Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Copywriting and Create Rating for Music Theme Sites, USКопірайтинг та кріейтів райтінг для сайтів музикальної тематики, US

Translated

 1. 3694    100  1   2
  11 days2222 UAH

  A great experience. professional work, in particular. From the marketing point of view. The oriented value is indicated in the profile and is clarified after details. Portfolio is Freelancehunt. Responsibility in work, originality in style, uniqueity in text. from pv.
  Великий досвід. Професійне виконання роботи, зокрема. з погляду маркетингу. Орієнтовна вартість зазначена у профілі та уточнюється після подробиць. Портфоліо Freelancehunt. Відповідальність у роботі, оригінальність у стилі, унікальність у тексті. З пов.

 2. 224    5  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  I want to submit my candidacy for your project.
  As far as I understood to write texts is necessary in English. My level of possession is B1. As an example of my knowledge of English, ready to provide two of his works written on other topics (this and information medical article).
  I have no experience in working with the texts of the music theme in me, but I am an active fan of music and I want to demonstrate my love for it.
  Ready to perform the test task.
  What scope should the text be? What is the budget of the project? I recommend discussing this in the work area.
  Доброго дня!
  Хочу висунути свою кандидатуру на виконання Вашого проєкту.
  Наскільки я зрозумів писати тексти необхідно англійською мовою. Мі рівень володіння нею В1. В якості прикладу мого зання англійської, готовий надати дві свої роботи, що написані на інші тематики (есе та інформаційна медицинська стаття).
  Досвіду у роботі саме з текстами музикальної тематики в мене немає, але я є активним фанатом музики та хочу продемонструвати свою любов до неї.
  За необхідності готовий виконати тестове завдання.
  Скажіть, якого об'єму повинен бути текст? Та який бюджет проєкту? Пропоную обговорити це в робочій області.

 3. proposal concealed by freelancer
 4. 1664    97  1
  2 days200 UAH

  Good day !
  Interested in the project. Ready to cooperate with you. The quality of writing of the works is guaranteed, I have a great experience in creating quality content.
  to turn.
  Доброго дня!
  Зацікавив проект. Готова до співпраці з вами. Якість написання робіт гарантую, маю чималий досвід у створенні якісного контенту.
  Звертайтеся.

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 357    3  0
  1 day200 UAH

  Hello, I have experience writing articles and posts for social networks. I know how to collect information and write original texts.
  The work was done:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1P6hb5Q2m9PTkRZIQ5ld5wzNvg831q9H2qLNkBuWyr1A/edit?usp=drivesdk
  Привіт, маю досвід написання статтей та постів для соцмереж. Вмію якісно збирати інформацію та писати оригінальні тексти.
  Приклали робіт:
  https://docs.google.com/document/d/1P6hb5Q2m9PTkRZIQ5ld5wzNvg831q9H2qLNkBuWyr1A/edit?usp=drivesdk

 7. 542    8  0
  1 day200 UAH

  Good afternoon.
  Copywriter and philologist.
  100% literacy and unicalliness is guaranteed.
  SMM and SEO.
  I have a music.
  Ready for work.
  Доброго вечора.
  Копiрайтер, фiлолог.
  100% грамотнiсть та унiкальнiсть текстiв гарантую.
  Курси SMM та SEO.
  Маю музичну освiту.
  Готова до спiвпрацi.

 8. proposal concealed by freelancer
 9. 439    13  2
  1 day200 UAH

  Good morning, ready to work!

  I work as a editor in the media, one of the main themes of which is music.
  There is experience writing new, reviews on musical releases and albums, profiles on musicians and reviews

  Part of the work is in the portfolio here, more ready to provide in the personal message
  Write and discuss all the details!
  Доброго дня, готова взятись за роботу!

  Працюю редактором у медіа, одна з основних тематик якого — музика
  Є досвід написання нових, оглядів на музичні релізи та альбоми, профайлів на музикантів та рецензій

  Частина робіт є в портфоліо тут, більше готова надати в особистому повідомленні
  Пишіть і обговоримо всі деталі!

 10. 531    3  0
  1 day200 UAH

  Good day!
  Open to cooperation. I perform copywriting and rewriting on various topics. I write with the necessary uniqueness.
  The cost of services depends on the volume and criteria of TK, on average 40-50 UAH/1000 zbp.
  Добрий день!
  Відкритий до співпраці. Виконую копірайт та рерайт на різні тематики. Пишу з витримкою необхідної унікальності.
  Вартість послуг залежить від обсягу та критерій ТЗ, в середньому 40-50 грн/1000 збп.

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 351  
  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is 150 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 150 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 13. 1674    32  3
  1 day500 UAH

  Good day Elena!
  Interested in your project!
  There are 4 years of experience in writing SEO-optimized, selling and information texts in English, German, Ukrainian and Russian languages.
  Examples and Reviews are in the Profile.
  Let me write! I will be happy to collaborate with you!
  Доброго дня, Олена!
  Зацікавив ваш проект!
  Є 4 річний досвід написання SEO-оптимізованих, продаючих та інформаційних текстів англійською, німецькою, українською та російською мовами.
  Приклади та Відгуки знаходяться в Профілі.
  Пишіть! Буду рада співпраці з вами!

 14. 282  
  1 day400 UAH

  Hello to you! Ready to get to work. I’ve been working in music for more than 10 years, and I’ve been working in the media for about 5 years. The work is done quality, quickly and with attention to the details.
  Здравствуйте! Готова взяться за работу. Занималась музыкой профессионально более 10 лет, сейчас около 5 лет работаю в сфере медиа. Работы выполнено качественно, быстро и с вниманием к деталям.

 15. 243    5  1
  2 days200 UAH

  Ready to go to work. The research of copywriter, re-reader, SEO-text, articles and prose. Unicity text without water and spam. Free possession in Ukrainian and Russian
  Готова взятися до роботи. Дослід копирайтера, рерайтера, СЕО-текстів, статей і прози. Унікальні тексти без води і спама. Вільне володіння українською і російською

 1. 186    1  0
  1 day200 UAH

  Good day .
  Interested in your project.
  I write in Ukrainian, Russian languages. English - translation and reit.
  I can perform the test task (free) so you can evaluate my level.
  Examples of my work in a portfolio on the website.
  Доброго дня.
  Зацікавив ваш проект.
  Пишу українською, російською мовами. Англійською - переклад та рирайт.
  Можу виконати тестове завдання (безкоштовно), щоб ви мали змогу оцінити мій рівень.
  Приклади моєї роботи у портфоліо на сайті.

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 268  
  1 day200 UAH

  Good day ! I write in Russian and Ukrainian languages. Here are examples of articles on music theme: https://prnt.sc/vg0uDXiv-6m4
  HTTPS://prnt.sc/PivpBHA1zooK
  HTTPS://prnt.sc/pI0f5Br3Z2HX
  Доброго дня! Пишу російською і українською мовами. Ось зразки статей на музичну тематику: https://prnt.sc/vg0uDXiv-6m4
  https://prnt.sc/PivpBHA1zooK
  https://prnt.sc/pI0f5Br3Z2HX

 4. 204  
  1 day200 UAH

  Welcome, ready to complete the task, copywriting experience of 1.5 years.
  Portfolio - Freelancehunt
  The cost of 30 UAH/1000 UAH, I will be happy to cooperate.
  Вітаю, готовий виконати завдання, досвід копірайту 1,5 року.
  Портфоліо - Freelancehunt
  Вартість 30 грн/1000 збп, буду радий співпраці.

 1. proposal withdrawn
 • Iryna Netecha
  5 August, 10:25 |

  Здрастуйте. Якою мовою вам потрібні тексти в даному випадку?

 • Olena Che
  8 August, 20:36 |

  англійська