Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

LogotypeЛоготип

Translated3900 UAH

Applications 3

App view is available only registered users.

Client's feedback on cooperation with Yaroslav Kardashov

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

I liked the logo, great designer!

Freelancer's feedback on cooperation with Ivan Lyulchuk

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Always happy to collaborate with Ivan) A remarkable customer

Yaroslav Kardashov | Safe Safe

 1. 2424    168  1   6
  4 days1000 UAH

  Good day ! I hope the possibilities for agreement.

  Here you can get to know my logos:
  Behance

  Here you can find out my work on polygraphy:
  Behance

  I count all wishes.
  Добридень! Надаю варіанти до узгодження.

  Тут можна ознайомитися з моїми роботами з логотипів:
  Behance

  Тут можна ознайомитися з моїми роботами по поліграфії:
  Behance

  Врахую всі побажання

 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. 4565
   74  0

  1 day1000 UAH

  Congratulations to Ukraine! I am an artist/designer.
  Ready to perform the creative logo right now according to tz, quality and quickly.
  I offer 3 design options, all used fonts, palette and everything you need.
  Time of execution 3-4 hours. I will be happy to collaborate, please.
  Слава Україні ! Я художник/дизайнер. 

  Готова виконати прямо зараз креативний логотип згідно тз, якісно та швидко.
  Надам 3 варіанти дизайну , усі використані шрифти, палітру та усе що вам знадобиться.
  Час виконання 3-4год . Буду рада співпраці, звертайтеся.

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 4185
   42  0

  3 days2500 UAH

  Good time, Ivan.
  I am very pleased to develop your logo.
  I hope a few options. I work to full consensus, taking into account all your wishes.
  Portfolio in the profile:
  Freelancehunt
  Доброго часу доби, Іван.
  З радістю візьмусь за розробку Вашого логотипу.
  Надаю декілька варіантів. Працюю до повного узгодження, враховуючи всі Ваші побажання.
  Портфоліо в профілі:
  Freelancehunt

 7. proposal concealed by freelancer
 8. proposal concealed by freelancer
 9. 442  
  4 days1000 UAH

  Good day !
  I am happy to help you with the logo.
  I’ll make two options for the logo.
  Let us put the necessary directions.
  Let’s talk about details)
  Добрий день!
  З радістю допоможу вам з логотипом.
  Зроблю 2 варіанти логотипу.
  Внесемо потрібні правки.
  Пишіть, обговоримо деталі)

 10. 236    2  1
  1 day700 UAH

  Good day
  I can help, examples of work see in my profile
  I will do it quickly and efficiently.
  Experience in this format over 2 years.
  I will be glad to help you with the project!
  Добрий день
  Можу допомогти , приклади робіт дивіться в моєму профілі
  Зроблю якісно і швидко
  Досвіду в такому форматі понад 2 років
  Буду радий допомогти вам з проектом!

 11. 465    23  0
  5 days2800 UAH

  Welcome to!
  I will develop an individual logo that meets your needs.
  I will make a few options and if necessary to make a correction.
  Execution period of 3-5 days.

  See examples in the portfolio Freelancehunt
  and on the website Behance

  Let’s talk about details!
  Вітаю!
  Розроблю вам індивідуальний логотип, що відповідає вашим вимогам.
  Зроблю кілька варіантів і за потребою внесу виправлення.
  Термін виконання 3-5 днів.

  Дивіться приклади в портфоліо Freelancehunt
  та на сайті Behance

  Пишіть, обговоримо деталі!

 12. proposal concealed by freelancer
 13. 870
   7  0

  2 days700 UAH

  Good day !

  I am a Roman, I am a professional.
  UX / UI designer. Online every day.
  Interested in your project.

  What is my job:
  Information about your company and its competitors.
  I’m going to have a good job (3-5)
  I work according to your wishes.
  I will prepare all the necessary formats and output files.
  I work with Figma, Adobe Illustrator, Photoshop, Tilda.

  Also :
  Free editing
  Добридень!

  Мене звуть Логінов Роман, я професійний
  UX/UI дизайнер. Онлайн – щодня.
  Зацікавив ваш проект.

  У чому полягає моя робота:
  - Вивчу інформацію про вашу компанію та її конкурентів
  - Розроблю хороші робочі варіанти (3-5)
  - Доопрацюю згідно з вашими побажаннями
  - Підготую всі необхідні формати та вихідні файли
  - Працюю у Figma, Adobe Illustrator, Photoshop, Tilda

  Також:
  - Безкоштовні редагування

 14. proposal concealed by freelancer
 15. proposal concealed by freelancer
 16. proposal concealed by freelancer
 17. 714    5  0
  5 days1000 UAH

  Design your logo. I will start your project right now.
  ● Create 3 to 5 different logo concepts + results
  I count all your wishes, I work quickly, always in contact.
  ● Great experience in graphic design + I have a higher design education.
  Portfolio ---> Freelancehunt
  Behance
  ● Виконаю дизайн Вашого логотипу . Відразу ж почну Ваш проєкт.
  ● Створюю 3 - 5 різних концепцій логотипу + доробки
  ● Врахую всі Ваші побажання, працюю швидко, завжди на зв'язку.
  ● Великий досвід у графічному дизайні + маю вищу освіту дизайнера.
  Портфоліо ---> Freelancehunt
  Behance

 18. proposal concealed by freelancer
 19. 392    2  0
  3 days1500 UAH

  Hello, an interesting project!
  I would like to perform it.
  I’m going to make an interesting logo.
  I count all your wishes.
  I will suggest a few options.
  Write to me and we will discuss the design of the logo in more detail. Portfolio - Behance
  Привіт, цікавий проект!
  Я хотіла б його виконати.
  Я зроблю цікавий логотип.
  Врахую всі ваші побажання.
  Запропоную кілька варіантів.
  Напишіть мені і обговоримо дизайн логотипу більш детально. Портфоліо - Behance

 20. 237  
  2 days800 UAH

  Welcome to! With pleasure I will incorporate your idea into life) We hope for a few options.
  Write in a private message, we’ll give you details.
  Вітаю! Із задоволоненням втілю вашу ідею в життя) Надім кілька варіантів.
  Пишіть в приватні повідомлення, обгоіоримо деталі.

 21. proposal concealed by freelancer
 22. proposal concealed by freelancer
 23. 588    14  0   1
  3 days1000 UAH

  Good day ! Interested in the project, I have great experience in creating a logo.
  I’ll offer 3 unique options to choose, and all the necessary files.
  Portfolio - Behance
  Доброго дня! Зацікавив проект, маю великий досвід у створенні лого.
  Запропоную 3 унікальні варіанти на вибір, ндам усі необхідні файли.
  Портфоліо - Behance

 24. 875
   7  0

  1 day1000 UAH

  Good night Ivan.
  I will develop a few logotypes options for your project.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Let’s write, let’s discuss details.
  I will be happy to cooperate.
  Добрий вечір,Іван.
  Розроблю декілька варіантів логотипу по Вашому проекту.
  Моє портфоліо: Freelancehunt
  Пишіть,обговоримо деталі.
  Буду рада співпраці.

 25. 1554    67  0
  3 days1000 UAH

  Good day !
  I'm interested in your project, I'll be happy to work together.
  Link to the portfolio: Behance

  and guaranteed:
  Operational reverse connection;
  compliance with deadlines;
  A good work result.
  Доброго дня!
  Зацікавив Ваш проект, буду рада співпраці)
  Посилання на портфоліо: Behance

  Гарантую:
  - Оперативний зворотний зв'язок;
  - дотримання термінів;
  - якісну роботу результат.

 26. 327  
  3 days2000 UAH

  I will be glad to work with you.
  My style is simple and modern.
  Create a beautiful and memorable logo.
  I do quality work.
  I guarantee you will be happy.
  Behance - Behance
  Буду рад работать с вами.
  Мой стиль это простой и современный.
  Создам классную и запоминающийся логотип.
  Сделаю качественную работу.
  Гарантирую, будете довольны.
  Behance - Behance

 27. 2197    83  0   1
  5 days4500 UAH

  Welcome to.Talk about a project, deadlines?✍✔Portfolio in the profile.
  More work in O/P.Turn to it!_________________________________________________________
  Portfolio: Freelancehunt Behance
  Вітаю.
  ✍ Обговоримо проект, ✔терміни? Портфоліо у профілі..
  Більше робіт в о/п.
  ☞ Звертайтеся!
  __________________________________
  ☕ Портфоліо: Freelancehunt | Behance

 28. 1071    32  0
  3 days3000 UAH

  Good day !
  Improve your project.
  I will be happy to spyware.
  Turn around, discussing the details.
  Portfolio: Freelancehunt
  Доброго дня!
  Зацiкавлений вашим проектом.
  Буду радий спiвпрацi.
  Звертайтеся, обговоримо подробицi.
  Портфолiо: Freelancehunt

 29. 897    6  0
  7 days5485 UAH

  Good day !
  Colors fit well, match the area. Especially stock, it is rarely associated with purity and health + calms, meets the goals. Additional color at first glance is not necessary, but you can try to share some emphasis in the process to make sure.

  I like to use minimalism, but it is capable of other styles.
  All weekends will be accurate and ready for both web and printing.

  By the end of the day online - I will be happy to help!)

  Congratulations to Victor!
  Добридень!
  Кольори добре підходять, відповідають сфері. Особливо бірюзовий, він нерідко асоціюється з чистотою та здоров'ям + заспокоює, відповідає цілі. Додатковий колір на перший погляд непотрібен, але можна спробувати подібрати якись акцент в процесі, щоб переконатися.

  Люблю використовувати мінімалізм, але здатний і на інші стилі.
  Усі вихідникі будуть акуратні та готові як для веб, так і для друку.

  До кінця дня онлайн - буду радий допомогти!)

  З повагою, Віктор!)

 30. 3423
   72  1

  4 days2000 UAH

  Ready to work on your project. I will make 3-4 design options for choice. Go back, I'll be happy to work together! Congratulations to Eugene.
  Привіт!
Готовий попрацювати над вашим проєктом. Зроблю 3-4 варіанти дизайну на вибір. 

Звертайтесь, буду радий співпраці! 

З повагою, 
Євгеній

 31. 654  
  2 days1500 UAH

  Good day ! Please contact me to make you a logo for your taste, a few options, there will be what to choose from if you need to make the corrections. Look at the portfolio
  Freelancehunt
  Добрый день! Обращайтесь сделаю вам логотип по вашему вкусу, несколько вариантов, будет из чего выбрать, если нужно внесу коррективы. Смотрите портфолио
  Freelancehunt

 32. proposal concealed by freelancer
 33. 488    0  1
  2 days500 UAH

  Hello to you.
  Interested in your task.
  A year I am engaged in design, creating websites, drawing logos, illustrations. I guarantee timely delivery of the project, during the execution I am always in contact with the customer, taking into account all directions. The reference is in agreement with you. There are several options for the logo.
  Write, ready to start work immediately.
  Behance
  Здравствуйте.
  Заинтересовало ваше задание.
  Год занимаюсь дизайном, создаю сайты, рисую лого, иллюстрации. Гарантирую своевременную сдачу проекта, во время выполнения всегда нахожусь на связи с заказчиком, беру во внимание все правки. Референс согласовывается с вами. Предоставляю несколько вариантов лого.
  Пишите, готова сразу приступить к работе.
  Behance

 34. proposal concealed by freelancer
 35. 1720
   20  0

  5 days1000 UAH

  Welcome to
  I’m happy to work together.👏Look at the portfolio:
  Freelancehunt
  Behance

  with respect,
  by Victoria
  Вітаю👏
  Звертайтесь, буду рада співпраці.

  Переглянути портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance

  З Повагою,
  Вікторія

 36. proposal concealed by freelancer
 37. 2438    57  0
  10 days2800 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 38. proposal concealed by freelancer
 39. 9235    94  1   4
  7 days4000 UAH

  Good day .

  Ready to discuss the nuances in a personal letter,

  I will do it properly, taking into account all your wishes.

  I work until the full approval of the project.

  • • • • • • • •

  Portfolio Freelancehunt
  Добрый день.

  Готова обсудить нюансы в личной переписке,

  сделаю качественно, учту все Ваши пожелания.

  Работаю до полного утверждения проекта!

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  Портфолио Freelancehunt

 40. 249  
  3 days2000 UAH

  We are a young team of web studio. Ready to create a logo for you. Three options plus free processing. Always in contact. Look at our portfolio.
  Ми молода команда веб студія. Готові реалізувати логотип для вас. 3 варіанта плюс доопрацювання безкоштовно. Завжди на зв’язку. Дивіться наше портфоліо.

 41. 218  
  3 days500 UAH

  Hello to Ivan!
  I will offer three options of the logo in different styles.
  Please contact me, I will be happy to cooperate.
  Здравствуйте, Иван!
  Предоставлю три варианта логотипа в разных стилях.
  Обращайтесь, буду рада сотрудничеству)

 42. 620    3  0
  2 days800 UAH

  Welcome to Ivan! I will offer 3-5 options of the logo for choice. I will do everything properly with your wishes. Examples of logos https://freelancehunt.com/showcase/work/logotipi/1661206.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/logotipi/1644688.html
  Вітаю Іване ! Наддам 3-5 варіанта логотипу на вибір. Зроблю все якісно з урахуванням Ваших побажань. Приклади логотипів https://freelancehunt.com/showcase/work/logotipi/1661206.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/logotipi/1644688.html

 43. 279    2  0
  3 days800 UAH

  Good night ! I also create 3D visualization logos from beautiful materials.
  Behance
  You have the choice of the executive!
  Добрий вечір! Створюю також 3д візуалізації лого з красивих матеріалів.
  Behance
  Вдалого вам вибору виконавця!

 44. 358    1
  6 days4000 UAH

  Good day ! Congratulations on the project.
  There are three options to choose.
  Portfolio: Freelancehunt
  Доброго дня! З радістю візмусь за проєкт
  Запропоную 3 варіанти на вибір.
  Портфоліо: Freelancehunt

 45. 342    1  0
  3 days1000 UAH

  Good night ! I am pleased to help with your project! I have a passion for creating a logo) In design for more than 5 years, I have a profile education)
  Добрий вечір! Із задоволенням допоможу з вашим проєктом! Маю досаід створення лого) В дизайні більше 5-ти років, маю профільну освіту)

 46. proposal concealed by freelancer
 47. 345  
  5 days2300 UAH

  I will make a good logo for you according to all your wishes. Here are examples of my work: Google Drive
  and here:
  Behance
  I will be happy to collaborate!
  Добрий вечір) Зроблю для Вас гарний логотип за усіма побажаннями. Ось приклади моїх робіт: Google Drive
  І тут:
  Behance
  Буду рада співпраці!

 48. 1753    204  5   1
  2 days900 UAH

  Welcome to!
  I have worked with graphics for more than 15 years (logotypes/illustrations/external advertising/polygraphy/internet content)
  I am very pleased to make a firm logo.
  I work to complete approval, in any style, taking into account all desires and editions.
  I recommend 6-7 modern options for consideration.
  Get vector files and scatter files with a transparent background
  See my work in the profile. I will be happy to help!
  Вітаю!
  Більше 15 років працюю з графікою (логотипи/ілюстрації/зовнішня реклама/поліграфія/інтернет-контент)
  Із задоволенням зроблю фірмовий лого.
  Працюю до повного затвердження, в будь-якому стилі з урахуванням всіх побажаннь та редакцій.
  Запропоную 6-7 сучасних вариантів до розгляду.
  Отримаєте векторні ісходники та растрові файли з прозорим фоном
  Дивіться мої роботи в профілі. Буду рад допомогти!

 49. 446    1  0
  4 days500 UAH

  Good day !

  Interested in your order. I will make a logo for the bite sphere quality and taking into account your wishes. Your logo will be remembered and distinguished among the competitors! Let us write and discuss details!

  My portfolio:
  Behance
  Freelancehunt

  Good day !
  Добрий день!

  Зацікавило ваше замовлення. Зроблю логотип для б'юті сфери якісно та з урахуванням ваших побажань. Ваш логотип буде запам'ятовуватись та вирізнятись серед конкурентів! Пишіть та обговоримо деталі!

  Моє портфоліо:
  Behance
  Freelancehunt

  Гарного дня!

 50. proposal concealed by freelancer
 51. 3374
   77  3

  3 days2300 UAH

  Good day ! Turn on!
  Freelancehunt
  Доброго дня! Звертайтеся!
  Freelancehunt

 52. 511
   1  0

  3 days1000 UAH

  Freelancehunt
  Behance
  Welcome to Ivan!
  You have an interesting order that I will be pleased to do.👋I will do the work properly and timely, taking into account all your wishes.I’m happy to cooperate.
  Freelancehunt
  Behance
  Вітаю, Іване!👋
  Маєте цікаве замовлення, яке я із задоволенням виконаю. Роботу зроблю якісно та вчасно, з урахуванням всіх ваших побажаннь.
  Звертайтеся, буду радий співпраці.

 53. 748    6  0
  3 days1500 UAH

  Good day ! If you are interested in your project, I will be happy to collaborate. It is ready to make you a stylish and modern design in your company colors. I will develop up to three options of the logo, chosen by work with your wishes. I’m ready to start immediately, I’m working quickly and I’m always in contact. Open to the discussion of the design and ready to make directions. I offer the output file in all the necessary variants, color, black and white and reverse, in vector format and with the print version. I'll show you how the design will smooth on the wear. Turn to!

  My work can be viewed here: https://en.99designs.de/profiles/3850954 or at Freelancehunt
  Доброго дня! Зацікавив ваш проект, буду рада співпраці. Готова зробити для вас стильний та сучасний дизайн у ваших фірмових кольорах. Розроблю до трьох варіантів лого, обране допрацюю з урахуванням ваших побажань. Готова приступити одразу, працюю швидко і буду завжди на зв'язку. Відкрита до обговорення дизайну та готова внести правки. Надам вихідний файл у всіх необхідних варіантах, кольоровому, чорно-білому та інверсному, у векторному форматі та з версією для друку. Презентую, як саме дийзайн вигладатиме на носіях. Звертайтесь!

  Мої роботи можна подивитись тут: https://en.99designs.de/profiles/3850954 або у профілі Freelancehunt

 54. proposal concealed by freelancer
 55. 297    3  0
  7 days2000 UAH

  The greeting, ready to take for your project, I offer collaboration in the form of teamwork in order to engage in the life of the best visual solution.
  You can see my portfolio here: Behance
  I’m waiting for a reply ;)
  Привіт, готова взятись за ваш проєкт, пропоную співпрацю в форматі командної роботи задля втілення в життя найкращого візуального рішення.
  Тут можете переглянути моє портфоліо: Behance
  Чекатиму відповідь ;)

 56. 348    1  0
  4 days1000 UAH

  Good evening, ready to discuss the details of the project, I will develop the logo in 5 options. Read more in the private message.
  Доброго вечора, готова обговорити деталі проекту, розроблю лого у 5 варіантах. Детальніше пишіть в приватні повідомлення.

 57. 318  
  3 days800 UAH

  Good night ! Interested in your project. He worked on a similar topic. I will make a few options, work to complete agreement, taking into account all your wishes.Please check the portfolio: Behance
  Добрий вечір! Зацікавив Ваш проєкт. Працювала з подібною тематикою. Зроблю кілька варіантів, працюю до повного узгодження, враховуючи всі Ваші побажання.Прошу переглянути портфоліо: Behance

 58. proposal concealed by freelancer
 59. 7753
   107  1
  Work samples:
  Stork Shop
  9 days5000 UAH

  Hello to you!
  I develop logos in a wide range of styles.

  You can see my portfolio on my page.

  The price and deadlines are indicated in the application. The deadlines are specified without taking into account the timing and time of waiting for feedback.

  If you don’t have TZ, then I’ll drop you to fill my brief.

  There are three options to choose with the preferred.

  I do work quickly and efficiently, and I always work in time.
  I will be happy to cooperate!
  Здравствуйте!
  Разрабатываю логотипы в большом диапазоне стилей.

  Моё портфолио вы можете посмотреть у меня на странице.

  Цена и сроки указаны в заявке. Сроки указаны без учета правок и времени ожидания обратной связи.

  Если у вас нет ТЗ, то я скину вам на заполнение свой бриф.

  Предоставлю 3 варианта на выбор с доработкой понравившегося.

  Работу выполняю быстро и качественно, всегда укладываюсь в сроки.
  Буду рада сотрудничеству!

 60. 208  
  4 days900 UAH

  Good evening ! Interested in your project. I'll be glad to create you a logo for the bite sphere. I like the colors, although I would choose a more silver shade of gray, it would also be unlikely to be white, green or pure gray, which could be disguised by a stock exchange, for example.
  I will develop a few options of the logo, you will be able to choose which you like the most. There is an idea to make one text, one graphic, can be with effects and without.
  Always available, I listen to the wishes.
  I work in Photoshop, Illustrator.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Доброго вечора! Зацікавив ваш проєкт. Буду рада розробити вам лого для б'юті сфери. Кольори мені подобаються, хоча я б обрала більш сріблястий відтінок сірого, також непогано вписалися б білий, зелений або чисто сірий, який можна було б розбавити бірюзовим, наприклад.
  Розроблю декілька варіантів логотипа, зможете обрати, який вам більше сподобається. Є ідея зробити один текстовий, один графічний, можуть бути з ефектами та без.
  Завжди доступна, прислухаюся до побажань.
  Працюю в програмах Photoshop, Illustrator.
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 61. 348  
  5 days1200 UAH

  Good evening !
  I'll make a logo for your studio.
  I count all the wishes.
  I will suggest a few options.
  Portfolio: Freelancehunt
  Доброго вечора!
  Зроблю лого для вашої студії.
  Врахую всі побажання.
  Запропоную декілька варіантів.
  Портфоліо: Freelancehunt

 62. 388  
  2 days500 UAH

  Good day !
  I’m going to do your job quickly, efficiently and budgetably!
  You can see my portfolio in the profile.
  Добрий день!
  Залюбки виконаю ваше завдання швидко, якісно і бюджетно!)
  Моє портфоліо можете побачити в профілі

 63. 652    17  3   1
  1 day700 UAH

  Good day
  I am an artist and illustrator, and I have experience in creating a logo.
  Let’s discuss the details and get the best option.
  I’m ready to work and I’m happy to work together.
  Добрий день
  Я художниця і ілюстратор ,також є досвід у створені лого
  Обговоримо деталі і оберемо кращий варіант
  Готова приступити до роботи і буду рада співпраці

 64. 1402    25  1
  2 days800 UAH

  Good afternoon, a very interesting project, I will be glad to do it. Let’s talk about the project in more detail.

  I have many years of experience in design.
  I offer 3 options of the logo, the chosen option - I will process.
  I am counting all your rights!
  You can see my portfolio here: Freelancehunt
  Доброго вечора, дуже цікавий проеут, буду радий його виконати. Напишіть мені обговоримо проект більш детально.

  - Маю багаторічний досвід у дизайні.
  - Запропоную 3 варіанти логотипу, вибраний варіант - доопрацюю.
  - Врахую всі Ваші правки!
  З моїм портфоліо можете ознайомитись тут: Freelancehunt

 65. 430  
  1 day1000 UAH

  Welcome to!
  You are ready to complete your project quickly and efficiently.
  Let’s talk about the details and the work.
  Вітаю!
  Готовий виконати ваш проєкт швидко та якісно.
  Давайте оговоримо деталі та за роботу.

 66. 1305    19  0
  7 days2000 UAH

  👋Welcome to!I specialize in logos and business style.
  I’m working 100% and without limitations!🥇Ready to discuss the nuances in personal messages!-----------------------------------------------------------------
  Portfolio: Freelancehunt
  👋 Вітаю!
  Я спеціалізуюсь на логотипах та фірмовому стилі🥇
  Працюю до 100% результату та БЕЗ обмежень по правкам!
  Готова обговорити нюанси в особистих повідомленнях!
  -------------------------------------------------
  Портфоліо: Freelancehunt

 67. 1005    65  0
  3 days3500 UAH

  Good Morning Ivan!
  I do)

  My work -
  HTTPS://tinyurl.com/ywtbzuuj
  Доброго дня, Іван!
  Виконаю)

  Мої роботи -
  https://tinyurl.com/ywtbzuuj

 68. 765    27  2
  5 days2500 UAH

  Welcome to Ivan. Create a stylish, unique logo. I will offer a few options, bring the required number of rectangles. I will make a logo in the appropriate vector and rotor formats.
  Bonus - Guide to the application of the logo (use options, company colors, fonts).
  My logos:
  Google Drive
  Вітаю, Іване. Створю стильний унікальний логотип. Запропоную декілька варіантів, внесу потрібну кількість правок. Здам логотип у відповідних векторних і растрових форматах.
  Бонус - Керівництво з застосування логотипу (варіанти використання, фірмові кольори, шрифти).
  Мої логотипи:
  Google Drive

 69. 207  
  3 days1000 UAH

  Hello to you! I'm glad to hear you are looking for a logo design for the company "Face On". I will be happy to take this project. The combination of bourgeois and dark-blue colors you mentioned sounds interesting, and I will definitely include them in the design. My goal is to create a font and logo that will be memorable, easy to read and reflect the goal of your brand, which is in the natural preservation of beauty and youth. Let us work together to realize your vision. Please tell me if you have any specific design requirements or preferences. Thank you !
  Здравствуйте! Я рад слышать, что Вы ищете дизайн логотипа для компании "Face On". Я с удовольствием возьмусь за этот проект. Упомянутое вами сочетание буржуазного и темно-синего цветов звучит интересно, и я обязательно включу их в дизайн. Моя цель - создать шрифт и логотип, который будет запоминаться, легко читаться и отражать цель вашего бренда, которая заключается в естественном поддержании красоты и молодости. Давайте работать вместе, чтобы воплотить ваше видение в жизнь. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо особые требования или предпочтения к дизайну. Спасибо!

 70. proposal concealed by freelancer
 71. 831    12  0
  2 days1200 UAH

  Good evening . Ready for work. I offer 2 or 3 options.
  I work until full approval, with all the corrections, taking into account all the requests of the customer.

  This is my portfolio:
  Behance
  Maybe I can be helpful to you.
  Добрий вечір. Готова до праці. Надам 2-3 варіанти.
  Працюю до повного затвердження, з усіма правками, враховуючи всі побажання замовника.

  Це моє портфоліо:
  Behance
  можливо я зможу бути для вас корисною.

 72. 412    2  1
  3 days1000 UAH

  Good night !
  Create a logo.

  Behance
  Добрий вечір!
  Розроблю логотип

  Behance

 73. 398  
  5 days1500 UAH

  Good night Ivan! I have experience in creating logos. I’m interested in this area. I will take my favourites for the development of the design, I will offer 2 to 3 options of the logo. Quality and pleasant communication is guaranteed. Congratulations to Natalia. Turn to!
  Добрий вечір, Іван! Маю досвід у створенні логотипів. Цікавлюся б"юті сферою. Залюбки візьмуся за розробку дизайну, надам 2 - 3 варіанти логотипу. Якість та приємне спілкування гарантую! З повагою, Наталія. Звертайтесь!

 74. 915
   19  0

  5 days700 UAH

  Welcome to Ivan! Interesting project, I would like to work with you. Show how you see the ready logo, you want it to be made up of only a company label, only text or a combined option. I really like the colors you have chosen, I already have a few ideas about the implementation of the project. All wishes can be discussed in private communications!
  Вітаю, Іван! Цікавий проект, хотів би з Вами попрацювати. Підкажіть, як Ви бачите готовий логотип, бажаєте щоб він складався лише з фірмового знаку, лише тексту або комібнований варіант. Мені дуже подобаються обрані Вами кольори, вже маю декілька ідей щодо реалізації проєкта. Всі побажання можемо обговорити в приватних повідомленях!

 75. proposal concealed by freelancer
 76. 847    18  0
  5 days1000 UAH

  Good day !
  I have 8 years experience in graphic design in polygraphy.
  Beautiful and beautiful in the century.
  There are 4 to 8 options.
  Ready to perform!
  Доброго дня!
  Маю > 8 РОКІВ стажу ГРАФІЧНИМ ДИЗАЙНЕРОМ в поліграфії.
  Виконаю ЯКІСНО & КРАСИВО в векторі.
  ЗАВЖДИ пропоную 4-8 варіантів
  Готова приступить до виконання!

 77. 326    1  0
  3 days1000 UAH

  Good Morning)
  I will develop a modern and creative design logo for you (I will take into account your wishes)
  I'm going to do it well, with the delight.

  My work by link: Behance and in profile
  Let’s talk about it in OP.
  I will be happy with our cooperation.🌟🔽🔽🔽🔽🔽😊
  Доброго дня)
  Розроблю для вас сучасний та креативний дизайн лого(візьму до уваги ваші побажання)
  Зроблю все якісно, з дотриманням дедлайну🌟
  🔽🔽🔽🔽🔽
  Мої роботи за посиланням: Behance та у профілі
  Детальніше все обговоримо в оп
  Буду рада нашій співпраці😊

 78. 758
   3  0
  Work samples:
  Фірмовий стиль та логотип для салону краси
  3 days1000 UAH

  Good day !
  I will make a good and stylish logo.

  1 . I count all your wishes.
  The 2nd I suggest 3 options of the logo to choose + if necessary, free routes. The gift will also be made by a favicon (shorted option of the logo).
  3 . I give
  -logotype in all the necessary formats, vector (AI) also, in case you want to change something, you can do it yourself)
  Visualization of the logo on the wearers (visit card, glass, blocknot, clothes...)
  _________________________________________
  I love my work, I do everything for myself. Always in contact, I give it all in time.
  Examples of my works: Behance
  Добрий день!
  Зроблю якісний та стильний логотип.

  1. Врахую усі Ваші побажання.
  2. Запропоную 3 варіанти лого на вибір + якщо це буде необхідно, безкоштовні правки. Виподарунок зроблю також фавікон ( скорочений варіант лого).
  3. Віддаю
  -логотип у всіх необхідних форматах, вектор (AI) також, на випадок якщо захочете колись щось змінити, зможететзробите це самостійно)
  -візуалізація лого на носіях (візитка, чашка, блокнот, одяг…)
  _________________________
  Свою роботу обожнюю, роблю все як для себе. Завжди на зв‘язку, віддаю все вчасно)
  Приклади моїх робіт: Behance

 79. proposal concealed by freelancer
 80. proposal concealed by freelancer
 81. 600

  7 days4000 UAH

  Good evening .
  My name is Olga, I will offer you my services.
  The process of my work:
  Study of the client (activity, sphere, likeness, etc.)
  Analysis of the application of the logo
  - Developing several ideas of logos, approval and processing
  You will receive:
  The logo is short and full.
  Logo on a dark and light background
  Avatar for social networks
  - Visualization of the practical use of the logo (in it you will be able to see how all the options of the logo in life will look);
  Logotype in the electronic format .jpg, .png
  Logotype in the vector format .eps, .ai

  For a detailed discussion of the terms of cooperation and the details of the project, please contact through any convenient messenger for you.
  Добрий вечір.
  Мене звати Олеся, я пропоную вам свої послуги.
  Процес моєї роботи:
  - Вивчення клієнта (діяльність, сфера, вподобання тощо)
  - Аналіз сфери застосування лого
  - Розробка декількох ідей лого, затвердження та доопрацювання
  Ви отримаєте :
  - Логотип короткий та повний
  - Логотип на темному та світлому фоні
  - Аватарку для соціальних мереж
  - Візуалізацію практичного використання лого (в ній Ви зможете побачити як будуть виглядати всі варіанти лого в житті);
  - Логотип в електронному форматі .jpg, .png
  - Логотип у векторному форматі .eps, .ai

  Для детального обговорення умов співпраці та деталей проєкту, звертайтесь, будь ласка, через будь-який зручний для Вас месенджер.

 82. 658    13  0
  7 days1200 UAH

  Good day
  Ready to execute your order quickly and efficiently
  I have experience with the branding of the massage salon( Behance)
  3-4 unique concepts of the logo with a full processing of the selected
  The number is unlimited.
  I will present everything on the designs, write in the presentation the fonts and colors used (for the convenient forming of the company style in the future)
  Send all the necessary formats.

  Portfolio: Behance
  I will be happy to collaborate.
  Добрий день
  Готова швидко та якісно виконати ваше замовлення
  Маю досвід з брендингом масажного салону( Behance)
  3-4 унікальних концепти логотипу з повним доопрацюванням обраного
  Кількість правок - НЕОБМЕЖЕНА
  Все представлю на макетах, пропишу в презентації використані шрифти та кольори (для зручного формування фірмового стилю в майбутньому)
  Відправлю всі необхідні формати

  Портфоліо: Behance
  Звертайтеся, буду рада співпраці

 83. 2178    77  0   1
  3 days799 UAH

  Good day !
  I am loving to do this task.
  I offer 5 options, if needed, more. You will be able to choose.
  Payments are free.
  We will try to do the work faster.
  For each of the options, I will make a high-quality cover on different materials (metal, paper, wood, fabric..)
  Here is my portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  https://yourdesigner.myportfolio.com/work
  Добрий день!
  Залюбки виконаю це завдання.
  Запропоную 5 варіантів, за потреби – більше. Ви зможете обрати.
  Правки внесу безплатно.
  Намагатимуся виконати роботу швидше.
  Для кожного з варіантів зроблю якісні превю на різних матеріалах (метал, папір, дерево, тканина..)
  Ось моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  https://yourdesigner.myportfolio.com/work

 84. proposal concealed by freelancer
 85. proposal concealed by freelancer
 86. proposal concealed by freelancer
 87. 286    2  0
  2 days900 UAH

  Welcome to!
  Interesting task, it will be pleasant to work with you.
  I’m going to make two or three options for you, I’m going to work to the other direction.
  There is experience in creating a logo, ready to work.
  Behance here you can view my work
  Вітаю!
  Цікаве завдання, буде приємно попрацювати із вами.
  Розроблю для вас 2-3 варіанти, працюю до останьої правки.
  Є досвід в створені логотипа, готова працювати.
  Behance тут можете переглянути мої роботи

 88. 6168    214  1   6
  5 days1999 UAH

  Welcome to!
  I specialize in vector graphics, external advertising, logos and corporate style.
  My advantage is that I am a professional artist.
  I work in any style of flats, material design, minimalism .... herbs, stamps, ornaments, typographics, lettering...
  I prepare the files in the required formats and sizes ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Ready to perform your work.
  Examples can be viewed in the portfolio Freelancehunt
  Вітаю!
  Спеціалізуюся на векторній графіці, зовнішній рекламі, логотипах і фірмовому стилі.
  Моя перевага в тому що я професійний художник.
  Працюю в будь-якому стилі флат, матеріал дизайн, мінімалізм .... Герби, штампи, орнаменти, типографіка, леттерінг...
  Підготую файли в необхідних форматах і розмірах ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Готовий виконати вашу роботу.
  Приклади дивіться в портфоліо Freelancehunt

 89. proposal concealed by freelancer
 90. proposal concealed by freelancer
 91. 2001    57  0
  4 days1800 UAH

  Good time for the day!)
  I am pleased to take this project.
  The portfolio:
  Behance
  Dribbble
  Freelancehunt
  Let’s discuss details?
  Доброго времени суток!)
  С удовольствием возьмусь за данный проект.
  Портфолио:
  Behance
  Dribbble
  Freelancehunt
  Давайте обсудим детали?

 92. proposal concealed by freelancer
 93. 1924    31  0
  4 days1000 UAH

  Hello to you!
  Ready to take your project into work. Examples of graphics are in profile. Go to turn.
  Здравствуйте!
  Готова взять ваш проект в работу. Примеры графики - в профиле. Обращайтесь.

 94. proposal concealed by freelancer
 95. 774    1  0
  4 days1500 UAH

  Good day .
  I will make you a logo.
  I offer 3 options, with the processing of the chosen one;
  I will also give you a presentation of how the logo will look on the wearers.
  - All files in the vector for web and print;
  I’m working until full approval.by ;
  Operativity and feedback guarantee.
  Portfolio Behance and profile Freelancehunt
  I will be happy to collaborate!
  Доброго дня.
  Розроблю вам логотип.
  - Надам 3 варіанти, з доопрацюванням обраного;
  - Також надам презентацію як виглядатиме логотип на носіях;
  - Усі файли у векторі для web та друку;
  - Працюю до повного затвердження!;
  - Оперативність та зворотний зв'язок гарантую.
  Портфоліо Behance та профиле Freelancehunt
  Буду рада співпраці!

 96. 506    15  0
  5 days1000 UAH

  Good afternoon, I was very interested in your project.You are ready to start and solve your task.2 or 3 options.
  Right to full agreement.🤝🔥🔥I will make a bonus presentation!🔥Write to me and I can help you.Portfolio: Behance
  Доброго дня, дуже зацікавив Ваш проект.
  Готова ВЖЕ ЗАРАЗ приступити та вирішити Ваше завдання. 🤝

  🔥Зроблю 2-3 варіанти
  🔥Правки до повного узгодження.
  🔥Бонусом зроблю презентацію з використання!

  Напишіть мені, і я зможу допомогти Вам.
  Портфоліо: Behance

 97. 267    1  0
  5 days3500 UAH

  Good day !
  I guarantee to do everything in good and timely manner.
  Let’s talk and do!
  Freelancehunt
  Доброго дня!
  Гарантую виконати все якісно і вчасно!
  Звертайтесь - обговоримо та зробимо!
  Freelancehunt

 98. proposal concealed by freelancer
 99. 347  
  2 days700 UAH

  Good day ! I will make your project, consider all the wishes, the directions are accepted to agreement! Write, ready to discuss details and start performing!
  Доброго дня! Зроблю ваш проект, врахую всі побажання, правки приймаються до узгодження! Пишіть, готова обговорити деталі та почати виконувати!

 100. 737    6  0
  10 days5000 UAH

  Good day
  I have a good and stylish logo. I work mainly in a gministic style. I count your wishes.
  Together with the logo you will get:
  Logo in all formats (for print and for web)
  Visualization on the Nose
  - file archives in Ai formats; SVG; PNG; JPEG
  I will be happy to cooperate. Below is my portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Добрий день
  Розроблю якісний та стильний логотип. Працюю в основному в гмінімалістичному стилі. Врахую ваші побажання.
  Разом з лого Ви отримаєте:
  - логотип у всіх форматах (для друку та для веб)
  - візуалізацію на носіях
  - архів з файлами в форматах Ai; SVG; PNG; JPEG
  Буду рада співпраці. Нижче моє порфоліо:
  Freelancehunt
  Behance

 101. proposal concealed by freelancer
 102. proposal concealed by freelancer
 103. proposal concealed by freelancer
 104. 260  
  1 day2500 UAH

  Good Morning Ivan!
  I will do it beautifully and well! More than 5 years experience in logos and fonts development
  Let’s talk about the working moments!
  Доброго дня, Іван!
  Зроблю красиво та якісно! Більше 5 років досвіду в розробці логотипів та шрифтів
  Звертайтесь обвоговоримо робочі моменти!

 105. 346  
  3 days500 UAH

  Good day !
  I understand that you need it.
  I will develop a few options.
  I am free, I work until full approval.
  Regardless of the light.
  My portfolio is Behance
  Доброго дня!
  Розумію, що Вам потрібне.
  Розроблю декилька варіантів.
  Правки безкоштовні, працюю до повного схвалення.
  Незалежна від вимкнення світла.
  Моє портфоліо - Behance

 106. 350  
  3 days1000 UAH

  Good day !
  Ready to discuss more in detail. I have experience in creating logos. I will develop 3 options of the logo and to the chosen direction according to the need.

  Here is my portfolio: Freelancehunt

  I will be happy to work together)
  Доброго дня!
  Готова обговорити детальніше. Маю досвід у створенні логотипів. Розроблю 3 варіанти логотипу та до обраного внесу правки за потребою.

  Ось моє портфоліо: Freelancehunt

  Буду рада співпрацювати)

 107. 357  
  10 days700 UAH

  Welcome to Ivan!
  Very interesting project, good that you have colors) this will help in the work!
  I’ve already made logos, so I can help you. I will consider your wishes and remarks. Everything will be good and good! to turn.
  My portfolio
  Freelancehunt
  Вітаю, Іване!
  Дуже цікавий проект, гарно, що маєте кольори) це допоможе в роботі!
  Я вже робила логотипи, тому зможу вам допогти. обов'язково врахую ваші побажання і зауваження. Все буде гарно та якісно! Звертайтесь.
  Моє портфоліо
  Freelancehunt

 108. 290  
  3 days500 UAH

  Good day, I am glad to respond to your order. I will help you create your idea through creativity and knowledge. Ready to develop no one option behind your work pleasure. I am a skilled employee but on the site not long.
  I want to show you how the design works to promote the company upward, so choose me and I will try together to get to a good project.
  Добрий день , рада відгукнутись на ваше замовлення . Допоможу у створенні вашої ідеї за допомогою креативності і знань . Готова розробити не один варіант задля вашого задоволення працею . Я кваліфікований працівник але на сайті не довго.
  Хочу показати вам як працює дизайн на просування компанії вгору ,тому обирайте мене і спробуєм разом дійти до гарного проекту.

 109. 565    1  0
  7 days1500 UAH

  Привіт. Мене зацікавив ваш проект, буду радий співпраці
  Розроблю 2-3 варіанти на вибір, обраний допрацюємо
  Приклади робіт в профілі та Behance
  Пишіть обговоримо подробиці

 110. 446  
  2 days1000 UAH

  Доброго дня.
  Є досвід роботи із подібними завданнями.
  Виконаю із задоволенням :)

  Портфоліо
  Behance
  Freelancehunt

 111. 964    16  0
  3 days1500 UAH

  Здравствуйте, готов поработать над вашим проектом.
  Предоставлю варианты.
  Учту все пожелания.
  Примеры моих работ: Freelancehunt

 112. 328    1  0
  4 days700 UAH

  Доброго дня.
  Готова розпочати вже зараз. Термін дії вказую 4 дні, через відсутність світла в Україні.
  По можливості виконаю раніше.
  Виконаю якісно)
  Буду рада співпраці.
  Звертайтеся у приватні повідомлення.

 113. 468  
  5 days1100 UAH

  Добрий день, Іване!
  Розроблю для Вашої студії лого з урахуванням всіх побажань в короткий термін.
  Зроблю на вибір три концепти логотипу.
  Працюю через Сейф.
  Звертайтесь, буду рада співпраці)

  Моє портфоліо
  Behance

 114. proposal concealed by freelancer
 115. 535    3  0
  3 days1000 UAH

  Доброго дня, Іван!
  Зацікавив Ваш проєкт! Розроблю для Вас сучасний та стильний дизайн лого, якісно та в найкоротші терміни! Врахую всі Ваші побажання, зроблю 3 варанти на вибір та внесу правки до найкращого. Працюю в іллюстратор, фотошоп, фігма. Можете переглянути приклади моїх робіт у профілі або на Behance: Behance
  Буду рада співпрацювати, я завжди на зв'язку.

 116. 315  
  3 days1500 UAH

  Добрий день!
  Дуже цікавий проєкт.
  Маю досвід створення логотипів.
  Створю логобук у вигляді презентації з кількома варіантами лого, поясненнями та візуалізацією. Обраний логотип надішлю у всіх необхідних форматах.
  Буду рада співпраці!

  Посилання на портфоліо:
  Behance
  Freelancehunt

 117. 240  
  2 days500 UAH

  Доброго дня! Дуже сподобались кольори для такого закладу, і вже є ідеї логотипу) зможу представити не один варіант, разом оберемо найкращий! Чекатиму на зворотній зв'язок :)
  Приклади робіт є в моєму портфоліо тут

 118. 262  
  2 days600 UAH

  Доброго дня. Можу запропонувати свої послуги.
  Моє портфоліо Freelancehunt

 119. 538    6  0
  7 days9000 UAH

  Здравствуйте. Готова обсудить сотрудничество и Ваш проект. Разработаю минимум 3 варианта логотипа, доработаем выбранный.

  - работаю на результат
  - адекватно отношусь к правкам
  - отдаю исходники

  Разработанные мной логотипы: Behance
  И тут: Behance

 120. 366  
  2 days500 UAH

  There are suggestions on the logo. Write and discuss the nuances.
  Prepared for 500 UAH
  I will be happy to cooperate
  Добрый день) есть предложения по логотипу. Пишите, обсудим нюансы)
  Готова выполнить за 500 грн
  Буду рада сотрудничеству

 121. 427    4  0
  2 days1000 UAH

  Hello, ready to fulfill your order.I want to offer you a couple of work options so that you understand whether our view of your order fits. I look forward to more detailed information from you and go to the display robot for you. If our vision coincides, I will be happy to cooperate.
  Здравствуйте ,готова выполнить ваш заказ .Хочу предложить вам пару вариантов работы ,чтобы вы понимали совпадает ли наше виденье вашего заказа. Жду от вас более подробную информацию и приступаю к показной роботе для вас. )Если наше виденье совпадет, буду рада сотрудничеству

 122. 399  
  4 days1000 UAH

  Hello to Ivan!

  I am pleased to help you bring your idea into life!
  I propose to discuss the details so that we can begin the work as soon as possible.
  I have experience in creating logos. I will respect all your wishes.
  Submissions until full approval. Go to)

  Please see examples of my work:
  Freelancehunt
  Здравствуйте, Иван!

  С радостью помогу Вам воплотить Вашу идею в жизнь!
  Предлагаю обсудить детали, чтобы как можно скорее приступить к выполнению работы.
  Имею опыт в создании логотипов. Учту все Ваши пожелания.
  Правки до полного утверждения. Обращайтесь)

  Пожалуйста, посмотрите примеры моих работ:
  Freelancehunt


Client
Ivan Lyulchuk
Ukraine Kyiv  4  0
Project published
1 month 21 days ago
654 views
Labels
 • дизайн
 • logo
 • логотип
 • Логотипы
 • Фирменный стиль
 • Разработка логотипа
 • дизайн логотипов
 • разработка логотипов
 • логотип и фирменный стиль
 • создание логотипов
 • logo design