looked at what is already, from a professional point of view, it is a lot of work and it is a lot)) but everything can be done very well and conveniently for the user) in general, from what I see, you need to add the following screens:
  - a product screen with a detailed description,
  Registration and entrance page,
  - page of account setting,
  The basket,
  page of order,
  Page of FAQs.
  Possible pages with categories.
  The menu,
  - Sorting

  Well and, of course, through the course of work, new ideas may arise that can be integrated into the project)
  This site can be made in 40 hours.
  привіт :wave:
  подивилась на те що вже є, з професіональної точки зору, то роба і її багато)) але все можна зробити дуже гарно та зручно для користувача) загалом, з того що я бачу, треба додати ще наступні екрани:
  - екран продукту з детальним описом,
  - сторінка реєстрації та входу,
  - сторінка налаштування аккаунту,
  - корзина,
  - сторінка оформлення замовлення,
  - сторінка FAQs,
  - можливі сторінки з категоріями,
  - меню,
  - сортування

  Ну і, звісно, по ходу роботи можуть виникати нові ідеї, які можливо інтегрувати у проєкт)
  Такий сайт можливо зробити десь за 40 годин

 87. proposal concealed by freelancer
 88. 1487    36  0
  7 days4000 UAH

  Welcome to Irina! I am a designer with more than 7 years of experience. I am engaged in interface design, UX research, prototyping, design. Open to the discussion of the task, your vision and so on. Writing )

  Examples of work:
  Behance
  https://www.linkedin.com/denisbliznyuk
  Dribbble
  Здрастуйте, Ірина! Я дизайнер з досвідом роботи понад 7 років. Займаюся проектуванням інтерфейсів, UX дослідженням, прототипуванням, дизайном. Відкритий до обговорення завдання, вашего бачення тощо. Пишіть)

  Приклад робіт:
  Behance
  https://www.linkedin.com/denisbliznyuk
  Dribbble


Client
Iryna Korniienko
Poland Warszawa  1  0
Project published
1 month 22 days ago
516 views