Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Commercial OfferКомерційна пропозиція

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 508    1  0
  1 day400 UAH

  Good day
  I will make a KP for 2 pages.

  I am a co-founder of the OMD Design and Installation Studio.👋I have a lot of experience in creating a KP.I am glad to help you in the creation of the KP.Let’s discuss the task in more detail and I’ll be able to start the work.
  Доброго дня 👋
  Розроблю КП на 2 аркуша

  Я є співзасновником студії дизайну та монтажу OMD.
  Маю великий досвід створення КП.

  Радий допомогти і вам у створенні кп.

  Давайте обговоримо завдання детальніше і я зможу приступити до роботи

 3. 1602    83  6   6
  1 day400 UAH

  ▶Good Morning Lydia.Interested in your project.Examples of request.I consider all the wishes.


  to turn)

  With respect Andrei.

  Behance - Behance
  More jobs - Freelancehunt👍
  ▶ Добрий день Людмила. Зацікавив ваш проект. Приклади на запит.
  врахую всі побажання
  👍

  Звертайтесь)

  З повагою Андрій

  Behance - Behance
  Більше робіт - Freelancehunt

 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. 451  
  1 day400 UAH

  Good day, ready to solve your question. I will go to work immediately after your confirmation. I will work on your outcome. I look forward to your answer!
  Добрий день, готовий вирішити ваше питання. Перейду до роботи відразу після вашого підтвердження. Буду працювати на ваш результат. Чекаю вашої відповіді!

 7. 1039    64  3   2
  1 day222 UAH

  Welcome to!
  I have painted in roast / vector for more than a decade, examples of work Freelancehunt
  Ready to make a picture, make a line if needed
  We need to discuss the moment.
  Вітаю!
  Малюю в растрі / векторі більше десяти років, приклади робіт Freelancehunt
  Готовий зобразити, внести правки, якщо знадобиться
  але потрібно обговорити момент

 8. 5643    126  0
  1 day1000 UAH

  Good day .
  Please send the available materials for acquaintance, then we will discuss the details.
  Get happy with the result of your collaboration!
  Доброго дня.
  Надішліть будь ласка наявні матеріали для ознайомлення, після обсудимо деталі.
  Звертайтеся, результатом співпраці залишитеся задоволені!

 9. 804    12  0
  1 day500 UAH

  Examples of my CPs and presentations: Freelancehunt
  All portfolio: Freelancehunt

  A little about me:
  * Experience in work - over 20 years;
  I am in the TOP in a number of categories on one of the well-known freelance services.In particular, TOP-1 in the categories "Presentations" and "Icons", TOP-5 in the categories "Banner", "Scripts", "Design of Interfaces and Games" and "Cartography", as well as TOP-10 in the category "Design of Mobile Applications"
  In accordance with the policy of this Service, you cannot provide direct links to other sites that may contain contacts.Therefore, I don’t give a link to that profile;
  * My main priority in work is the business goals of my customers.I’m not just “doing a beautiful picture,” I’m developing a design that helps my customers reach their commercial goals – a design that sells.
  * The work is performed until the final approval of the results within the predefined requirements;

  I will be happy to collaborate, please contact us!
  Приклади моїх КП та презентацій: Freelancehunt
  Все портфоліо: Freelancehunt

  Трохи про мене:
  * Досвід роботи - понад 20 років;
  * Я входжу в ТОП в ряді категорій на одному з відомих фриланс-сервісів. Зокрема, ТОП-1 в категоріях "Презентації" та "Іконки", ТОП-5 в категоріях "Банери", "Шрифти", "Дизайн інтерфейсів та ігор" та "Картографія", а також ТОП-10 в категорії "Дизайн мобільних додатків"
  Згідно з політикою даного Сервісу не можна давати прямі посилання на інші сайти, які можуть містити контакти. Тому, я не даю посилання на той свій профіль;
  * Моїми головними пріоритетами в роботі є бізнес-цілі моїх клієнтів. Я не просто «роблю красиву картинку», я розробляю дизайн, що допомагає моїм клієнтам досягати їх комерційних цілей, - дизайн, що продає;
  * Роботу виконую до остаточного затвердження результатів в межах попередньо узгоджених вимог;

  Буду рада співробітництву, звертайтеся!

 10. 301  
  2 days400 UAH

  I can start working right now!)
  Why am I?
  I have experience with and labels, advertisements, illustrations, banners and much more
  I’m doing everything well.)
  My portfolio is Behance
  Write to me and we will discuss the details of the project.
  Доброго дня можу приступити за роботу прямо зараз!)
  Чому я?
  У мене є досвід щодо та етикеток ,реклами, ілюстрацій, банерів та багато іншого
  Я роблю все якісно.)
  Моє портфоліо Behance
  Пишіть мені на лс і ми обговоримо над деталями проекту.

 11. 15306
   963  0

  1 day600 UAH

  the good.
  Ready for dialogue!
  Examples of work in the profile are Freelancehunt.
  Добрый.
  Готов к диалогу!
  Примеры работ в профиле - Freelancehunt.

 12. proposal concealed by freelancer
 13. 413    6  0
  1 day300 UAH

  Good Morning)
  I’m glad to work with you, I’m working at Illustrator, Figmi and photoshop.
  I’ll make all the information well.
  My portfolio : Behance
  I write and I realize.)
  Доброго дня)
  Буду рада з вами співпрацювати, працюю у Ілюстраторі, Фігмі та фотошопі.
  Гарно оформлю всю інформацію.
  Моє портфоліо : Behance
  Пишіть - все реалізую))

 14. proposal concealed by freelancer
 15. proposal concealed by freelancer
 16. 1558    14  0
  10 days3000 UAH

  Good day !
  I have a commercial offer.
  Experience in the creation of commercial letters
  Добрий день!
  Підготую комерційну пропозицію.
  Досвід в створенні комерційних листів

 17. 432    4  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  We are ready to create a commercial offer for you.
  I will do everything properly, according to your wishes.
  I will start working immediately after the details are clarified.
  I work in Figma.
  I will be happy to cooperate
  Portfolio Freelancehunt
  Доброго дня!
  Готова створити для Вас комерційну пропозицію.
  Зроблю усе якісно, згідно з Вашими побажаннями.
  Приступлю до роботи одразу після уточнення деталей.
  Працюю у фігма.
  Буду рада співпраці
  Портфоліо Freelancehunt

 18. 2157    69  0
  1 day500 UAH

  Welcome to
  The contractors ordered similar KP.
  Portfolio: Freelancehunt
  Turn to
  Вітаю
  Замовники у мене замовляли схожі КП
  Портфоліо: Freelancehunt
  Звертайтесь

 19. 716    22  1   1
  2 days400 UAH

  Good day ! I listen to all your design requirements, and I take into account them! My portfolio:
  Behance
  I can create small designs.
  Доброго дня ! Вислухаю всі ваші вимоги до дизайну, та врахую їх! Моє портфоліо:
  Behance
  Вмію створювати стислі дизайни невеликого розміру

 20. proposal concealed by freelancer
 21. 728    9  0
  1 day350 UAH

  Good day, great project I want to offer you my services to create a quality product!🤩I have been working in design since 2019!Design to the last direction.😎Write to LS - we will discuss details and ideas as well!💪My work can be viewed here Freelancehunt
  Добрый день, крутой проект🤩 Хочу предложить вам свои услуги для создания качественного продукта! В дизайне работаю с 2019! 😎
  Дизайню до последней правки. 💪Пишите в лс - обсудим детали, а так же идеи! Мои работы смотрите тут Freelancehunt

 22. proposal concealed by freelancer
 23. proposal concealed by freelancer
 24. 421    1  0
  2 days500 UAH

  Good Morning, Ludmila
  My name is Jaroslav. I am a graphic designer who works in the SMM sector. I have great and successful experience working in creating creativity according to your type of task. The creatives developed by me will activate your audience and attract a new CA.

  Price for a single commercial offer: 500 UAH
  Cost of one direction: 100 UAH
  The time of performing one creature is one hour. Depending on the complexity of the performance.
  I'm looking forward to the examples of the creatives that you will have.

  My portfolio: Behance
  I look forward to your answer. I will be happy to collaborate, thank you!
  Добрий день, Людмила.
  Мене звати Ярослав. Я графічний дизайнер, який працює у сфері SMM. Маю великий та успішний досвід роботи у створені креативів по типу Вашого завдання. Розроблені мною креативи активують Вашу аудиторію та залучить нову ЦА.

  Вартість за одину комерційну пропозицію: 500 грн
  Вартість однієї правки: 100 грн
  Час виконання одного креативу від однієї години. Залежно від складності виконання.
  Чекаю приклади креативів, які Вам довподоби.

  Моє портфоліо: Behance
  Чекаю Вашої відповіді. Буду радий співпраці, дякую!

 25. proposal concealed by freelancer
 26. 478    3  0
  2 days600 UAH

  Good Morning Paul.
  I have been engaged in design for 2 years, during this time I have created design 20+ presentations, including commercial offers.
  I love to work with your project. The cost of the work is $7 per slide +, this cost includes 2-3 slides, directions, and packaging of KP. The cost is possible and less, this can be solved in the listing.
  I have finished the course at the popular content maker with the SHEVSHUK BURO presentations, so I have a full idea how to do so. To make your KP work.
  I get to work immediately after approval of TZ. The deadline is up to 2 days, but I will always be in contact, and I usually close the tasks on the previous deadlines.
  In the personal message I can download links to the already ready KP that I developed to understand that it’s not just a picture in the portfolio)
  I will be grateful for the feedback, thank you.
  Behance
  Доброго дня, Павло.
  Займаюся дизайном вже 2 роки, за цей час створив дизайн 20+ презентацій, в тому числі і комерційні пропозиції
  Залюбки візьмуся за роботу з вашим проєктом. Вартість роботи від 7 доларів за слайд +-, в цю вартість входить 2-3 варіанти слайдів, правки, і упакування КП. Вартість можлива й менша, це можна вирішити в листуванні.
  Закінчив курс у популярного контентмейкера з презентацій SHEVSHUK BURO, тому маю повне уявлення як зробити так. щоб ваше КП спрацювало)
  За роботу сідаю відразу після затвердження ТЗ. Термін виконання ставлю до 2 днів, але завжди буду на зв'язку, і зазвичай задачі закриваю раніше вказаних термінів.
  В особисті повідомлення можу скинути посилання на вже готові КП, які я розробляв, щоб розуміти, що це не просто картинка в портфоліо)
  Буду вдячний за зворотний зв'язок, дякую)
  Behance

 27. proposal concealed by freelancer
 28. 1012    54  0
  2 days3000 UAH

  A good lion!
  I am very pleased to create a good design for you!
  Answer all questions)
  My portfolio:
  Behance
  Доброго лня!)
  З радістю розроблю для вас якісний дизайн!)
  Пишіть-відповім на всі питання)
  Моє портфоліо:
  Behance

 29. 703    12  0
  1 day300 UAH

  Good day !
  Great experience in the design and line of commercial offers for any kind of goods and services.
  I usually offer a couple of design concepts. We need to correct, if necessary.

  I’m working to the final result! I will be happy to cooperate.
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/kp-dlya-plastikovyih-bochek/1588888.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/prezentatsiya-dlya-kompanii-proizvodyaschey-gazonyi/1364220.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/listovka-dlya-provaydera/1392092.html
  Доброго дня!
  Великий досвід у дизайні та верстці комерційних пропозицій для будь-яких видів товарів та послуг.
  Зазвичай надаю пару варіантів концепції дизайну. Обираємо, за потреби, корегуємо.

  Працюю до остаточного результату! Буду рада співпраці.
  https://freelancehunt.com/showcase/work/kp-dlya-plastikovyih-bochek/1588888.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/prezentatsiya-dlya-kompanii-proizvodyaschey-gazonyi/1364220.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/listovka-dlya-provaydera/1392092.html

 30. proposal concealed by freelancer
 31. proposal concealed by freelancer
 32. 479    11  1   2
  3 days900 UAH

  Good day . Ready to discuss your task
  A great experience. to turn.
  Доброго дня. Готовий обговорити ваше завдання
  Великий досвід. Звертайтеся.

 33. 375  
  1 day400 UAH

  Good day !
  Portfolio: Freelancehunt
  My Instagram: https://instagram.com/designer.rivers?igshid=YmMyMTA2M2Y=

  Write and discuss details.
  Добрый день!
  Портфолио: Freelancehunt
  Мой инстаграм: https://instagram.com/designer.rivers?igshid=YmMyMTA2M2Y=

  Пишите, обсудим детали

 34. proposal concealed by freelancer
 35. 688    31  0
  5 days1234 UAH

  I welcome you,
  Let’s look, I’m reading the text, I’m looking at the photo, you may also need to adhere to your firm.style if it’s or, for example, the style of website design so that it looks like it’s right from one company..No and then I’m going to say, I’m going to show you what you can do and start.
  My Folio:
  Behance
  The Banner:
  Behance%28nazhmite-i-podozhdite-zagruzki-tam-ih-mnogo%29
  thank you.
  Приветствую,
  давайте посмотрим, почитаю текст, посмотрю фото, также может нужно придерживаться вашего фир.стиля если он есть или например стиля дизайна сайта, чтоб это выглядело как нужно, от одной компании..Ну и тогда скажу\покажу что примерно можно сделать и почём.
  Мое фолио:
  Behance
  Баннеры:
  Behance%28nazhmite-i-podozhdite-zagruzki-tam-ih-mnogo%29
  Спасибо.

 1. 540    8  0
  1 day400 UAH

  I can start working right now!)Why am I?💻I have experience with advertising, illustrations, banners and more.I am very strictly in the details and I do everything in good quality.)⌚My portfolio is Freelancehunt
  Write to me in a personal message and we will discuss the details of the project.⚖📩
  Доброго дня можу приступити за роботу прямо зараз!) 💻
  Чому я?
  У мене є досвід щодо реклами, ілюстрацій, банерів та іншого. ⌚️
  Я дуже суворо належу до деталей і роблю все якісно.) ⚖️
  Моє портфоліо Freelancehunt
  Пишіть мені в особисті повідомлення і ми обговоримо над деталями проекту.📩

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 443    3  0
  2 days400 UAH

  Good day, ready to fulfill your task according to your wishes and corrections.I hope for cooperation.😌
  Доброго дня, готова виконати Ваше завдання згідно побажань та виправлень. Сподіваюсь на співпрацю😌

 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. 1441
   33  0

  1 day400 UAH

  Hi, I am interested in your project.
  I am a designer with professional education, work experience over 7 years
  Examples of my work are in the portfolio.
  Let’s talk about the details in L.S.
  Здравствуйте, заинтересовал ваш проект
  Я дизайнер с профессиональным образованием, опыт работы более 7 лет
  Примеры моих работ есть в портфолио
  Давайте обсудим детали в лс

 7. 1375
   27  0

  2 days1000 UAH

  Welcome to.
  I will be happy to collaborate with the design of the offer.
  Look at the examples and contact me, I guarantee the maximum reward.
  Вітаю.
  Буду рада співпрацювати з дизайну пропозиції.
  Дивіться приклади та звертайтесь, гарантую максимальну віддачу.

 8. 630    10  0
  2 days400 UAH

  Welcome to!
  I have experience in creating such commercial offers. I can send an example in a personal message. I will take your project, fulfill it, informatively and based on your wishes)
  Вітаю!
  Маю досвід у створенні подібних комерційних пропозицій. Можу надіслати приклад в особисті повідомлення. Візьмусь за ваш проєкт, виконаю його стисло, інформативно та опираючись на ваші побажання)

 1. proposal withdrawn