Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Logo of the Media ProjectЛоготип медіа-проєкту

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. proposal concealed by freelancer
 5. 1492    112  4   5
  3 days2500 UAH

  Welcome to. I am pleased to work with you.
  to turn. Ready to start immediately.
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю. З радістью співпрацюватиму з Вами.
  Звертайтесь. Готовий розпочати одразу.
  Портфоліо:
  Freelancehunt

 6. proposal concealed by freelancer
 7. proposal concealed by freelancer
 8. proposal concealed by freelancer
 9. 2318
   48  0

  4 days1200 UAH

  Good night !
  I have experience with logos.
  My portfolio by logos Freelancehunt
  I will make three different concepts and draw the chosen option with your wishes.
  Turmin indicates the arrival in view of the shootings and disconnection
  Добрий вечір!
  Маю досвід роботи з логотипами
  Моє портфоліо по логотипам Freelancehunt
  Зроблю три різних концепції та відмалюю обраний варіант з урахуванням ваших побажань
  Турмін вказую довший з огляду на обстріли та відключення

 10. 2438    78  0   1
  2 days1000 UAH

  Good day ! Great experience in creating a logo.
  Experience in design 9 years, I differ in modern vision
  I work quickly.
  Portfolio: Behance
  Добрий день! Великий досвід створення лого
  Досвід в дизайні 9 років, відрізняюсь сучасним баченням
  Працюю оперативно
  Портфоліо: Behance

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 8078    310  1
  3 days4000 UAH

  I’m going to make a stylish, unique logo!

  I offer 3-4 options, the chosen will lead to the ideal.

  My work is Behance
  Зроблю стильний, унікальний лого!

  Пропоную 3-4 варіанти, вибраний доводжу до ідеалу.

  Мої роботи Behance

 13. 1424    25  1
  2 days1000 UAH

  Good day, ready to develop a logo for your project. Write to me, we will discuss the project in more detail.

  I have many years of experience in design.
  I offer 5 options of the logo, the chosen option - I will process.
  I am counting all your rights!
  You can see my portfolio here: Freelancehunt
  Доброго дня, готовий розробити логотип для Вашого проекту. Напишіть мені, обговоримо проект більш детально.

  - Маю багаторічний досвід у дизайні.
  - Запропоную 5 варіантів логотипу, вибраний варіант - доопрацюю.
  - Врахую всі Ваші правки!
  З моїм портфоліо можете ознайомитись тут: Freelancehunt

 14. 620    14  1
  1 day600 UAH

  Good day
  I am an artist and illustrator, and I have experience in creating a logo.
  Let’s discuss the details and get the best option.
  I’m ready to work and I’m happy to work together.
  Добрий день
  Я художниця і ілюстратор ,також є досвід у створені лого
  Обговоримо деталі і оберемо кращий варіант
  Готова приступити до роботи і буду рада співпраці

 15. 6072    207  1   6
  5 days999 UAH

  Welcome to!
  I specialize in vector graphics, external advertising, logos and corporate style.
  My advantage is that I am a professional artist.
  I work in any style of flats, material design, minimalism .... herbs, stamps, ornaments, typographics, lettering...
  I prepare the files in the required formats and sizes ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Ready to perform your work.
  Examples can be viewed in the portfolio Freelancehunt
  Вітаю!
  Спеціалізуюся на векторній графіці, зовнішній рекламі, логотипах і фірмовому стилі.
  Моя перевага в тому що я професійний художник.
  Працюю в будь-якому стилі флат, матеріал дизайн, мінімалізм .... Герби, штампи, орнаменти, типографіка, леттерінг...
  Підготую файли в необхідних форматах і розмірах ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Готовий виконати вашу роботу.
  Приклади дивіться в портфоліо Freelancehunt

 16. proposal concealed by freelancer
 17. 1455
   13  0

  10 days8000 UAH

  Good day
  10 years experience in branding.
  Look at my work.
  Freelancehunt

  + Experience and a large portfolio of works in the style of Smart Minimalism.
  + Multiple reviews of satisfied customers (This service has not long been available. link to the main profile).
  Opportunity to work under the contract and pay on the bill.
  + Reply quickly. You can always call me.
  Free bonus before ordering:
  1 . A beautiful avatar with a logo for social networks;
  The 2nd FAVICON for the website,
  3 . Realist demonstration of the logo in the isometry on several wearers.

  See also my work here:
  Behance
  Dribbble
  Добрий день
  10 років досвіду в розробці брендінгу.
  Подивіться на мої роботи.
  Freelancehunt

  + Досвід та велике портфоліо з роботами в стилі Smart мінімалізм.
  + Численні відгуки задоволених клієнтів (На цьому сервісі не давно. Посилання на основний профіль надам).
  + Можливість роботи за договором і оплати на розрахунковий рахунок.
  + Відповідаю швидко. Ви можете завжди зателефонувати мені
  + Безкоштовний бонус до замовлення:
  1. Красива аватарка з лого для соцмереж;
  2. Фавікон для сайту,
  3. Реалістична демонстрація логотипу в ізометрії на декількох носіях.

  Дивіться також мої роботи тут:
  Behance
  Dribbble

 18. 738    2  0   2
  5 days2500 UAH

  Angelica Good Morning. Experience with logos over 10 years. There is a higher art education, I work with the soul Freelancehunt
  Анжеліка доброго дня. Досвід з логотипами більше 10 років. Є вища художня освіта, працюю з душею Freelancehunt

 19. 526    3  0
  3 days500 UAH

  Welcome to! The logotype is 500 UAH. I will make a choice of 3-5 completely different options.
  Вітаю! Розробка логотипу - 500 грн. Зроблю на вибір 3-5 абсолютно різних варіанта

 20. proposal concealed by freelancer
 21. 9202    93  1   4
  7 days4000 UAH

  Good day .
  Ready to discuss the nuances in a personal letter,
  I will do it properly, taking into account all your wishes.
  I work until the full approval of the project.
  • • • • • • • •
  Portfolio Freelancehunt
  Dribbble
  Behance
  Добрый день.
  Готова обсудить нюансы в личной переписке,
  сделаю качественно, учту все Ваши пожелания.
  Работаю до полного утверждения проекта!
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  Портфолио Freelancehunt
  Dribbble
  Behance

 22. 639    15  0
  5 days1500 UAH

  Good day !
  Ready to execute your order quickly and efficiently. I propose a few unique logo concepts. Without the use of logos from goods and template bases, only unique graphics. I can animate, make a video.

  My portfolio is: Behance Freelancehunt
  Prices are moderate, quality is high, communication is easy and pleasant.
  Turn on!
  Добрий день!
  Готовий швидко та якісно виконати ваше замовлення. Запропоную кілька унікальних концептів логотипу. Без використання логотипів зі стоків та баз шаблонів, тільки унікальна графіка. Зможу анімувати, зробити відеозаставку.

  Моє портфоліо: Behance Freelancehunt
  Ціни помірні, якість найвища, комунікація легка та приємна.
  Звертайтеся!

 23. proposal concealed by freelancer
 24. proposal concealed by freelancer
 25. 1998    47  0
  8 days2600 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 26. 559    8  0
  3 days2000 UAH

  Good morning I am interested in your project I will be glad to discuss with you all the details
  Behance://ezhovapro.wixsite.com/design4u
  Доброго дня 
Зацікавив ваш проект 
Буду рада обговорити з вами всі деталі
  Behance
https://ezhovapro.wixsite.com/design4u

 27. proposal concealed by freelancer
 28. 15994
   564  6

  3 days2000 UAH

  Good day . I am pleased to implement the project.
  I will start now, I will make a set of options.
  + Selected in case of need.
  Originals will be in all useful extensions including in vector extensions,
  In the archive will be the following files: AI, EPS, PDF, SVG, PSD, PNG, CDR
  + pack of flavonoids for gifts (34 st.)
  Some of my works can be viewed:
  Freelancehunt
  Доброго дня. Із задоволенням виконаю проект
  Починаю зараз же, зроблю добірку варіантів
  +допрацювання обраного у разі потреби.
  Оригінали будуть у всіх корисних розширеннях у тому числі і у векторних,
  в архіві будуть такі файли: AI, EPS, PDF, SVG, PSD, PNG, CDR
  + комплект фавіконок у подарунок(34шт.)
  Деякі з моїх робіт можна переглянути:
  Freelancehunt

 29. proposal concealed by freelancer
 30. 392    1  0
  3 days900 UAH

  Good day !
  Interesting task, I am a moushn designer, so I can not only create the logo, but also think and create a further animation. Here are some of my projects. We will be able to discuss more in detail in the next conversation.
  Добрий день!
  Цікава задача, я моушн-дизайнер, тому можу не лише створити саме лого, але й продумати й створити подальшу анімацію. Тут деякі з моїх проектів. Більш детально зможемо обговорити при подальшому спілкуванні.

 31. proposal concealed by freelancer
 32. 588    14  0   1
  3 days1000 UAH

  I am a graphic designer, I will develop for you a modern logo, I will offer 3 unique concepts, I have chosen a workforce for your needs.
  Let’s discuss the details of the project.
  Portfolio - Behance
  Доброго дня, мен звати Анна я графічний дизайнер, розроблю для вас сучасний логотип, запропоную 3 унікальні концепції, обрану допрацьовую за потреби
  Давайте обговоримо деталі проекту
  Портфоліо - Behance

 33. proposal concealed by freelancer
 34. 273  
  5 days4000 UAH

  Let’s make a few options. rich demand. Look at our work. Always in contact.
  Зробимо декілька варіантів. Багатий попит. Дивіться наші роботи. Завжди на зв’язку.

 35. proposal concealed by freelancer
 36. 5446    166  10   5
  5 days2500 UAH

  Good day . I can create a logo for your media project.
  My logotypes are: Freelancehunt
  to turn. I can tell you more in detail on the time/price when I see the TZ ready.
  Доброго дня. Можу розробити для вашого медіа проекту логотип.
  Логотипи мого авторства: Freelancehunt
  Звертайтесь. Більш детально можу сказати по сроках/ціні, коли побачу готове ТЗ.

 37. 430    16  0   1
  5 days1111 UAH

  Welcome to. Tell me what logotype is needed? I’ll make a few options for you to be able to choose.

  My portfolio is: Freelancehunt
  Вітаю. Розкажіть докладніше, який саме логотип потрібен? Розроблю для вас декілька варіантів, щоб змогли обрати.

  Моє портфоліо: Freelancehunt

 38. 598
   4  0

  2 days1200 UAH

  Hello to you. Ready to develop a unique design of the logo. All questions can be discussed in a personal letter. Send the TZ. I am a professional digital artist specializing in illustrations and logos. I guarantee a quality result. I attach my work below, if necessary I can show more.
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/gift-sertifikat-logotip/1637203.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/logotip-baarmy/1633892.html
  Write to discuss the project and the exact cost.
  Здравствуйте. Готова разработать уникальный дизайн логотипа. Все вопросы можем обсудить в личной переписке. Присылайте ТЗ. Я профессиональный цифровой художник, специализирующийся на иллюстрациях и логотипах. Гарантирую качественный результат. Прикрепляю свои работы ниже, при необходимости могу показать больше.
  https://freelancehunt.com/showcase/work/gift-sertifikat-logotip/1637203.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/logotip-baarmy/1633892.html
  Пишите для обсуждения проекта и точной стоимости.

 39. 527  
  7 days1000 UAH

  Welcome and invite you to review the logos in the portfolio:
  Behance

  I also am engaged in an animation logo, examples by reference:
  HTTP://tiktok.com/@_dotsky

  Write me if you are interested in collaboration.

  A good evening!
  Вітаю та запрошую до перегляду логотипів у портфоліо:
  Behance

  Також займаюсь анімацією лого, приклади за посиланням:
  http://tiktok.com/@_dotsky

  Напишіть мені, якщо Вас зацікавить співробітництво.

  Гарного вечора!

 40. 950    15  0
  3 days1200 UAH

  Hello, I am ready to work on your project.
  I will offer options.
  I understand all the wishes.
  Examples of my work: Freelancehunt
  Здравствуйте, готов поработать над вашим проектом.
  Предоставлю варианты.
  Учту все пожелания.
  Примеры моих работ: Freelancehunt

 41. proposal concealed by freelancer
 42. proposal concealed by freelancer
 43. proposal concealed by freelancer
 44. 10548    474  1   7
  5 days2500 UAH

  Hello to Angelica! I will give you a modern, minimalist and quality logo that will transmit the essence of the business. My work is here: Behance

  The price includes:
  - Logotype: files of all the required formats;
  Choosing colors for business;
  Selling fonts for business;

  Process of Work:
  - You need to fill in a short brief (up to 10 minutes) that I will give;
  We are talking about a brief.
  I have developed three different logos.
  I present a concept with an explanation to each one.
  I will receive a comment from you. We are discussing;
  - I will make all your amendments and finish your logo;
  I send you all the files.
  We exchange feedback.

  It is possible to develop additional logo concepts (more than three).
  Possible design of the brand.
  Possible design for your business.

  I'm waiting for your message to start work.

  With the best wishes,
  by Vasil
  Привіт Анжеліко! Розоблю для вас сучасний, мінімалістичний та якісний логотип, який передасть суть бізнесу. Мої роботи тут: Behance

  У вартість входить:
  - Логотип: файли всіх потрібних форматів;
  - Підбір кольорів для бізнесу;
  - Підбір шрифтів для бізнесу;

  Процес роботи:
  - Вам потрібно заповнити короткий бриф (до 10 хвилин) який я надам;
  - Обговорюємо бриф;
  - Я розробляю 3 різні концепції логотипу;
  - Презентую концепції з поясненням до кожної;
  - Отримую від вас коментарі. Обговорюємо;
  - Вношу всі ваші поправки і фіналізую логотип;
  - Передаю вам всі файли;
  - Обмінюємось відгуками.

  Можлива розробка додаткових концепцій логотипу (більше трьох).
  Можлива розробка айдентики бренду.
  Можливий дизайн носіїв для вашого бізнесу.

  Очікую на ваше повідомлення для початку роботи.

  З найкращими побажаннями,
  Василь

 45. 1172    25  0
  5 days900 UAH

  Here are some of my work.
  HTTPS://andrewrs.myportfolio.com/logo
  https://andrewrs.myportfolio.com/

  Which style should the logo be?
  There may be examples for understanding the scope of work.
  Ось деякі мої роботи
  https://andrewrs.myportfolio.com/logo
  https://andrewrs.myportfolio.com/

  В якому стилі має бути логотип?
  можливо є приклади для розуміння об'єму роботи

 46. proposal concealed by freelancer
 47.  freelancer isn't working in the service any longer
 48. proposal concealed by freelancer
 49. 17204
   346  2
  Work samples:

  7 days5000 UAH

  Good day !
  Ready to engage professionally in your project.
  Over 9 years of work experience

  The portfolio can be found here.
  Behance
  Dribbble

  I will be glad to help you!

  Congratulations, Anna
  Доброго дня!
  готова професійно зайнятись Вашим проектом.
  Більше 9 років досвіду роботи

  з портфоліо можна ознайомитись тут
  Behance
  Dribbble

  буду рада Вам допомогти!

  З повагою, Анна

 50. proposal concealed by freelancer
 51. 1068
   11  0
  Work samples:

  6 days1500 UAH

  Welcome to. Ready to fulfill your order. I will make 2-3 options of the logo. Selected, if necessary, we work to the last direction.
  Portfolio: Behance
  Вітаю. Готовий виконати Ваше замовлення. Зроблю 2-3 варіанти логотипу. Вибраний, якщо потрібно, доопрацюємо до останньої правки.
  Портфоліо: Behance

 52. 605    14  0   1
  1 day1000 UAH

  Good day .
  I will do the work quickly and efficiently.
  Great practical experience.
  HTTPS://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/7
  Добрий день.
  Зроблю роботу швидко та якісно.
  Великий практичний досвід.
  https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/7

 53. proposal concealed by freelancer
 54. 403  
  2 days750 UAH

  Good day, I am interested in your project, I will be happy to collaborate.
  I have experience working with such projects.
  My work about your project:
  Analyze the market and the logos of your competitors.
  I will offer you 3-4 work options and work according to your wishes.
  I will prepare all the necessary formats and source files.
  I work with Adobe Illustrator, Photoshop.

  Also :
  Free routes
  I’m always going to meet customers.

  Portfolio Freelancehunt
  Behance
  Добрый день, заинтересовал ваш проект, буду рад сотрудничеству
  Имею опыт работы с подобными проектами
  Моя работа касательно вашего проекта:
  -Проанализирую рынок и варианты лого ваших конкурентов
  -Предложу вам 3-4 рабочих варианта и доработаю согласно вашим пожеланиям
  - Подготовлю все необходимые форматы и исходные файлы
  - Работаю в Adobe Illustrator, Photoshop.

  Также:
  - Бесплатные правки
  - Я всегда иду на встречу клиентам

  Портфолио Freelancehunt
  Behance

 55. 221  
  3 days900 UAH

  Good day !
  I have great experience working in Adobe Illustrator and developing logos. Get ready for your project right now.
  Доброго дня!
  Маю великий досвід роботи в Adobe Illustrator та розробці логотипів. Готовий взятись за ваш проект прямо зараз.

 56. proposal concealed by freelancer
 57. proposal concealed by freelancer
 58. 331    1  0
  3 days600 UAH

  Good afternoon.
  Ready to start right now. I do well)
  All directions are free!
  I will be happy to cooperate.
  Get to the private message.
  Доброго вечора.
  Готова розпочати вже зараз. Виконаю якісно)
  Всі правки безкоштовні!
  Буду рада співпраці.
  Звертайтеся у приватні повідомлення.

 59. 1085    32  0
  3 days3000 UAH

  Good day !
  Interested in your project.
  I will be happy to cooperate.
  Go back, let’s talk about the details.
  Portfolio: Freelancehunt
  Доброго дня!
  Зацікавлений вашим проектом.
  Буду радий співпраці.
  Звертайтеся, обговоримо подробиці.
  Портфолiо: Freelancehunt

 60. 7421
   103  1
  Work samples:

  7 days4000 UAH

  Hello to you!
  I develop logos in a wide range of styles.

  You can see my portfolio on my page.

  The price and deadlines are indicated in the application. The deadlines are specified without taking into account the timing and time of waiting for feedback.

  If you don’t have TZ, then I’ll drop you to fill my brief.

  There are three options to choose with the preferred.

  I do work quickly and efficiently, and I always work in time.
  I will be happy to cooperate!
  Здравствуйте!
  Разрабатываю логотипы в большом диапазоне стилей.

  Моё портфолио вы можете посмотреть у меня на странице.

  Цена и сроки указаны в заявке. Сроки указаны без учета правок и времени ожидания обратной связи.

  Если у вас нет ТЗ, то я скину вам на заполнение свой бриф.

  Предоставлю 3 варианта на выбор с доработкой понравившегося.

  Работу выполняю быстро и качественно, всегда укладываюсь в сроки.
  Буду рада сотрудничеству!

 61. 262  
  5 days6500 UAH

  Good day . Alena, a brand designer.
  My main areas of validity are the design of logos, company style, websites.
  I will be happy to cooperate. My portfolio: Behance
  Доброго дня. Олена, бренд дизайнер.
  Мої основні сфери дійльності дизайн логотипів, фірмовий стиль, сайти.
  Буду рада співпраці. Моє порфтоліо: Behance

 62. 490  
  7 days1000 UAH

  Good Morning Angelica.
  I am pleased to help you create your logo.
  Interesting to get to know more about TZ.
  Examples of my works you can see in my profile or on my bishop:
  Behance
  Добрий день, Анжеліка.
  Із задоволенням допоможу вам із створенням вашого логотипу.
  Цікаво більше ознойомитися з ТЗ.
  Приклади моїх робіт ви можете подивитись у профілі чи на моему біханс:
  Behance

 63. proposal concealed by freelancer
 64. 653    5  0
  8 days5500 UAH

  Good day
  I have a good and stylish logo. I work mainly in a gministic style. I count your wishes.
  Together with the logo you will get:
  Logo in all formats (for print and for web)
  Visualization on the Nose
  - file archives in Ai formats; SVG; PNG; JPEG
  I will be happy to cooperate. Below is my portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Добрий день
  Розроблю якісний та стильний логотип. Працюю в основному в гмінімалістичному стилі. Врахую ваші побажання.
  Разом з лого Ви отримаєте:
  - логотип у всіх форматах (для друку та для веб)
  - візуалізацію на носіях
  - архів з файлами в форматах Ai; SVG; PNG; JPEG
  Буду рада співпраці. Нижче моє порфоліо:
  Freelancehunt
  Behance

 65. 852    18  1
  3 days1000 UAH

  Good day, ready to start the task!
  I will give you a few options.
  I am chosen to the final right.

  Portfolio can be viewed here:
  Behance
  Добрий день, готова приступити до завдання!
  Надам декілька варіантів.
  Доопрацюю обраний до кінцевих правок.

  Портфоліо можна переглянути тут:
  Behance

 66. 3125    13  0
  3 days3000 UAH

  Welcome to.
  ready to discuss the project.

  The party is agreed.

  - Experience
  - Quality
  - Operativity
  вітаю.
  готовий обговорити проект.

  ВАРТІСТЬ ДОГОВІРНА.

  - досвід
  - якість
  - оперативність

 1. the bid is rejected for the rules violation
 • Ihor I.
  29 November 2022, 17:52 |

  Внимание! Заказчик имеет тенденцию не завершать открытые проекты: из 28 проектов завершено 3.
  А ЯК ТАК?