Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Google shopping is good.

Translated

 1. 38237
   447  0

  30 days98 USD

  Good day,

  I suggest considering my candidacy.
  The cost includes setup + 1 month of maintenance.
  There is a promo code for new companies - 10,000 UAH.
  I have extensive experience in conducting projects on various topics. Examples of work are presented in the portfolio at Freelancehunt.
  Добрий день,

  Пропоную розглянути мою кандидатуру.
  У вартість входить налаштування+1 місяць ведення.
  Є промокод для нових компаній – 10 000 грн.
  Є великий досвід проведення проектів різних тематик. Приклади робіт представлені у портфоліо Freelancehunt.

 2. 377

  30 days98 USD

  Dmitro, good day! We have experience working on more than 35 projects 🔥 and retaining clients for 7 months⚙️

  We are ready to conduct a free audit for you and provide our recommendations. Please write in a personal message.
  Our team knows how to systematically attract new clients and generate effective traffic, focusing on profit.
  Our cases - https://wedigitagency.notion.site/8bdb78f9a2c840adbd4170b5f9f3b592?pvs=4

  Your task has interested us, we are ready to start work as soon as possible. Thank you for the information, but we need to discuss your project in more detail!
  Please write in a personal message.
  You can also see examples of our work in the account profile and if you write to me in a personal message
  Дмитро , доброго дня! Маємо досвід роботи з більше ніж 35 проєктів 🔥 та пролонгування клієнтів від 7 місяців⚙️

  Ми готові провести для вас безкоштовний аудит та видати свої рекомендації. Напишіть будь-ласка в особисті повідомлення.
  Наша команда знає як системно залучати нових клієнтів та створити результативний трафік, з орієнтиром на прибуток
  Наші кейси — https://wedigitagency.notion.site/8bdb78f9a2c840adbd4170b5f9f3b592?pvs=4

  Зацікавило ваше завдання, готові приступити до роботи в найкоротші терміни. Дякуємо за інформацію, але необхідно більш детально обговоирити ваш проєкт!
  Напишіть будь-ласка в особисті повідомлення.
  Кейси робіт ви також можете подивитись в профілі акаунту та якщо напишете мені в особисті повідомлення

 3. 842    4  0
  20 days111 USD

  Good day!

  I will be happy to help you with the initial setup of Google Shopping and your website on KhoroShop, as well as with the integration of all necessary elements and setting up feeds.

  To start our cooperation, I need the following data:

  1. Access to your Google Ads advertising account.
  2. Access to Google Merchant Center.
  3. Access to the administrative panel of your website on KhoroShop.

  This will allow me to conduct a detailed analysis, set up all necessary elements, and connect them together. I will also take care of setting up feeds to ensure the correct display of your products on Google Shopping and maximize the effectiveness of your advertising campaign.

  After that, we can forecast the strategy and further actions needed to achieve our common goals - acquiring target customers and increasing profitability.

  I am waiting for your data to start working.
  Доброго дня!

  Я з радістю допоможу вам із першим налаштуванням Google Shopping та сайту на Хорошопі, а також з інтеграцією всіх необхідних елементів та налаштуванням фідів.

  Для початку співпраці мені потрібні такі дані:

  1. Доступи до вашого рекламного кабінету Google Ads.
  2. Доступи до Google Merchant Center.
  3. Доступ до адміністративної панелі вашого сайту на Хорошопі.

  Це дозволить мені провести детальний аналіз, налаштувати всі необхідні елементи та з'єднати їх між собою. Я також подбаю про налаштування фідів, щоб забезпечити коректне відображення ваших товарів у Google Shopping та максимізувати ефективність вашої рекламної кампанії.

  Після цього ми зможемо прогнозувати стратегію та подальші дії, необхідні для досягнення наших спільних цілей — отримання цільових клієнтів та підвищення прибутковості.

  Чекаю на ваші дані для початку роботи.

 4. 660    2  0
  1 day98 USD

  Good day!
  I and my team have great experience in PPC, working with all types of Google ads:
  Search, Google Shopping, Contextual-media, Performance-max, Local (Google Maps), Video (YouTube).
  Throughout the time, we have encountered a large number of various issues that we successfully resolve.
  Therefore, we provide services specifically for problematic accounts, unlocking and setting them up.

  The working scheme is as follows: Payment is received upon providing consultation, setup, or launch. Depending on the existing issues.
  Cost $100

  In further cooperation, the cost of a one-time consultation is included in the monthly package.

  Briefly about me:
  For the past 6 years, I have been promoting businesses with contextual and targeted advertising in over 20+ different niches with about 100 completed projects.
  I work worldwide as I have experience with clients (USA, Germany, France, Switzerland, Ukraine)
  I am proficient in English and German at B2 level.
  I strive to thoroughly understand each project I work on and take a comprehensive approach to solving all tasks related to it.
  I have excellent technical experience in setting up Google Analytics and Google Tag Manager.
  As I am familiar with programming languages, I can effectively set up conversions and integrate e-commerce into projects.
  I work with all types of Google ads:
  Search
  Google Shopping
  Contextual-media
  Performance-max
  Local (Google Maps)
  Video (YouTube)
  I provide services comprehensively, delivering a ready result.

  We can discuss detailed work conditions and cost separately, ensuring that everything aligns with the set goals and is executed with quality.
  Considering our experience, I am confident that our collaboration will be productive.
  Добрий день!
  Я з командою маю крутий досвід в РРС, працюємо зі всіма видами Google реклами:
  Пошукова, Google Shopping, Контекстна-медійна, Performance-max , Місцева (Google Maps), Відео (YouTube).
  За весь час зіштовхнулись з великою кількістю різного роду проблематик, які успішно вирішуємо.
  Тому окремо надаємо послуги по проблемним кабінетам і їх розблокуванням та налаштуванням.

  Схема роботи така: Оплату отримуємо по факту надання консультації, налаштування або запуску. В залежності від існуючої проблематики.
  Вартість 100$

  При подальшій співпраці - вартість разової консультації входить у вартість місячного пакету.

  Коротко про мене:
  Останніх 6 років з командою займаюсь просуванням бізнесів за допомогою контекстної та таргетованої реклами у понад 20+ різних нішах та маю близько 100 реалізованих проектів.
  Працюю по всьому світу оскільки був досвід з клієнтами (США, Німеччина, Франція, Швейцарія, Україна)
  Володію Англійською та Німецькою мовою на рівні B2
  Я намагаюся вивчити кожний проект з яким буду працювати, та комплексно підійти до вирішення всіх задач поставлених по ньому.
  Маю чудовий технічний досвід у налаштуванні Google Analytics та Google Tag Manager.
  Оскільки володію мовами програмування можу якісно налаштувати конверсії та зв’язати електронну комерцію у проектах.
  Працюю зі всіма видами Google реклами:
  Пошукова
  Google Shopping
  Контекстна-медійна
  Performance-max
  Місцева (Google Maps)
  Відео (YouTube)
  Послуги надаю комплексно, ви отримуєте готовий результат.

  Детальні умови роботи і вартість можемо обговорити додатково, все буде відповідати поставленим цілям і якісно виконано.
  Враховуючи наш досвід, впевнений, що співпраця буде продуктивною.

 5. 1520    26  0   1
  5 days74 USD

  Good morning
  have experience in advertising trade on websites well
  can you provide a link to the website?
  about myself: 2.5 years of work experience
  over 200 successful projects
  price for one-time setup (management payment separately)
  Доброе утро
  есть опыт рекламы торговой на сайтах хорошоп
  можно ссылку на сайт?
  о себе: 2.5 года опыт работы
  более 200 успешных проектов
  цена за разовую настройку (ведение оплата отдельно)

 6. 576    4  0
  3 days98 USD

  Hello, I have read the project brief.
  About me:
  ✅Setting up Google ADS
  ✅Setting up Google Shopping
  ✅Creating turnkey websites.
  Portfolio:
  https://ggggrty.my.canva.site/machkurr
  Привіт з ТЗ ознайомився
  Про мене:
  ✅Налаштування Google ADS
  ✅Налаштування Google Shoping
  ✅Створення сайтів під ключ.
  Портфоліо:
  https://ggggrty.my.canva.site/machkurr

 7. 2834    123  0
  1 day191 USD

  Hello
  I have read the brief
  Please provide more detailed information in Direct
  Thank you in advance
  Вітаю
  З ТЗ ознайомився
  Прошу вас надати більш детальну інформацію в Дірект
  Заздалегідь дякую

 8. 590    4  0
  1 day25 USD

  Good day.
  I will be glad to help - we will do everything turnkey.
  Available 24/7.
  Доброго дня.
  Буду радий допомогти - зробим все під ключ.
  На зв"язку 24/7

 9. 3478    47  0
  3 days98 USD

  Hello, Dmitry
  Can you provide more details about the website.
  What is the niche?
  ✅I can send more examples of work personally.
  ✅7 years of experience in contextual advertising.
  ✅5 years of experience in targeted advertising.
  ✅Over 1000 successfully set up advertising campaigns.

  Sincerely, Marketing Specialist Ruslan
  Вітаю, Дмитро
  Можете ознайомити детальніше с сайтом.
  Яка ніша ?
  ✅Більше прикладів робіт можу надіслати в особисту.
  ✅7 років роботи з контекстною рекламою.
  ✅5 років роботи з таргетованою рекламою.
  ✅Більше 1000 успішно налаштованих рекламних компаній.

  З повагою Маркетолог Руслан

 10. 15 more hidden bids

Current freelance projects in the category Contextual advertising

Set up ADS

37 USD

Hello. Set up ADS, write quality ads, add quality objects, remove unnecessary. Consult. Generally, set up for maximum conversions.

Contextual advertising ∙ 2 proposals

Google Ads for online course

123 USD

Knowledge of the specifics of advertising educational services Ability to analyze campaign effectiveness Create advertising campaigns to promote an online course Set up targeting for the interested audience Use video advertising to increase course recognition Analyze and adjust…

Contextual advertisingTeaser advertisements ∙ 3 proposals

Promotion of the game in Bulgaria

999 USD

Hello everyone! It is necessary to promote a popular card game in Bulgaria. Our competitor is belot.bg. There are similar groups on FB and other networks. We are considering promotion on social networks as well as other effective methods. We are also considering targeted…

Contextual advertisingSocial media marketing ∙ 9 proposals

Setting up Amplitude & Mixpanel analytics with GA4

Need to set up integration of Amplitude and Mixpanel with Google Analytics and Google Ads to improve analytics efficiency and optimize advertising campaigns. 1. Main tasks: Set up data transfer from Amplitude and Mixpanel to Google Analytics. Set up data transfer from Google…

Online stores and e-commerceContextual advertising ∙ 1 proposal

Audit and setup of Google Ads for children's stores

148 USD

Audit current campaigns Optimize keywords and ad texts Use special offers and discounts in ads Set up remarketing to bring back customers First 2 weeks for testing Analyze results and adjust campaigns monthly

Contextual advertisingLead generation and sales ∙ 23 proposals

Client
Project published
1 month ago
171 views